Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE K IMPLEMENTACI STRATEGIE SMART ADMINISTRATION A ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DO VEŘEJNÉ SPRÁVY podklady pro účastníky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE K IMPLEMENTACI STRATEGIE SMART ADMINISTRATION A ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DO VEŘEJNÉ SPRÁVY podklady pro účastníky."— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE K IMPLEMENTACI STRATEGIE SMART ADMINISTRATION A ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DO VEŘEJNÉ SPRÁVY podklady pro účastníky

2 Vítáme Vás na konferenci k implementaci strategie Smart Administration a zejména pak základních registrů do veřejné správy. Konference jsou určeny pro zaměstnance veřejné správy. Základní registry startují už 1. července 2012, jde tak o poslední možnost, jak získat nejaktuálnější a nejpřesnější informace a odpovědi k projektu, který nám všem zásadně změní pracovní postupy. Na konferenci vystoupí odborníci jak Ministerstva vnitra, tak zástupci úřadů spravující konkrétní registry. 22

3 Obsah konference:  změny ve veřejné správě a samosprávě v souvislosti se zaváděním základních registrů  připojování agendových informačních systémů orgánů veřejné moci k informačnímu systému základních registrů  ohlašování působnosti v činnostních rolích v rámci registrovaných agend  nejčastější životní situace při získávání a ověřování referenčních údajů Časový harmonogram:  8:30-9:00 registrace účastníků  9:00-14:00 odborný program (vč. polední přestávky) 33

4 Místa konání konferencí:  10.5.2012 v Praze  14.5. 2012 v Plzni  23.5. 2012 v Ostravě  28.5.2012 v Brně  13.6.2012 v Olomouci  20.6.2012 v Praze Cílovou skupinou pro konference jsou především úředníci městských a obecních úřadů 44

5 SMART ADMINISTRATION 55

6 Smart Administration Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Strategie Jejím cílem je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007 -2013. Klíčové prvky VS dle hexagonu VS Legislativa – Organizace VS – ICT – Občan – Úředník - Financování 66

7 Smart Administration Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Projekty Strategie SA je implementována prostřednictvím řady vzájemně provázaných projektů. Jsou financovány ze státního rozpočtu a ze Strukturálních fondů EU: IOP a OP LZZ. Realizují je organizace ústřední státní správy i samosprávy. 77

8 Smart Administration Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby www.smartadministration.cz Příklady úspěšných projektů Czech Point - Vzdělávání v eGON centrech - Datové schránky - Digitalizace soudů - Mobilní kontaktní a koordinační centra - Národní digitální archiv - Informační systém integrovaného záchranného systému - Národní infrastruktura pro zadávání veřejných zakázek - Národní digitální knihovna - Procesní modelování agend veřejné správy - Technologická centra obcí s rozšířenou působností - Technologická centra krajů - Základna humanitární pomoci Zbiroh - eObčanka - Základní registry 88

9 ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY 99

10 Základní registry veřejné správy Základní registry jsou bezpečnou databází, která sjednocuje dosud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních subjektech Jsou zásadním nástrojem k reformě veřejné správy Jde o projekt, který pomůže občanům, podnikatelům, úředníkům i úřadům Ostrý start je daný zákonem na 1. červenec 2012  10

11 Veřejná správa v České republice Nezná své vlastní potřeby Nezná potřeby občanů Nezná potřeby podnikatelů Nefunguje smysluplně ani efektivně Pokud by nedošlo k reformě veřejné správy, nebyly by finance na její provoz  11

12 Jak z toho ven? Dokončit a spustit základní registry Vytvořit mapu veřejné správy Vytvořit standardy agend veřejné správy Zvýšením transparentnosti procesů bojovat proti korupci Dokončit reformu celé veřejné správy Naplňovat strategii Smart Administration  12

13 Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných subjektech Umožnit bezpečné a transparentní poskytování údajů i z dalších IS ve veřejné správě Zásadně zjednodušit ohlašovací povinnost Vytvořit předpoklady pro optimalizaci a sjednocení procesů ve veřejné správě  13

