Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [58], [40] https://www.youtube.com/watch?v=KaxfJsNhsE8 Planeta života 6 Zázraky pohlavního rozmnožování https://www.youtube.com/watch?v=Y_JKfGA_c7E Byl jednou jeden život - zrození

2 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie živočichů. Žák se věnuje vývoji (fylogenezi) základních orgánových soustav živočichů. Materiál obsahuje obrázky, odkazy, úkoly a aktivity. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav; objasní principy základních způsobů rozmnožování. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 2 až 3 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16–18 let, sexta, septima KLIKNĚTE NA F 5

3  Fylogenezí orgánových soustav budeme pozorovat, jak se tyto soustavy v živočišné říši postupně vyvíjely a zdokonalovaly. [1] http://www.youtube.com/watch?v=faRlFsYmkeY

4  Rozmnožování (reprodukce) je proces tvorby potomstva. 1. Jaké rozlišujeme typy rozmnožování? 2. Co je to pučení (v souvislosti s reprodukcí), kde se vyskytuje ? 3. Co znamená slovo gonochorista? 4. Co znamená slovo hermafrodit? 5. Je větší samčí nebo samičí pohlavní buňka? 6. Co je to partenogeneze, kde se vyskytuje? 7. Co je to neotenie, kde se vyskytuje?

5  Rozmnožování (reprodukce) je proces tvorby potomstva. 1. Pohlavní a nepohlavní 2. Typ nepohlavního rozmnožování – žahavci, kvasinky… 3. Má jen jeden typ pohlavních buněk. 4. Vyskytují se u něj samčí i samičí pohlavní buňky. 5. Zpravidla samičí pohlavní buňka (až na izogamii) 6. Partenogeneze – vývoj z neoplozených vajíček, bez samčí pomoci (např. trubci) 7. Neotenie – larvy schopné pohlavního rozmnožování (např. axolotl)

6  Nepohlavní rozmnožování – organismus vytváří geneticky identické potomstvo, klony  dělení (prvoci)  rozpad (schizogonie – výtrusovci)  pučení (žahavci, kvasinky,...)  regenerace (hvězdice, ploštěnka)  Pohlavní rozmnožování – splynutí pohlavních buněk (gamet), tvorba pohlavních žláz  izogamie – vajíčko a spermie jsou stejné;  anizogamie – vajíčko je větší a nepohyblivé a spermatozoid je menší a pohyblivý;  hermafrodité – obě pohlavní žlázy u jednoho jedince  gonochoristé – dvě různá pohlaví  sexuální dimorfismus – pohlavní dvoutvárnost  metageneze – střídání pohlavní a nepohlavní generace

7  Nepohlavní rozmnožování – typy:  binární dělení – buňka se rozdělí na dva stejné jedince podélné (Mastigophora = bičíkovci) příčné (Ciliophora = nálevníci) pučení (z mateřského jedince se oddělují mnohem menší pupeny, které potom dorůstají – Suctoria = rournatky);  polytomie – rozpad na více jedinců sporogonie (krvinkovky) schizogonie (Apicomplexa = výtrusovci) [2] https://www.youtube.com/watch?v=2WNoErUFAvI https://www.youtube.com/watch?v=0-6dzU4gOJo

8  Střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování  Dochází k rozmnožení parazita rozpadem - schizogonií (= merogonií). Takto vznikají stovky dalších jedinců. Ti produkují gamety a spojují se v zygotu. Zygota se mění ve sporu a sporozoity, kteří napadají dalšího hostitele. [3] 1 - merozoiti 2 - gamety 3 - zygota 4 - sporozoiti

9  Pohlavní rozmnožování – typy:  gametogamie – splývání dvou nezávislých gamet (izogamie nebo anizogamie)  gamontogamie – kopulace (jader) gamet předchází spojení celých buněk (Gregarina). Zvláštním případem gamontogamie je konjugace, rozšířená u Ciliophora (nálevníci);  autogamie – proces samooplodnění jádry, které vznikly v tomtéž jedinci (Foraminifera, Heliozoa, dírkonošci). [4]

10  Dva jedinci se k sobě přiloží buněčnými ústy a splynou. Makronukleus se rozpustí, diploidní mikronukleus se v každé buňce meioticky dělí, takže vznikají 4 malá haploidní jádra. Tři z nich se rozpouštějí, poslední se tentokrát mitoticky dělí na stacionární a migratorní jádro;  Migratorní jádra si jedinci mezi sebou vymění, vzápětí každé splývá se stacionárním jádrem druhého jedince. Vzniká synkaryon a jedinci se od sebe oddělují;  Dost složitým dělením synkaryonu v každém jedinci vznikají 4 makro– a 4 mikronukleusy. Každý jedinec se ještě dvakrát mitoticky rozdělí, takže výsledkem konjugace 2 jedinců je 8 nově vzniklých jedinců. [5], [6], [7], [8]

11  NEPOHLAVNÍ – PUČENÍ  Pučení může být vnější - pak vzniká rovnou nový jedinec, nebo vnitřní, pak vzniká gemule(vnitřní pupen);  Uvnitř kulaté gemule jsou buňky archeocyty;  Gemule zajišťují přežití nepříznivého období a po jeho skončení vyroste nový jedinec (z každé buňky jeden). Archeocyty jsou „regenerační“ buňky hub, ale i pohlavní buňky při pohlavním rozmnožování hub. [9]

12  POHLAVNÍ  Pohlavní rozmnožování začínají většinou choanocyty (spermie) a archeocyty (vajíčka, oocyty). Pohlavní buňky mohou ale vznikat z jakékoliv buňky;  Houby mohou být hermafrodité i gonochoristé. Po splynutí pohlavních buněk vzniká zygota;  Ze zygoty se vyvíjí obrvená larva, která plave, po čase přisedá a vzniká z ní nový dospělý jedinec. [10] https://www.youtube.com/watch ?v=mVavqt4Sbyo https://www.youtube.com/watch ?v=mVavqt4Sbyo https://www.youtube.com/watch ?v=xj-C52c9qlI https://www.youtube.com/watch ?v=xj-C52c9qlI

13  NEPOHLAVNĚ – pučení nebo strobilace  POHLAVNĚ - plovoucí stádium je medúza, která nese pohlavní orgány – pohlavním rozmnožováním vznikne larva (planula), která přisedne a vyroste v polypa, ten se nepohlavně pučením dále množí a vznikají buď další polypi, nebo medúzy (procesem zvaným strobilace). Jednotlivá stádia však mohou být u různých skupin i úplně potlačena.  Například nezmar se vyskytuje pouze ve stádiu polypa a množí se v tomto stádiu pohlavně i nepohlavně, stejně jako korálnatci.

