Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje výjezdní výrobní výbor obce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje výjezdní výrobní výbor obce."— Transkript prezentace:

1 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje výjezdní výrobní výbor obce okresu Vyškov Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014

2 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 informace o ZÚR JMK semináře o ZÚR JMK: - V průběhu května až července 2012 proběhly na obcích s rozšířenou působností semináře o ZÚR JMK pro obce Jihomoravského kraje z důvodů tehdy připravované aktualizace ZÚR JMK. zadání ZÚR JMK: - Zadání ZÚR JMK bylo zpracováno s využitím podnětů obcí ze seminářů, podnětů úřadů územního plánování a dotčených orgánů k aktuálnosti záměrů sledovaných na území Jihomoravského kraje. - Projednání bylo zahájeno 08.08.2012. - Zadání ZÚR JMK, upravené dle výsledků projednání, schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje usnesením č. 206/13/Z3 dne 28.02.2013.

3 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 informace o ZÚR JMK výběr zpracovatele (projektanta) ZÚR JMK: - V červnu 2013 bylo zveřejněno předběžné oznámení o veřejné zakázce ZÚR JMK, následně byla dopracována zadávací dokumentace. - V srpnu 2013 bylo zahájeno otevřené zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku ZÚR JMK. - Rada Jihomoravského kraje usnesením č. 3089/13/R41 dne 19.12.2013 rozhodla o přidělení veřejné zakázky ZÚR JMK sdružení společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. se sídlem v Brně a Atelier T-plan, s.r.o. se sídlem v Praze. - Smlouva o dílo byla podepsána dne 03.03.2014.

4 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 zpracovatelský tým ZÚR JMK Ing. arch. Vanda Ciznerovávedoucí projektu Ing. Marie Wichsová, Ph.D.dopravní infrastruktura Ing. Jiří Hrnčířdopravní infrastruktura Ing. Václav Novotnýdopravní infrastruktura Ing. Pavel Veselýtechnická infrastruktura Mgr. Martin Novotnýúzemní systém ekologické stability RNDr. Libor Krajíčekvyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) Mgr. Alena Kubešová, Ph.D.vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), krajina Ing. arch. Aleš Stuchlíkurbanismus Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.demografie Bc. Petr Cejnargeografické informační systémy (GIS)

5 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 ZÚR JMK – komunikace s obcemi a spolky duben / květen 2014 – kulaté stoly: místo: budova KrÚ JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, zasedací místnost č. 240 datum:čas:téma: 23.04.201414:00záměr Jihovýchodní tangenty a řešení navazujícího území 06.05.201414:00záměry Jihozápadní tangenty a Jižní tangenty 15.05.201414:00záměry R52, I/40, obchvat Břeclavi 22.05.201414:00záměr R55 29.05.201414:00záměry R43, obchvat Kuřimi 04.06.201414:00setkání se spolky Probíhala setkání územních samospráv a spolků se zpracovatelem ZÚR JMK, jejichž účelem byla diskuze o klíčových záměrech (o obsahu podkladů vztahujících se k řešenému území a o požadavcích na ZÚR JMK z pohledu kraje, samospráv obcí a spolků).

6 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 podklady – obecně Zadání ZÚR JMK: - požadavky obsažené v Zadání ZÚR JMK Podklady: - Politika územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008) - Územně analytické podklady Jihomoravského kraje – aktualizace 2013 (ÚAP JMK 2013) - územní studie - oborové (resortní) podklady ZÚR JMK – komunikace s obcemi a spolky

7 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 ZÚR JMK – komunikace s obcemi červen 2014 – výjezdní výrobní výbory: místo: jednotlivá okresní města datum:čas:téma – návrh ZÚR JMK: 10.06.201409:00obce z okr. Hodonín 10.06.201414:00obce z okr. Břeclav 12.05.201414:00obce z okr. Znojmo 17.06.201409:00obce z okr. Vyškov 17.06.201414:00obce z okr. Blansko 19.06.201414:00Brno a obce z okr. Brno-venkov Jde o setkání územních samospráv se zpracovatelem ZÚR JMK, jehož účelem je diskuze o řešení záměrů v rozpracovaném Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) z pohledu kraje a samospráv obcí.

