Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. Základní právní předpisy BOZP -stanovují práva a povinnosti zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a managementu v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. Základní právní předpisy BOZP -stanovují práva a povinnosti zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a managementu v."— Transkript prezentace:

1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2 Základní právní předpisy BOZP -stanovují práva a povinnosti zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a managementu v oblasti BOZP: Zákoník práce Zákon o ochraně veřejného zdraví Zákon o inspekci práce Nařízení vlády Vyhlášky

3 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zákoník práce Je základním právním předpisem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména Hlava pátá, která stanovuje povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců a obsahuje další ustanovení týkající se: prevence rizikprevence rizik osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) bezpečnostních značek a signálůbezpečnostních značek a signálů pracovních úrazůpracovních úrazů pracoviště a pracovního prostředípracoviště a pracovního prostředí výrobních a pracovních prostředků a zařízenívýrobních a pracovních prostředků a zařízení zvláštní odborné způsobilostizvláštní odborné způsobilosti rizikových faktorů pracovních podmínek a kontrolovaných pásemrizikových faktorů pracovních podmínek a kontrolovaných pásem zákazů některých pracízákazů některých prací organizace práce a pracovních postupůorganizace práce a pracovních postupů účasti zaměstnanců na řešení otázek BOZPúčasti zaměstnanců na řešení otázek BOZP kontroly odborových orgánůkontroly odborových orgánů

4 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zákon o ochraně veřejného zdraví - obsahuje, kromě ustanovení týkajících se zdraví obyvatelstva, např.: povinnost pro zaměstnavatele zařadit všechny činnosti, které provozuje, do kategorií stanovuje ochranu před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením stanovuje předpoklady a podmínky pro provozování činností epidemiologicky závažných (tzn. stravovacích služeb, výroba potravin, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a jiných služeb) definuje rizikové práce stanovuje požadavky pro ubytovací služby, osobní hygienu zaměstnanců definuje orgány ochrany veřejného zdraví,jejich povinnosti a pravomoci,včetně výkonu státního zdravotního dozoru

5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Nařízení vlády -jsou prováděcími právními předpisy k zákonům; pro oblast BOZP byla přijata NV, týkající se např.: NV, kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci NV, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úraz NV, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů NV, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí NV, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vyhlášky -jsou zaměřeny na specifické problémy, např.: stanovují podmínky pro zařazování prací do kategorií týkají se základních požadavků pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanovují odborné způsobilosti v elektrotechnice stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a další.

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCŮ

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnavatele stanovené Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném znění: a) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci (BOZP) s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví spojená s výkonem práce b) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnavatele -stanovené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb.: Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155/1981), část IV. Opatření na úrovni podniku (články 16–20): -stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění, nařízením vlády č. 178/2001, jímž se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb., vyhláškou MZ ČR č. 432/2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií...

10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Práva a povinnosti zaměstnanců

11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Práva a povinnosti zaměstnanců Každý zaměstnanec má právo odmítnout práci, o níž se domnívá, že by mohla ohrozit jeho zdraví, nebo dokonce život nebo zdraví či život jeho kolegů Každý zaměstnanec může odmítnout pracovat v prostředí, o němž se domnívá, že by mohlo negativně ovlivnit jeho zdraví, např. hlukem, zvýšenou nebo vysokou prašností, chladem, horkem apod. Každý zaměstnanec má právo být informován o rizicích spojených s: - prací, kterou vykonává - pracovním místem, jeho vybavením a uspořádáním, kde práci vykonává

12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Práva a povinnosti zaměstnanců Každý zaměstnanec má právo sdělit svá podezření svému nadřízenému, jehož povinností a povinností celého managementu firmy je: - odstranit příčiny odmítnutí práce nebo ohrožujících faktorů pracovního prostředí - vysvětlit pracovní postupy, které s daným pracovním úkolem souvisí - seznámit s pracovními riziky a všemi opatřeními, které firma provedla k jejich odstranění nebo minimalizaci, včetně osobních ochranných prostředků, které musí zaměstnanec obdržet před započetím práce a s jejich funkcí a použitím být v rámci instruktáže seznámen - kontrolovat, zda zaměstnanci opatření dodržují - vyžadovat, aby je dodržovali