14  Nepohlavně se rozmnožuje pučením;  Pupen dorůstá a nový jedinec se oddělí a žije samostatně;  Nezmar se rozmnožuje i pohlavně – z ektodermálních gonád;  Je obojetník. Pohlavní rozmnožování probíhá díky tvorbě neoplodněných vajíček. Tato vajíčka jsou poté oplodněna semenem, jež pochází z varlat vznikajících na vnějším povrchu stonku. Pevná oplodněná vajíčka spadnou na dno jezera či rybníka a vyčkávají na zlepšení podmínek; pak se z nich opět vylíhne miniaturní dospělec. https://www.youtube.com/watch?v= 489CSop00sY&feature=related https://www.youtube.com/watch?v= 489CSop00sY&feature=related [11]

15  Medúzy jsou odděleného pohlaví.  Pohlavní buňky jsou umístěny na spodní straně jejich klobouku a opouštějí tělo ústním otvorem.  K oplození dochází ve vodě;  Vzniká pohyblivá larva planula, která za několik dní přisedá a mění se v polypa;  Ten se po čase množí nepohlavně pučením – strobilací;  Řetězově tak vznikají malé medúzky. [12] https://www.yo utube.com/wat ch?v=ct9KyLm nu0I https://www.yo utube.com/wat ch?v=ct9KyLm nu0I

16  Ramenonožci jsou gonochoristé;  Oplození je vnější;  Vývin probíhá přes volně plovoucí larvu nazývanou aktinotrocha. [13] [14] https://www.youtube.co m/watch?v=woaMMJZk XLE https://www.youtube.co m/watch?v=woaMMJZk XLE https://www.youtube.co m/watch?v=FJaMlVwHs xI https://www.youtube.co m/watch?v=FJaMlVwHs xI

17  PLOŠTĚNKY  rozmnožují se pohlavně i nepohlavně, a to příčným dělením;  vajíčka kladou do zvláštních schránek (kokonů);  nedospělí jedinci žijí a živí se jako dospělci;  JEDNORODÍ (ŽÁBROHLÍSTI)  ektoparazité ryb, ale mohou žít i na korýších nebo na hrochovi;  nemají mezihostitele;  jejich larva se přichytí háčky na žábry ryb a vyvíjí se v dospělce. [15]

18  MOTOLICE – procházejí složitým vývinem přes mezihostitele a larvální stadia.  Oplozené vajíčko se dostává do vnějšího prostředí a uvnitř něho se začne tvořit obrvená larva zvaná miracidium;  Jakmile miracidium dozraje, opouští vajíčko přes otvor zvaný operculum. Plave ve vodě a hledá aktivně vhodného mezihostitele, kterým je vždy vodní plž;  V něm prodělává další vývoj (partenogeneze). Plže opouští jako larva cerkarie. Cerkarie může sama pronikat přímo do definitivního hostitele, nebo její vývin probíhá přes další mezihostitele. http://www.youtube.com/watch?v=iqABqT8fsmQ&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=iqABqT8fsmQ&feature=related motolice cyklus http://www.youtube.com/watch?v=iqABqT8fsmQ&feature=related

19 [16]

20  TASEMNICE  Tasemnice je obojetník, u kterého dochází k samooplození. Spolu se stolicí odcházejí z hostitele i poslední tělní články tasemnice, v nichž se nachází oplozená vajíčka s larvou onkosférou;  Vajíčka se například při hnojení dostanou na pastvu a pak do těla mezihostitele;  V něm prodělávají další vývoj(onkosféra se mění v boubel zavrtaný do svaloviny);  Hostitel se může nakazit špatně tepelně upraveným masem, tasemnice se uchytí scolexem (hlavičkou) v tenkém střevě.

21 vajíčko s larvou onkosférou boubel V jaké části těla tasemnice parazituje? [17] Parazituje v tenkém střevě člověka. ŘEŠENÍ

22 Životní cyklus tasemnice dlouhočlenné [18]

23 http://www.youtube.com/watch?v=EEBbtwGq PEs&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=EEBbtwGq PEs&feature=related životní cyklus tas. psí http://www.youtube.com/watch?v=EEBbtwGq PEs&feature=related [20]

24 [19]

25  HLÍSTICE  většinou jsou gonochoristé;  někdy patrná pohlavní dvojtvárnost (dimorfismus);  roup dětský – samička je větší, sameček má dvě štětinky (spikuly) umožňující zachycení při kopulaci;  škrkavka dětská – sameček je daleko menší než samička;  VÍŘNÍCI  vířníci jsou gonochoristé, někdy probíhá vývin bez oplození (partenogeneze);  vířníci jsou schopni anabiózy = schopnost přežití extrémních podmínek v klidovém stavu. [21]

26 Životní cyklus roupa dětského Je nutná hygiena! Vajíčka ulpívají dotykem kdekoliv… Poškrábáním a následným kontaktem s ústy se cyklus opakuje… [22]

27 ŽIVOTNÍ CYKLUS ŠKRKAVKY DĚTSKÉ 1. Oplozená vajíčka (až 200 000 denně) jdou výkaly ven z těla. 2. Pozřením vajíček (neumytá zelenina, jahody) se larva dostává do žaludku, provrtá se do krevního oběhu. 3. Larva putuje krevním oběhem do plic – způsobuje kašel – hlenem putuje do žaludku a do tenkého střeva, kde dospívá. [23]

