Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Czechtrade1 Rozdělení rizik podle původu: teritoriální komerční kursová odpovědnostní Prevence ve všech fázích obchodní operace ! Některé z možností omezení:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Czechtrade1 Rozdělení rizik podle původu: teritoriální komerční kursová odpovědnostní Prevence ve všech fázích obchodní operace ! Některé z možností omezení:"— Transkript prezentace:

1 Czechtrade1 Rozdělení rizik podle původu: teritoriální komerční kursová odpovědnostní Prevence ve všech fázích obchodní operace ! Některé z možností omezení: výhrada vlastnictví v kupní smlouvě forfaiting a faktoring hedging (forwardy, futures, opce) pojištění (platebních nástrojů, dodavatelských úvěrů, portfolia) Rizika v mezinárodním obchodě

2 Czechtrade2 Výhrada vlastnictví Přechod vlastnictví není vázán na nabytí zboží nebo díla, je samostatným právním aktem !!! Není-li přechod stanoven v kupní smlouvě, pak platí § 443 zákona 513/1991 Sb.: „ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno.“ „Před předáním nabývá kupující vlastnického práva k přepravovanému zboží, když získá oprávnění zásilkou nakládat.“ Podle ustanovení § 444 a § 445 je možné sjednat dobu dřívější i pozdější formou, jako samostatnou náležitost smlouvy. Přechod vlastnictví obvykle vázán na úhradu kupní ceny, musí však mít vnitřní logiku (investiční x spotřební zboží).

3 Czechtrade3 Faktoring a forfaiting omezení rizik teritoriálních, komerčních a kursových alternativní zdroj financování Princip faktoringu (forfaitingu) - postoupení pohledávky Právní rámec: Zákon č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) § 524 odst. 1: „věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou formou jinému...“ § 525 odst. 2: „nelze postoupit pohledávku, jestliže by postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem…“ Použití Faktoring a forfaiting

4 Czechtrade4 Faktoring a forfaiting faktor kupující odběratel prodávající dodavatel 1. Faktoringová smlouva4. Poskytnutí zálohy 2. Kupní smlouva 5. Úhrada kupní ceny 3. Postoupení pohledávky6. Doplatek 13 2 46 prodávající dodavatel Tuzemský faktoringExportní faktoring kupující odběratel 2 1 faktor země vývozce faktor země dovozce 3 46 5 5 5

5 Czechtrade5 Faktoringová smlouva vymezení smluvních stran předmět kupní smlouvy analýza portfolia pohledávek odměny faktora a další poplatky časové vymezení platnosti smlouvy způsob jejího ukončení stanovení rozsahu dalších služeb ostatní náležitosti (řešení poruch, rozhodné právo, apod.) Analýza portfolia vymezení teritoria realizované obchodní činnosti stanovení okruhu a struktury odběratelů rozsah, forma a lhůty financování Stanovení rizikovosti operace výše odměny faktora výše diskontní sazby

6 Czechtrade6 Analýza portfolia pohledávek Pohledávky rizikové Faktoringové portfolio Pohledávky mimo smlouvu

7 Czechtrade7 Analýza portfolia pohledávek celkový obrat za posledních 2-3 roky (cca 20 mil Kč) obrat v rámci faktoringu obvyklé platební podmínky (průměr kolem 90 dnů) průměrná hodnota kupní smlouvy (četnost pohledávek) počet a struktura odběratelů (ne více než 20% za odběratelem) analýza pohledávek podle lhůt splatnosti platební morálka hlavních odběratelů kapitálová (komerční) provázanost prodávajícího a kupujícího možnosti kompenzace plateb hlavní dodavatelé prodávajícího směnečné, daňové a jiné závazky prodávajícího (úvěry) účetní doklady, auditorské zprávy Výsledek analýzy – rizikový koeficient

8 Czechtrade8 Průběh faktoringové operace postoupení pohledávky bezprostředně po jejím vytvoření (s postihem, bez postihu, spoluúčast – obvykle asi 20 až 30%) financování ze strany faktora v momentě postoupení pohledávky (obvykle kolem 80 %) vyúčtování v momentě průměrné doby splatnosti proplacení salda s odpočtem odměny faktora (obvykle kolem 1,6%) diskontní sazby (od 2 do 6 %)

9 Czechtrade9 Diskontní sazba Cena peněz, vyjádřených v domácí nebo zahraniční měně, na finančním trhu za určité časové období. (např. cena Kč za období 3 měsíců = 3M Pribor) Rizikový koeficient (vyplývá z analýzy porfolia pohledávek) +

10 Czechtrade10 Příklad faktoringové operace Kupní cena CZK 100 000,- Poskytnutá zálohaCZK 80 000,- Saldo ke splatnosti 3MCZK 20 000,- Odměna (1,6%)CZK - 1 600,- Diskont 6,40% na 3M z 80%CZK - 1 280,- Celkové nákladyCZK - 2 880,- 3M Pribor na Kč 2,40% p.a. + 4% rizikový koeficient = 6,40%

