Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora1 Legislativa na ochranu životního prostředí v ČR – aktuální otázky a trendy MGR. LIBOR DVOŘÁK Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora1 Legislativa na ochranu životního prostředí v ČR – aktuální otázky a trendy MGR. LIBOR DVOŘÁK Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora1 Legislativa na ochranu životního prostředí v ČR – aktuální otázky a trendy MGR. LIBOR DVOŘÁK Ministerstvo životního prostředí ředitel legislativního odboru Tel.: 267122889 libor.dvorak@mzp.cz

2 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora2 Systém práva na ochranu ŽP v ČR Organizace ochrany ŽP Organizace ochrany ŽP Kompetenční zákon, ČIŽP, SFŽP, obce, kraje Kompetenční zákon, ČIŽP, SFŽP, obce, kraje Odpovědnost v oblasti ochrany ŽP Odpovědnost v oblasti ochrany ŽP Trestní zákon, přestupky a správní delikty Trestní zákon, přestupky a správní delikty Odpovědnost za ekologickou újmu Odpovědnost za ekologickou újmu Horizontální předpisy Horizontální předpisy EIA/SEA, stavební zákon, IPPC, právo na informace, emise CO 2 a ochrana klimatu EIA/SEA, stavební zákon, IPPC, právo na informace, emise CO 2 a ochrana klimatu Předpisy na ochranu složek ŽP a ekosystémů Předpisy na ochranu složek ŽP a ekosystémů Ovzduší, voda, ZPF, příroda a krajina, lesy, veterinární péče, rostlinolékařská péče Ovzduší, voda, ZPF, příroda a krajina, lesy, veterinární péče, rostlinolékařská péče Předpisy na ochranu před zdroji ohrožení ŽP Předpisy na ochranu před zdroji ohrožení ŽP Odpady, obaly, chemické látky, atomový zákon, nakládání s GMO, ochrana veřejného zdraví Odpady, obaly, chemické látky, atomový zákon, nakládání s GMO, ochrana veřejného zdraví

3 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora3 Právo ČR a právo EU Právo na ochranu ŽP 5 let po vstupu do EU – obecně Právo na ochranu ŽP 5 let po vstupu do EU – obecně Již ne aproximace (harmonizace) na právní řád EU Již ne aproximace (harmonizace) na právní řád EU Implementace – transpozice směrnice, adaptace nařízení Implementace – transpozice směrnice, adaptace nařízení Účel právních předpisů ES Účel právních předpisů ES směrnice – cíl, minimální standard směrnice – cíl, minimální standard nařízení – jednotná pravidla pro celé území EU nařízení – jednotná pravidla pro celé území EU Vnitrostátní právo ČR nemající původ v právu ES – např. ZPF Vnitrostátní právo ČR nemající původ v právu ES – např. ZPF Řízení o porušení SES (infringement) Řízení o porušení SES (infringement) Řízení před EK – formální upozornění, odůvodněné stanovisko, podání žaloby Řízení před EK – formální upozornění, odůvodněné stanovisko, podání žaloby Rozsudek ESD Rozsudek ESD Řízení před EK Řízení před EK Rozsudek ESD – pokuta/penále Rozsudek ESD – pokuta/penále

4 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora4 Odpovědnost za ekologickou újmu Zákon č. 167/2008 Sb. Zákon č. 167/2008 Sb. Transpozice směrnice 2004/35/ES Transpozice směrnice 2004/35/ES Principy – prevence, PPP, naturální restituce Principy – prevence, PPP, naturální restituce Újma na biodiverzitě, vodě a půdě Újma na biodiverzitě, vodě a půdě Odpovědnostní režim Odpovědnostní režim Objektivní odpovědnost provozovatelů vybraných provozních činností Objektivní odpovědnost provozovatelů vybraných provozních činností IPPC zařízení, zařízení k nakládání s odpady, vypouštění odpadních vod, stacionární zdroje znečištění ovzduší, nakládání s chemickými látky a přípravky, s GMO apod. IPPC zařízení, zařízení k nakládání s odpady, vypouštění odpadních vod, stacionární zdroje znečištění ovzduší, nakládání s chemickými látky a přípravky, s GMO apod. Subjektivní odpovědnost (zavinění) – škody na biodiverzitě Subjektivní odpovědnost (zavinění) – škody na biodiverzitě Preventivní a nápravná opatření Preventivní a nápravná opatření Primárně provozovatel, nelze-li – příslušný úřad Primárně provozovatel, nelze-li – příslušný úřad Liberační důvody – provozovatel nemusí nést náklady Liberační důvody – provozovatel nemusí nést náklady Soulad s povolením Soulad s povolením Stav vědeckých a technických znalostí Stav vědeckých a technických znalostí