13 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Práva a povinnosti zaměstnanců I v případě, že se zaměstnanec mýlí v odhadu vlivů práce na své zdraví či život, nesmí zaměstnavatel: - odmítnutí práce posuzovat jako nesplnění jeho pracovní povinnosti - ani ho žádnou formou šikanovat, např. snížením odměny za práci, výpovědí či jiným způsobem

14 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnanců Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a plnit pokyny svých nadřízených Dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k jejich práci; řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi a pokyny zaměstnavatele Dbát na své zdraví a bezpečnost i na zdraví a bezpečnost osob, jichž se bezprostředně týká jednání nebo opomenutí při práci

15 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnanců Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí Dodržovat stanovené pracovní postupy a používat stanovené pracovní a dopravní prostředky Používat osobní ochranné prostředky a ochranná zařízení a tyto neměnit ani nevyřazovat z provozu

16 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnanců Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit jejich odstraňování Nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky na pracovišti a v pracovní době i mimo něj Podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek

17 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnanců Nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci Oznamovat svému nadřízenému svůj (pokud to zdravotní stav dovolí) nebo pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin Podrobit se předepsaným lékařským prohlídkám

18 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zaměstnancům je zakázáno: Přinášet a požívat alkoholické nápoje na pracovišti; na výzvu zaměstnance (uvedeného v pracovním nebo organizačním řádu či jiném interním dokumentu zaměstnavatele) jsou povinni podrobit se zkoušce nebo vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných prostředků. Požívání alkoholu nebo návykových látek na pracovištích firmy považuje zaměstnavatel za závažné porušení pracovní kázně a za důvod k okamžitému přerušení pracovního poměru Kouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci Vstupovat na pracoviště a do prostorů, kam nebyli pracovně vysláni

19 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Další obecné povinnosti zaměstnanců: Udržovat svěřené stroje, nástroje, nářadí, technická zařízení a pracoviště v pořádku, v dobrém provozuschopném stavu. Vzniklé závady ihned hlásit nejblíže nadřízenému vedoucímu zaměstnanci

20 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI POZOR: Před započetím každé nové práce si zaměstnanec musí vyžádat u svého nejblíže nadřízeného vedoucího zaměstnance pokyny, jak bezpečně pracovat Nerozumí-li něčemu nebo není-li mu něco zcela jasné, musí požádat tohoto vedoucího o vysvětlení. Povinností vedoucího zaměstnance je podat požadované vysvětlení Povinností vedoucího zaměstnance je seznámit všechny své podřízené s riziky vyskytujícími se na pracovišti nebo souvisejícími s prováděnou činností

21 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI POZOR: Vedoucí zaměstnanec je povinen zajistit vybavení zaměstnance před započetím práce osobními ochrannými pracovními prostředky (vždy ve vztahu k pracovnímu riziku na pracovišti nebo související se zadanou prací) a mycími, popř. i čisticími prostředky Zaměstnanci agentur O zajištění BOZP u dočasně přidělených zaměstnanců agentur u uživatelů pojednává zákoník práce § 38a) a § 38b)

22 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zakázané práce ženám a mladistvým Vyhláška č. 288/2003 Sb. stanovuje práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání Všem ženám jsou zakázány práce spojené se zvedáním a přenášením břemen, při nichž jsou překračovány ukazatele, které jsou uvedeny v kapitole 6.2, části E, bodu 10.

23 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zakázané práce ženám a mladistvým Mladistvými jsou označováni zaměstnanci mladší 18 let, především učni a studenti. Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat tyto osoby pracemi a na takových pracovištích, jež se zřetelem k fyziologickým a anatomickým zvláštnostem tohoto věku jsou pro mladistvé nepřiměřené nebo škodlivé jejich zdraví nebo ohrožující jejich vývoj a při nichž jsou mladiství vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví jiných osob.


Stáhnout ppt "BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. Základní právní předpisy BOZP -stanovují práva a povinnosti zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a managementu v."

Podobné prezentace


Reklamy Google