Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru GRAFICKÝ DESIGN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru GRAFICKÝ DESIGN."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru GRAFICKÝ DESIGN

2 PROČ 4M? Dřevo, kov, sklo a plast jsou nedílnou součástí našeho světa a jsou nedílnou součástí grafického designu a předmětu TISKOVÉ FORMY Pro lepší práci s návrhy je tedy nutné lepší pochopení těchto materiálů

3 Součástí IVP – INOVOVANÝCH VÝUKOVÝCH PLÁNŮ JSOU: Inovované osnovy Plánované stáže Inovované zadání klauzurních prací

4 Stáže Budou realizovány v kooperaci s partnerem projektu a odborníky Rozděleny jsou dle 4 materiálů: Dřevo Kov Sklo Plast

5 OSNOVA Bezpečnost práce (BUZP) Nové učivo 4materiály

6 CO JE TO BUZP?! BUZP – je tzv. Bezpečnost práce Používá se všude ve školách a na pracovištích Měla by se užívat i v domácnosti Není pouze o dodržování předpisů Stačí selský rozum a vše řešit s rozmyslem

7 Bezpečnost práce Zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb. povinnosti zaměstnavatele při zajištění BOZP při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, v odpovědnosti za škody a náhrady škod v zabezpečení péče o pracovníky Zákoník práce vymezuje i povinnosti zaměstnanců z hlediska BOZP, jejich práva.

8 Bezpečnost práce ČSN 05 0600 – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů – projektování a příprava pracovišť názvosloví, druhy nebezpečí při svařování, svařovací plyny, lahve a jejich rozvod, větrání a odsávání, osvětlení svařovací pracoviště – pro jednotlivé metody, instalace a zkoušky zařízení, přílohy – např. koncentrace škodlivin, přípustné hodnoty záření,……...

9 Bezpečnost práce ČSN 05 0601 – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů (aplikace pro plasty) ve všeobecných předpisech splňuje zásady BOZP i pro svařování plastů, zejména v oblastech charakteristik prací se zvýšeným nebezpečím, příkazem k vykonání práce se zvýšeným nebezpečím, ochrana před úrazem elektrickým proudem, ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení, ochrana před popálením,……... K zajištění BOZP při svařování oblokem (závěsy)nutno využít i ustanovení normy ČSN EN 1598 – Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a jiných procesech.

10 Bezpečnost práce ČSN 05 0610 – Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů určuje bezpečnostní požadavky pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na plamenové sváření kovů a řezání kovů kyslíkem detailněji se zabývá rozvodem plynů a lahvemi na plyn, má obdobnou stavbu, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že obsahuje velmi málo doplňků pokud jde o nebezpečí při sváření Platí i pro další způsoby zpracování kovů, při nichž používaný plamen vzniká spalováním hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným vzduchem (např. pájkování, žíhání, kalení, rovnání apod.)

11 Bezpečnost práce ČSN 05 0630 – Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů Technická norma má podobné uspořádání, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že : určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na obloukové sváření a naváření kovů, elektrostruskové sváření, žlábkování uhlíkovou elektródou a tepelné dělení elektrickým obloukem (dále jen obloukové sváření), nezávisle od stupně automatizace. platí i pro další způsoby zpracování, při nichž se využívá zařízení na obloukové sváření. Norma se musí používat společně s ČSN 05 0601 zejména v oblastech charakteristik prací se zvýšeným nebezpečím, obsahuje poměrně značný objem doplňků pokud jde o nebezpečí při obloukovém sváření. Zvláštní kapitoly věnuje také provozu zařízení (kap. 6) a údržbě a opravě svářecích zařízení (kap. 7)

12 Bezpečnost práce ČSN 05 0650 – Bezpečnostní ustanovení pro odporové svařování kovů určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na odporové sváření kovů, nezávisle na stupni automatizace bezpečnostní opatření pro odporové sváření musí vyhovovat příslušným ustanovením ČSN 05 0601, popř. ČSN 05 0600. řeší doplňující problematiku prevence rizika vznikajícího při odporovém sváření kovů

13 Bezpečnost práce ČSN 05 0705 – Předpisy pro základní zkoušky svářečů ČSN EN xxxx - Zkoušky EN a EN ISO – Certifikace požadavky na svářečský personál uvádějící, že svařovat a lepit plasty mohou jen osoby, které splňují normální fyzické a psychické předpoklady pro výkon práce, tj. že byly lékařem uznány zdravotně způsobilými vykonávat svářečské práce a dovršily 18 let věku Pozn.: Lékařská prohlídka ve svářečském průkazu platí: 5 let do 50 let věku; 3 roky nad 50 let věku

14 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.