28 Životní cyklus škrkavky psí http://www.you tube.com/watc h?v=Du0E_aO NZoohttp://www.you tube.com/watc h?v=Du0E_aO NZoo cyklus škrkavky psí (Nj) http://www.you tube.com/watc h?v=Du0E_aO NZoo http://www.you tube.com/watc h?v=R0aYLF- vYNA&NR=1 http://www.you tube.com/watc h?v=R0aYLF- vYNA&NR=1 cyklus škrkavky kočičí (Nj) http://www.you tube.com/watc h?v=R0aYLF- vYNA&NR=1 http://www.you tube.com/watc h?v=M2z- x1e8uCY&NR =1http://www.you tube.com/watc h?v=M2z- x1e8uCY&NR =1 škrkavka psí (Aj, 8 minut) http://www.you tube.com/watc h?v=M2z- x1e8uCY&NR =1 [24]

29 Životní cyklus svalovce stočeného [25]

30 Životní cyklus vlasovce mízního http://www.youtube.com/watch?v= dnWwHthkGkY&feature=related Odkaz na video (elefantiáza): [26]

31  MNOHOŠTĚTINATCI  většinou gonochoristé  nepřímý vývin přes plovoucí obrvenou larvu trochoforu  MÁLOŠTĚTINATCI  proterandričtí hermafrodité (spermie dozrávají dříve než vajíčka)  vajíčka kladou do opasku (obsahuje sekret), který svlékají za vzniku kokonu;  přímý vývin  PIJAVKY  hermafrodité  vajíčka kladou do opasku, který svlékají za vzniku kokonu (upevňují na vodní rostliny či kameny);  přímý vývin

32 1 - nervová destička (ganglium) 2 - apikální svazek brv 3 - prototroch (věnec brv) 4 - paratroch (věnec brv) 5 – coelom 6 - řitní otvor 7 - metanefridie 8 - žaludek 9 - ústní otvor plovoucí obrvená larva přilbovitého tvaru [27] [28]

33 [29] [30] Palolo zelený Měří 30 cm, žije na korálových útesech Tichého oceánu. Má zvláštní způsob rozmnožování, během kterého se uvolňují od těl zadečky napěchované pohlavními buňkami a dojde k oplození. Larvy se pak vyvinou ve vodě. Domorodci pokládají zadečky palola za velkou lahůdku. Přední části těla palola zůstávají ukryty v útesech a po čase dorůstají. Celý rozmnožovací proces je ovládán fázemi Měsíce.

34  ŽELVUŠKY  gonochoristé  přímý vývin  DRÁPKOVCI  gonochoristé  přímý vývin  některé druhy kladou vajíčka, jiné rodí živá mláďata;  u amerických živorodých druhů nacházíme jednoduchou placentu vyživující zárodek a vývoj embrya může trvat i 15 měsíců;  v okamžiku vylíhnutí, či narození jsou mláďata hned podobná dospělcům. [31]

35  PAVOUCI  namlouvací „rituály“ (vibrace, dotyky, posunky, tance)  vnitřní oplození, ale nepřímo (ejakulují do pavučinky a spermie do samičky přenášejí makadly, a to do děložního otvoru skrze pohlavní destičku na spodní straně jejího zadečku)  vajíčka (až 3000) se kladou do kokonů;  larvální stadium probíhá uvnitř vajíčka, vylíhnutá mláďata jsou podobná dospělým jedincům, jen jsou menší. [32]

36  ROZTOČI  nepřímý vývin  vajíčko → larva (má jen tři páry nohou a zpravidla dýchá celým povrchem těla) → první svlečení → nymfa (čtvrtý pár nohou a vzdušnice) → další svlek → protonymfa → možnost dalšího svleku → deutonymfa → svlek → tritonymfa (vytváří se pohlavní otvor)  u několika druhů je známa partenogeneze nebo ovoviviparie (vejcoživorodost). [33] [34]

37  SEKÁČI  nepřímý vývin, někdy partenogeneze  samci některých druhů produkují před pářením na samičky sekret ze svých chelicer;  samec stráží samici po kopulaci, u mnoha druhů i brání území;  samičky kladou vajíčka kladélkem do různých štěrbin krátce po páření nebo i až o několik měsíců později;  některé druhy staví pro vejce hnízda; někdy samci sami hlídají vejce;  sekáči procházejí čtyřmi až osmi instary (stádii, většinou 6), než dosáhnou dospělosti. [35]

38  ŠTÍŘI  gonochoristé  při páření → komplikované rituály: rituální tanec a pokud sameček samičce vyhovuje, sameček vypustí spermie na zem a samičku na ně natlačí → tím dojde k oplození samičky;  samička rodí živá mláďata, která nosí na hřbetě;  30–35 mláďat zůstává s matkou ještě nějaký čas po prvním svlékání. [36] [55]

39  ŠTÍRCI  sameček vypustí z pohlavního otvoru spermatofor obalený tuhnoucím sekretem, z něhož se též vytváří dlouhá stopka ukotvující spermatofor k podkladu;  samička si spermatofor nasune do svého pohlavního otvoru během zvláštního rituálu, kdy se se samečkem navzájem drží makadly;  pohlavní otvor se nalézá stejně jako u pavouků na osmém článku těla;  spermatofor je pouzdro či hmota, tvořená samci, obsahující spermie, jež je v průběhu kopulace vcelku přeneseno do samičího pohlavního ústrojí.

