Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 1 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Principy dobré správní praxe v činnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 1 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Principy dobré správní praxe v činnosti."— Transkript prezentace:

1 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 1 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Principy dobré správní praxe v činnosti ústředních orgánů státní správy Ing. Bc. Miroslav Veselý

2 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 2 Dozor nad samostatnou a přenesenou působností Specifika: Stanoveny dozorové orgány odlišné od gestora zákona –krajské úřady v přenesené působnosti, –Ministerstvo vnitra v samostatné působnosti. Nezbytná součinnost gestora zákona s dozorovým orgánem.

3 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 3 Vztah obcí a krajského úřadu § 67 zákona o krajích Krajský úřad poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Krajský úřad kontroluje v potřebném rozsahu a prostředky, které zákon dává k dispozici, činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti.

4 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 4 Vztah ministerstev ke krajům § 92a zákona o krajích Příslušná ministerstva, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané orgány kraje, a) přezkoumávají rozhodnutí orgánů kraje vydaná na úseku přenesené působnosti ve správním řízení; na přezkoumávání rozhodnutí orgánů kraje vydaných ve správním řízení se vztahují ustanovení správního řádu, b) kontrolují výkon přenesené působnosti orgány kraje na svěřeném úseku. ____________________ ____________________

5 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 5 Koordinační role Ministerstva vnitra § 12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního trestání, spisové služby a postupů podle kontrolního řádu. Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti organizace a výkonu veřejné správy.

6 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 6 Spolupráce mezi ústředními orgány státní správy zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky § 24 Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě.

7 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 7 Spolupráce mezi ústředními orgány státní správy zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky § 27 Ministerstva si navzájem vyměňují potřebné informace a podklady. Nižší orgány státní správy jim podávají zprávy a sdělují údaje, které si příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svých úkolů.

8 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 8 Principy dobré správy Dobrá správa tedy označuje takový postup úřadu, který je nejen v souladu se zákonem, ale zároveň mu nelze vytknout svévoli, účelovost, vyhýbavost, neefektivnost, liknavost a jiné nežádoucí znaky. Některé z principů dobré správy jsou dosud v zákonech a již existujících dokumentech různého původu i úrovně zmiňovány či definovány roztříštěně a nejednotně.

9 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 9 Principy dobré správy 1. SOULAD S PRÁVEM 2. NESTRANNOST 3. VČASNOST 4. PŘEDVÍDATELNOST 5. PŘESVĚDČIVOST 6. PŘIMĚŘENOST 7. EFEKTIVNOST 8. ODPOVĚDNOST 9. OTEVŘENOST 10. VSTŘÍCNOST

10 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 10 Principy dobré správy VČASNOST Úřad vyřídí každé podání osoby v rozumném a přiměřeném čase bez zbytečných průtahů. Jestliže si vyřízení vyžádá delší dobu, než je obvyklé, úřad o tom osobu vždy vyrozumí, přičemž uvede důvody prodlevy a předpokládaný termín, kdy bude podání vyřízeno. Pokud může mít rozhodnutí úřadu vliv na výsledek jiného řízení, snaží se úřad rozhodnout ještě před ukončením tohoto souvisejícího řízení. O svém postupu ve věci uvědomí včas úřady, pro které je výsledek jeho řízení důležitý.

11 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 11 Principy dobré správy ODPOVĚDNOST Úřad se nevyhýbá posouzení otázky nebo přijetí rozhodnutí ve věci, která spadá do jeho působnosti. V případě, že úřad udělá chybu, jasně a výslovně tuto chybu přizná, písemně se za ni osobě omluví a neodkladně přijme účinná opatření k nápravě, popřípadě osobu poučí o možnosti žádat o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.

12 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 12 Principy dobré správy VSTŘÍCNOST Úředník se chová k osobám s respektem a zdvořilostí a je korektní vůči jiným úředníkům. Všem sdělením věnuje náležitou pozornost a na všechna podání řádně odpovídá, s výjimkou podání anonymních a opakujících se. V rámci svých možností se snaží osobě pomoci dosáhnout cíle, který sleduje svým podáním. Úředník za žádných okolností nenarušuje lidskou důstojnost osob, neboť si je vědom toho, že náplní jeho práce je služba veřejnosti.

13 www.mvcr.cz/odk Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 13 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Telefon: 974 816 411 974 816 429 Fax: 974 816 816 E-mail: odbordk@mvcr.czodbordk@mvcr.cz Web: www.mvcr.cz/odkwww.mvcr.cz/odk


Stáhnout ppt "Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 1 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Principy dobré správní praxe v činnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google