Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 NEMOVITÁ INFRASTRUKTURA FACILITY MANAGEMENT MU 0.7

2 LEGISLATIVA NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 432/2010 Sb., KRITICKÁ INFRASTRUKTURA

3 FACILITY MANAGEMENT MU 0.7

4 Údržby a opravy Metodické pokyny pro hospodaření s MU 7.0 Plán ÚO na rok (duben 01) Upřesnění plánu (listopad 01) Aktualizace dle přidělených prostředků (únor 02) Podklady do plánu Roční plán údržby a oprav Velitelé objektů Velitelů útvarů

5 Vybrané aktivity Metodické pokyny – provádění úklidů Všeobecný úklid budov Venkovní úklid Úhrada nájemného z restitucí (Bores) Střežení uvolněných budov

6 Projekty outsourcingu Ochrana technické střežení objektů resortu MO ÚL MO ČR č. 13/2002-8764 ze dne 22. října 2002 Metodické pokyny Ochrana technické střežení čj. 335-26/2009úDP-2280 Ochrana vstupů a objektů rezortu MO ÚL MO ČR č.: 165/2004-8764 ze dne 27. ledna 2004 186/2004-8764 ze dne 28. května 2004.

7 Ochrana a technické střežení objektů MO Předmětem pilotního projektu je dodávka služeb komplexního technického zabezpečení technickými prostředky a vyvedení sběrných dat od jednotlivých objektů resortu MO na pulty centralizované ochrany vojenské policie Praha, Stará Boleslav, Olomouc a Tábor Cílem projektu je navrhnout optimální systém zabezpečení ochrany a technického střežení objektů resortu MO v podmínkách plně profesionální armády v mírovém životě

8

9

10 Odbor rozvoje a provozu nemovité infrastruktury Zástupce ředitele – ředitel odboru rozvoje a provozu NI Oddělení akvizic Referát obchodování běžných výdajů Referát realizace výstavby (Referát realizace kapitálových výdajů) Oddělení provozu Referát provozu Brno Referát provozu Olomouc Referát specialistů Oddělení bezpečnostních investic NATO

11 Oddělení akvizic Odborný orgán Vojenské ubytovací a stavební správy Brno pro organizování veřejných zakázek spadajících do Akvizičního plánu centrálních dodávek v části kapitálových i běžných výdajů (dále jen APCD). Organizuje veřejné zakázky v oblasti nakládání s nemovitým majetkem, zejména provádění staveb, jejich změn a udržovacích prací, které vyžadují stavební povolení, nebo ohlášení stavby ve smyslu zákona 183/2006 Sb., platném znění, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen Stavební zákon), dále v oblasti nakládání s nemovitým majetkem včetně souvisejícího majetku a nákupu služeb pro provozování, opravy a udržování nemovitého majetku. Současně plní funkci přímého investora investiční výstavby v oblastech plánování, přípravy, zadávání, zpracování, projednání a povolování projektů, jejich realizace, kontroly a plánování financování, přebírání dokončených investic, zabezpečování povolení k jejich užívání, vyhodnocování, zpracování komplexních podkladů pro vklad do hmotného investičního majetku a jejich archivace.

12 Referát obchodování běžných výdajů zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění z KV a BV příprava pro propláceni faktur cestou APCD (KV a BV) rozklady a kontrola rozpočtů VZ, zjišťovacích protokolů, víceprací a faktur příprava a vedení řídící dokumentace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. účtování pořízeného majetku do účetnictví AČR právní servis v oblastech VZ a reklamačního řízení provádění následné kontroly při realizaci díla

