Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013) 6. února 2009 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013) 6. února 2009 Praha."— Transkript prezentace:

1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013) 6. února 2009 Praha

2 Program semináře pro žadatele 9:00 – 9:30 Registrace účastníků 9:30- 11:00Obecné informace o OP LZZ, publicita 11:00 – 11:15 Přestávka 11:15 – 12:15Jak vyplnit žádost OP LZZ, veřejná podpora 12:15 – 13:00 Přestávka na oběd 13:00 – 14:30 Informace o výzvě č. 33 - 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdružení

3 Globální cíl OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 je: „Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.“ Rozpočet OP LZZ představuje včetně národního financování ve výši 15 % částku přesahující 2,1 mld. EUR. Prostředky bude možné čerpat do konce roku 2015.

4 Prioritní osy OP LZZ Rozdělení prostředků na prioritní osy  Adaptabilita29 %  Aktivní politiky trhu práce33 %  Sociální integrace a rovné příležitosti22 %  Veřejná správa a veřejné služby10 %  Mezinárodní spolupráce2 %  Technická pomoc4 %

5 Řídící orgán OP LZZ MPSV, odbor 72 Monitorovací výbor Zprostředkují cí subjekt MPSV- odbor 45 Zprostředkujíc í subjekt MPSV - odbor 22 oblast podpory 1.1 - část oblast podpory 1.2 - část oblast podpory 2.1 – část oblast podpory 2.2 oblast podpory 3.4 prioritní osa 5 prioritní osa 6 Technická pomoc oblast podpory 3.1 oblast podpory 3.2 oblast podpory 1.1 (část) Oblast podpory 1.2 (část) oblast podpory 2.1 oblast podpory 3.3 Zprostředkují cí subjekt MV oblast podpory 4.1 oblast podpory 4.2 Zprostředkují cí subjekt MPO MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu MV – Ministerstvo vnitra Odbor 45 MP – Odbor implementace programů ESF Odbor 22 MPSV – Odbor sociálních služeb Odbor 72 MPSV – Odbor řízení pomoci z ESF Implementační struktura OP LZZ

6 Příprava projektové žádosti Základní strategické dokumenty – Operační program LZZ, Prováděcí dokument OP LZZ Výzva – kontrola způsobilosti realizace projektu v OP LZZ – oprávnění žadatelé a podporované činnosti Příručky pro žadatele a příjemce – „Desatero“ – D1-D10 Kontaktní osoba – uvedená ve výzvě, možnost konzultací Vyplnění žádosti o finanční podporu v Benefit7 Semináře pro žadatele

7 Hodnocení a výběr žádostí  Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti – do 30 dnů od uzávěrky příjmu žádosti.  Věcné hodnocení – do 60 dní od registrace žádosti v IS Monit7+. GP do 15 mil. Kčmin. 2 externí hodnotitele nebo hodnotící komise (min. 5 členů) GP nad 15 min. Kčhodnotící komise (min. 5 členů) Kritéria pro věcné hodnocení: - obecných kritérií – max. 100 bodů - specifických kritérií – max. 15 bodů (jsou-li stanovena) - kritérium „Synergie“ (IPRM) – bonifikace 10% z celkového počtu získaných bodů z obecných kritérií (tj. 6,5 až 10 bodů). Žádost může být doporučena k financování pouze tehdy, získá-li ve věcném hodnocení za obecná kritéria min. 65 bodů!

8 Obecná hodnotící kritéria KritériaVáha kritéria ASmysl a cíle projektu20 % BCílová skupina15 % CŽadatel10 % DProjektové řízení, udržitelnost a rizikovost projektu 20 % ERozpočet projektu15 % FVýsledky a výstupy20 % GRozpor s horizontálními tématyA/N + komentář HZávěrečné hodnoceníkomentář

9 Harmonogram 1.Výzva k předložení projektové žádostimin. 8 týdnů 2.Formální posouzení a přijatelnost projektumax. 30 dnů 3.Věcné expertní posouzení projektu;max. 60 dnů 4.Výběrová komisemax. 30 dnů 5.Seznámení žadatelů s výsledkymax. 15 dnů 6.Příprava smlouvy – po dodání všech podkladůmax. 3 týdny 7.Celkem cca 6 - 8 měsíců Opravy projektové žádosti Po formálním posouzení a kontrole přijatelnosti* Vyrozumění žadatelemax. 3 dny Oprava projektu žadatelemmax. 10 dnů Po věcném posouzení Přepracování projektu podle požadavku VKmax. 30 dnů * pouze u některých kritérií!!!