40  NIŽŠÍ KORÝŠI – mají nepřímý vývin (přes larvu – nauplius);  PERLOOČKY  střídání pohlavní generace a partenogeneze, tento jev se nazývá heterogonie;  v létě se jen samičky množí partenogenezí a tvoří zase jen samičky;  na podzim se z neoplozených vajíček líhnou i samečkové, kteří brzy oplodní mladé samičky;  v zimě se líhnou zimní vajíčka, uzavřena v párech v sedélku (schránce z chitinu)  zde je vývin přímý. [37]

41  VYŠŠÍ KORÝŠI – mají přímý nebo nepřímý vývin (přes larvu – zoëa);  RACI  samičky se otáčejí na bok či záda, přičemž je samci pevně drží. Samci nalepují samičkám do blízkosti gonopor (pohlavní otvory) spermatofory (asi 1 mm velké bílé, trubičkovité);  samice poté v rozmezí od 2 do 45 dní vyklade vajíčka na zadečkové končetiny (pleopody);  asi dva týdny po vylíhnutí, do prvního svlékání se přidržují pod ohnutým zadečkem samice. Raci jsou schopni rozmnožování od tří let. [38]

42  HMYZ  gonochoristé, většinou sexuální dimorfismus, vzácně hermafroditismus či partenogeneze;  spermie se do samic dostanou buď vložením pohlavního orgánu (aedeagus) nebo spermatoforem;  vajíčka obvykle směřují vejcovodem ven přes spermatéku, kde jsou uskladněny spermie, nastává oplození;  Některé samičky kladou oplozená vajíčka kladélkem;  vývin je většinou nepřímý, s proměnou dokonalou nebo nedokonalou. [44]

43 PROMĚNA DOKONALÁ HOLOMETABOLIE PROMĚNA NEDOKONALÁ HEMIMETABOLIE vajíčko → mladá larva → dospělá larva → kukla → dospělý jedinec vajíčko → nymfa (několikrát se svléká) → dospělý jedinec [39] [40] https://www.yout ube.com/watch? v=a8-MYbXjZ0U https://www.yout ube.com/watch? v=a8-MYbXjZ0U https://www.yout ube.com/watch? v=Kpu4bMSZ5d M https://www.yout ube.com/watch? v=Kpu4bMSZ5d M http://www.ba- bamail.com/Con tent.aspx?emaili d=12691&memb erid=852183 http://www.ba- bamail.com/Con tent.aspx?emaili d=12691&memb erid=852183

44  PLŽI  hermafrodité i gonochoristé  vývin je přímý (nemají larvy) i nepřímý (např. u mořských plžů);  MLŽI  obvykle gonochoristé  většinou nepřímý vývin, oplození je vnější;  mlži mohou mít dva druhy larev – veliger je mořská a glochidie je sladkovodní a cizopasí na rybách;  HLAVONOŽCI  přímý vývin, obvykle po páření hynou;  samec hektokotylovým chapadlem přenese spermie k samici a následně obvykle uhyne; samice se ještě stará o vajíčka, a protože nepřijímá potravu, krátce po jejich vylíhnutí také uhyne. [41] https://www.youtub e.com/watch?v=58 R-r1b97sY https://www.youtub e.com/watch?v=58 R-r1b97sY

45  HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ  Hlemýžď je hermafrodit, k milostnému aktu ale potřebuje druhého jedince;  Páření hlemýžďů vyhlíží láskyplně - v páru se přitisknou svalnatou nohou k sobě, jako by se objímali. Navzájem do těla druhého vpraví vápenatý aragonitový šíp, který zřejmě „prohlubuje hlemýždí vášeň“. Šíp je důležitý k vzájemné výměně spermií, které po něm „tečou“;  Po čtyři měsíce pak postupně klade až 60 vajíček, která na svět přicházejí otvorem umístěným za hlavou. Pro každou snůšku vyhrabe úhlednou jamku a po nakladení ji pečlivě zahrne. [42] [43]

46  jsou většinou gonochoristé;  nepřímý vývin probíhá přes dipleurní (dvoustranně souměrné) larvy;  oplození je vnější;  vysoká regenerační schopnost těla (pokud hvězdici zůstane středový terč a alespoň jedno rameno, přežije a doroste) [45] Pluteus, larva ježovky https://www.youtube.com/watc h?v=CJ-2SSLpScU https://www.youtube.com/watc h?v=CJ-2SSLpScU Gonochorismus, vnější oplození a nepřímý vývin mají také POLOSTRUNATCI.

47  jsou to zpravidla hermafrodité s nepárovými pohlavními orgány;  pohlavně se množí larvální stádia, larva bývá dokonalejší než dospělec;  k nepohlavnímu množení dochází pučením, častá je tvorba kolonií;  někdy dochází k rodozměně (metagenezi). [46] LARVA SUMKY

48  Kopinatci jsou odděleného pohlaví, ale chybí pohlavní dimorfismus;  přibližně 25 párů gonád je umístěno ve dvou řadách po stranách hltanu;  pohlavní buňky opouštějí tělo atripórem (vyústění hltanu), oplození je vnější;  z vajíček se líhnou obrvené larvy, které prodělávají metamorfózu (cca 3 měsíce). [47]

49  mají pohlavní žlázy, jejich vývody, přídatné žlázy, pářící orgány;  jsou gonochoristé (výjimky u některých ryb);  sexuální dimorfismus = primární pohlavní znaky a sekundární pohlavní znaky;  pohlavní žlázy: varlata (s výjimkou kruhoústých vždy párová) a vaječníky (párové, jeden mají jen kruhoústí, někteří žraloci a ptáci);  pářící orgány samců:  u paryb vznikají z vnitřních částí ploutví;  plazi mají párový hemipenis;  druhotně chybí většině ptáků (mají pštrosi a vrubozobí, vychlípitelný záhyb kloaky);  savci mají erektilní penis (většinou vyztužený zvláštní kostí).