5 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora5 Odpovědnost za ekologickou újmu Finanční zajištění (§ 14) Finanční zajištění (§ 14) Podle směrnice zatím nepovinné, EK předloží zprávu Podle směrnice zatím nepovinné, EK předloží zprávu Povinnost ano, ale účinnost odložena až od r. 2013 Povinnost ano, ale účinnost odložena až od r. 2013 Výjimky stanoveny zákonem, NV stanoví způsob hodnocení rizik a bližší podmínky (2011) Výjimky stanoveny zákonem, NV stanoví způsob hodnocení rizik a bližší podmínky (2011) Výkon státní správy Výkon státní správy ČIŽP (správy NP/CHKO) – řízení o uložení preventivních a nápravných opatření, náhrada nákladů, pokuty ČIŽP (správy NP/CHKO) – řízení o uložení preventivních a nápravných opatření, náhrada nákladů, pokuty MŽP – odvolací orgán, vrchní státní dozor MŽP – odvolací orgán, vrchní státní dozor Časová působnost Časová působnost Nevztahuje se na škody způsobené před účinností zákona Nevztahuje se na škody způsobené před účinností zákona Neřeší tedy tzv. historické škody (staré ekologické zátěže) Neřeší tedy tzv. historické škody (staré ekologické zátěže)

6 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora6 Rámcová směrnice o půdě ELD – přechodné ustanovení (čl. 17) ELD – přechodné ustanovení (čl. 17) SFD má řešit historické/minulé škody SFD má řešit historické/minulé škody Září 2006 – TS na ochranu půdy + návrh rámcové směrnice Září 2006 – TS na ochranu půdy + návrh rámcové směrnice Důvody – půda neobnovitelný zdroj, zhoršuje se kvalitativně i kvantitativně Důvody – půda neobnovitelný zdroj, zhoršuje se kvalitativně i kvantitativně Povinnosti MS Povinnosti MS Vytvořit a pravidelně aktualizovat celostátní seznam kontaminovaných míst – kde se vykonávaly/vykonávají potencionálně znečišťující činnosti (příloha II) Vytvořit a pravidelně aktualizovat celostátní seznam kontaminovaných míst – kde se vykonávaly/vykonávají potencionálně znečišťující činnosti (příloha II) Náprava stavu kontaminovaných míst – PPP, orphan sites Náprava stavu kontaminovaných míst – PPP, orphan sites Vypracovat strategii nápravy kontaminovaných míst – do 8 let + aktualizace každých 5 let Vypracovat strategii nápravy kontaminovaných míst – do 8 let + aktualizace každých 5 let Průběh projednávání Průběh projednávání Návrh EK – podpora jižních zemí, odpor Něm, UK, Rak a NL Návrh EK – podpora jižních zemí, odpor Něm, UK, Rak a NL V prosinci 2006 nedosaženo politické shody na Radě V prosinci 2006 nedosaženo politické shody na Radě Zatím neschváleno Zatím neschváleno

7 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora7 EIA/SEA Zákon č. 100/2001 Sb., stavební zákon Zákon č. 100/2001 Sb., stavební zákon Účel zákona Účel zákona Princip prevence Princip prevence Získat informace, účast veřejnosti Získat informace, účast veřejnosti Opatření k ochraně ŽP Opatření k ochraně ŽP Transpozice směrnice 85/337/EHS (EIA) a 2001/42/ES (SEA) Transpozice směrnice 85/337/EHS (EIA) a 2001/42/ES (SEA) Záměry/koncepce se závažnými vlivy na ŽP Záměry/koncepce se závažnými vlivy na ŽP Projektové posuzování (EIA) Projektové posuzování (EIA) Záměr – stavba, činnost, technologie Záměr – stavba, činnost, technologie Záměry vždy posuzované (I), záměry posuzované, pokud se tak stanoví ve ZŘ (II) Záměry vždy posuzované (I), záměry posuzované, pokud se tak stanoví ve ZŘ (II) Možnost neposuzovat některé záměry Možnost neposuzovat některé záměry Zjišťovací řízení Zjišťovací řízení Na základě oznámení, vyjádření Na základě oznámení, vyjádření Forma – screening, scoping Forma – screening, scoping Průběh EIA – dokumentace, posudek, VP, stanovisko Průběh EIA – dokumentace, posudek, VP, stanovisko

