Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etický kodex skupiny Sev.en. Význam, povinnost, rozsah Etický kodex  Stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty skupiny Sev.en.  Skupina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etický kodex skupiny Sev.en. Význam, povinnost, rozsah Etický kodex  Stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty skupiny Sev.en.  Skupina."— Transkript prezentace:

1 Etický kodex skupiny Sev.en

2 Význam, povinnost, rozsah Etický kodex  Stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty skupiny Sev.en.  Skupina tyto hodnoty naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními partnery, zaměstnanci i ostatními subjekty, se kterými se setkává v rámci své činnosti.  Skupina přijímá odpovědnost za prosazování těchto etických hodnot tam, kde k tomu má prokazatelný vliv a potřebné pravomoci.  Etický kodex skupiny Sev.en vychází z mezinárodně uznávaných standardů etického chování a zároveň naplňuje požadavky Etického kodexu Svazu průmyslu a dopravy ČR. Rozsah  Platí pro všechny společnosti patřící do skupiny Sev.en, ve kterých je jediným akcionářem Severní energetická a.s.: Severní energetická a.s. Sev.en EC a.s. Důl Kohinoor a.s. Sev.en WT, a.s.  Je závazný pro všechny zaměstnance, členy všech orgánů skupiny Sev.en, zástupce a všechny osoby jednající jménem skupiny Sev.en nebo jménem jednotlivých společností skupiny.  Skupina Sev.en očekává od všech zainteresovaných stran skupiny respektování a připojení se k tomuto Etickému kodexu. 2

3 7 základních etických hodnot Soulad s právem  Ve všech oblastech své činnosti se důsledně řídíme obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy.  Veškeré naše interní předpisy vychází z obecně závazných, platných a účinných právních předpisů. Bezpečnost  Bezpečnost provozu a ochranu života a zdraví považujeme jako svou hlavní prioritu.  Vytváříme bezpečné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance a osoby, které legálně působí v našich provozech a dbáme na dodržování předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  Bezpečnost je pro nás důležitá i ve vztahu k zákazníkům, které o svých službách a produktech informujeme vždy pravdivě a nezavádějícím způsobem, zejména je včas upozorňujeme na případná bezpečnostní rizika. Ochrana životního prostředí  Vyvíjíme veškeré potřebné úsilí k zajištění souladu naší činnosti s environmentální legislativou. Uvědomujeme si význam vlivu své činnosti v regionech, kde působíme, a proto je pro nás ochrana životního prostředí na předním místě.  Cílevědomě vytváříme podmínky pro zodpovědné dlouhodobé investiční chování s cílem zvýšit ekonomickou i environmentální efektivnost. 3

4 7 základních etických hodnot Úcta a spolehlivost  V rámci naší činnosti prosazujeme principy odpovědného a udržitelného rozvoje.  Naši činnost vykonáváme jako dlouhodobý, poctivý, odpovědný a spolehlivý partner a přistupujeme s úctou ke všem fyzickým a právnickým osobám, jakož i dalším organizacím a institucím, se kterými se setkáváme v rámci své činnosti. Svým jednáním přispíváme k vytváření důvěryhodné a korektní atmosféry ve všech našich vztazích. Loajalita  Vnímáme loajalitu jako neodmyslitelnou součást vztahů se zaměstnanci. Chápeme loajalitu zejména jako poctivost a sounáležitost se skupinou Sev.en a jejími cíli. K tomu neodmyslitelně patří i závazek zaměstnanců chránit majetek a oprávněné zájmy skupiny Sev.en a nezpůsobovat skupině Sev.en škodu majetkovou, ani morální. Otevřenost a vzájemná informovanost  Veškeré naše vztahy jsou založeny na vzájemné informovanosti, otevřeném a transparentním jednání. Včas, pravdivě a otevřeně komunikujeme o své činnosti a budoucích záměrech. Rovnost  Vyvíjíme veškeré potřebné úsilí k zajištění souladu své činnosti s předpisy na ochranu lidských práv a zabraňování diskriminace na základě národnosti, rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství nebo sociálního původu. 4

5 Závěrečná a prováděcí ustanovení Etický kodex a jeho dodržování bude představenstvem Severní energetická a.s., pravidelně sledováno a vyhodnocováno, a to vždy jednou ročně. Společnosti skupiny Sev.en implementují tento Etický kodex nejpozději do 31.12.2015 a jeho následné změny vždy nejpozději do 1 měsíce po přijetí představenstvem Severní energetické a.s. 5

6 Obchodní kodex a pravidla etického chování Obchodní kodex a pravidla etického chování navazují na Etický kodex skupiny Sev.en. Obchodní kodex a pravidla etického chování navazují na Etický kodex skupiny Sev.en. Podrobněji určují, jak jsou etické hodnoty skupiny Sev.en uplatňovány vůči jednotlivým zainteresovaným stranám a obsahují též pravidla pro prevenci, pro zamezení korupčního jednání a ochranu hospodářské soutěže. Důležitou součástí pravidel etického chování je zakotvení postupu pro oznamování podnětů, podezření a stížností na jejich porušování. Rozsah  Obchodní kodex a pravidla etického chování platí pro společnosti skupiny Sev.en.  Obchodní kodex a pravidla etického chování jsou závazná pro všechny zaměstnance, členy všech orgánů skupiny Sev.en, jakož i zástupce a všechny osoby jednající jménem skupiny Sev.en nebo jednotlivých společností skupiny Sev.en.  Skupina Sev.en očekává od všech zainteresovaných stran skupiny respektování a připojení k Obchodnímu kodexu a pravidlům etického chování. 6

