Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhá část semináře „Ochrana výnosů spotřební daně“ Generální ředitelství cel plk. Ing. Miroslav Nováček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhá část semináře „Ochrana výnosů spotřební daně“ Generální ředitelství cel plk. Ing. Miroslav Nováček."— Transkript prezentace:

1 Druhá část semináře „Ochrana výnosů spotřební daně“ Generální ředitelství cel plk. Ing. Miroslav Nováček

2  V oblasti minerálních olejů se jedná zejména o nelegální dovoz minerálních olejů na území České republiky z jiných členských států EU, aniž by z těchto výrobků byla řádně odvedena spotřební daň  např. nelegální dovoz minerálních olejů původem z Polské republiky, Spolkové republiky Německo a Rakouska pod KN 27101991 až 27101999 - Ostatní mazací oleje a ostatní oleje, nepodléhající spotřební dani a jejich následné fakturační a logistické záměny pří dopravě za motorovou naftu, ze které nebyla odvedena spotřební daň, případně i míchání pohonných hmot s jinými minerálními oleji a ostatními chemickými látkami nezatíženými spotřební daní.

3  Z hlediska vývoje míry nelegálního obchodu s minerálními oleji je na základě počtu odhalených případů zřejmá její stoupající tendence, přičemž nově preferovaným terčem karuselových podvodů se stává daň z přidané hodnoty. rokpočet případůminerální oleje v mil. lúnik na SPD v mil. Kč 2009747,562 201010617,5193

4  V rámci odhalování ilegálního obchodu s tabákem a tabákovými výrobky jsou sledovány dva směry:  Prvním směrem je odhalování ilegálních přeprav tabákových výrobků a tabáku na východoevropské trase. Tato trasa je tvořena bývalými zeměmi Sovětského svazu, Polskem a Slovenskem. Po této trase proudí do České republiky zejména originální cigarety renomovaných výrobců.  Druhým směrem je odhalování ilegálních přeprav tabáku a tabákových výrobků po asijské trase, která je tvořena asijskými zeměmi (Čína, Vietnam) západoevropskými a jihoevropskými přístavy. Po této trase jsou přepravovány zejména padělky cigaret renomovaných značek a tabák na ilegální výrobu cigaret.

5  Jedním z posledních trendů je dovoz tabákových výrobků na území ČR v osobních automobilech, kdy je celková zásilka rozdělena mezi jednotlivá vozidla v takovém množství, které v případě dílčího záchytu neumožňuje v případném trestním řízení využít všech procesních úkonů k rozkrytí celé organizované skupiny, např. odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu z důvodů právní kvalifikace trestního jednání.

6  Vývoj míry nelegálního obchodu s tabákovými výrobky je pak možné označit jako setrvale stoupající, kdy sice není vzhledem k novým trendům (rozdělené zásilky a rukodělná výroba, viz dále) v této oblasti možné zajišťovat tabák a cigarety v takovém množství jako dříve, nicméně stoupající počet odhalených případů dokazuje stanovený vývoj. rok počet případů tabák v t tabákové výrobky v mil. ks únik na SPD v mil. Kč 200936814240169 201040411829161

7  Mezi nejzávažnější problémy v oblasti „lihových“ podvodů patří nelegální dovozy čistého nebo denaturovaného etylalkoholu na daňové území České republiky.  Nejvíce zaznamenáváme dovozy polského denaturovaného lihu.  Navazujícím problémem je pak zneužívání originálních kontrolních pásek ke značení lihu (zcizení daňovému subjektu, fiktivní vývoz kontrolních pásek ke značení lihu v zahraničí…) nebo značení lihu padělanými kontrolními páskami.