15 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích výkopy a práce ve výkopech :

16 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích výkopy a práce ve výkopech : osamoceně smí pracovat svářeč ve výkopu v extravilánu (ve volné přírodě) do 1,3 m a v intravilánu (v zastavěném území) do 1,5 m Zaměstnanec, který pokládal kanalizaci byl zasypán

17 Bezpečnost práce NV 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech a požadavkům tohoto nařízení.

18 Bezpečnost práce ZÁKON 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). prostory určené pro práci, chodby, schodiště – rozměry a požadavky pracoviště byla osvětlena, mikroklimatické podmínky, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace byly stále volné ve výše uvedených prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

19 Bezpečnost práce Evidence - každý pracovní úraz do sešitu úrazů Registrace - vyplňování hlášení u úrazů trvajících déle než 3 dny NV 201/2010 – Stanovení způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu.

20 Bezpečnost práce NV č. 362/2005 Sb. - Požadavky na bezpečnost práce ve výškách - nařízení vlády vymezuje požadavky na zajištění pracovišť k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění

21 Bezpečnost práce NV č. 378/2001 Sb.- Požadavky na provoz a používání strojů, a technických zařízení - uvádí požadavky na stroje a jejich údržbu

22 Bezpečnost práce ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení a ČSN 33 1600 – Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání, jsou normy řešící lhůty pravidelných revizí dle třídy zařízení, používání a typu přístroje. ČSN 34 0350 – Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení uvádějí normalizované délky prodlužovacích přívodů až do maximální délky 50 m, zásady jejich zapojení a použití, jakož i jejich pravidelné kontroly a revize.

23 Bezpečnost práce A NAKONEC VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH: 1. MÍSTO 2. MÍSTO 3. MÍSTO

24 Požární ochrana Zákon č. 133/85 Sb. – Požární ochrana ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. prevence před požáry, povinnosti organizací při školení svých pracovníků, vydání poplachových a požárních směrnic, instalace a použití hasicích prostředků Povinnosti občanů (fyzických osob) při požáru a jeho likvidaci. Povinnosti hasičů

25 Požární ochrana Hasicí přístroje: vodní a pěnový HP – není přípustné hasit zařízení pod el. proudem, práškový a sněhový HP – je určený k hašení zařízení pod proudem, halonový HP – je vhodný k hašení zařízení pod el. proudem, ale nikoli v uzavřených prostorách. Plasty je možno hasit všemi typy hasicích přístrojů, přičemž je nutno zachovávat výše uvedené obecné předpisy při hašení. Většina plastů je z hlediska reakce na oheň aktivní (dle nových EN norem), když mají nízký bod vznícení už kolem 500 °C.

26 Požární ochrana Vyhláška MV 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách - stanoví podmínky požární bezpečnosti pro svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp, a nahřívání živic v tavných nádobách.

27 První pomoc Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působení a pravomoc. Úrazy elektrickým proudem – hlavní zásady ve zkratce: vyprostit postiženého z dosahu elektrického proudu při vědomí dát napít tekutiny, posadit postiženého na čerstvý vzduch při poruše dýchání a zástavě srdeční činnosti zahájit umělé dýchání a nepřímou masáž srdce přivolat lékaře Popálení při svařování – hlavní zásady ve zkratce: při menším rozsahu chladit popáleninu čistou studenou vodou při větším rozsahu je nutno na popáleniny přiložit sterilní gázu, podávat tekutiny, uložit popáleného, zajistit vzdušnost u popáleného a přivolat zdravotní pomoc

28 První pomoc Nadýchání škodlivých výparů nebo zplodin hoření – hlavní zásady ve zkratce: uložit postiženého a zajistit přívod vzduchu dle stupně postižení zahájit umělé dýchání přivolat lékaře Poranění končetin a těla – hlavní zásady ve zkratce: zastavit krvácení a dezinfikovat okolí rány ránu překrýt obvazem, znehybnit poraněné místo a dle stupně postižení přivolat lékaře Integrovaný záchranný systém č. tel.112

