Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti financování adaptačních opatření – Operační program Životní prostředí Přednášející: Datum: Ing. Jan Pištěk 3. 12. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti financování adaptačních opatření – Operační program Životní prostředí Přednášející: Datum: Ing. Jan Pištěk 3. 12. 2015."— Transkript prezentace:

1 www.adaptacesidel.cz Možnosti financování adaptačních opatření – Operační program Životní prostředí Přednášející: Datum: Ing. Jan Pištěk 3. 12. 2015

2 www.adaptacesidel.cz OBSAH 1. Představení Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2. Přehled podporovaných oblastí a potenciálních žadatelů, vč. příkladů úspěšných projektů 3. Další dotační tituly 4. Diskuse

3 www.adaptacesidel.cz Představení OPŽP Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

4 www.adaptacesidel.cz Představení OPŽP Cílové území pro většinu opatření je celá ČR. Výjimkou jsou (Celá ČR mimo Prahu): - Environmentální rizika (Osa 3 - SC 5) - Prioritní osa 4 - Vysoký energetický standard nových veřejných budov (Osa 5 – SC 2) Výše dotace Záleží na typu projektu a žadatele – pohybuje se od 40% do 100% podpory.

5 www.adaptacesidel.cz OSA 1 - Zlepšování kvality vod a snížení rizika povodní Podporované aktivity – cíl 3 povodňová ochrana intravilánu : - Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. - Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. - Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně. - Stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost Příjemci - Veřejný sektor (Obce, Svazky obcí, Kraje, Státní podniky, příspěvkové organizace, vysoké školy atd.)

6 www.adaptacesidel.cz OSA 1 - Zlepšování kvality vod a snížení rizika povodní Úprava koryta toku Grygava

7 www.adaptacesidel.cz OSA 1 - Zlepšování kvality vod a snížení rizika povodní Podporované aktivity – cíl 4 Preventivní protipovodňová opatření: - Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. - Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány. Příjemci - Veřejný sektor (Obce, Svazky obcí, Kraje, Státní podniky, Příspěvkové organizace, atd.)

8 www.adaptacesidel.cz OSA 1 - Zlepšování kvality vod a snížení rizika povodní Protipovodňová opatření města Frenštát pod Radhoštěm

9 www.adaptacesidel.cz OSA 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu Podporovaná opatření – cíl 3 Posílit přirozené funkce krajiny - zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury, - vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, - revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, - zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000, - realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu. Příjemci - Veřejný i soukromý sektor

10 www.adaptacesidel.cz OSA 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1.etapa, část A + část B

11 www.adaptacesidel.cz OSA 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu Podporovaná opatření – cíl 4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. - Parky, aleje, - Potoky, mokřady a vodní nádrže ve městě - Zakládání trávníků - Tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, - Podpora hnízdění ptáků - Zvyšování nabídky zdrojů nektaru pro hmyz Příjemci - Veřejný i soukromý sektor

12 www.adaptacesidel.cz OSA 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu Revitalizace školních zahrad u MŠ

13 www.adaptacesidel.cz Další dotační tituly Ministerstvo zemědělství -Dotační program 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ Program rozvoje venkova - M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) Integrovaný regionální operační program - Specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

14 Grant Help, s.r.o. Václavské náměstí 828/23 110 00 Praha 1 IČ: 276 45 240 DIČ: CZ27645240 Kontakt Ing. Jan Pištěk Account Manager Mobil: +420 773 993 907 Email:jan.pistek@granthelp.org

15 www.adaptacesidel.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Možnosti financování adaptačních opatření – Operační program Životní prostředí Přednášející: Datum: Ing. Jan Pištěk 3. 12. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google