Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stručné představení revitalizace Národního registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP) – novela z. 372.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stručné představení revitalizace Národního registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP) – novela z. 372."— Transkript prezentace:

1 Stručné představení revitalizace Národního registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP) – novela z. 372

2 Národní registr zdravotnických pracovníků Aktuální legislativní stav a dostupnost dat

3 Současné zdroje údajů o zdravotnických pracovnících: Individuální data (registry osob) Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (sběr a aktualizace dat ukončena se stavem k 31. 12. 2013) Databáze nelékařů vedená NCO NZO Databáze EZP vedená odbory vzdělávání MZ ČR Databáze oborových komor, databáze IPVZ a vzdělávacích institucí Poskytovatelé ZS – personální data Správní úřady Agregovaná data (počty osob sbírané přes PZS) Výkazy řady A – o činnosti poskytovatelů ambulantní péče Výkazy řady L - o činnosti poskytovatelů lůžkové péče Výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících 3

4 Současnost: přesné otázky nad nepřesnými daty Počty aktivních ZP v českém zdravotnictví Distribuce a predikce vývoje kapacit Plánování vzdělávacích kapacit Migrace ZP Sledování zvláštních oprávnění Distribuce přístupových práv Aplikace e-Health 4 ?

5 Vývoj a implementace zastaveny rozhodnutím ÚS ČR Hlavní nálezy ústavního soudu: Nedostatečně upravena otázka, za jakým účelem (v jakém rozsahu) mají mít zákonem stanovené subjekty přístup k osobním údajům zpracovávaným v tomto registru. Hrozí zdvojování sběru stejných dat. V případě data a místa narození či státního občanství, rodného čísla či místa obvyklého pobytu, se jedná o osobní údaje, u nichž nelze dovodit žádný důvod, pro který by měly být veřejně přístupné. To platí i o ztrátě oprávnění k výkonu zdravotnického povolání, o ztrátě zdravotní způsobilosti, ztrátě bezúhonnosti a délce období zákazu činnosti. Má-li být účelem zveřejnění možnost ověřit si informaci, zda zdravotnický pracovník skutečně splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon svého povolání, pak je dostatečně vypovídající již skutečnost, že je v tomto registru veden. Pokud je ale splňovat přestal, resp. přestal vykonávat činnost, pak není důvod jeho údaje zpřístupňovat. Určité pochybnosti lze mít jen v případě údaje o ověření znalosti českého jazyka u zdravotnických pracovníků, kteří získali odbornou způsobilost ve studijním programu v cizím jazyce na území ČR. Proč je tento údaj vyžadován toliko u jedné skupiny zdravotnických pracovníků, a nikoliv u všech, jichž se tento požadavek dotýká. 5

6 V současné době neexistuje ani v rámci NZIS ani mimo něj jednotný zdroj údajů o pracovnících ve zdravotnictví na individuální bázi. Tuto úlohu by měl naplnit „nový NRZP“ – jako centrální, referenční, agendový systém. NZIS Novela z. 372

7 NZIS Potřebujeme Národní registr zdravotnických pracovníků? NR-ZP Neveřejná referenční databáze Databáze využívaná komorami, správními úřady, ….. Základna pro certifikaci el. podpisů Databáze s minimalizovaným počtem záznamů Databáze nezatěžující pracovníky

8 Národní registr zdravotnických pracovníků Reakce na současný právní stav

9 Národní registr zdravotnických pracovníků Nezbytné úpravy: Údaje v registru nebudou veřejné Údaje požadované od ZP budou minimalizovány Bude odstraněn dříve navržený průběžný monitoring úvazků ZP Dojde k sladění/spolupráci NRZP s registry oborových komor Účel registru třeba definovat jako referenční Stanovení role EDITORA a Správce je klíčem k úspěšné realizaci NRZP a odvíjí se o toho i způsob naplnění registru a role jednotlivých organizací a také jednotlivců Projednání návrhů se všemi zainteresovanými stranami – Registr může naplnit svůj účel pouze bude-li budován a provozován ve spolupráci s vzdělávacími institucemi, oborovými komorami, správními úřady. 9 !!

