Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní systém ČR Zákonné normy pro podporu řešení MU a KS Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva a krizového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní systém ČR Zákonné normy pro podporu řešení MU a KS Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva a krizového."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní systém ČR Zákonné normy pro podporu řešení MU a KS Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva a krizového řízení 1 Školení starostů obcí 2015

2 Bezpečnostní systém Institucionální nástroj pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky. Je tvořen:  prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci,  prvky územní samosprávy,  právnickými a fyzickými osobami, které mají odpovědnost za zajištění bezpečnosti státu. 2

3 Bezpečnostní systém Legislativně vymezen zejména v ústavním zákoně č.1/1993 Sb., Ústava ČR a ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR a v navazující tzv. branné a krizové legislativě (+ Bezpečnostní strategie ČR), základním úkolem: plánování, řízení, koordinace a vyhodnocování činnosti jednotlivých prvků při zajišťování bezpečnosti ČR. 3

4 Bezpečnostní systém Subjekty zajišťující bezpečnost státu:  ozbrojené síly,  ozbrojené bezpečnostní sbory,  záchranné sbory,  havarijní služby. Subjekty podílející se na zajištění bezpečnosti státu:  správní úřady,  orgány územně samosprávných celků,  právnické osoby, fyzické osoby.

5 Bezpečnostní systém Ústřední úroveň bezpečnostního systému státu:  prezident republiky,  Parlament ČR,  Bezpečnostní rada státu a její pracovní orgány,  ústřední správní úřady. Územní úroveň bezpečnostního systému:  krajské úřady,  obecní úřady,  obecní úřady obcí s rozšířenou působností, ……..a jejich orgány pro krizové řízení.

6 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Stanoví složky IZS a jejich působnost, definuje MU, ZaLP, OOB, věcnou a osobní pomoc, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků,  … HZS LK dle tohoto zákona zpracovává a aktualizuje HP LK, práva a povinnosti PO a FO při přípravě na MU, při ZaLP a při OOB před a po dobu vyhlášení SN, NS, SOS, VS.

7 „Mimořádná událost“ Za mimořádnou událost se ve smyslu tohoto zákona považuje „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací“.

8 „Integrovaný záchranný systém“ Se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací, IZS je systém spolupráce, nikoliv instituce, nemá vlastní budovy, personál, funkcionáře, Složky IZS – základní,ostatní.

9 „Základní složky IZS“ Hasičský záchranný sbor České republiky, Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO, Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, Policie České republiky.

10 „Ostatní složky IZS“ - vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, - ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, - ostatní záchranné sbory, - orgány ochrany veřejného zdraví, - havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, - zařízení civilní ochrany, - neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Poskytují při ZaLP „Plánovanou pomoc na vyžádání“. (předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, MV nebo základním složkám IZS)

11 „Záchranné a likvidační práce“ Záchranné práce „činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých MU, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin“ Likvidační práce „činnosti k odstranění následků způsobených MU“

12 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS Zásady koordinace složek IZS, Zásady spolupráce operačních středisek základních složek, Podrobnosti o úkolech operačních a informačních středisek, Obsah dokumentace IZS, stupně poplachů, Zásady a způsob zpracování a používání HP kraje a VHP.

13 „stupně poplachu“ Stupně poplachu se vyhlašují v závislosti na rozsahu a druhu MU, v rámci IZS se vyhlašují 4 stupně poplachu, potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo velitel zásahu nebo OPIS, OPIS může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území, pokud je na něm více míst zásahu.

14 „1. stupeň poplachu“ MU ohrožuje jednotlivé osoby, MU ohrožuje jednotlivý objekt nebo jeho část, MU ohrožuje jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní dopravy, MU ohrožuje plochu území do 500m 2, záchranné a likvidační práce provádějí základní složky IZS.

15 „2. stupeň poplachu“ MU ohrožuje nejvýše 100 osob, MU ohrožuje více jak jeden objekt, MU ohrožuje jednotlivé dopravní prostředky hromadné dopravy, MU ohrožuje cenný chov zvířat, MU ohrožuje plochu území do 10 000m 2, záchranné a likvidační práce provádějí základní a ostatní složky IZS.

16 „3. stupeň poplachu“ MU ohrožuje 100 až 1 000 osob, MU ohrožuje část obce nebo areál podniku, MU ohrožuje soupravy železniční dopravy nebo jde o hromadnou silniční nebo leteckou havárii, MU ohrožuje několik chovů hospodářských zvířat, MU ohrožuje plochu území do 1 km 2 nebo povodí řek nebo produktovody, záchranné a likvidační práce provádějí základní a ostatní složky IZS nebo se využívají síly a prostředky z nezasažených oblastí.

17 „zvláštní stupeň poplachu“ MU ohrožuje více jak 1 000 osob, MU ohrožuje celé obce nebo plochy území nad 1 km 2, záchranné a likvidační práce provádějí základní a ostatní složky IZS včetně využití sil a prostředků z jiných krajů případně se zahraniční pomocí, je nutno zásah rozdělit na sektory a řídit ho na strategické úrovni.

18 čas síly a prostředky vývoj události základní složky IZS událost mimořádná událost krizová situace vyhlášení krizového stavu složky IZS - koordinace složky IZS, orgány krizového řízení

19 „Mimořádná událost x krizová situace“ Pokud nelze MU zvládnout běžnými prostředky, může být vyhlášen některý z krizových stavů. – viz samostatná přednáška

20 Vyhláška č. 380/2002 Sb.,k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Zařízení civilní ochrany, Způsob informování FO a PO o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení, Zabezpečení JSVV a způsob poskytování tísňových informací, Způsob provádění evakuace a jejího zabezpečení, Problematika ukrytí, způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva, Požadavky OOB v územním plánování …

21 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky Zřizuje HZS ČR, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS ČR – generální ředitelství, hasičské záchranné sbory krajů (13+1), záchranný útvar (2), střední odborná škola PO a Vyšší odborná škola PO ve Frýdku Místku.

22 „Záchranný útvar Hlučín, Zbiroh“ Celorepubliková působnost, vyjíždí na základě požadavku OPIS GŘ HZS ČR, předurčenost k plnění dlouhodobých zásahů, ZÚ tvoří tři samostatné Záchranné roty a oddělení přípravy a řízení jednotek.

23 „Záchranný útvar – odřady“ Vytváří účelově zaměřené odřady: při povodních 2010 byl v Raspenavě využit odřad pro zabezpečení nouzového stravování obyvatelstva (pro 300 osob), dále byly při povodních využity tyto odřady:  odřad pro práci na vodě - čistili koryta řek od vraků, naplavenin a překážek,  odřad na stavební a bourací práce, demolice.

24 „Záchranný útvar – odřady“ Vytváří účelově zaměřené odřady: při cvičení IZS v červnu 2012 v Ralsku byl využit odřad pro čerpání vody z lagun (mobilní velkokapacitní čerpadlo MKČ 1500 (1.500,- l/s), další možné odřady:  Odřad pro zásobování pitnou vodou,  Základna humanitární pomoci,  Odřad k zabezpečení evakuace osob po vodní hladině, ….

25 25

26 26

27 27

28 Děkuji za pozornost Přednášející: kpt. Mgr. Aleš Čermín HZS LK – KŘ Liberec t.č. 950 470 242, mail: ales.cermin@hzslk.cz


Stáhnout ppt "Bezpečnostní systém ČR Zákonné normy pro podporu řešení MU a KS Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva a krizového."

Podobné prezentace


Reklamy Google