Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městský úřad Nový Bydžov Informační systém datových schránek – ISDS a elektronický podpis autor: Ing. Martin Kořínek, Jan Málek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městský úřad Nový Bydžov Informační systém datových schránek – ISDS a elektronický podpis autor: Ing. Martin Kořínek, Jan Málek."— Transkript prezentace:

1 Městský úřad Nový Bydžov Informační systém datových schránek – ISDS a elektronický podpis autor: Ing. Martin Kořínek, Jan Málek

2 Legislativa Základní legislativní dokumenty:  zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu (zákon o eGovernmentu)  zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu

3 Zákon o eGovernmentu Zákon o eGovernmentu (účinnost od 1.7.2009) zavádí:  Povinnou formu elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci prostřednictvím datových schránek  Povinnou formu elektronického doručování dokumentů orgánů veřejné moci fyzickým a právnickým osobám, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku  Dobrovolnou formu činění úkonů fyzických a právnických osob, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku vůči orgánům veřejné moci  Autorizovanou konverzi dokumentů

4 Druhy datových schránek

5 Datová schránka  umožňuje přijímat a odesílat zprávy, zjišťovat jejich stav  přijímat doklady o dodání a doručení  podporu elektronických formulářů  přístupnost z kteréhokoliv místa planety (přes internet)  nemůže být anonymní  zpráva odeslaná pomocí datové schránky má stejnou váhu jako podepsaný dokument

6 Rozdíly mezi datovou schránkou a e-mailem  datová zpráva je garantovaně doručena adresátovi  vztahuje se na ni fikce doručení, po 10 dnech se zpráva považuje za doručenou  má stejné právní účinky jako podepsaný úkon učiněný písemně  můžeme ji poslat do vlastních rukou

7 Výhod datové schránky  odkudkoliv dostupná přes internet  úspora času  finanční úspora  zástupnost – mohu dát pověření i dalším osobám  rozšířenost – budou ji mít zřízenou všechny orgány veřejné moci

8 Nevýhody datové schránky  musí se pravidelně vybírat – fikce doručení  musím pracovat s elektronickými originály dokumentů, včetně zajištění jejich dlouhodobého uložení  není možné použít pro komunikaci se zahraničními subjekty  zatím není možná komunikace mezi dvěma fyzickými nebo právnickými osobami

9 Co se pomocí datové schránky nedoručuje  obsahuje-li dokument utajované informace  nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku  neumožňuje-li to povaha dokumentu  doručuje-li se na místě (při úkonu)  z dalších zákonných důvodů (např. doručování veřejnou vyhláškou, jiné pořadí způsobu doručování)  osobní korespondence

10 Převod listiny na dokument a obráceně  nelze pouze dokument vytisknout a nebo naskenovat – vzniklá kopie není ověřena a mohou nastat pochybnosti o její pravosti  problém řeší autorizovaná konverze dokumentů – umožňuje oboustranný převod při zachování právní síly dokumentu

11 Převod listiny na dokument a obráceně  v případě, že je třeba mít k dispozici v listinné podobě ověřenou kopii dokumentu (např. rozhodnutí), který byl doručen prostřednictvím datové schránky  Nemá smysl používat tam, kde postačí běžná kopie a kde není nutné, aby výstupní dokument měl právní sílu ověřené kopie. V mnoha případech pro ověření oprávněnosti podání postačí, že daný dokument byl doručen z datové schránky žadatele. V tom případě pak stačí prosté vytištění, resp. naskenování dokumentu.  zajišťuje CzechPOINT

12 Elektronický podpis  u orgánů veřejné moci musí být elektronicky podepsána každá datová zpráva  elektronický podpis u právnických, podnikajících fyzických či fyzických osob není obecně potřeba, úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný  elektronický podpis je nutné použít tam, kde je vyžadován ověřený podpis nebo kde je nutné, aby dokument podepsalo více osob

13 Bezpečnost  ochrana údajů, obsažených v datových zprávách – zákon jasně stanoví, že ani správce, ani provozovatel nesmí datové zprávy číst, celý systém bude šifrován, aby bylo zajištěno zachování listovního tajemství  přístup k datové schránce – veškerá komunikace s datovou schránkou bude probíhat pomocí bezpečného protokolu (https) a bude vždy muset být autentizována oprávněnou osobou, přístupové údaje se budou vždy posílat jen do vlastních rukou, možnost zvolit si ještě bezpečnější přístup pomocí certifikátu

14 Rozhraní datových schránek - webové Webového rozhraní (jednotlivci a malé organizace):  není třeba instalovat žádný software  stačí jen běžný počítač, webový prohlížeč a přístup k internetu  zprávu bude možné i elektronicky podepsat  bude možné prohlížet seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek

15 Rozhraní spisových služeb  slouží k vyžívání služeb ISDS spisovými službami  bude umožněno automatizovaně přijímat a odesílat zprávy včetně elektronicky podepsaných doručenek  kromě odesílání a přijímání datových zpráv bude možné stahovat seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek  odpadnou listinné evidence, vše bude ve spisové službě, resp. podatelně

16 Doručení datové zprávy Dokument dodaný do datové schránky je doručen:  okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu  nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty (fikce doručení)

17 Odeslání – smazání datové zprávy

18 Fikce doručení

19 Úvodní obrazovka – www.datoveschranky.info www.datoveschranky.info Stará přihlašovací obrazovka – NEPLATNÁ !