50  PÉČE O POTOMSTVO  ryby – samička hořavky duhové snáší pomocí kladélka vajíčka do žaberní dutiny škeble rybničné; samci koljušky tříostné staví zvláštní hnízda a střeží jikry; samci tlamovců ukrývají jikry a drobný plůdek v tlamě; samci koníčků nosí plůdek ve vaku na břišní straně těla;  obojživelníci – červoři obtáčejí vajíčka tělem; samec ropušky starostlivé nosí na nohou omotané šňůry vajec; u pipy americké se vajíčka vyvíjejí v hřbetní sliznici matky (tam je vtlačí při páření samec);  ptáci – mláďata nidifugní (nekrmivá) – rodí se opeřená, vidí, obstarávají si sama potravu (hrabaví, vrubozobí); mláďata nidikolní (krmivá) – rodí se holá a slepá, rodiče obstarávají potravu (pěvci, dravci);  savci – péče o potomky, výživa mateřským mlékem.

51  jsou gonochoristé, oplození vnější (žluté jikry)  z vajíček se líhnou larvy minohy;  larva žije déle než dospělec; několik let, živí se detritem a mikrořasami;  mořské druhy se po metamorfóze vracejí zpět do moře; zde se pak živí dravě a také přisátím na hostitele – paraziticky;  dospělci nepřijímají potravu a před rozmnožováním táhnou proti proudu řek, kde po výtěru hromadně do 1 měsíce hynou;  mihule staví miskovitá hnízda, samec je při tření přisátý samici k zátylku a vlastním tělem ji obtočí tak, aby se jeho penisovitý orgán dostal do těsné blízkosti urogenitální bradavky samice.

52  kladou velká vajíčka chráněná tuhým obalem, ve kterých jsou již noví dospělci, kteří neprochází žádným larválním stadiem;  mláďata se z vejce dostávají v části, kde je obal zeslabený. [48] [49] mihule https://www.youtube.com/watch?v=9JQ6oHjpeqU

53  oplození je vnitřní, sexuální dimorfismus  samci mají zdvojený pářící orgán mezi břišními ploutvemi (pterygopod) – jím proniká samec do kloaky samice;  vejcorodí - vejce kladena v tuhých vaječných obalech produkovaných bílkotvornými skořápečnými žlázami  živorodí - žloutkový vak srůstá se stěnou vejcovodu samice, který je na jednom místě rozšířen o „dělohu“ a vytváří se tak nepravá placenta. Výživu získává plod přímo z krevního oběhu samice. Někdy dochází k nitroděložnímu kanibalismu;  není zde žádná péče o potomky (kromě manty).

54  Ostroun obecný je živorodý. Samice před porodem táhnou k pobřeží. Vrhnou 4 až 8 mláďat dlouhých 20 až 33 cm s velkým žloutkovým vakem, který mláďata tráví až několik týdnů. [50]

55  oplození vnější (tření, trdliště), výjimečně vnitřní (živorodky)  vejcorodé, výjimečně živorodé (halančíci), či partenogeneze  gonochoristé (jikry, mlíčí), výjimečně hermafrodité (kanicovití)  nadprodukce potomstva  vývin přímý – potěr, plůdek  někdy je rozmnožování spojené s migrací. [51] http://www.aquapage.cz/clanky/26-rozmnozovani- ryb.html http://www.aquapage.cz/clanky/26-rozmnozovani- ryb.html https://www.youtube.com/watch?v=VB rL7Qr4c2g https://www.youtube.com/watch?v=VB rL7Qr4c2g https://www.youtube.com/watch?v=sY SOSSlV0NMhttps://www.youtube.com/watch?v=sY SOSSlV0NM přeměna jikry na plůdek https://www.youtube.com/watch?v=sY SOSSlV0NM https://www.youtube.com/watch?v=xe Ou76ilLTE https://www.youtube.com/watch?v=xe Ou76ilLTE

56  PÉČE O POTOMSTVO – výjimečně  samička hořavky duhové snáší pomocí kladélka vajíčka do žaberní dutiny škeble rybničné; samci koljušky tříostné staví zvláštní hnízda a střeží jikry; samci tlamovců (cichlid) ukrývají jikry a drobný plůdek v tlamě [52] [53] https://www.youtube.com/watch?v=IZRijg86De4

57  PÉČE O POTOMSTVO  samička koníčků následně po tření naklade vajíčka o velikosti 2 mm do břišního vaku samce, který po 3 až 5 týdnů chová zárodky uvnitř. Po této době se líhnou zcela vyvinutá mláďata o velikosti 12 mm, která dorůstají do dospělosti ve volné vodě. [54] https://www.youtube.com/watch?v=e_E2P7FHVLk https://www.youtube.com/watch?v=yOt1BSy0KdY https://www.youtube.com/watch?v=HLExMicdiRk

58  ČERVOŘI  vnitřní oplození  samci mají penisovitý orgán (phallodeum, z vnitřku kloaky), který při oplození vkládají do samičí kloaky na 2–3 hodiny;  vejcorodí i živorodí  péče o potomstvo  larvy, někdy ale rovnou metamorfovaní dospělci [56] [57] https://www.youtube.com/watch? v=UzFc2Wu_IvA https://www.youtube.com/watch? v=UzFc2Wu_IvA

59  ŽÁBY  vnější oplození  samec zachycený na hřbetě samice (předníma nohama s mozolnatými výrůstky) stimuluje ovulaci a vypuštěná vajíčka ihned oplodňuje;  vývin nepřímý – pulci (mají žábry)  pipa – péče o potomstvo [58] [59]

60 [60] [81] https://www.youtube.com/ watch?v=iKftO1MYNS8 https://www.youtube.com/ watch?v=iKftO1MYNS8 vajíčka žab

61  OCASATÍ  nepřímé vnitřní oplození (samec vypustí spermatofor, samice ho nabere do kloaky)  čolci – oplození ve vodě, mloci na souši  mlok skvrnitý – v těle samice se vyvíjejí larvy až do dost pokročilého stádia a tato forma viviparie se nazývá larviparie. [61] Larva mloka s vnějšími žábrami

62  vnitřní oplození, u samců bývají hemipenisy;  vejcorodí plazi kladou svá vajíčka vždy na souš a ve většině případů se o ně již nestarají (výjimka je krokodýl);  vejcoživorodí jedinci vajíčka neukládají mimo tělo. Vývoj jedince tedy probíhá přímo v těle samice. Nový jedinec se z vajíčka vylíhne buď bezprostředně po nakladení, nebo již při vlastním snášení.  živorodí jsou velmi vzácní. Zárodek se v jejich případě vyvíjí přímo v těle a je vyživován z primitivní placenty (nepravá placentace zárodků); první amniota (blanatí).