14 Šest projektů základních registrů Registr obyvatel (ROB) – aktuální referenční údaje o občanech ČR, cizincích s povolením k pobytu nebo cizincích, kterým byl udělen azyl Registr práv a povinností (RPP) – údaje o působnosti orgánů státní moci, právech a povinnostech osob Registr osob (ROS) – údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech veřejné moci Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) – údaje o základních územních prvcích, např. území států, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel a ulic  14

15 Šest projektů základních registrů Informační systém základních registrů (ISZR) – v jeho rámci budou čtyři základní registry fungovat Převodník identifikátorů fyzických osob (ORG) – klíčový projekt pro ochranu osobních údajů. Díky němu už nebude možné získat informace o občanech pouze se znalostí rodného čísla  15

16 Co jsou referenční údaje? Právně závazné a aktuální údaje Záznamy o fyzických i právnických osobách, územních prvcích i orgánech veřejné moci a jejich rozhodnutích Udržuje je aktuální celá veřejná správa prostřednictvím přesně určených editorů a podle pravidel daných zákony  16

17 Propagace změn v referenčních údajích Editoři prostřednictvím základních registrů informují celou veřejnou správu o rozhodnutích, která učinili Podle zmocnění subjektem údajů prostřednictvím základních registrů informují také vybrané soukromoprávní subjekty  17

18 Přístup k referenčním údajům Prostřednictvím Czech POINTů odesíláním formuláře žádosti Prostřednictvím datových schránek odesíláním formuláře žádosti Prostřednictvím registrovaných Agendových informačních systémů (AIS) voláním služeb vnějšího rozhraní  18

19 Přístup k referenčním údajům Vyplnění žádosti o údaje ve formuláři Czech POINT, CzechPOINT@office a formuláři datových schránek Odeslání žádosti ISZR prostřednictvím centrály Czech POINT nebo datové schránky Výsledek volání služeb ISZR je vyplněn do formuláře odpovědi a odeslán zpět na Czech POINT či do datové schránky tazatele Přes Czech POINT a datové schránky  19

20 Aktualizace referenčních údajů Vznesená reklamace prostřednictvím Czech POINTů, datových schránek či AIS Někdo iniciuje aktualizaci Aktualizují zákonem určené editorské AIS propojené se základními registry podle svých pravidel daných agendovým zákonem  20

21 Přístup ke službám pro registrované AIS V centrálním místě služeb KIVS přes přípojku KIVS Přes SSL přes internet Do demilitarizovaných zón 1 a 2 CMS KIVS, ve kterých jsou vystaveny služby základních registrů  21

22 Agendové informační systémy Musí být evidovaný v IS o ISVS podle zákona č. 365/2000 Sb. Musí být certifikovaný Správou základních registrů AISy připojené v rámci VPN KIVS mají přístup na společnou službu v CMS AISy připojené přes internet musí mít navíc registrovanou pevnou IP adresu pro přístup do DMZ1 KIVS  22

23 Hlavní milníky Zákon 111/2009 Sb. Registrace agend Registrace působnosti v agendách Zahájení provozu 1. července 2012 Vládní nařízení Příprava dat v editujících systémech Připojení editujících systémů Propojení klíčových uživatelských systémů a ověření dat v registrech Příprava celoplošného nasazení  23

24 Architektura  24

25 AIS pro veřejný přístup ISDS a Czech POINT pro subjekty údajů Poskytování aktuálních údajů Poskytování údajů o transakcích Zpochybnění údajů Zmocnění k informaci o změnách  25

26 AIS pro veřejný přístup ISDS a Czech POINT pro úředníky Poskytování aktuálních údajů oprávněným úředníkům Zpochybnění údajů v případě zjištěného rozporu oprávněnými úředníky  26

27 AIS používající údaje Katalog služeb Poskytování referenčních i nereferenčních údajů webovými službami Notifikace o změnách referenčních údajů Veřejné informace Soubory s aktuálním stavem Nahlížení přes web  27

28 AIS používající údaje Testovací prostředí publikační s připojenými ZR s testovacími daty Testovací prostředí editační s připojenými ZR s testovacími daty Ověřovací prostředí s ostrými daty Přístup přes KIVS (přípojka KIVS) i Internet (IP VPN) Reklamace a notifikace v implementaci Formuláře v implementaci  28