8 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora8 EIA/SEA Příslušný úřad – MŽP, kraje Příslušný úřad – MŽP, kraje EIA není součástí povolovacího řízení EIA není součástí povolovacího řízení Výjimka – § 91 stavebního zákona (možnost částečného sloučení s územním řízením, podmínky) Výjimka – § 91 stavebního zákona (možnost částečného sloučení s územním řízením, podmínky) Možnosti zjednodušení Možnosti zjednodušení VP není nutné vždy VP není nutné vždy Tzv. podlimitní záměry – další úpravy, posudek – upravit formu, zveřejňování informací Tzv. podlimitní záměry – další úpravy, posudek – upravit formu, zveřejňování informací Strategické posuzování (SEA) Strategické posuzování (SEA) Koncepce na všech úrovních, s možným vlivem na ŽP Koncepce na všech úrovních, s možným vlivem na ŽP Typické koncepce – územní plánování (PÚR, ZÚR, ÚP obcí) Typické koncepce – územní plánování (PÚR, ZÚR, ÚP obcí) Působnost – koncepce Působnost – koncepce vždy posuzované vždy posuzované posuzované, pokud se tak stanoví ve ZŘ (obecní koncepce, změny) posuzované, pokud se tak stanoví ve ZŘ (obecní koncepce, změny) Zjišťovací řízení Zjišťovací řízení Průběh SEA – vyhodnocení (SEA dokumentace), VP, stanovisko Průběh SEA – vyhodnocení (SEA dokumentace), VP, stanovisko

9 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora9 Ochrana vod Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.) Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.) Koncepční nástroje ochrany vod – plánování Koncepční nástroje ochrany vod – plánování Povodí – základní hydrologické jednotky Povodí – základní hydrologické jednotky Plán hlavních povodí (Odra, Labe, Morava), Plány oblastí povodí, Programy opatření Plán hlavních povodí (Odra, Labe, Morava), Plány oblastí povodí, Programy opatření Administrativní nástroje ochrany Administrativní nástroje ochrany Povolení – odběr povrchových a podzemních vod, vypouštění OV do vod povrchových Povolení – odběr povrchových a podzemních vod, vypouštění OV do vod povrchových Souhlas – není třeba povolení, ale vodní poměry mohou být ovlivněny Souhlas – není třeba povolení, ale vodní poměry mohou být ovlivněny Vyjádření – možnost vydat, na žádost každého Vyjádření – možnost vydat, na žádost každého Ochrana kvality vod – nejvýznamnější zdroje ohrožení jsou Ochrana kvality vod – nejvýznamnější zdroje ohrožení jsou Odpadní vody Odpadní vody Novela – uvolnění režimu v případě vypouštění do vod podzemních (není-li možno vypouštění do vod povrchových nebo kanalizace) Novela – uvolnění režimu v případě vypouštění do vod podzemních (není-li možno vypouštění do vod povrchových nebo kanalizace) Závadné látky – novela Závadné látky – novela Zavedení tzv. prioritních látek jako zvláštní kategorie nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek Zavedení tzv. prioritních látek jako zvláštní kategorie nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek Nezávislá autorizovaná osoba pro zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrží Nezávislá autorizovaná osoba pro zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrží

10 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora10 Ochrana vod Územní ochrana vod Územní ochrana vod CHOPAV CHOPAV Ochranná pásma vodních zdrojů Ochranná pásma vodních zdrojů Zranitelné oblasti Zranitelné oblasti Vysoká koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů, možnost zhoršení jakosti vody Vysoká koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů, možnost zhoršení jakosti vody Akční program (NV č. 103/2003 Sb.), revize Akční program (NV č. 103/2003 Sb.), revize Ekonomické nástroje – poplatky Ekonomické nástroje – poplatky Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových/podzemních Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových/podzemních Poplatek za odebrané množství podzemní vody Poplatek za odebrané množství podzemní vody Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí Novela – zavedení nových poplatků pro využívání vod jako strategického přírodního zdroje Novela – zavedení nových poplatků pro využívání vod jako strategického přírodního zdroje Z povoleného množství odběru podzemní vody Z povoleného množství odběru podzemní vody Z povoleného množství odběru povrchové vody Z povoleného množství odběru povrchové vody