13 Referát realizace výstavby Projektová dokumentace: zpracování podkladu pro UPAP svolání, vedení „Ověřovacího průzkumu staveniště“ zpracování finančních odhadů na uvažovanou investici příprava předmětu díla na zpracování projektové dokumentace včetně stanovení podmínek zpracování projektové dokumentace řízení zpracování projektové dokumentace s hájením zájmů MO ČR Realizace: příprava předmětu díla včetně stanovení podmínek a časového harmonogramu účast v komisích dle zákona 137/2006 Sb. (povinnost účasti 1/3 odborníků) finanční rozbor rozpočtu v návaznosti na následnou úhradu finančních prostředku za realizaci v souladu s Rozpočtovou skladbu MO a účetnictvím MO dozorování realizace stavby (účast na KD, kontrola fakturace a zakrývaných prací) řešení změn staveb s VSÚ MO dle zákona 183/2008 Sb., stavební zákon zabezpečení přejímky zrealizovaného díla ve spoluprácí s uživatelem a SOTD Dokončení akcí: zaúčtování pořízených staveb, archivace dokladů, reklamace po dobu záruky

14 Oddělení provozu Je odborným orgánem určeným k zabezpečení provozu nemovitého majetku, tj. zabezpečení vojenských objektů a zařízení údržbou a opravami, energiemi, vodou a službami spojenými s provozem nemovitého majetku. Činnost oddělení je zabezpečována referátem provozu nemovitého majetku a referátem specialistů.

15 Referát provozu plánování a realizaci údržby a oprav nemovitého majetku, kompletní služby spojené s provozem nemovitého majetku (úklidy, údržba komunikací a zeleně, střežení uvolněných objektů, deratizace, apod.), odborné řízení podřízených provozních středisek a jejich kontrolní činnost, plánování finančních prostředků, jejich rozpis a kontrolu jejich čerpání, zpracování podkladů a realizaci výběrových řízení, přípravu smluv o dílo a smluv na zabezpečení služeb, účast na realizaci stavebních akcí, jejich průběhu, přejímek, kolaudačních řízení a fakturací dodržování platné legislativy, provádění rozborové činnosti, jednání s orgány státní správy a samosprávy, organizování součinnostních jednání s veliteli vojenských útvarů a zařízení.

16 Referát specialistů zabezpečuje, řídí a organizuje činnosti v oblastech energetiky, vodohospodářství, ochrany životního prostředí a provozu technologických zařízení, plánuje, připravuje a realizuje opravy technologických zařízení budov, účastní se přejímek, kontrolních a kolaudačních řízení, plánuje finanční prostředky na nákup energií a vody, provádí rozpis přidělených financí a kontroluje jejich řádné čerpání, zpracovává podklady a realizace výběrových řízení na opravy, servis a revize technologických zařízení, provádí rozborovou činnost v energetice a stanovuje směry jejího rozvoje, zpracovává statistické výkaznictví spotřeb energií, podle požadavků uživatelů poskytují specialisté odbornou technickou pomoc zaměstnancům útvarů a zařízení, zajišťuje služby v oblasti ekologie vojsk s důrazem na vojenské výcvikové prostory.

17 Oddělení bezpečnostních investic U akcí NATO je odlišný režim než u národních investic v realizaci investiční činnosti, převážně akcí NSIP od její přípravy, přes realizaci až po předání uživateli včetně vypracování závěrečného vyhodnocení a archivování.. Realizace stavby je schválená infrastrukturním výborem NATO tzv. D dokumentem, ve kterém jsou stanoveny finanční prostředky ČR a NATO a množství požadované práce. Po celou dobu výstavby jsou finance takto členěny, sledovány, fakturovány a vyhodnocovány. Kromě běžného zaúčtování dokončené díla do hmotného investičního majetku je orgány NATO požadován věcný audit JFAI a finanční audit COFFA, které se prostřednictvím ředitele projektového týmu předkládají k posouzení a k následnému schválení do Bruselu. Archivování dokumentace a dokladů NSIP má také odlišný režim oproti běžné archivaci (20 let), proto má oddělení zřízen archiv, který si samo spravuje.