11 Czechtrade11 Význam faktoringu Metoda financování 80% - výjimečně až 90% hodnoty pohledávek, vede k nárůstu cash-flow Snížení teritoriálních a komerčních rizik Minimalizace kursových rizik Úspora administrativy - správa pohledávek může zcela přejít na faktora Značný podíl faktora na vymáhání pohledávek (regresní x bezregresní typ) Zvýšení konkurenční schopnosti (možná změna platební podmínky) Odpadá nutnost použití složitějších a nákladnějších platebních instrumentů

12 Czechtrade12 Factoringový obrat podle zemí v mil. EUR

13 Czechtrade13 Situace na českém trhu factoringových služeb

14 Czechtrade14 Vývoj faktoringu v České republice v mld. Kč

15 Czechtrade15 Factoringové řetězce Factors Chain International - založený v r. 1968 - dnes sdružuje 206 faktorů v 59 zemích světa - unifikovaný systém EDIFAX - obrat v mil. EUR Další řetězce: International Factors Group International Heller Group

16 Czechtrade16 Zajištění kursových rizik prostřednictvím tzv. finančních derivátů především pro krátkodobé pohledávky střednědobé a dlouhodobé jenom výjimečně V České republice provozován po roce 1996: uvolněním měnového kurzu (floating) přijetím zákona o obchodování s cennými papíry Hedging – zajištění proti kursovým rizikům

17 Czechtrade17 Podstata fungování: Jde o termínovaný obchod, ve kterém se: prodávající subjekt (v tzv. v short pozici) zavazuje prodat, kupující subjekt (v tzv. long pozici) zavazuje nakoupit, dohodnutý finanční derivát ke sjednanému datu v budoucnosti. Rozdělení: nestandardizované – větší volnost smluvních stran, lze „ušít kontrakt na míru“, obchodují se na volných (OTC) trzích, (forwardy, OTC opce) standardizované – neodpovídají obsahu kupní smlouvy co do objemu a splatnosti, obchodují se na organizovaných trzích – burzách finančních derivátů, (futures, opce) Hedging – zajištění proti kursovým rizikům

18 Czechtrade18 Kontrakt má formu: nepodmíněnou (futures, forward) – prodávající má povinnost prodat a kupující povinnost nakoupit určitý finanční instrument podmíněnou (opce) – kupující má právo (nikoliv povinnost), nakoupit určitý finanční instrument. Prodávající je povinen kontrakt realizovat, jestliže kupující použije svého opčního práva. Kupující se může rozhodnout podle tržní situace, za toto právo zaplatí prodávajícímu sjednanou prémii (opci). Druhy finančních derivátů

19 Czechtrade19 Forward Nestandardizovaný kontrakt Dává možnost v budoucn nakoupit nebo prodat cizí měnu za předem dohodnutý kurs Eliminuje riziko změny devizového kursu mezi okamžikem uzavření kontraktu a okamžikem úhrady kupní ceny Instrument není obchodovatelný na burze, existuje riziko nesplnění povinnosti smluvní protistranou

20 Czechtrade20 Futures Standardizovaný kontrakt možnost v budoucnosti nakoupit nebo prodat cizí měnu za předem dohodnutý kurs Na rozdíl od forwardů je předmětem burzovních operací, jde o standardní burzovní produkt, odpadá riziko nespolehlivosti protistrany – záruka burzy Objem kontraktu a termín splatnosti stanoví burza

21 Czechtrade21 Opce Právo vlastníka prodat nebo koupit dohodnuté množství měny v dohodnutém kursu. Jde o podmíněný termínový obchod, pouze jeden ze subjektů má povinnost sjednaný obchod splnit, druhý subjekt má možnost rozhodnout se, zda obchod uskuteční nebo od něj odstoupí. Cena opce opční prémie Obchod je založen na právu volby, nikoliv povinnosti obchod realizovat.

22 Czechtrade22 Druhy opcí Opce se člení na: burzovní (standardní) mimoburzovní – tzv. OTC opce (nestandardní) opce evropská - obchod lze realizovat pouze k předem pevně stanovenému datu opce americká - opční právo lze uplatnit kdykoliv v období od data uzavření kontraktu až do data splatnosti Jestliže opční právo není uplatněno v termínu splatnosti – propadá ! Pro majitele opce je výhodné uplatnění opce jen pokud dohodnutý měnový kurs je výhodnější než kurs realizační. Pro vyčíslení čistého kursového zisku je třeba zohlednit výši opční prémie

23 Czechtrade23 Pojištění Pojištění je hospodářská činnost, jejímž cílem je zajistit kompenzaci ztrát vzniklých nahodilými událostmi. Pojišťovací povinnost vzniká:  z ustanovení kupní smlouvy (např. dodací parita)  z vlastního rozhodnutí některé ze smluvních stran Předmět pojištění:  věcné škody  na nákladu (cargo)  na dopravním prostředku (casco)  majetkové škody (finanční újmy)  teritoriální, komerční a kursová rizika,  odpovědnost za vady a škody způsobené vadami plnění