20 www.datoveschranky.info

21 www.mojedatovaschranka.cz

22 Kroky potřebné před aktivací DS  je nutné nainstalovat kořenový certifikát certifikační autority Postsignum. Tento certifikát slouží k tomu, aby bylo možno ověřit, že stránky systému ISDS jsou autentické. návod na instalaci - IE návod na instalaci – FireFox  nainstalovat doplněk prohlížeče umožňující zobrazení elektronického formuláře návod na instalaci – IEnávod na instalaci – IE návod na instalaci - FireFoxnávod na instalaci - FireFox

23 Přístupy do datové schránky Při přístupu k datové schránce rozlišujeme několik rolí. Oprávněná osoba je:  Fyzická osoba  Fyzická osoba podnikající (OSVČ)  Statutární orgán  Člen statutárního orgánu  Vedoucí organizační složky  Vedoucí orgánu veřejné moci Administrátor je osoba, určená oprávněnou osobou Pověřená osoba je osoba určená oprávněnou osobou nebo administrátorem

24 Změna hesla

25 První stránka Vybereme toto políčko

26 Nastavení 1 Pozor služba zpoplatněna

27 Nastavení 2 Vybereme toto políčko

28 Vložení pověřené osoby Vybereme administrátora nebo pověřenou osobu

29 Vložení pověřené osoby Vybereme úkony,které bude dělat

30 Psaní zprávy – výběr adresáta Vybereme typ DS a podle jednoho z kritérií subjekt k dopisování

31 Psaní zprávy – vložení písemnosti Vložíme písemnost připravenou na disku počítače v povoleném formátu

32 Psaní zprávy - konec

33 Obdržení zprávy

34

35

36 Odeslání ke konverzi do listinné podoby Komunikace přes datové schránky probíhá v plně elektronické a elektronicky zabezpečené formě, kde doručené materiály mají stejnou platnost, jako by šlo o materiály listinné – vyhotovené a doručené na papíře. Přesto je možné pro speciální případy jednotlivé přílohy datové zprávy konvertovat z elektronické podoby do plnohodnotné podoby listinné. Autorizovanou konverzi souboru z přílohy (ve formátu PDF) do listinné podobě zajistí kontaktní místa projektu Czech POINT. Dokument musí být v souladu se zákonem č.300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů opatřen platným elektronickým podpisem. V opačném případě se ke konverzi neodešle!

37 Odeslání ke konverzi do listinné podoby Postup je následující Načtěte zprávu, kterou chcete konvertovat do listinné podoby. V dolní části okna klepněte na tlačítko Odeslat ke konverzi do listinné podoby. Vyčkejte, až vám program 602XML Filler otevře okénko s lístkem s evidenčním číslem konverze do listinné podoby.

38 Odeslání ke konverzi do listinné podoby Vytiskneme štítek a půjdeme na pracoviště Czech Pointu Pozor 30 dnů

39 Komerční služba - Datový trezor Jestliže nechcete, aby byly Vaše zprávy po uplynutí lhůty 90 dnů vymazány z datové schránky, můžete si aktivovat službu Datový trezor, která je určena k ukládání doručených a odeslaných zpráv starších 90 dnů. Do Datového trezoru jsou zprávy starší 90 dnů přesouvány plně automaticky bez jakékoli nutnosti zásahu uživatele. Jak si zřídit službu Datový trezor? Osobní návštěvou na nejbližší poště s kontaktním místem Czech POINT. Budete potřebovat: Identifikátor datové schránky Průkaz totožnosti Kapacita 100 datových zpráv Kapacita 500 datových zpráv Kapacita 5 000 datových zpráv 1.200,- Kč ročně bez DPH 5.400,- Kč ročně bez DPH 48.000,- Kč ročně bez DPH

40 Komerční služba - SMS upozornění k DS S pomocí této služby můžete být upozorněni na příchozí zprávy do Vaší datové schránky SMS zprávou. Zároveň v SMS zprávě můžete být upozorněni i na typ příchozí zprávy určené do vlastních rukou. Cena za službu Cena služby je 3 Kč za jednu odeslanou SMS zprávu (cena je uvedena včetně 19% DPH). www.datoveschranky.info

41 Užitečné odkazy a informace www.datoveschranky.infowww.datoveschranky.info - informace www.czebox.czwww.czebox.cz - zkušební datová schránka Infolinka 270005200 - pracovní dny od 8-18

42 Elektronický podpis Elektronický podpis jsou data, která jsou připojena k dokumentu a která nahrazují vlastnoruční podpis. Vzniknul z potřeby vytvořit nástroj, který by v elektronických dokumentech plnil obdobnou funkci, jakou zajišťuje v listinných dokumentech podpis vlastnoruční. Tento nástroj musí zajistit: Autentičnost zprávy, tedy jistotu, že zprávu podepsala osoba uvedená v certifikátu. Integritu zprávy, nebo-li to, že je možné snadno zjistit jakoukoliv následnou změnu zprávy. Nepopíratelnost odpovědnosti podepsané osoby - osoba, která zprávu podepsala, nemůže svou činnost popřít.