8  Vývoj míry nelegálního obchodu s lihem a lihovinami je z přehledových statistik obtížněji určitelný, neboť tyto jsou ovlivněny řadou kontrolních akcí v místech prodeje, jež ve zvýšené míře probíhaly v posledních letech. rok počet případů líh a lihoviny v tis. lúnik na SPD v mil. Kč 200938130014 201064140025

9  Navazujícím směrem na způsoby pašování tabákových výrobků je boj proti ilegálním výrobcům (padělatelům) cigaret na území České republiky.  Ilegální výrobou cigaret se v České republice zabývají zejména organizované zločinecké skupiny, původem z Asie (Vietnam, Čína).  Po úspěšných zásazích celní správy se ilegální výrobci vracejí k rukodělné výrobě, kterou minimalizují ztráty při odhalení.  (od roku 2004 bylo v 9 případech zajištěno celkem 12 kompletních výrobních linek na výrobu cigaret a další stroje určené na úpravu tabáku, výrobu cigaretových filtrů, balící stroje a samozřejmě komponenty, suroviny a cigarety samotné)

10  V rámci prováděných kontrol v místech prodeje bylo v roce 2010 provedeno celkem  10.336 kontrol zaměřených na značení lihu a tabákových výrobků,  porušení bylo zjištěno v 1.152 případech zajištěno bylo celkem  829 kg tabáku, 4.627.182 ks cigaret  3.173 l lihu, 32.238 l lihovin a 270 l piva.  V roce 2011 (k 30. září) bylo provedeno celkem  9.093 kontrol  porušení bylo zjištěno v 646 případech zajištěno bylo celkem  354 kg tabáku, 1.145.302 ks cigaret  13.970 l lihu, 23.387 l lihovin a 1.722 l piva.

11  Vedle běžné kontrolní činnosti bylo celními orgány v roce 2010 a 2011 provedeno celkem 6 celorepublikových akcí zaměřených na odhalování nelegálního prodeje lihovin a tabákových výrobků především v restauračních zařízeních. V rámci nich bylo provedeno celkem 645 kontrol, z toho 184 pozitivních.  Tyto akce jsou organizovány GŘC a v určeném období jsou zkontrolovány předem vybrané provozovny (na základě analýzy, monitoringu CÚ, atd.), jejichž seznam je zasílán odborem dohledu GŘC.

12  Obstarávání důkazů na počátku trestního řízení - nezbytné ztotožnit všechny spolupachatele a účastníky a zajistit dostatek důkazů z této trestné činnosti je prokazatelně usvědčujících  ustanovování osob hovořících asijskými jazyky při prováděném odposlechu telekomunikačního provozu tak, aby došlo k rozkrytí celé organizované skupiny pachatelů  moderní komunikační technologie, jež brání provádění samotného zjišťování obsahu komunikace nebo  pachateli využívané znalosti policejní práce.

13  V dalších stadiích trestního řízení, po zahájení trestního stíhání, bývá obtížné ustát těžiště dokazování při prokazování úmyslného jednání ve vztahu ke krácení daně, a to i s ohledem na znění skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a dále k jednání, která jsou za zkrácení považována.

14  Z pohledu trestů, které za tuto trestnou činnost hrozí, je možné kriticky komentovat desetiletou horní hranici trestu odnětí svobody při daňových únicích nad 5 mil. Kč, která z pohledu prostředku účelu trestního zákoníku – pohrůžkou tresty, nepůsobí dostatečně preventivně a výchovně.  Druhou stranu mince pak tvoří možnosti orgánů činných v trestním řízení zajistit v plné míře finanční prostředky získané trestnou činností či jejich náhradní hodnoty a takové nechat propadnout státu, kdy tato „sankce“ je pro pachatele více bolestivější, než samotný trest odnětí svobody a dále brání pokračování v trestné činnosti více než samotný výkon trestu.

15  Bez vzájemné kooperace a výměny informací není možné úspěšně a efektivně bojovat s kriminalitou v oblasti porušování práv k duševnímu vlastnictví.  Velmi důležitý je další rozvoj aktivní spolupráce s vlastníky práv či jejich zástupci, kteří kontrolním orgánům poskytují  aktuální informace o vývoji a nejnovějších trendech značek (práv), které zastupují a  informace důležité k rozpoznání originality výrobků.  V rámci systému vzdělávání Celní správy ČR jsou pravidelně realizována specializovaná školení, která jsou věnována problematice ochrany práv k duševnímu vlastnictví, za účasti a spolupráce dalších orgánů, podílejících se na boji s padělky – např. SÚKL a ÚPV, a v mnoha případech rovněž za aktivní účasti vlastníků práv či jejich zástupců.

