Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Sociální pojištění v Evropské unii Mgr. Milan Novotný metodik pracoviště ČSSZ Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Sociální pojištění v Evropské unii Mgr. Milan Novotný metodik pracoviště ČSSZ Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Sociální pojištění v Evropské unii Mgr. Milan Novotný metodik pracoviště ČSSZ Hradec Králové Hradec Králové, 21. 6. 2016 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

2 1) Představení ČSSZ 2) Určování příslušnosti k právním předpisům v rámci EU/EHP: o vyslání o souběh činností o výjimky z příslušnosti k právním předpisům 3) Uplatnění žádosti o posouzení příslušnosti k právním předpisům 4) Dávky nemocenského pojištění v rámci EU/EHP 5) Závěrečné shrnutí Struktura přednášky

3 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů, o z toho více než 2,9 milionu důchodců a o více než 5 milionů pojištěnců (zaměstnanců a OSVČ) vyplácí přes 3,5 milionu důchodů v roce 2015 vyplatila víc než 3 miliony dávek nemocenského pojištění v roce 2015 vybrala na pojistném více než 394 mld. Kč - více než 1/3 všech příjmů státního rozpočtu součástí ČSSZ je lékařská posudková služba ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČSSZ

4 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Organizační struktura ČSSZ ČSSZ jako organizační složka státu je podřízena MPSV ČR ústředí ČSSZ v Praze styčným orgánem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání pracoviště ve vybraných v krajských městech okresní správy sociálního zabezpečení v okresních městech - od 1. 5. 2004 zřízena kontaktní místa pro oblast EU

5 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČSSZ vykonává působnost (s výjimkou resortů obrany, vnitra, spravedlnosti) vůči členským státům jako kompetentní instituce pro: určování příslušnosti k právním předpisům zaměstnanců a OSVČ peněžité dávky v nemoci a mateřství důchody peněžité dávky nemocenského pojištění vyplácené při pracovních úrazech a nemocích z povolání Působnost ČSSZ podle koordinačních nařízení

6 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004 - o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 987/2009 - prováděcí nařízení Nařízení Evropské rady (EHS) 1408/71 - stále v platnosti ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Koordinační nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1231/2010 - příslušníci třetích zemí

7 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Určování příslušnosti k právním předpisům Základní princip: aplikace právního řádu pouze jediného státu čl. 11(1) nařízení 883/2004 Základní pravidla dle čl. 11(3)(a) nařízení: osoba zaměstnaná podléhá právním předpisům o sociálním zabezpečení toho členského státu, na jehož území pracuje OSVČ podléhá právním předpisům toho členského státu, na jehož území vykonává samostatnou výdělečnou činnost Určování příslušnosti k právním předpisům

8 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výjimky ze základních pravidel: vysílání pracovníků čl. 12(1) - zaměstnanec je krátkodobě vyslán k výkonu práce do jiného státu EU vysílání OSVČ čl. 12(2) - OSVČ vyjíždí krátkodobě vykonávat činnost do jiného státu EU souběžná činnost čl. 13 - výkon činnosti současně ve více zemích EU (zaměstnání, OSVČ nebo kombinace) Příslušnost k právním předpisům osvědčuje formulář A1 „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“ Určování příslušnosti k právním předpisům

9 Vysílání zaměstnanců čl. 12(1) status zaměstnance - rozhodující příslušná legislativa vysílajícího státu. doba vyslání - max. 24 měsíců příslušnost vysílaného zaměstnance k právním předpisům vysílajícího státu - alespoň v délce 1 měsíce přímý vztah mezi vyslaným zaměstnancem a vysílajícím zaměstnavatelem činnost vysílajícího zaměstnavatele - ekonomická aktivita ve vysílajícím státě nelze vyslat zaměstnance s úmyslem nahradit jiného zaměstnance nelze vyslat opakovaně stejného zaměstnance do stejného místa a státu, pokud již dovršil maximální možnou dobu pro vyslání Vysílání