11 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora11 Ochrana půdy Zákon o ochraně ZPF (č. 334/1992 Sb.) Zákon o ochraně ZPF (č. 334/1992 Sb.) Předmětem ochrany je ZPF Předmětem ochrany je ZPF Ochrana rozlohy ZPF Ochrana rozlohy ZPF Zásady ochrany Zásady ochrany Co nejméně narušovat organizaci ZPF, odnímat jen nejnutnější plochu ZPF apod. Co nejméně narušovat organizaci ZPF, odnímat jen nejnutnější plochu ZPF apod. Novela – přednostně odnímat na zastavitelných plochách a půdu méně kvalitní (třídy ochrany – vyhláška MŽP) Novela – přednostně odnímat na zastavitelných plochách a půdu méně kvalitní (třídy ochrany – vyhláška MŽP) Odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely Odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely Trvalé nebo dočasné Trvalé nebo dočasné Zásadně nutný souhlas orgánu ochrany ZPF – forma závazného stanoviska (není-li další rozhodnutí, pak forma rozhodnutí) Zásadně nutný souhlas orgánu ochrany ZPF – forma závazného stanoviska (není-li další rozhodnutí, pak forma rozhodnutí) Stanovení podmínek k zajištění ochrany ZPF Stanovení podmínek k zajištění ochrany ZPF Vymezení, zda a v jaké výši budou odvody Vymezení, zda a v jaké výši budou odvody

12 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora12 Ochrana půdy Odvody za odnětí půdy ze ZPF Odvody za odnětí půdy ze ZPF Předepisovány až v návaznosti na pravomocné rozhodnutí (souhlas) Předepisovány až v návaznosti na pravomocné rozhodnutí (souhlas) Výjimky – např. ČOV, ochrana před povodněmi Výjimky – např. ČOV, ochrana před povodněmi Příjem rozpočtu obce (účelově vázány) a SFŽP Příjem rozpočtu obce (účelově vázány) a SFŽP Novela – změny ve výši odvodů i způsobu výpočtu Novela – změny ve výši odvodů i způsobu výpočtu Opatření k předcházení ztrát na rozloze ZPF Opatření k předcházení ztrát na rozloze ZPF Územní plánování, zpracování návrhů na stanovení DP a na zpracování dokumentace staveb Územní plánování, zpracování návrhů na stanovení DP a na zpracování dokumentace staveb Dodržovat zásady ochrany ZPF, hledat řešení nejvýhodnější z hlediska ZPF Dodržovat zásady ochrany ZPF, hledat řešení nejvýhodnější z hlediska ZPF U ÚPD – stanovisko, u DP a dokumentace staveb – projednání + souhlas U ÚPD – stanovisko, u DP a dokumentace staveb – projednání + souhlas Ochrana kvality ZPF Ochrana kvality ZPF Režim hospodaření na zemědělské půdě Režim hospodaření na zemědělské půdě

13 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora13 Ochrana půdy Nepřekračování indikačních hodnot škodlivých látek, nepoškozování příznivých vlastností půdy, protierozní ochrana Nepřekračování indikačních hodnot škodlivých látek, nepoškozování příznivých vlastností půdy, protierozní ochrana Novela Novela Zpřísnění u opatření k nápravě (zákaz použití kontaminovaných pozemků pro výrobu potravin) Zpřísnění u opatření k nápravě (zákaz použití kontaminovaných pozemků pro výrobu potravin) Založení registru informací o půdě – povede CENIA Založení registru informací o půdě – povede CENIA Návrh novely zákona o hnojivech Návrh novely zákona o hnojivech Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků Možné na pozemcích náležejících do ZPF (orná půda), nutný souhlas orgánu ZPF (obce III) Možné na pozemcích náležejících do ZPF (orná půda), nutný souhlas orgánu ZPF (obce III) Kontroluje ÚKZÚZ Kontroluje ÚKZÚZ Vytěžené zeminy a hlušiny určené k zavážení podzemních prostor a k terénním úpravám Vytěžené zeminy a hlušiny určené k zavážení podzemních prostor a k terénním úpravám Vyloučení ze zákona o odpadech, pokud vyhovují limitům škodlivin v nové příloze č. 9 Vyloučení ze zákona o odpadech, pokud vyhovují limitům škodlivin v nové příloze č. 9

14 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora14 Odpady Aktuální legislativní vývoj Aktuální legislativní vývoj Zákon č. 383/2008 Sb. Zákon č. 383/2008 Sb. Sběr a výkup kovového odpadu Sběr a výkup kovového odpadu Zpřísnění identifikace osob a odpadů + vedení evidence Zpřísnění identifikace osob a odpadů + vedení evidence Zákaz výkupu od fyzických osob (§ 18/4), zákaz poskytování úplaty v hotovosti Zákaz výkupu od fyzických osob (§ 18/4), zákaz poskytování úplaty v hotovosti Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb. Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb. Poplatky u autovraků Poplatky u autovraků Platí žadatel, při první registraci/přeregistraci, 3000/5000/10000 Kč Platí žadatel, při první registraci/přeregistraci, 3000/5000/10000 Kč Vládní návrh novely Vládní návrh novely Podpora sběru baterií a akumulátorů Podpora sběru baterií a akumulátorů Povinnosti, mj. výrobců Povinnosti, mj. výrobců Označování – vyhláška Označování – vyhláška Informační – ve vztahu ke konečnému uživateli a poslednímu prodejci Informační – ve vztahu ke konečnému uživateli a poslednímu prodejci Určení míst zpětného odběru s odpovídající dostupností Určení míst zpětného odběru s odpovídající dostupností Povinnosti posledních prodejců a konečných uživatelů Povinnosti posledních prodejců a konečných uživatelů

