Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravá práce - základy pracovního lékařství Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravá práce - základy pracovního lékařství Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní."— Transkript prezentace:

1 Zdravá práce - základy pracovního lékařství Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

2 Pracovní lékařství si všímá především vztahu zdraví a práce Usiluje o: rozvoj zachování nejvyššího stupně tělesné, duševní a sociální pohody pracovníků ve všech povoláních předcházení odchylkám od zdraví pracovníků způsobených pracovními podmínkami umístění pracovníků do pracovního prostředí, přizpůsobeného jeho fyziologickým schopnostem a udržení ho v něm

3 Práce Aby práce byla zdravá a nejen bezpečná, je potřeba něco víc než jen respektování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, než jen plnění legislativních pravidel, chce to nejen tělesnou, ale i duševní a sociální pohodu. Dnes je práce považována za něco negativního nepříjemného již od první hodiny práce se počítá spíše s tím negativním účinkem práce, práce se bere dnes jako jeden z prvků produkce a opomíjí se, že člověk primárně nepracuje z nutnosti, ale z přirozenosti, člověk práci potřebuje, je mu vlastní.

4 Pracovní lékařství Interdisciplinární obor Závodní preventivní péče pracovnělékařské služby (pracovní lékař, praktický registrující lékař) Hodnocení pracovního prostředí KHS, zdravotní ústavy, akreditované laboratoře, SZÚ, Ustav jaderné bezpečnosti apod. Hodnocení zdravotního stavu Posuzování nemocí z povolání, ohrožení, nemocí ovlivňovaných prací - diagnostika, terapie, dispenzarizace, prevence

5 Péče o zdraví zaměstnanců Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  Povinnost zaměstnavatele  Bezpečnost práce – technici Ochrana zdraví - lékaři - pracovnělékařské služby Podpora zdraví – pozitivní ovlivnění zdraví Dobrovolná aktivita Rehabilitace, zotavovací pobyty, očkování, programy podpory zdraví, např. vyhledávání rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění apod.

6 Kontrola a dohled 1. Na úrovní státu: V případě ochrany zdraví: Orgán ochrany veřejného zdraví = krajská hygienická stanice V případě úrazových rizik: Inspektoráty bezpečnosti práce 2. Na úrovni zaměstnavatelů: Zodpovědnost má statutární zástupce, pomáhají mu: vedoucí pracovníci, bezpečnostní technici, lékaři závodní preventivní péče, interní, externí audity, zdravotní ústavy – expertízy, měření faktorů pracovního prostředí 3. Na úrovni odborů a zástupců zaměstnanců

7 Pracovnělékařské služby definovány Úmluvou o závodních službách č. 161 Mezinárodní organizace práce, vyhl. 145/1988 Sb.), 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Cílem je ochrana zdraví při práci, omezení pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací 1. Činnost poradenská - o režimu práce, uspořádání pracovišť, o technologiích, o zlepšování pracovní praxe, poradenství o zdraví, bezpečnosti a hygieně při práci 2. Dohled na pracovní prostředí - analýza vlivů pracovního prostředí, snižování rizik 3. Dohled na zdraví - hodnocení vlivu práce na zdraví a posuzování zdravotní způsobilosti k práci, první pomoc

8 Závodní preventivní péče Zaměstnavatel musí zajistit ZPP Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanci byli zaměstnáváni pracemi, k nimž nejsou zdravotně způsobilí Splnění zákonné povinnosti zaměstnavatel zajistí uzavřením smlouvy o poskytování ZPP. Není svobodná volba lékaře, ZPP není léčebná (mimo první pomoci) Zákon zajišťuje předávání informací mezi praktickým registrujícím lékařem a lékařem ZPP ZPP nesmí být spojena se ztrátou na výdělku, musí být bezplatná a konat se pokud možno v pracovní době

9 Druhy závodních preventivních prohlídek vstupní periodické výstupní mimořádné následné

10 Kategorizace prací Vyhl. 432/2003 Sb. – rizikové faktory:432/2003 Sb. prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření a elektromagnetická pole, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli a práce ve zvýšeném tlaku vzduchu - ionizující záření Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 riziková Kategorie 4 riziková

11 Náplň preventivních prohlídek Dokumentace registrujícího lékaře Základní vyšetření - anamnéza, fyzikální vyšetření, orientační vyšetření zraku, sluchu, neurologické, chemické vyšetření moče U rizikových pracovišť je dána minimální náplň vyhláškou 79/2013 Sb.

12 Zvláštní předpisy pro posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů, tramvají pro provozování dráhy a drážní dopravy pro záchranáře a hasiče vedení a obsluhu plavidel, v civilním letectví pro oblast radiační hygieny práce na elektrických zařízeních, s výbušninami, s lasery ženy, těhotné, mladistvé pro zdravotnické pracovníky

13 Lékařský posudek Identifikace posuzované osoby, Identifikace zaměstnavatele Přesné údaje o práci a pracovních podmínkách, kategorie práce Zdravotně způsobilý, nezpůsobilý, způsobilý za podmínky…. Poučení o odvolání Seznámení pracovníka Doručení zaměstnavateli

14 Placení Vstupní – zaměstnavatel, uchazeč o zaměstnání Ostatní prohlídky a výkony - poradenství, kontrola pracovišť, školení zaměstnanců - zaměstnavatel

15 Pracovní lékařství I. Závodní (základní) preventivní péče II. Specializovaná pracovně lékařská péče – oddělení a kliniky pracovního lékařství Odborné zázemí pro ZPP v oblasti hodnocení prac. prostředí a vlivu na zdrav. stav - hygiena práce, fyziologie práce, psychologie práce, průmyslová toxikologie, profesionální patologie - zdravotní ústavy, kliniky a oddělení pracovního lékařství

16 Nemoci z povolání - př í činně souvis í se zaměstn á n í m - jsou uvedena v platn é m seznamu nemoc í z povol á n í - vznikají za pracovních podmínek v seznamu uvedených - ohrožení nemocemi z povolání

17 Posuzování a uznávání nemocí z povolání Uznávat nemoci nebo ohrožení nemocí z povolání mohou pouze střediska nemocí z povolání - která jsou v této vyhlášce vyjmenována. Každé středisko má svoji spádovou oblast. Neplatí svobodná volba lékaře. Diagnóza nemoci z povolání je stanovována na základě objektivně dokumentované diagnózy a průkazu, že posuzovaný pracoval za podmínek, kdy toto onemocnění vzniká. Ověřování podmínek vzniku onemocnění provádí hygienická stanice

18 Seznam nemocí z povolání Kapitola I - Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami Kapitola II - Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory Kapitola III - Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, pohrudnice a pobřišnice Kapitola IV - Nemoci z povolání kožní Kapitola V - Nemoci z povolání přenosné a parazitární Kapitola VI - Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

19 Odškodňování nemocí z povolání Za škodu způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec naposledy pracoval za podmínek, kdy nemoc z povolání vzniká. Zaměstnavatel je povinen poskytnout náhradu za: a) ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti b) snížení výdělku c) bolest a ztížení společenského uplatnění d) účelně vynaložené náklady spojené s léčením Zaměstnavatel musí být dle zákona pojištěn

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zdravá práce - základy pracovního lékařství Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní."

Podobné prezentace


Reklamy Google