10 Národní registr zdravotnických pracovníků 10 Základní stavební prvek eHealth systému  Referenční registr ZP a jejich odborných způsobilostí  Identifikátor ZP provázaný se základními registry (on line aktualizovaný)  Identifikátor ZP pro ostatní registry v systému JTP Reference pro registrační systémy ZP různých institucí  Služby - obdoba služeb základních registrů - poskytování referenčních dat  Oborové komory, IPVZ, NCO NZO, MZ ČR, vzdělávací instituce, zdravotní pojišťovny Nástroj pro kvantifikaci počtu ZP a jejich dostupné kapacity po oborech  Počty ZP a dostupná kapacita v ČR, krajích, …  Počty ZP dle dosažené kvalifikace NÁVRH: Registr NRZP jako jeden ze základních registrů NÁRODNÍHO zdravotnického systému. NRZP bude fungovat jako referenční zdroj dat a bude nad ním vykonávána AGENDA veřejné správy dle zákona č. 111/2009 Sb., prostřednictvím Agendového informačního systému (AIS) veřejné správy.

11 Národní registr zdravotnických pracovníků Navržený obsah registru - Novela z. 372 -

12 Části registru podle aktuálního návrhu novely zákona: 12 a)jméno, popřípadě jména a příjmení zdravotnického pracovníka a akademický, vědecký a pedagogický titul, b)datum a místo narození, c)pohlaví, d)rodné číslo, bylo-li přiděleno, u cizinců č. pasu nebo průkazu ze státu původu, e)státní občanství, f)označení odbornosti nebo odborností a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání, g)identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo pověřené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu, h)údaj, zda jde o hostující nebo usazenou osobu i)v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání j)v případě lékařů, zubních lékařů a farmaceutů údaj, zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání a obor specializačního vzdělávání, k)identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a obor zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, l)adresu bydliště a další kontaktní údaje zdravotnického pracovníka, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty, identifikátor datové schránky, m)záznamy o ztrátě způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů, vyloučení z komory nebo o zákazu výkonu zdravotnického povolání. 1) 2) 3) 4) 5)

13 Struktura záznamu NRZP Karta pracovníka Pracovník  Pedagogický titul [číselník] - profesor - docent  Akademický titul [checkbox] - MUDr. - RNDr. - PhMr. - PharmDr. - Mgr. - prom. pharm. - prom. zubař - MDDr. - Bc. - JUDr. - Ing. - DiS.  Vědecká hodnost [číselník] - CSc. - DrSc. - akademik - Ph.D. - Th.D. - Dr. - MBA.  Jméno [text]  Příjmení [text]  Rodné příjmení [text]  Pohlaví [výběr] - muž - žena  Místo narození [číselník OBCE{DASTA}]  Datum narozeni [datum]  Rodné číslo [text]  Státní příslušnost [číselník CZEM{DASTA}]  Kraj, na jehož území pracovník vykonává zdravotnické povolání [checkbox]  E-mail [text]  Telefon [text]  Datová schránka [text] Zahraniční pracovník  Hostující / usazený pracovník [výběr] - hostující pracovník - usazená osoba  Hostující od [datum]  Hostující do [datum]  Odbornost cizí [text] Kontaktní adresa  Kód adresy v registru RUIAN [kód]  Obec  Část obce  Ulice  Číslo domovní  Rozlišení popisné nebo orientační  Číslo orientační  Písmeno čísla orientačního  PSČ  Kraj  Okres  Státní příslušnost [číselník CZEM{DASTA}]  Zahraniční adresa Povolání základní propojovací tabulka pro kategorie vzdělání a zaměstnání  Povolání [checkbox] - L - lékař - L - zubní lékař - L - farmaceut - ZPBD - všeobecná sestra - ZPBD - porodní asistentka - ZPBD - ergoterapeut - ZPBD - radiologický asistent - ZPBD - zdravotní laborant - ZPBD - zdravotně sociální pracovník - ZPBD - optometrista - ZPBD - ortoptista - ZPBD - asistent ochrany a podpory veřejného zdraví - ZPBD - ortotik-protetik - ZPBD - nutriční terapeut - ZPBD - zubní technik - ZPBD - dentální hygienistka - ZPBD - zdravotnický záchranář - ZPBD - farmaceutický asistent - ZPBD - biomedicíncký technik - ZPBD - biotechnický asistent - ZPBD - radiologický technik - ZPBD - adiktolog - ZPSZ - psycholog a klinický psycholog - ZPSZ - klinický logoped - ZPSZ - zrakový terapeut - ZPSZ - fyzioterapeut - ZPSZ - radiologický fyzik - ZPSZ - odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků - ZPSZ - biomedicíncký inženýr - ZPSZ - odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