63 [62] [63] [64] [65] [66]

64 1. skořápka 2. žloutkový váček 3. žloutek (živiny) 4. váčky 5. amnion 6. chorion 7. vzdušný prostor 8. allantois 9. albumin (bílek) 10. plodový vak 11. embryo krokodýla 12. plodová voda [67]

65  vnitřní oplození  samci – párovitá varlata (z nichž levé je větší), která se v době páření až 300x zvětšují; chámovody (Wolffovy vývody) vedou do středního oddílu kloaky; většině ptáků chybí penis a kopulují přitištěním okrajů kloak – výjimkou jsou kachnovití a pštrosi, kteří mají vyvinutý penis;  samice – levý vaječník a levý vejcovod (nálevka zachytí oplozené či zralé vajíčko; bílkovinná část vytvoří bílek a žloutek; v krčku se obalí bílek papírovou blánou; v děloze se vytvoří vápenitá skořápka; pochva hlenem vypudí vejce;  mláďata prorazí skořápku vejce vaječným zubem;  mláďata nidikolní, nidifugní

66 [68]

67 [69]

68 https://www.yout ube.com/watch? v=eBnXhqnhNtw https://www.yout ube.com/watch? v=eBnXhqnhNtw kuře https://www.yout ube.com/watch? v=eBnXhqnhNtw https://www.yout ube.com/watch? v=cbJDsKy4c9I https://www.yout ube.com/watch? v=cbJDsKy4c9Ipapoušek [70] [71] 1. skořápka 2. vnější papírová blána 3. vnitřní papírová blána 4. poutko 5. vnější řídký bílek 6. hustý bílek 7. žloutková blána 8. výživný žloutek 9. zárodečný terčík 10. tmavý (žlutý) žloutek 11. světlý žloutek 12. vnitřní řídký bílek 13. poutko 14. vzduchová komůrka 15. kutikula

69  vnitřní oplození  vejcorodost u ptakopyska a ježury, vejcoživorodost - vačnatci, živorodost – placentálové  samci – varlata, nadvarlata (ne u všech savců varlata sestupují do šourku); vývody z varlat tvoří chámovody – spojují se s močovou trubicí v jeden společný vývod; vyvíjí se pářící orgán penis – buď obsahuje houbovitá tělesa (po naplnění krví – ztopoření) nebo vyztužen pyjovou kostí (některé šelmy, hlodavci, kytovci);  samice – vaječníky, vejcovody, děloha (pouze živorodí savci – vajíčko se zde uhnízdí a vyvíjí se zárodek, vzniká placenta); pářící orgán je pochva.

70  složité námluvy; ježura – jáma kolem samice a vytlačení ostatních samců, ptakopysk – chytání za ocas zobákem  páření probíhá jako obvykle, samec zavede svůj penis do kloaky samice;  oplodnění ve vejcovodu, odkud zygota putuje do dělohy;  ježury snáší po jednom vejci, u ptakopysků jsou to až tři vejce. [72] o Po snesení vajec na nich samice sedí asi deset dnů. Samici ježury se za tím účelem vytváří na břiše vak, sloužící pro vejce jako inkubátor.

71  samice má dvě dělohy a dvě pochvy;  samci většinou mají dvouhrotý penis, který odpovídá samiččiným dvěma vaginám;  kvůli nedostatečné výživě uvnitř pohlavních cest se rodí nedonošené mládě (skrze třetí pochvu, která pak zanikne);  po narození se vyškrábe do matčina vaku a přisaje se k mléčné bradavce. Matka mláďata kojí velmi dlouho, některé druhy až jeden rok. [73], [74]

72  díky placentě, přes kterou je plod v průběhu vývinu vyživován, je mládě v době porodu mnohem lépe vyvinuté než novorozené mládě vačnatců;  přívod a odvod látek, zdroj hormonů, imunitní ochrana  lidská placenta dosahuje průměru 20 cm a až 0,5 kg;  Hormony lidské placenty:  progesteron  choriogonadotropin (HCG)  placentální laktogen (HPL)  estrogeny [75]

73 [76] 1.močový měchýř 2.stydká kost 3.penis 4.topořivé těleso 5.žalud 6.předkožka 7.ústí močové trubice 8.tračník 9.konečník 10.semenný váček 11.ejakulační vývod 12.prostata 13.Cowperova žláza 14.anus 15.chámovod 16.nadvarle 17.varle 18. šourek Mužskou pohlavní soustavou se zabývá medicínský obor zvaný andrologie.

74 [77] Ženskou pohlavní soustavou se zabývá medicínský obor zvaný gynekologie.

75 [77] Prvních 23 dní lidského zárodečného vývoje

76 Toto je snímek lidského embrya v 5. týdnu těhotenství. [79], [80]

77 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. CH JE V JEDNOM OKÉNKU. VYSVĚTLETE TAJENKU. 1.Larva mihule 2.Larva žab 3.Larva mnohoštětinatců 4.Vývin z neoplozeného vajíčka 5.Larva sladkovodních mlžů 6.Změna onkosféry v ….. ve svalovině mezihostitele 7.Larva medúzy 8.Vnitřní pupen Porifer 9.Merogonie, rozpad 10.Larva mořských mlžů

78 1.MINOHA 2.PULEC 3.TRO CH OFORA 4.PARTENOGENEZE 5.GLO CH IDIE 6.BOUBEL 7.PLANULA 8.GEMULE 9.S CH IZOGONIE 10.VELIGER METAGENEZE JE RODOZMĚNA.