24 Czechtrade24 Pojištění – právní rámec Zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví na makroekonomické úrovni Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout plnění ve sjednaném rozsahu, pokud nastane nahodilá událost ve smlouvě určená. Pojistník je naproti tomu povinen uhradit pojistiteli sjednaným způsobem pojistné. Pojištění poskytují subjekty ze zákona oprávněné – pojišťovny

25 Czechtrade25 na bázi komerční se státní účastí (konsensus OECD) Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. (EGAP) Pojistný trh – druhy pojištění

26 Czechtrade26 Produkty komerčního pojištění B: pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti teritoriálním rizikům C: pojištění střednědobých a dlouhodobých vývozních dodavatelských úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům D: pojištění vývozních odběratelských úvěrů proti nezaplacení E: pojištění banky potvrzující L/C F: pojištění úvěrů na předvývozní financování I: pojištění investic v zahraničí V: pojištění výrobního rizika Z: pojištění exportních bankovních záruk GA: pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky

27 Czechtrade27 Produkty komerčního pojištění B – krátkodobé vývozní úvěry proti teritoriálním rizikům, kryje riziko politické, finanční nebo jiné negativní makroekonomické situace v zemi zahraničního odběratele, doložené platební neschopnosti nebo platební nevůle zahraničního odběratele. Uzavírá se ve prospěch vývozce nebo jeho banky, pojistné splatné jednorázově předem, délka úvěru by neměla překročit 24 měsíců. C – dodavatelské úvěry vhodné pro vývoz strojírenské produkce a investičních celků, kryje teritoriální a tržně-komerční rizika, přihlíží k individuálním náležitostem konkrétní kupní smlouvy. Pojištěným je vždy vývozce nebo jeho banka.

28 Czechtrade28 Produkty komerčního pojištění D – střednědobé a dlouhodobé odběratelské vývozní úvěry proti teritoriálním a komerčním rizikům kryje riziko nezaplacení pohledávky v důsledku teritoriálních nebo komerčních rizik. Je vždy sjednáváno individuálně na dobu delší než jeden rok a respektuje specifika kupní smlouvy. Pojistné bývá splatné zpravidla jednorázově předem. E – pojištění banky potvrzující akreditiv kryje komerční a teritoriální rizika banky potvrzující akreditiv pokud není poskytnuto plnění podle podmínek akreditivu. Pojištěným je banka potvrzující otevřený akreditiv, pojistné bývá splatné jednorázově předem.

29 Czechtrade29 Produkty komerčního pojištění F – úvěry předexportního financování výroby pro vývoz proti riziku nesplnění vývozního kontraktu kryje riziko banky, poskytující úvěr výrobci nebo vývozci, obvykle navazuje některé z úvěrových pojištění I – investice českých právnických osob v zahraničí kryje teritoriální rizika z omezení a ze ztrát zahraničních investičních výnosů, důsledky znemožnění jejich transferu, vyvlastnění investice bez náhrady nebo politických násilných činů. Pojistné bývá hrazeno předem, pojištěným je investor.

30 Czechtrade30 Produkty komerčního pojištění V - výrobní riziko lze sjednat jen společně s pojištěním pohledávek z vývozního úvěru nebo úvěru na financování výroby proti riziku nezaplacení. chrání před ztrátami v důsledku zrušení smlouvy o vývozu před realizací nebo nepříznivou politickou, finanční nebo ekonomickou situací země dovozce. Smlouvy jsou individuální, pojistné se platí jednorázově předem. Pojistné plnění může být vinkulováno ve prospěch třetí osoby (např. banky). Z – exportní bankovní záruky kryje rizika banky vystavující záruku pro případ neoprávněného čerpání, aniž by příkazce porušil svoje smluvní povinnosti.

31 Czechtrade31 Produkty komerčního pojištění GA – rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními kupujícími kryje celé strukturované portfolio pohledávek, nelze realizovat se státní podporou, pojistná částka je horní limit plnění, stanovený v na základě posouzení celkové bonity portfolia, limit plnění lze v době platnosti pojistné smlouvy měnit v závislosti na změnách výchozích podmínek smlouvy Náležitosti pojistné smlouvy produktu GA  předmět podnikání  předpokládaný objem a struktura pohledávek  obvyklé platební podmínky  konkrétní výluky  míru spoluúčasti pojištěného

32 Czechtrade32 Rizika v mezinárodním obchodě Konec prezentace


Stáhnout ppt "Czechtrade1 Rozdělení rizik podle původu: teritoriální komerční kursová odpovědnostní Prevence ve všech fázích obchodní operace ! Některé z možností omezení:"

Podobné prezentace


Reklamy Google