8 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 výjezdní výrobní výbor setkání představitelů územních samospráv se zpracovatelem ZÚR JMK důvody: -představit pracovní verzi návrhu ZÚR JMK, -vyslechnout názory obcí k tomuto návrhu ZÚR JMK – komunikace s obcemi

9 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 1) v návrhu ZÚR JMK nebudou vymezeny: a) záměry, které nejsou nadmístního významu záměry, které svými vlivy nepřesahují správní území jedné obce – budou řešeny v rámci územního plánu příslušné obce b) záměry / případně varianty, které byly prověřeny a jejichž realizace již není sledována záměry – obecně

10 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 2) v návrhu ZÚR JMK budou vymezeny plochy a koridory: 1. dopravní infrastruktura -silniční doprava -železniční doprava 2.technická infrastruktura -energetika -vodní hospodářství 3.územní systém ekologické stability záměry – obecně

11 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 1. dopravní infrastruktura silniční doprava R46 – homogenizace vč. přestavby MÚK I/50 – obchvat Bučovic I/50 – Brankovice – Kožušice + záměry na silniční síti II., příp. III. třídy železniční doprava VRT Brno – Ostrava trať č. 300 Brno – Přerov; modernizace na 200 km/h Křenovická spojka x x x x x x

12 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 1. dopravní infrastruktura silniční doprava R46 – homogenizace včetně přestavby MÚK

13 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 1. dopravní infrastruktura silniční doprava I/50 – Bučovice, obchvat (vyznačení koridoru bude ze ZÚR vypuštěno – uložen úkol řešit v ÚP)

14 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 1. dopravní infrastruktura silniční doprava I/50 – Brankovice – Kožušice (řešeno v rozpracované územní studii – var.)

15 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 1. dopravní infrastruktura silniční doprava silnice II., příp. III. třídy x x xx x x

16 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 1. dopravní infrastruktura železniční doprava VRT Brno – Ostrava (územní rezerva)

17 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 1. dopravní infrastruktura železniční doprava trať č. 300 Brno – Přerov; modernizace na 200 km/hod. změna ve vedení koridoru v úseku Vyškov – Ivanovice na Hané (rozpracovaná studie – SUDOP Brno)

18 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 2. technická infrastruktura technická infrastruktura elektroenergetika vedení 400 kV Sokolnice – hranice JMK (– Otrokovice), přestavba jednoduchého vedení na dvojité ve stávající trase vedení 110 kV Bučovice – Nesovice ČD – Kožušice – hranice JMK + napájecí TT 110 kV Nesovice zdvojení VVN 110 kV Sokolnice – Vyškov – hranice JMK (– Prostějov) TS 110/22 kV Rozstání + napojení novým vedením na síť 110 kV zásobování plynem VVTL plynovod Břeclav – Hrušky – Kyjov – hranice JMK vodní hospodářství území chráněné pro akumulaci povrchových vod (LAPV) Otaslavice, Rychtářov vodovody a kanalizace

19 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 3. územní systém ekologické stability územní systém ekologické stability odvětvový podklad orgánů ochrany přírody JMK Koncepční vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje (2012)

20 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 3. územní systém ekologické stability

21 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 3. územní systém ekologické stability

22 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 3. územní systém ekologické stability

23 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 děkujeme za pozornost Ing. arch. Vanda Ciznerová Ing. Marie Wichsová, Ph.D.

24 Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 kontakt na pořizovatele: Ing. Jana Svobodová, pořizovatel ZÚR JMK telefon: 541 651 330 e-mail: svobodova.jana@kr-jihomoravsky.cz Ing. arch. Jana Děrdová, pořizovatel ZÚR JMK telefon: 541 651 386 e-mail: derdova.jana@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o.17. června 2014 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje výjezdní výrobní výbor obce."

Podobné prezentace


Reklamy Google