14 Struktura záznamu NRZP Vzdělání, způsobilosti údaje o vzdělání / způsobilosti zadává příslušná vzdělávací instituce akreditovaná pro jeho dosažení, záznam o ztrátě bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti nebo o zákazu výkonu zdrav. povolání zadává příslušný správní orgán (komora, krajský úřad) či soud vzdělání se podle typu povolání váže do dvou kategorií: - lékařské (lékař, zubní lékař, farmaceut) - nelékařské (ZPBD, ZPSZ) [oddíl s opakovaným záznamem]  Typ způsobilosti [výběr] - 1. Odborná způsobilost - 2. Základní kmen - absolvování - 3. Specializovaná způsobilost - 4. Zvláštní odborná způsobilost - 5. Funkční kurs - 6. Osvědčení  Datum zahájení specializační přípravy [datum]  Datum získání způsobilosti [datum]  Místo získání způsobilosti (instituce) [text/ číselník certifikovaných vzdělávacích institucí]  Země absolvování [číselník CZEM{DASTA}]  Poznámka Získané vzdělání dle typu způsobilosti:  1. Obor / odbornost [číselník]  2. Základní kmen [číselník]  3. Specializace [číselník]  4. Certifikovaný kurs [číselník]  5. Funkční kurs [číselník]  6. Obor osvědčení, platnost od – do, prodloužení [číselník]  Ztráta zdravotní způsobilosti - Datum  Ztráta bezúhonnosti - Datum  Zákaz výkonu zdravotnického povolání - Datum Aktuální zaměstnání údaje kontroluje a aktualizuje poskytovatel každoročně k 31.12. [oddíl s opakovaným záznamem]  Rok aktualizace [číslo]  IČO poskytovatele [číselník zařízení {NRPZS}]  Název zařízení [text]  Zdravotnické zařízení (PCZPCDP) [číselník zařízení {NRPZS}]  Obor činnosti [OBORY - číselník oborů činností ve vazbě na povolání]  Pracovní zařazení / funkce [text / číselník?]  Evidenční stav [ano/ne]  Poznámka [text]

15 Národní registr zdravotnických pracovníků Plnění obsahu registru

16 Prvotní naplnění NRZP Krok 1 - prvotní naplnění registru NRZP bude migrací dat z původního registru RLZF následujícími položkami (po ztotožnění ZP proti ROB, kontrole proti reg. zemřelých apod.): rodné číslo pohlaví věk kategorie pracovníka tituly odborná a specializovaná způsobilost rok získání odborné a specializované způsobilosti IČO, PČZ a druh zařízení poskytovatele 16 Krok 2 - jméno, příjmení, datum a místo narození, státní občanství a adresu místa obvyklého pobytu importem ze ZR ROB v rámci migrace původních dat z RLZF. Krok 3 – prvotní naplnění (doplnění, aktualizaci) registru bude možné doplnit po vzájemné dohodě z registrů oborových komor (ČLK, stomatologická, farmaceutická) + importem z registrů vzdělávacích zařízení

17 Průběžné plnění, aktualizace NRZP První zadání ZP do registru: Certifikovaná vzdělávací instituce (školy) – při ukončení vzdělání – záznamy o nově generovaných pracovnících (státní závěrečné zkoušky) Průběžná aktualizace dat by měla probíhat takto: Vzdělávací instituce – při každém ukončení vzdělávacího cyklu Poskytovatelé zdravotních služeb – 1x za rok, stav ke konci roku Údaje o zahraničních pracovnících – 1x za rok MZ ČR (registr EZP) Ostatní správní úřady s právem zápisu 17 Sledování úvazků a individuálních záznamů o kapacitě? -Nebude náplní NR-ZP -Data nebudou kapacitu sledovat na individuální bázi -V rámci resortních statistických šetření agenda spojená s ekonomickými výkazy a/nebo s novým Národním registrem poskytovatelů ZS – úvazky agregovaně

18 Plnění obsahu NRZP podle aktuálního návrhu novely zákona a)jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a akademický, vědecký a pedagogický titul, b)datum a místo narození, c)pohlaví, d)rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu nebo jiného průkazu totožnosti, e)státní občanství, f)označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a zvláštních odborných způsobilostí, a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání, g)identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo pověřené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu, h)údaj, zda jde o hostující nebo usazenou osobu, i)v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání, j)v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační příprava nebo kteří jsou v průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání nebo přípravy k aprobační zkoušce a obor specializačního vzdělávání nebo aprobační zkoušky, k)identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a forma zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, l)adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, adresu hlášeného pobytu, a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud adresu a další kontaktní údaje zdravotnický pracovní sdělil, m)záznamy o 1.pravomocných rozhodnutí o zákazu výkonu zdravotnického povolání, 2.vyloučení z komory. písm. a, d), f), g) a j) vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace, které tímto provádějí prvotní zápis zdravotnického pracovníka do registru, písm. a) až e) Ministerstvo vnitra a Policie České republiky v souladu s § 71, písm. g) až j) ministerstvo a pověřené organizace, písm. j), k) a m) poskytovatel a poskytovatel sociálních služeb, písm. l) zdravotnický pracovník dobrovolně, písm. m) 1.bodu 1 soud nebo příslušný správní orgán, 2.bodu 2 komora. Kdo zadává údaje:

19 Národní registr zdravotnických pracovníků Přístupy do NRZP

20 NRZP: Seznam institucí s přístupem do registru 20 Zdravotnický pracovník – plný přístup, editace kontaktních údajů, prohlížení/kontrola údajů vložených jinými institucemi Vzdělávací instituce - o svých absolventech pro účely výkonu jejich agend a pro editaci jen jimi poskytovaných údajů o ukončeném vzdělání Poskytovatelé zdravotních služeb – získání informace o vzdělání svých zaměstnanců pro účely výkonu jejich agend, kontrola úplnosti a správnosti údajů o zaměstnání Komory - v rozsahu všech údajů vedených v evidencích komor za jejich členy pro účely kontroly, zápis údajů souvisejících s ukončením nebo přerušením výkonu zdravotnického povolání na základě rozhodnutí komory Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky v souladu s § 71, soud vydávající příslušné pravomocné rozhodnutí a)jméno, popřípadě jména a příjmení zdravotnického pracovníka a akademický, vědecký a pedagogický titul, b)datum a místo narození, c)pohlaví, d)rodné číslo, bylo-li přiděleno, u cizinců č. pasu nebo průkazu ze státu původu, e)státní občanství, f)označení odbornosti nebo odborností a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání, g)identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo pověřené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu, h)údaj, zda jde o hostující nebo usazenou osobu i)v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání j)v případě lékařů, zubních lékařů a farmaceutů údaj, zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání a obor specializačního vzdělávání, k)identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a obor zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, l)adresu bydliště a další kontaktní údaje zdravotnického pracovníka, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty, identifikátor datové schránky, m)záznamy o ztrátě způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů, vyloučení z komory nebo o zákazu výkonu zdravotnického povolání.

21 Zdravotní pojišťovny - za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění Krajské úřady – v rozsahu údajů a pro účely zápisu údajů souvisejících s ukončením nebo přerušením výkonu zdravotnického povolání na základě rozhodnutí soudu Ministerstvo zdravotnictví nebo pověřené organizace - pro účely výkonu ministerstva jako správního úřadu a pro editaci jimi poskytovaných údajů –MZ - zahraniční pracovníci v ČR –IPVZ, NCO NZO - údaje o vzdělání Státní ústav pro kontrolu léčiv – přístup k údajům ve vymezeném rozsahu ÚZIS ČR a KSRZIS – jako správce a provozovatel NRZP 21 NRZP: Seznam institucí s přístupem do registru a)jméno, popřípadě jména a příjmení zdravotnického pracovníka a akademický, vědecký a pedagogický titul, b)datum a místo narození, c)pohlaví, d)rodné číslo, bylo-li přiděleno, u cizinců č. pasu nebo průkazu ze státu původu, e)státní občanství, f)označení odbornosti nebo odborností a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání, g)identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo pověřené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu, h)údaj, zda jde o hostující nebo usazenou osobu i)v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání j)v případě lékařů, zubních lékařů a farmaceutů údaj, zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání a obor specializačního vzdělávání, k)identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a obor zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, l)adresu bydliště a další kontaktní údaje zdravotnického pracovníka, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty, identifikátor datové schránky, m)záznamy o ztrátě způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů, vyloučení z komory nebo o zákazu výkonu zdravotnického povolání.

22 NZIS Novela z. 372 NRZP: pozice referenčního registru pro další (účelové) sběry dat NR-ZP Provozní registr(y) vzdělávacích institucí NR-PZS Poskytovatelé zdravotních služeb

23 NR-PZS NZIS CÚV Hlášení Výstupy, reporting PZS Dotazníky mailem Nutná registrace z. 372 / HLAVA III / § 70 Údaje do Národního zdravotnického informačního systému se předávají pouze v elektronické podobě přímým zápisem nebo na technických nosičích způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem NZIS registry Koncepce rozvoje NZIS a pozice NR-ZP NR - HZS „Datové úložiště ZP“ = datová základna resortu NR - ZP Registrace zdravotnických profesionálů = agendová nadstavba

24 Navržená koncepce a změny řízení Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Stručné představení revitalizace Národního registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP) – novela z. 372."

Podobné prezentace


Reklamy Google