10 Nejčastější chyby v projektech Rozpočet –Nadhodnocené výdaje –Nesoulad klíčových aktivit – rozpočtu – harmonogramu –Chybně vyplněné údaje Partnerství –Skryté dodavatelské vztahy –Nesprávné zapojení partnera Cílová skupina –Nejasné vymezení cílové skupiny –Nedostatečně popsaná práce s cílovou skupinou –Nejasné dopady projektu na cílovou skupinu Monitorovací indikátory (ukazatele) –Nesoulad mezi deklarovanými výsledky – hodnotami ukazatelů –Nejasný způsob naplňování ukazatelů Celková úroveň zpracování projektu Formální náležitosti

11 Obecná pravidla pro projekty OP LZZ Veškeré výdaje projektů financovaných z OP LZZ musí být: Efektivní Hospodárné Účelné Partnerství –podílí se na zpracování žádosti i aktivitách projektu –nesmí být skrytý dodavatel (zboží, služeb běžně dostupných na trhu) Horizontální témata –rovné příležitosti, udržitelný rozvoj –projekt musí být v souladu s horizontálními tématy Archivace dokumentů –veškeré dokumenty k projektu po dobu 10 let –platí pro příjemce i partnery projektu Audit – vždy u grantových projektů nad 3 mil. Kč

12 Finanční řízení a monitorování projektu Průběžné zálohové financování projektů –po vydání Rozhodnutí –se zprávou o zahájení realizace Transparentní účetnictví projektu – rozlišení výdajů spojených s projektem Bankovní účet po dobu realizace projektu Příjmy projektu – očekávané/neočekávané

13 Křížové financování I Maximální objem prostředků na křížové financování 9 % (14 %) Garantovaný maximální podíl způsobilých výdajů projektu 3 % (5 %) Maximální podíl způsobilých výdajů jednoho projektu v rámci křížového financování 40 % (není-li ve výzvě stanoven nižší limit) Výdaje spadající do křížového financování

14 Křížové financování II Zařízení a vybavení nad 40 tis. Kč s dobou použitelnosti nad 1 rok za podmínek: –nelze pořídit v postačující kvalitě v ceně pod 40 tis. Kč –pouze pro aktivity, na kterých se podílí cílová skupina (školení, výuka, praxe, výcvik apod.) Nábytek (bez ohledu na pořizovací cenu) např. stoly, lavice a židle do učeben Stavební úpravy nad 40 tis. Kč za účetní období a jednotku majetku za účelem: –usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým –úpravy výukových či jiných prostor na aktivity s cílovou skupinou

15 Nepřímé náklady I Definice nepřímých nákladů – náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojeny s konkrétní aktivitou projektu. Náklady vymezené jako nepřímé nelze zahrnout do přímých nákladů projektu Neprokazují se pomocí účetních dokladů –povinnost o nich účtovat tím nezaniká –účetní doklady se nepředkládají poskytovateli dotace

16 Nepřímé náklady II Podíly nepřímých nákladů v závislosti na objemu přímých nákladů –Krácení limitu v případě vysokého podílu nákupu služeb (mezi 60- 90%) na polovinu Objem přímých nákladů (bez křížového financování) % nepřímých nákladů ≤ 4 mil. Kč18 % > 4 mil. Kč ≤ 6 mil. Kč16 % > 6 mil. Kč ≤ 10 mil.Kč14 % > 10 mil. Kč ≤ 15 mil. Kč12 % > 15 mil. Kč10 %

17 Nepřímé náklady III Osobní náklady –vedení účetnictví a mezd a rozpočtu –ostraha, opravy a údržba, úklid –PR aktivity –správa počítačových sítí a internetových stránek včetně jejich aktualizace Cestovné –vnitrostátní cestovné členů realizačního týmu bez ohledu na použitý dopravní prostředek –provoz vozidel k vnitrostátním cestám

18 Nepřímé náklady IV Zařízení a vybavení –papír, tužky, svorky, šanony, desky, složky, nosiče dat aj. pro administraci i cílovou skupinu –spotřební a kancelářský materiál (jiný než výše) pro administraci –zásoby a materiál pro občerstvení pracovníků projektu i cílové skupiny –čistící a mycí prostředky, nástroje a přístroje pro administraci –odpisy budov pro realizaci projektu –odpisy zařízení a vybavení pro administraci –nájem nebo operativní leasing zařízení a vybavení k administraci projektu

19 Nepřímé náklady V Služby –nájem prostor k administraci (kancelář projektu) –energie, vodné, stočné k administraci i k práci s cílovou skupinou –telefon, fax, internet, poštovné, dopravné, balné –vedení účetnictví a mezd a rozpočtu –daňové a právní poradenství a konzultace –ostraha, pojištění, opravy a údržba, úklidové a čistící služby –PR aktivity včetně monitoringu tisku –správa počítačových sítí a internetových stránek včetně jejich aktualizace –kopírování a tisk pro administraci a PR –veškeré bankovní, notářské a správní poplatky –realizace výběrových řízení

20 Monitoring projektu 1.Zpráva o zahájení realizace projektu do 2 měsíců od zahájení realizace projektu 2.Průběžná monitorovací zpráva každých 6 měsíců standardně je připojena žádost o platbu 3.Závěrečná monitorovací zpráva nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace spolu s ní závěrečná žádost o platbu

21 Děkuji Vám za pozornost! Další informace: www.esfcr.cz esf@mpsv.cz adaptabilita@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013) 6. února 2009 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google