79 1. PLANULA 2. AKTINOTROCHA 3. CERKARIE 4. ONKOSFÉRA 5. TROCHOFORA 6. VELIGER 7. PROTONYMFA 8. GLOCHIDIE 9. MINOHA A. SLADKOVODNÍ MLŽ B. MIHULE C. ROZTOČ D. MEDÚZA E. MOŘSKÝ MLŽ F. MOTOLICE G. RAMENONOŽEC H. TASEMNICE I. MNOHOŠTĚTINATEC

80 CH JE V JEDNOM OKÉNKU. VYSVĚTLETE TAJENKU. 1.Larva tasemnice 2.Larva sladkovodních mlžů 3.Larva mořských mlžů 4.Reprodukce jinak 5.Pohlavní rozmnožování nálevníků 6.Vnitřní pupen Porifer 7.Vývod pohlavní, vylučovací a trávicí soustavy ptáků 8.Larva mihule 9.Pučení medúz 10.Zadečkové končetiny raka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

81 1.ONKOSFÉRA 2.GLO CH IDIE 3.VELIGER 4.ROZMNOŽOVÁNÍ 5.KONJUGACE 6.GEMULE 7.KLOAKA 8.MINOHA 9.STROBILACE 10.PLEOPODY MEROGONIE, ROZPAD

82 PARTENOGENEZE SCHIZOGONIE IZOGAMIE METAGENEZE CERKARIE STROBILACE GEMULE PLEOPODY MINOHA BOUBEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

83 1. Vývin z neoplozeného vajíčka 2. Rozpad, merogonie u výtrusovců 3. Vajíčka i spermie jsou stejně veliké 4. Rodozměna 5. Larva motolice 6. Pučení u medúzy 7. Vnitřní pupen u Porifer 8. Zadečkové končetiny raka 9. Larva mihule 10. Útvar, který udělá onkosféra zavrtáním ve svalovině mezihostitele

84  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.  NOVOTNÝ, I.; HRUŠKA, M. Biologie člověka pro gymnázia. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 8071688193.  JELÍNEK, J.; ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 8. vyd. Nakladatelství Olomouc, 2005. ISBN 8071821772.  HAJER, J. Fylogeneze a systém strunatců. UJEP Ústí nad Labem, 2006.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEovac%C3%AD_soustava http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEovac%C3%AD_soustava  http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvoci http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvoci  http://cs.wikipedia.org/wiki/Houbovci#Rozmno.C5.BEov.C3.A1n.C3.AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Houbovci#Rozmno.C5.BEov.C3.A1n.C3.AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydra#Rozmno.C5.BEov.C3.A1n.C3.AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydra#Rozmno.C5.BEov.C3.A1n.C3.AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDahavci#Rozmno.C5.BEov.C3.A1n.C3.AD http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDahavci#Rozmno.C5.BEov.C3.A1n.C3.AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ramenono%C5%BEci http://cs.wikipedia.org/wiki/Ramenono%C5%BEci  http://cs.wikipedia.org/wiki/Plo%C5%A1t%C4%9Bnci http://cs.wikipedia.org/wiki/Plo%C5%A1t%C4%9Bnci  http://cs.wikipedia.org/wiki/Motolice http://cs.wikipedia.org/wiki/Motolice  http://cs.wikipedia.org/wiki/Tasemnice http://cs.wikipedia.org/wiki/Tasemnice  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADstice http://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADstice

85  EricDiesel [cit. 2015-04-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monkey.human_to_robot,monkey.JPG  Dhzanette [cit. 2015-04-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 2. Dhzanettehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suctoria1_wiki.jpg  Franciscosp2 [cit. 2015-04-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 3. Franciscosp2http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apicomplexa_life_cycle.svg  Richard Arthur Norton [cit. 2015-04-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Richard Arthur Norton 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aulacanthas_01.jpg  MichaelFrey [cit. 2015-04-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5. 6. 7. 8. MichaelFreyhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paramecium_Konjugation_1.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paramecium_Konjugation_2.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paramecium_Konjugation_6.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paramecium_Konjugation_4.svg  Lamiot [cit. 2015-04-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9. Lamiothttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemmules_Spongilla_lacustris_DSCN4474.JPG?uselang=cs

86  Kelvinsong [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10. Kelvinsonghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_sponge.svg  Josh [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 11. Joshhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra-Foto.jpg  Matthias Jacob Schleiden [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 12. Matthias Jacob Schleidenhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schleiden-meduse-2.jpg  Muriel Gottrop [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13. Muriel Gottrophttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brachiopoda-morphology.png  Unknown [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meyers_b3_s0297_Brachiopoda_Waldhei mia-australis.png  Haeckel_Platodes.jpg [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 15. Haeckel_Platodes.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diplozoon_paradoxum.jpg  Centers for Disease Control & Prevention, National Center for Infectious Diseases, Division of Parasitic Diseases [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasciola_hepatica_cycle_in_Czech.jpg

87  Gombang [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 17. Gombanghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taenia_LifeCycle.gif  Patho [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 18. Pathohttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cysticercosis_by_Taenia_solium_PHIL_3387_lor es.jpg  Glimz [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 19. Glimzhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echinococcus_Life_Cycle_2.gif  Filip em [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 20. Filip emhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dipylidium_LifeCycle.gif  Bob Goldstein [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CrawlingCelegans.gif  United States Department of Health and Human Services ; André Koehne [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 22. United States Department of Health and Human Services André Koehnehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enterobius_vermicularis_LifeCycle_cs.GIF  United States Department of Health and Human Services ; Tagishsimon [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 23. United States Department of Health and Human Services Tagishsimonhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascariasis_LifeCycle_- _CDC_Division_of_Parasitic_Diseases-gl.gif  United States Department of Health and Human Services ; Flukeman [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 24. United States Department of Health and Human Services Flukemanhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:T.canis_life_cycle_in_Czech_2.jpg  United States Department of Health and Human Services [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 25. United States Department of Health and Human Serviceshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trichinella_LifeCycle.gif