10 Vysílání OSVČ čl. 12(2) OSVČ vysílá sama sebe status OSVČ - rozhodující příslušná legislativa vysílajícího státu doba vyslání - maximálně 24 měsíců činnost OSVČ ve vysílajícím státě - výkon podstatné činnosti ve vysílajícím státě minimálně po dobu 2 měsíců činnost OSVČ v přijímajícím státě: –musí být předem definována, což musí být doloženo příslušnými dokumenty, –musí být podobného charakteru jako ve vysílajícím státě Vysílání

11 krátkodobé vyslání do 1 týdne – služební cesty, obchodní jednání – A1 se v praxi nevystavuje stáže, školení – nutnost splnění podmínek vyslání, vystavení A1 vysílání studentů – nelze považovat za osobu vyslanou prodloužení vyslání – nová žádost, v součtu maximálně na 24 měsíců opakované vyslání do stejného státu na stejné místo – pauza 2 měsíce Vysílání

12 Současný výkon činností na území dvou nebo více členských států (čl. 13) osoba opakovaně vyjíždí do dvou nebo více členských států souběh zaměstnání - čl. 13(1) souběh OSVČ - čl. 13(2) výkon zaměstnání a OSVČ - čl. 13(3) hlavní je kritérium podstatné části výkonu činnosti ve státě bydliště (25%) – čl. 13(1) a 13(2)(a) Současný výkon činností na území dvou nebo více států

13 Úředníci čl. 54 zaměstnanci státu, osoby ve služebním poměru; zaměstnanci obcí a krajů, kteří vykonávají správní činnosti v samostatné nebo přenesené působnosti vyslání úředníka - dle čl. 11(3)(b) nařízení se aplikují právní předpisy členského státu, kterému podléhá správní orgán, který jej zaměstnává na rozdíl od vyslání zaměstnanců či OSVČ lze opakovaně potvrzovat příslušnost k právním předpisům až na neurčito souběžná činnost jako úředník a jako zaměstnanec či OSVČ ve dvou nebo více členských státech - dle čl. 13(4) právní předpisy členského státu, kterému podléhá správní orgán, jenž úředníka zaměstnává Příslušnost k právním předpisům úředníků

14 Výjimky z příslušnosti k právním předpisům - čl. 16 dohoda institucí dvou nebo více států příslušných k povolování výjimek na povolení výjimky nemá žadatel právní nárok řešení těch případů, kdy by aplikace základních pravidel o příslušnosti ztěžovala situaci dotčené osoby maximálně na období 5 let zdůvodnění žádosti - sociální a zdravotní důvody, neakceptují se důvody ekonomického charakteru Výjimky z příslušnosti k právním předpisům

15 Uplatnění žádosti o posouzení příslušnosti k právním předpisům Pro zaměstnance – Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečeníSpolečná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Pro OSVČ – Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečeníŽádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení dokumenty dokladující výkon zaměstnání popř. OSVČ, kopie smluvních dokumentů, za základě kterých bude vykonávána činnost v zahraničí žádost posuzuje místně příslušná OSSZ, v případě výjimek ČSSZ žádost o posouzení v případě souběhu činností ve více státech lze podat pouze ve státě bydliště (výjimkou je Slovensko) Uplatnění žádosti o posouzení příslušnosti k právním předpisům

16 Výsledek řízení zamítnutí žádosti x vystavení formuláře A1 (originál zaměstnanci nebo OSVČ, kopie instituci dotčeného členského státu) A1 = příslušnost k předpisům jednoho státu = plnění veškerých povinností v souladu s jeho právními předpisy neplatnost A1 může vyslovit pouze ta instituce, která jej vystavila v budoucnu elektronická výměna dat mezi institucemi (tzv. SED) platnost E 101 vystavených dle Nařízení 1408/71 po dobu 10 let (max. do 30. 4. 2020) Uplatnění žádosti o posouzení příslušnosti k právním předpisům