29 AIS používající údaje Informace Podmínky pro připojení agendových informačních systémů Katalog eGON služeb v 7.0 od 15. 3. 2012 XSD a WSDL soubory s popisem datových typů Postup registrace AIS pro přístup k ZR Zpřesňujeme a rozšiřujeme dokumentaci Vystavená testovací data (Podrobné a aktuální informace jsou dostupné na www.szrcr.cz)  29

30 AIS používající údaje Podmínky pro volání služeb ISZR Systémový certifikát pro AIS daného OVM pro jakýkoli dotaz Správně vyplněná hlavička dotazu při volání služby ISZR, zejména OVM, Agenda Agendová role, AIS Subjekt, Uživatel  30

31 AIS používající údaje Podmínky pro volání služeb ISZR Používání AIFO fyzických osob specifických pro danou agendu Využívání systému notifikací pro aktualizaci vlastních údajů Využívání systému reklamací v případě zjištění rozporu Tedy: Vyplňuj ze základních registrů, doplňuj ze svých údajů a nakonec se ptej klienta (ověř a doplň)  31

32 AIS používající údaje Ověřování identity a oprávnění mezi AIS a ISZR Přístup na základě systémového certifikátu přiděleného AIS po registraci agendy a působnosti úřadu v agendě Správou ZR Oprávnění k volání funkce a poskytnutí údajů podle hlavičky zprávy a matice práv a oprávnění Údaje o úředníkovi v roli nejsou kontrolovány, jsou ukládány do logu  32

33 AIS používající údaje Ověřování identity a oprávnění při přístupu do AIS Přístup pro úředníka do AIS podporujícího agendu na základě údajů v JIP CzechPoint o obsazení úředníka daného úřadu do role příslušné agendy AIS je odpovědný za vytváření vlastních logů s autentizačními údaji podle zákona na ochranu osobních údajů  33

34 AIS používající údaje Přidělení AIFO pro AIS VS Po přidělení systémového certifikátu jsou všechny AIS odpovědné za založení AIFO AISem vedených fyzických osob ztotožněním těchto fyzických osob proti referenčním údajům v ROB (jméno, příjmení, datum narození, místo narození, číslo občanského průkazu) a uložení AIFO ve své datové bázi Komunikace s ZR o fyzických osobách pak probíhá na základě přidělených AIFO ( AIFO se požívá jako jednoznačné klientské číslo v daném AIS)  34

35 AIS editující údaje Skupiny služeb v katalogu služeb podle odpovědnosti za edit. údaje ROB IS evidence obyvatelstva (občanské průkazy a pasy) Cizinecký informační systém IS datových schránek ROS IS obchodní rejstřík IS živnostenský rejstřík Seznam OVM pro úřady IAIS pro malé agendy a řada dalších  35

36 AIS editující údaje Skupiny služeb v katalogu služeb podle odpovědnosti za edit. údaje RUIAN IS katastru nemovitostí IS územních identifikací RPP AIS působnostní AIS modelovací všechny editorské AIS zapisující údaje o rozhodnutí  36

37 AIS editující údaje Testovací prostředí pro editory je k dispozici Implementace pokračuje poslední skupinou funkcí Postupné ověření jednotlivých skupin služeb ve spolupráci s editory Samostatný postup iniciálního plnění daty probíhá ROS, RUIAN, ROB jsou iniciálně naplněny údaji s přidělenými AIFO Probíhá instalace ostrého provozního prostředí  37

38 AIS editující údaje V rámci programu ZR vznikají nové editující AIS VS s vlastním náběhem do provozu IS územních identifikací pro RUIAN Integrovaný AIS pro ROS AIS působnostní a modelovací pro RPP Seznam OVM pro úřady v ROS  38

39 AIS publikující údaje Agendové informační systémy budou publikovat podle vlastních zákonných předpisů v nich uložené údaje prostřednictvím základních registrů formou rozšiřujících webových služeb Základní registry zajistí průkaznost, bezpečnost a kontrolu oprávnění pro takto publikované údaje (implementace referenčního rozhraní podle zákona o ISVS)  39