7 Obchodní kodex a pravidla etického chování Pravidla obchodního a etického chování dle jednotlivých zainteresovaných stran 1.Zaměstnanci (a jejich organizace – zejména odbory) Sev.en zajišťuje bezpečné pracovní prostředí, ochranu lidský práv a respektování role rodiny, respektování politických práv, respektování sdružování do odborových organizací, povinnost chránit obchodní tajemství a nezneužívat je pro osobní prospěch, respekt a chování v souladu s hodnotami skupiny. 2. Komunita a rozpočtové a neziskové organizace Sev.en podporuje regiony, partnerství a kvalitní transparentní vztahy, charitativní, komunitní, vědecké, vzdělávací, kulturní, sportovní projekty. 3. Obchodní partneři Sev.en je spolehlivým smluvním partnerem, postupuje transparentně a na základě nediskriminačních kritérií. Obchodní partneři jsou seznámeni s rozsahem Etického kodexu a dalších navazujících pravidel. 4. Veřejná správa a dozor Sev.en poskytuje součinnost při výkonu jejich povinností, poskytování informací. 5. Akcionáři Sev.en usiluje o zvyšování hodnoty investic, včas poskytuje informace a finanční výkazy, které jsou pravdivé a nezkreslené, chrání zájmy svých akcionářů. 6. Finanční instituce Sev.en plní své povinnosti řádně a včas. 7.Zaměstnavatelé a odborové svazy Sev.en je členem vybraných zaměstnavatelských a odborových svazů a participuje na řešení odborné problematiky s tím spojené. 7

8 Obchodní kodex a pravidla etického chování Pravidla obchodního a etického chování dle vybraných oblastí 1. Opatření k zamezení páchání trestné činnosti, zejména úplatkářství a podvodů Zaměstnanci jsou povinni se chovat a jednat v souladu s příslušnými předpisy, předcházet a bránit jejich porušování, zachovávat osobní integritu, bezúhonnost, profesionalitu. Ve skupině Sev.en se netoleruje korupce. Zaměstnanci nesmí pro sebe ani pro jiného přijmout nebo dát či slíbit jakýkoliv úplatek. 2.Opatření proti porušování hospodářské soutěže Sev.en se hlásí k principům otevřeného konkurenčního a antimonopolního prostředí. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat příslušné zákony a předpisy o ochraně hospodářské soutěže. 3. Ochrana obchodního tajemství Zaměstnanci jsou povinni chránit obchodní tajemství skupiny Sev.en a jejich obchodních partnerů. 4. Dary a sponzoring Sev.en stanovuje transparentní pravidla pro poskytování sponzoringu a darů. Tato pravidla jsou schválena PAS Severní energetická a.s. Jsou platná pro celou skupinu Sev.en a jsou zveřejněna na webových stránkách. Sev.en neposkytuje žádné dary ani sponzoring pokud hrozí nebo by mohl hrozit střet zájmů. Zaměstnanci nesmí přijímat ani poskytovat žádné peněžní dary, tedy nesmí přijmout a poskytnout žádné částky v hotovosti či převodem na účet. Zaměstnanci mohou poskytnout obchodním partnerům i veřejnosti reklamní předměty s logem společností skupiny Sev.en, a to vždy za účelem podpory značky, image a goodwilu společnosti, obchodní a regionální politiky. Reklamní předměty lze využít také v rámci sponzorských a propagačních aktivit. 8

9 Obchodní kodex a pravidla etického chování Poskytování darů - stanovení podmínek Zaměstnanci skupiny Sev.en mohou v souvislosti s výkonem svých povinností nabízet, přijmout nebo ponechat pouze dar, který splňuje následující podmínky:  má přiměřenou hodnotu tzn.:  odpovídá obchodním zvyklostem a postavení darujícího a obdarovaného  je úměrný dané příležitosti  není nabízen jako úplatek Pokud tyto podmínky splněny nejsou, nelze dar poskytnout ani přijmout a musí být odmítnut. Ochrana obchodního tajemství  Zaměstnanci jsou povinni chránit obchodní tajemství společností skupiny Sev.en a jejich obchodních partnerů, a to i po skončení zaměstnání 9

10 Obchodní kodex a pravidla etického chování Pravidla pro oznamování porušení a podezření z porušení obchodního kodexu a pravidel etického chování a podávání podnětů pro jejich zlepšování Sev.en stanovuje transparentní pravidla (PVAŘ) pro oznamování porušení a podezření z porušení obchodního kodexu a pravidel etického chování a podávání podnětů pro jejich zlepšování, jsou platná pro celou skupinu Sev.en a jsou zveřejněna na webových stránkách. Skupina Sev.en se zavazuje každé oznámení a podnět, vyjma šikanózních a zjevně neopodstatněných, řádně a nestranně prošetřit. Oznámení a podněty jsou považovány za důvěrná sdělení a je s nimi odpovídajícím způsobem zacházeno. Kdo může podávat oznámení: 1.Zaměstnanci 2.Ostatní – obchodní partneři, ostatní zainteresované strany Oznámení a podněty je možné podávat: osobně telefonicky (+42047800 3530, +42047800 5306, +42046210 1200)+42047800 3530+42047800 5306+42046210 1200 e-mailem etic@sev-en.czetic@sev-en.cz Písemně na adresu: Severní energetická a.s. Komise pro etiku Václava Řezáče 315 434 01 Most Neplatí pro nahlašování havarijních a mimořádných událostí (např. nehody, pracovní úrazy, požáry) popř. reklamace zákazníků. 10


Stáhnout ppt "Etický kodex skupiny Sev.en. Význam, povinnost, rozsah Etický kodex  Stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty skupiny Sev.en.  Skupina."

Podobné prezentace


Reklamy Google