88  United States Department of Health and Human Services [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 26. United States Department of Health and Human Serviceshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Filariasis_01.png  Xvazquez [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 27. Xvazquezhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trocofora.svg  McDougall et al. Frontiers in Zoology [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P._lamarckii_trocophora_immunofluoresc ence.JPG  Unknown [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 29.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palolo00.jpg  U.S. Department of the Interior National Park Service [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 30http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_good_catch_of_palolo_nps_gov.jpg  Bruno Vellutini [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 31. Bruno Vellutinihttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onycophora_(515525252).jpg  Brocken Inaglory [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 32. Brocken Inagloryhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gasteracantha_mammosa_spiderlings_ne xt_to_their_eggs_capsule.jpg

89  Daktaridudu [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 33. Daktariduduhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Life-cycle-psoroptes-ovis-mite- diagram.jpg  Petaholmes [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 34. Petaholmeshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Life_cycle_of_ticks_family_ixodidae.PNG ?uselang=cs  Harvestman [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 35. Harvestmanhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvestman_(5044728213).jpg?uselang=c s  Snap® [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 36. Snap®http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Try_to_play_the_fool_with_me_and_you _know_it.._(1004977737).jpg  see Source [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 37.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daphnia_magna.png  NOAA [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 38.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homarus_americanus_eggs.jpg  S.E. Snodgrass [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 39.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grasshoppermetasnodgrass.svg  Bugboy52.40 [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 40. Bugboy52.40http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gulf_Fritillary_Life_Cycle.svg

90  Georges Cuvier [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 41.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hectocotyle1.jpg?uselang=cs  http://www.ireceptar.cz/zvirata/hmyz-a-bezobratli/podivuhodny-svet-hlemyzde- zahradniho/ http://www.ireceptar.cz/zvirata/hmyz-a-bezobratli/podivuhodny-svet-hlemyzde- zahradniho/  Janek Pfeifer [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 42. Janek Pfeiferhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helix-Pomatia-Copulation.jpg  Johannes Meisenheimer [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 43.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helix_pomatia_laying_eggs_2.png  Rkitko [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 44. Rkitkohttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grasshopper_at_MGSP.jpg  Dpbsmith [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 45. Dpbsmithhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pluteus001.jpg  03Esculapio [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 46. 03Esculapiohttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larva_ascidia-ES.svg  Piotr Michał Jaworski [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 47.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BranchiostomaLanceolatum_PioM.svg?use lang=cs  Robbie N. Cada [cit. 2015-04-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 48. Robbie N. Cadahttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laflu_u0_transparent.gif

91  LadyofHats [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 49.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lamprey_attached.png?uselang=cs  David Csepp [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 50.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squalus_acanthias_juvenile.jpg  Xhienne [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 51. Xhiennehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frai_de_poissons_rouges_anim.gif  MidgleyDJ [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 52. MidgleyDJhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyphotilapia_frontosa_mouthbrooding.jp g  Tino Strauss [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 53. Tino Strausshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gasterosteus_aculeatus_(brood_care)_01.jpg  Vxbreather [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 54. Vxbreatherhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seahorse_Life_Cycle.svg  Max0rz [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 55. Max0rzhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centruroides_ochraceus_with_young.jpg? uselang=cs  Hans Gadow [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 56.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CaecilianNHM.png

92  Wilkinson M, Sherratt E, Starace F, Gower DJ (2013) [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 57.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presumed_Microcaecilia_dermatophaga_ mother_with_eggs_-_journal.pone.0057756.g006-left.png  Flickr [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 58. Flickrhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Litoria_xanthomera_amplexus.jpg  LadyofHats [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 59. LadyofHatshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greenfrog_life_stages.svg?uselang=cs  Meyers b6 s0751.jpg [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 60. Meyers b6 s0751.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metamorphosis_frog_Meyers.png?uselang =cs  M. Linnenbach [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 61. M. Linnenbachhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feuersalamander_Larve.jpg  Massimo Finizio [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 62. Massimo Finiziohttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Testudo_Marginata.jpg  Jarek Tuszynski [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 63. Jarek Tuszynskihttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eastern_Box_Turtle_8671.jpg  U. S. National Park Service [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 64.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logger_eggs_01.jpg

93  Thierry Caro [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 65. Thierry Carohttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coupe-nid-tortue-K%C3%A9lonia.JPG  Krüger [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 66.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ThbSchlupf800.jpg  Amelia P. [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 67.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodile_Egg_Diagram.svg?uselang=cs  Moumousse13 [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 68.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Accouplement_col_vert.JPG  Zina Deretsky, Michal Bělka [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 69.Michal Bělkahttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penguin-lifecycle_czech.jpg?uselang=cs  Domsau2 [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 70. Domsau2http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_of_an_amiotic_egg.svg  Matthias Jacob Schleiden [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 71. Matthias Jacob Schleidenhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schleiden-vogel.jpg

94  Stefan Kraft [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 72.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platypus.jpg  Geoff Shaw [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 73. Geoff Shawhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joey_in_pouch.jpg  Benjamint444 [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 74. Benjamint444http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wallaby_with_joey444.jpg  Gray38.png [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 75. Gray38.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Placenta.svg  Elf Sternberg [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 76. Elf Sternberghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_reproductive_system_lateral_nolab el.png  Faigl.ladislav [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 77. Faigl.ladislavhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme_female_reproductive_system- cs.svg  Zephyris [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 78. Zephyrishttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:HumanEmbryogenesis.svg  Starlarvae [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 79.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Embryo_comparisons.jpg  Ed Uthman, MD [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 80.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubal_Pregnancy_with_embryo.jpg  Ryan Hodnett [cit. 2015-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 81. Ryan Hodnetthttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frog_Eggs_02.jpg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google