16  Dále je ČR signatářem Dohod o spolupráci mezi EU, zúčastněnými členskými státy a čtyřmi největšími tabákovými společnostmi  Philip Morris International (2006)  JT International (2007)  British American Tobacco (2010) a  Imperial Tobacco Limited (2010).  Provádění uvedených Dohod spadá především do působnosti Celní správy ČR.  Hlavním cílem těchto Dohod je  zamezení ilegálnímu prodeji cigaret v Evropské unii a  posílení schopnosti příslušných orgánů vymáhat právo v boji proti tomuto nezákonnému obchodu.  Výše jmenované tabákové společnosti na sebe těmito Dohodami převzaly řadu povinností týkajících se zejm. značení přepravních obalů i spotřebitelského balení legálně vyrobených cigaret za účelem následné možné identifikace výrobce, příjemce a cesty jejich přepravy ke spotřebiteli.

17  Mezinárodní spolupráce v oblasti spotřebních daní je zajišťována prostřednictvím Excise Liaison Office (ELO) jako národním styčným úřadem pro spotřební daně, zařazeném v rámci struktury GŘC.  V rámci administrativní spolupráce v celních záležitostech zpracovává Národní koordinační jednotka dožádání zasílaná jak zahraničními celními správami, tak Celní správou České republiky.  Nejčastěji jsou vyřizována dožádání zasílaná celními správami Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Německa, naopak nejvíce dožádání bývá odesláno na Ukrajinu, do Německa a do Číny.  V rámci těchto dožádání jsou vyřizovány žádosti o prověření celní hodnoty, verifikaci dokladů či subjektů, prověření dodání zboží atd.  V rámci mezinárodní spolupráce Celní správa ČR vyřizuje také upozornění na možné porušování celních předpisů, která jsou jednotlivým členským státům EU zasílána OLAFem ve formě MA zpráv (Mutual Assistance messages).

18  V rámci mezinárodní spolupráce dále Celní správa ČR vyřizuje žádosti dle Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (Úmluva Neapol II).  Uvedená úmluva je využívána při předcházení a odhalování porušování vnitrostátních celních předpisů a při stíhaní a trestání porušování vnitrostátních celních předpisů a celních předpisů EU.  Nadto využívá celní správa  služeb styčného celního úředníka ve Spolkové republice Německo,  společná centra policejní spolupráce a  přímou regionální spolupráci.

19  Jak k trestní, tak i další právní úpravě je možné směřovat doporučení na přijetí změn, jež by lépe chránily zájmy společnosti na správném výběru daní a ochraně trhu.  V případě mimotrestních je možné přijmout například  opatření k eliminaci přeprodejů minerálních olejů v obchodních řetězcích,  stanovení limitu dopravovaných minerálních olejů pro oprávněného příjemce v závislosti na výši poskytnutého zajištění,  v případě lihovin zavedení jejich značení kontrolní páskou obsahující v ceně i daň (obdoba tabákových nálepek) nebo zavedení „licenčního prodeje“ lihovin ve vybraných distribučních sítích,  v případě tabákových výrobků pak například řešení problematiky předzásobení tabákovými nálepkami v případech změny sazby spotřební daně.

20  V rámci trestní prevence a represe je nezbytná odborná diskuse o nežádoucích, pro společnost škodlivých jednáních, kterými dochází k obcházení daňové povinnosti, zejména ve vztahu k vysoce zdanitelnému zboží a která buď nejsou v současné době trestním právem postižitelná, nebo je možný postih neadekvátní jejich společenské škodlivosti  Je tak nutné upozornit například na  dekriminalizaci přípravného jednání ve vztahu k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby,  na zrušení trestného činu nedovolené výroby lihu, jehož znovuzavedení je na jednu stranu snadnější cestou k trestnímu postihu tohoto jednání, na druhou stranu by tímto nebyla problematika řešena komplexně i ve vztahu k ostatním vybraným výrobkům, především tabákovým

21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Druhá část semináře „Ochrana výnosů spotřební daně“ Generální ředitelství cel plk. Ing. Miroslav Nováček."

Podobné prezentace


Reklamy Google