40 AIS publikující údaje Rozhraní pro publikaci služeb bude nejprve využíváno AIS publikujícími rozšiřující informace podle zákona o ZR IS evidence obyvatel údaje o právní způsobilosti a ztotožnění podle rodného čísla IS katastru nemovitostí údaje o vlastnících nemovitostí Po zahájení ostrého provozu bude postupně zpřístupňováno dalším IS veřejné správy  40

41 Registrace AIS pro přístup do ISZR V JIP KAAS Oprávněný pracovník OVM zahajuje registraci AIS podle IČO OVM (autorizace pracovníka procesem podle CzechPoint, OVM musí být v Seznamu OVM) Vybírá registrovaný AIS z nabídky AIS zaregistrovaných AIS v IS o IS veřejné správy pro dané OVM Přiřazuje agendy podporované tímto AIS z nabídky Agend registrovaných v RPP, ve kterých má dané OVM ohlášenou působnost Definuje způsob síťového přístupu  41

42 Registrace AIS pro přístup do ISZR Správa základních registrů na základě registrace AIS daného OVM v JIP/KAAS Přiděluje systémový certifikát pro přístup AIS do ZR Přiděluje údaje nezbytné pro využívání AIFO registrovaným AIS v ORG Zavádí AIS do ISZR a umožňuje jeho přístup Odesílá příslušnému OVM potvrzení o registraci AIS pro přístup do ZR  42

43 Seznam OVM Seznam Orgánů Veřejné Moci vzniká na základě zákona ze seznamu subjektů s povinně zřízenou datovou schránkou orgánu veřejné moci Aktualizace přímo od orgánu veřejné moci prostřednictvím strukturovaných formulářů zaslaných systémem datových schránek Seznam OVM je primárním editorem údajů o orgánech veřejné moci v ROS  43

44 JIP - KAAS Jednotný identitní prostor - Katalog autentizačních a autorizačních služeb Vzniká z JIP Czechpoint s třemi účely Řízení přístupu oprávněných interních uživatelů – úředníků do ISVS (CzechPoint, IAIS, ISUI, AIS působnostní) Distribuce oprávnění podle Agend a Agendových rolí z RPP Registrace ISZR pro přístup do ZR  44

45 AIS publikující údaje Agendové informační systémy budou publikovat podle vlastních zákonných předpisů v nich uložené údaje prostřednictvím základních registrů formou rozšiřujících webových služeb Základní registry zajistí průkaznost, bezpečnost a kontrolu oprávnění pro takto publikované údaje (implementace referenčního rozhraní podle zákona o ISVS)  45

46 Legislativa Zákony a nařízení vztahující se k problematice základních registrů  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech Zákon č. 111/2009 Sb.  Nařízení vlády č. 161/2011 Sb., o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech Nařízení vlády č. 161/2011 Sb.  Zákon č. 101/2010 Sb., kterým se mění zákon č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů a zákon č.227/2009 Sb. Zákon č. 101/2010 Sb.  46

47  Zákon č. 100/2010 Sb., kterým se mění zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech Zákon č. 100/2010 Sb.  Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Zákon č. 227/2009 Sb.  Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy) Vyhláška č. 528/2006 Sb.  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Zákon č. 365/2000 Sb.  47

48 Odkazy: www.mvcr.cz/egovernment.aspx www.szrcr.cz www.smartadministration.cz www.cuzk.cz www.czso.cz www.uoou.cz  48

49 Konference organizuje Ministerstvo vnitra ČR Kontaktní osoba: Michaela Hošková, Odbor programového řízení tel.: 974 818 608 gsm: 606 088 428 e-mail: michaela.hoskova@mvcr.czmichaela.hoskova@mvcr.cz  49

50 Děkujeme za pozornost, organizační tým konferencí  50


Stáhnout ppt "KONFERENCE K IMPLEMENTACI STRATEGIE SMART ADMINISTRATION A ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DO VEŘEJNÉ SPRÁVY podklady pro účastníky."

Podobné prezentace


Reklamy Google