29 Bezpečnost práce při svařování nejpoužívanějších materiálů na bázi polyolefinů nevznikají škodlivé plyny a nucené větrání není nutné. při svařování fluorovaných plastů podle listiny bezpečnostních dat DIN 52900 – větrání a odsávání je nutné při svařování materiálů PVC, a materiálů styrenových (ABS) je větrání nutné Škodlivé plyny při svařování plastů:

30 Nové učivo užití základních materiálů jejich historický vývoj rozdílné způsoby použití

31 Dřevo Problematika estetiky materiálu: Barevnost haptické kvality chemické vlastnosti mechanické vlastnosti stavba dřeva a její vliv na využití materiálu

32 Problematika hygieny materiálu: obecný úvod a přehled druhy tuzemských dřevin využití tuzemských dřevin podle druhů druhy exotických dřevin

33 zhodnocení jednotlivých druhů dřeva podle hledisek: Užitkových Výrobních Estetických

34 Kov Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

35 Plast rozdělení podle složení, výroby a použitelnosti postupy výroby plastů Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

36 Písmo potřebné pomůcky zásady práce s různými materiály (tuš, tempera, akvarel) technika práce s technickými rýsovacími potřebami

37 Písmo úzký grotesk nácvik písma technické řešení konstrukce písma kompozice z písma písmo uložené na rovném účaří pozitiv, negativ

38 Výtvarné rozvíjení techniky písma úzký grotesk uložení textu na libovolnou křivku zásady, konstrukce uložení textu na kružnici zásady, konstrukce, rozpal řezaná grafika (vyřezávané písmo)

39 Tvorba značky (geometrizace) zásady tvorby značky informativní, vizuální charakter, vypovídající hodnota sdělení propojení textu a značky

40 Optické dojmy – řazení písmen, světlost zásady rozpalu (světlosti) nácvik na geometrických tvarech rozpal jednotivých písmen ve slově, úzký grotesk rozpal slov ve větě, úzký grotesk

41 Rozvíjení techniky písma Avantgarde Ghotic a římská kapitála rozpaly tvorba jednoduchých grafických sdělovacích prostředků (cedule, vývěsní štít, ukazatel)

42 Plošná stylizace reálných objektů zásady plošné stylizace problémy plošné stylizace využití v praxi

43 Logo – ikona – piktogram – ideogram – fonogram rozdíly mezi jednotlivými prvky tvorba ucelené řady piktogramů ve stejném výtvarném stylu funkční využití propojení barevných prostorů s informačními znaky

44 Práce s fotografií v grafice zásady plošné kompozice

45 Plošná kompozice zásady plošné kompozice členění formátu optický střed, zlatý řez

46 Práce s fotografií v grafice barevný rozklad fotografie světelný rozklad fotografie koláž kompozice propojení abstraktních ploch s textem výběr vhodného textu

47 Úvod do typografie opakování teoretických znalostí o písmu (tvar, rozpal, druhy písma, historický vývoj) měrný systém písma (didotův x angloamerický) zrcadlo sazby a jeho praktické využití

48 Grafický návrh prospektu, publikace kompozice daná a neměnná kritéria písmo značka (písmenná, výtvarná, grafická)

49 leták x plakát práce s fotografií práce s vlastními kresbami a malbami práce s počítačem

50 Grafický návrh obalu na výrobkovou řadu použití předchozích technologií na výrobu zajímavého obalu na výrobek kompozice, logo, značka fotografie, malba, kresba speciální grafické techniky písmo, větší množství daného text

51 Propagace výrobkové řady výtvarně sjednocený návrh na obaly a propagační letáky daných výrobků

52 Prohloubení znalostí v plošné kompozici zásady plošné kompozice zásady stylizace

53 Plakát a leták rozdíly ve využití převod z jednoho formátu na druhý práce s velkoformátovým tiskem

54 Akcidenční tiskoviny práce s fotografií v textu (umístění, výřezy...) členění dle obsahu grafická stylizace dle cílové skupiny

55 Sazba textů výběr fontu spadávky, zalamování korekce

56 Billboard, citylight práce s velkoformátovým tiskem práce s formáty zásady Corporate Image a jejich použití v praxi práce s logem práce s fotografií

57 Volná grafika techniky záměr x nahodilost rozdíly mezi grafikou volnou a užitou

58 Typografie sazba časopisu, periodického tisku práce s dodanou grafikou a dodržen její návaznosti v kontextu díla

59 KONEC

60


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru GRAFICKÝ DESIGN."

Podobné prezentace


Reklamy Google