18 Odbor správy nemovitého majetku - vede centrální evidenci vojenských objektů, - řeší úkoly na úseku správy nemovitého majetku, - řeší úkoly na úseku ochrany územních zájmů vojenské správy, - zajišťuje majetkoprávní uspořádání nemovitého majetku, - připravuje podkladovou dokumentaci pro realizaci převodů vyřazených objektů, - zabezpečuje přípravu podkladové dokumentace pro vypracování a uzavírání nájemních smluv, smluv o nájmu dočasně nebo trvale vyřazeného majetku ČR a smluv o věcných břemenech na majetku, ke kterému má VUSS příslušnost hospodařit.

19 Nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem Hlavím úkolem je řešení převodu nepotřebného nemovitého majetku na jiné subjekty ale také řešení pronájmů majetku, věcných břemen, smluv o smlouvách budoucích, řešení restitučních nároků, duplicitních vlastnictví atd.. Majetek, který je prohlášen NGŠ za nepotřebný je nabízen dle zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění nejdříve ve vnitrorezortním (mohou požádat např. SVBF, VLS apod.) a poté v mezirezortním nabídkovém řízení (ostatní státní instituce). Vyřazovány z užívání AČR jsou ucelené vojenské objekty např. kasárna, ale také samostatné pozemky mimo vlastní vojenské areály, které jsou v majetku ČR-MO, ale složkami AČR nebyly využívány (např. pod komunikacemi ve městě Brně). Veškeré informace o nepotřebném majetku jsou uvedeny v tzv. Registru nepotřebného majetku, který je průběžně aktualizován a předkládán nadřízeným složkám čtvrtletně.

20 ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ posuzuje potřebnost nemovitého majetku navrhovaného na vyřazení z majetku Ministerstva obrany vede evidenci nemovitého majetku v programu ISL provádí roční, popřípadě mimořádnou inventarizaci staveb a pozemků vede přehled posádek, samostatných dislokačních míst a dislokačních míst včetně databáze uživatelů jednotlivých vojenských areálů připravuje podklady pro vedení akvizičních a dislokačních průzkumů organizovaných v posádkách organizuje kontrolní činnost na nemovitý majetek pronajatý nebo vypůjčený na základě uzavřených smluv uzavírá nájemní smlouvy v částech vojenských areálů k využití prodejen (army), zajištění nápojových automatů pronájem již uvolněných vojenských objektů do doby odprodeje z důvodu snížení nákladů na zajištění střežení a udržení objektu v původním stavu (aby nedocházelo k zcizování státního majetku).

21 Ochrana územních zájmů Zabezpečuje výkon působnosti ČR MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle věcné a místní příslušnosti VUSS. Vydává závazná stanoviska z pozice dotčeného orgánu k Zásadám územních rozvojů jednotlivých krajů, územním studiím, regulačním plánům, územním plánům měst a obcí včetně změn těchto územně plánovacích dokumentací (zákon č. 222/1999 Sb.). Uplatňuje u jednotlivých stavebních úřadů zájmová území ČR MO. Na základě těchto uplatněných zájmů MO ČR lze vydat ve vymezených územích územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Řeší také aspekt případného dotčení pozemků ve vlastnictví ČR MO, které nejsou součástí hájených vojenských areálů.

22 Provozní střediska Provozní střediska jsou místním výkonným orgánem pro zajištění provozu, údržbu a oprav budov, ostatních staveb a technologických zařízení stavební služby včetně zásobování ubytovacím a stavebním materiálem. předkládá návrhy akcí do plánu oprav včetně jejich finančních kalkulací, spolupracuje při zpracování vstupních podkladů pro zařazení akcí do plánu investiční výstavby: zpracovává podklady do akvizičního plánu nákupu materiálu, služeb a oprav po oblastech - paliv, energie, vody a stavebně ubytovacího materiálu, zabezpečuje opravy, údržbu budov i staveb a technických zařízení a inženýrských sítí ubytovací a stavební služby, zabezpečuje revize u objektů a technických zařízení stavebně ubytovací služby, provádí fyzické předání a převzetí vojenských objektů (nebytových prostor) uživatelům v součinnosti s odborem správy nemovitého majetku, zpracovává provozní řády a stanoví odpovědné osoby k nově budovaným technickým zařízením.

23 ? Facility management


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google