17 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ uplatnění nároku u instituce státu, jehož předpisům podléhá akceptují se potvrzení o DPN vystavené v jiném státě EU dávky se zasílají na žádost pojištěnce i do jiného státu (na náklady pojištěnce) koordinace se týká všech peněžitých dávek plynoucích v ČR z nemocenského pojištění Peněžité dávky v nemoci a mateřství Základní pravidlo: Nárok na dávku se posuzuje dle právních předpisů státu, kde je osoba pojištěna, a to i v případě, že bydlí na území jiného státu

18 lékař v cizině vystaví tamější potvrzení o DPN s předpokládanou dobou jejího trvání zaměstnanec uplatní v zaměstnání, OSVČ na OSSZ, společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“ – web ČSSZ zaměstnavatel postupuje obdobně jako v případě uplatnění nároku na nemocenské v rámci ČR nebylo-li v cizině vystaveno potvrzení o DPN – možnost rozhodnutí o DPN ošetřujícím lékařem v ČR zpětně, a to s předchozím písemným souhlasem lékaře OSSZ v případě PPM - tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí“ + lékařská zpráva, ze které musí být zřejmý předpokládaný den porodu Nárok na peněžité dávky Český pojištěnec v případě bydliště nebo pobytu na území jiného členského státu

19 ošetřující lékař vystaví český tiskopis „Rozhodnutí o DPN“ stejným způsobem, jakoby šlo o českého pojištěnce cizí pojištěnec následně zašle rozhodnutí o DPN příslušné instituci v jiném členském státě ošetřující lékař má podle čl. 27 (1) prováděcího nařízení povinnost potvrdit pojištěnci též pravděpodobnou dobu trvání DPN Nárok na peněžité dávky Pojištěnec jiného členského státu, který pobývá nebo bydlí na území ČR

20 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ve většině členských států je jednou z podmínek pro získání nároku na peněžitou dávku splnění potřebné doby pojištění uplatňujeme princip sčítání dob pojištění získaných v různých státech EU/EHP potvrzování dob pojištění - formulář E 104 (popř. SED 040 a SED 041) - v ČR vystavuje OSSZ na žádost pojištěnce Sčítání dob pojištění pro účely peněžitých dávek v nemoci a mateřství Sčítání dob pojištění pro účely peněžitých dávek v nemoci a mateřství

21 sociální událost vznikla za trvání zaměstnání v ČR –nárok na dávku vznikne sociální událost vznikne po skončení zaměstnání v rámci ochranné lhůty –nárok na dávku vznikne - za předpokladu, že osoba nezahájila ve státě bydliště výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění ani nezačala pobírat dávky v nezaměstnanosti. Český pojištěnec bydlící v jiném členském státě EU, po skončení zaměstnání v ČR Nárok na peněžité dávky po skončení pojištění

22 sociální událost vznikla za trvání zaměstnání vykonávaného v jiném členském státě EU –dávky NP náleží podle právních předpisů příslušného státu (nejčastěji státu místa výkonu práce) sociální událost vznikne po skončení zaměstnání vykonávaného v jiném členském státě EU –dávky lze uplatnit z ochranné doby ve státě bydliště dle legislativy státu bydliště Nároky osob s bydlištěm v ČR, kterým skončilo zaměstnání (pojištění) v jiném členském státě EU Nárok na peněžité dávky po skončení pojištění

23 pravidlo státu jednoho bydliště –výjimky: vyslání, souběh, výjimka z PP vystavení A1 x zamítavé stanovisko peněžité dávky v nemoci a mateřství –lze uplatnit na základě dokladů z ciziny –nárok dle státu pojištění –sčítání dob pojištění pro účely peněžitých dávek v nemoci a mateřství Závěrečné shrnutí

24 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/ Informace

25 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Milan Novotný ČSSZ Hradec Králové Slezská 839 500 02 Hradec Králové telefon: 495 076 272 e-mail: milan.novotny@cssz.cz www.cssz.cz Kontakt


Stáhnout ppt "ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Sociální pojištění v Evropské unii Mgr. Milan Novotný metodik pracoviště ČSSZ Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google