43 Elektronický podpis Pokud mi přijde zpráva, která je elektronicky podepsána paní Marií Vomáčkovou, mohu se spolehnout na to, že zprávu podepsala skutečně paní Vomáčková, že od okamžiku podpisu zprávu nikdo nezměnil a také na to, že se paní Vomáčková, před tím než zprávu podepsala, seznámila s jejím obsahem. Pro to, aby se někdo mohl elektronicky podepisovat, musí nejprve získat tzv. certifikát. Poté je třeba tento certifikát nainstalovat do počítače. Vlastníme-li nainstalovaný certifikát, můžeme elektronicky podepisovat v programech, které podporují používání elektronického podpisu – např. MS Outlook, MS Word nebo Adobe Acrobat. Podepsání dokumentu je většinou realizováno kliknutím na příslušnou ikonu, nebo vybráním příslušné volby v menu aplikace a zadáním PINu nebo hesla k certifikátu.

44 Druhy certifikátů Kvalifikované certifikáty Kvalifikovaný certifikát je certifikát, který byl vydán podle zákona o elektronickém podpisu a který se používá výhradně pro účely elektronického podepisování. Pokud tedy chceme používat elektronický podpis, musíme si pořídit právě tento certifikát. Nekvalifikované certifikáty Kromě kvalifikovaných certifikátů existuje řada dalších certifikátů, které se používají například pro autentizaci, šifrování a další procesy. Tyto certifikáty se často nazývají také komerční. Po technické stránce jsou velmi podobné kvalifikovaným certifikátům, ale liší se způsobem používání a právními účinky. Vydávání těchto certifikátů není upraveno žádným zákonem.

45 Úložiště certifikátů 1.Softwarový certifikát Pokud zvolíme variantu uložení certifikátu přímo v počítači, nazývá se takový certifikát také softwarový certifikát. 2.Čipová karta Čipová karta je plastiková karta formátu kreditní karty se zabudovaným kontaktním čipem, na kterém se vytváří a uchovávají soukromé klíče. 3.USB token USB token je zařízení podobné USB flash disku. Jak název napovídá, k počítači se připojuje prostřednictvím USB portu, kterým jsou dnes již vybaveny víceméně všechny počítače.

46 Poskytovatel certifikačních služeb Česká pošta, s.p. – http://qca.postsignum.czhttp://qca.postsignum.cz První certifikační autorita, a.s. – http://www.ica.cz eIdentity, a.s. – http://www.ie.czhttp://www.ica.czhttp://www.ie.cz Každý poskytovatel certifikačních služeb má kvalifikované certifikáty, které používá k podepisování certifikátů, které vydává. Těmto certifikátům se říká kořenové certifikáty. Pokud jsou v počítači nainstalovány kořenové certifikáty certifikační autority, aplikace důvěřují certifikátům vydaným touto certifikační autoritou

47 Postsignum - www.postsignum.cz Vybereme certifikáty autorit

48 Postsignum Nainstalujeme certifikáty do PC Použijeme při generování žádosti

49 Generování žádosti o certifikát Nutné mít OS Windows a prohlížeč IE

50 Generování žádosti on-line Vybrat úložiště

51 Ceník certifikátů

52 Formulář pro ČŠI Do 30. 4. 2010 škola/školské zařízení vyplňuje listinný formulář, který odesílá běžnou poštou krajskému inspektorátu ČŠI. Pracovníci ČŠI pak data z formulářů zadávají do informačního systému ČŠI. Od 1. 5. 2010 škola/školské zařízení vyplňuje elektronický formulář v aplikaci 602XML Filler (zdarma na www.602.cz). Pomocí aplikace formulářová data odešle (nutné připojení k internetu) přímo do informačního systému ČŠI. Vzhledem k nutnému zabezpečení a zamezení zneužití musí být formulář ještě před odesláním opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, které si škola musí v předstihu obstarat (např. prostřednictvím České pošty, a. s.), viz zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.www.602.cz

53 602XML Filler Naleznete na stránkách společnosti Software602 a. s. http://www.software602.cz/602xml_filler/download 1.Stáhnout na lokální disk počítače 2.Nainstalovat 3.Kontrolovat nové verze

54 Záznamy o úrazech http://www.csicr.cz/cz/85123-zaznamy-o-urazech- prijimame-od-1-5-2010-elektronicky Na stránkách České školní inspekce naleznete podrobné informace jak formulář vyplnit a elektronicky podepsat.


Stáhnout ppt "Městský úřad Nový Bydžov Informační systém datových schránek – ISDS a elektronický podpis autor: Ing. Martin Kořínek, Jan Málek."

Podobné prezentace


Reklamy Google