15 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora15 Odpady Příprava nového zákona o odpadech Příprava nového zákona o odpadech Plná transpozice legislativy ES Plná transpozice legislativy ES WFD (2008/98/ES), další platné směrnice WFD (2008/98/ES), další platné směrnice Dále infringement – směrnice o skládkování, WEEE Dále infringement – směrnice o skládkování, WEEE Cíle nové právní úpravy Cíle nové právní úpravy Prevence vzniku odpadu Prevence vzniku odpadu Usnadnit třídění odpadu Usnadnit třídění odpadu Ekonomicky zvýhodnit využití (recyklaci) před odstraňováním (spalování, skládkování) Ekonomicky zvýhodnit využití (recyklaci) před odstraňováním (spalování, skládkování) Zajistit investice do zlepšení recyklace Zajistit investice do zlepšení recyklace Některé základní nástroje Některé základní nástroje Plány odpadového hospodářství Plány odpadového hospodářství Provozování zařízení k nakládání s odpady Provozování zařízení k nakládání s odpady Biologicky rozložitelné odpady Biologicky rozložitelné odpady

16 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora16 Odpady Povinnosti při nakládání s odpady Povinnosti při nakládání s odpady Hierarchie nakládání s odpady podle WFD Hierarchie nakládání s odpady podle WFD Prevention, re-use, recycling, (other) recovery, disposal Prevention, re-use, recycling, (other) recovery, disposal Sběr a výkup, využívání, odstraňování odpadů Sběr a výkup, využívání, odstraňování odpadů Přeshraniční přeprava odpadů Přeshraniční přeprava odpadů Zpětný odběr vybraných výrobků Zpětný odběr vybraných výrobků Pneumatiky, minerální oleje, baterie/akumulátory, elektrická a elektronická zařízení, vozidla (autovraky) Pneumatiky, minerální oleje, baterie/akumulátory, elektrická a elektronická zařízení, vozidla (autovraky) Ekonomické nástroje Ekonomické nástroje Poplatky za nakládání s odpady Poplatky za nakládání s odpady Odstraňování odpadů Odstraňování odpadů Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky Spalování odpadů Spalování odpadů Spalování KO ve spalovnách KO Spalování KO ve spalovnách KO

17 Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora17 Odpady Poplatek za komunální odpad z domácností Poplatek za komunální odpad z domácností Pevná částka Pevná částka Pohyblivá částka Pohyblivá částka Finanční zajištění havárie skládek a finanční rezerva pro rekultivaci a následnou péči o skládku Finanční zajištění havárie skládek a finanční rezerva pro rekultivaci a následnou péči o skládku Poplatky u vybraných autovraků Poplatky u vybraných autovraků Vyhláška č. 341/2008 Sb. (12. 9. 2008) Vyhláška č. 341/2008 Sb. (12. 9. 2008) Seznam bioodpadů + požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie jejich materiálového využívání Seznam bioodpadů + požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie jejich materiálového využívání Technické požadavky na vybavení a provoz Technické požadavky na vybavení a provoz Malá zařízení – požadavky podle přílohy č. 2 a 3 Malá zařízení – požadavky podle přílohy č. 2 a 3 Zařízení s vyšší kapacitou – příloha č. 2 a stavební zákon Zařízení s vyšší kapacitou – příloha č. 2 a stavební zákon Technologické požadavky na jednotlivé způsoby biologického zpracování bioodpadů Technologické požadavky na jednotlivé způsoby biologického zpracování bioodpadů Kompostárny a další zařízení s aerobním procesem (kompostování) Kompostárny a další zařízení s aerobním procesem (kompostování) Bioplynové stanice a další zařízení s anaerobním procesem Bioplynové stanice a další zařízení s anaerobním procesem


Stáhnout ppt "Legislativa na ochranu ŽP v ČR - Potravinářská komora1 Legislativa na ochranu životního prostředí v ČR – aktuální otázky a trendy MGR. LIBOR DVOŘÁK Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google