Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UTB ve Zlíně FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Děkan: doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání : doc.Ing. Michal Pilík,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UTB ve Zlíně FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Děkan: doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání : doc.Ing. Michal Pilík,"— Transkript prezentace:

1 UTB ve Zlíně FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Děkan: doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání : doc.Ing. Michal Pilík, Ph.D. Proděkan pro kvalifikační růst a doktorská studia : doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. Proděkan pro výzkum a spolupráci s praxí: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. Proděkan pro mezinárodní vztahy : RNDr. Bedřich Zimola, Ph.D. Proděkan pro strategické projekty a propagaci: Ing. Přemysl Pálka, Ph.D. Ústav managementu a marketingu Ústav ekonomie Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů Ústav podnikové ekonomiky Ústav financí a účetnictví Ústav statistiky a kvantitativních metod Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Ústav tělesné výchovy

2 Akademický rok 2016/17 Studenty FaME se stáváte zápisem do 1. ročníku Akademický rok začíná a končí soustředění v zimním semestru je: Bakalářský studijní program = BSP - 15.– Navazující magisterský studijní program = NMSP – 15.– Další soustředění proběhnou v pátek od 13.00h a v sobotu od 8.00h, zpravidla po 14 dnech, dle rozvrhu. Rozvrh se zobrazí po provedení předzápisu, který pro zimní semestr proběhne 15. –

3 Časový plán výuky na FaME pro akademický rok 2016/17 ZIMNÍ SEMESTR Zkouškové období2. 1. – Opravné zkouškové období – Předzápis pro LSleden LETNÍ SEMESTR Zkouškové období – Opravné zkouškové období – Předzápis na ZS 2015/16 srpen opravné zkouškové období – (jeden termín pro vykonání zkoušek ze zimního i letního semestru) Podrobný časový plán výuky je na – intranet FaME (přihlásíte se jako do portálu), pro BSP/NMSP studenty, kombinované studium.www.fame.utb.cz

4 Vnitřní předpisy Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně - o univerzitě, úřední deska Vnitřní norma Fakulty managementu a ekonomiky – o fakultě, úřední deska Blok A - povinné předměty musíte absolvovat všechny předměty studijního plánu daného oboru Blok B - povinně volitelné předměty vybíráte z nabídky pro svůj obor dle studijního plánu Blok C - volitelné předměty pokud student kombinované formy má zájem o předměty z bloku C, je nutné podat žádost Každému předmětu je přiřazen určitý počet kreditů. Kredity se v rámci studijního plánu sčítají. Počet získaných kreditů se při zápisech kontroluje.

5 Způsob zakončení předmětu Předměty jsou zakončeny: udělením zápočtu (z), udělením klasifikovaného zápočtu (klz) vykonáním zkoušky (zk) Student má možnost vykonat zápočet v termínech: řádný a jeden opravný termín. Klasifikovaný zápočet a zkoušku je možné vykonat v termínech: řádný, I.opravný + II.opravný. Řádný termín musí být vykonán v řádném zkouškovém období (nevyužití řádného termínu je klasifikováno „F“), opravný termín může být v řádném a opravném zkouškovém období.

6 Klasifikační stupnice ECTS A výborně1 Bvelmi dobře1,5 Cdobře2 D uspokojivě2,5 E dostatečně3 F nedostatečně- FXnedostatečně- FX zápočet je uznán v dalším akademickém roce Fzápočet není uznán v dalším akademickém roce Vážený průměr (VP) Σ Kp. Zp VP = ———— Σ Kp Kp … je počet kreditů za předmět p zakončený zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem Zp … je klasifikace zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu zakončující předmět p,

7 Podmínky pro pokračování ve studiu BSP – pro postup do 3. ročníku je třeba získat minimálně 85% kreditů z bloku A, včetně cizího jazyka, za ročník studia Za celé bakalářské studium je nutné získat nejméně 180 kreditů. NMSP - pro postup do 2. ročníku je nutné získat alespoň 2/3 kreditů z předmětů z bloku A za zimní + letní semestr. Za celé navazující magisterské studium je nutné získat 120 kreditů. Jednou zapsaný předmět v IS STAG již musíte splnit. Neukončený předmět si student zapíše znovu do dalšího akademického roku. Opakovaně zapsaný předmět je možné splnit v jednom řádném a dvou opravných termínech, přičemž před druhým opravným termínem musí poslat na studijní odd. žádost o komisionální přezkoušení. Předmět lze opakovaně zapsat pouze jednou! Nesplnění předmětu, který je zapsaný podruhé, je důvodem pro ukončení studia. Pokud neplníte studijní povinnosti, pošlete žádost o ukončení studia, aby zbytečně nenabíhala standardní doba studia.

8 Uznání části studia Uznání zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu z předchozího studia na VŠ Formulář Uznání zápočtů a zkoušek je na – Intranet FaME, pro studenty - další informace - tiskopisy ke stažení.www.fame.utb.cz Vyplněnou žádost a výpis předmětů z předchozího studia předloží student ke schválení řediteli ústavu, nebo jím pověřené osoby (garant předmětu). Zpravidla se uznává klasifikace A, B, C (klasická stupnice: výborně, velmi dobře) a do 5 let od data vykonání zkoušky. Schválenou a podepsanou žádost student odevzdá do 14 dnů od zahájení výuky příslušného semestru na studijní oddělení.

9 Studijní agenda IS/STAG Přihlášení prostřednictvím Portálu UTB na https://stag.utb.cz/portalhttps://stag.utb.cz/portal Na hlavní liště „Přihlašovací údaje“ – zadat rodné číslo, osobní údaje budou doručeny em Přihlášení do IS/STAG: vpravo nahoře „přihlášení“ – zadáte přidělené přihlašovací údaje Problémy s přihlášením řešte na Prostřednictvím IS/STAG studenti registrují předměty během předzápisu, přihlašují se na zápočty a zkoušky ve zkouškovém období, kontrolují své studijní výsledky

10 Předzápis předmětů na ZS 2016/17 Zápis předmětů do zimního semestru prostřednictvím portal UTB (IS/STAG) proběhne na https://stag.utb.cz/portalhttps://stag.utb.cz/portal → studium → předzápis Zapíšete všechny povinné předměty (blok A) do zimního semestru a povinně volitelné předměty (blok B) dle studijního plánu BSP - cizí jazyk (angličtinu/němčinu) Dodatečný zápis je za poplatek: 1 předmět – 100 Kč, všechny předměty – 500 Kč Změny zapsání/odepsání předmětu po skončení předzápisu je možné provádět do 14 dnů od zahájení výuky. Vyplníte žádost, tiskopis je zde přinesete na studijní odd. V případě kladného rozhodnutí uhradíte poplatek. Je nutné sledovat změny v rozvrhu (www.fame.utb.cz → Intranet FaME,www.fame.utb.cz pro studenty → změny v rozvrhu)

11 Webové stránky Intranet FaME – přihlášení jako do portálu Pro BSP/NMSP studenty Kombinované studium – studijní plány, materiály, tiskopisy (žádost) a další informace Žádosti týkající se studijní agendy podáváte na studijní oddělení, které je postoupí k projednání proděkanovi a děkanovi. Rovněž elektronické a telefonické dotazy k této problematice směrujte na studijní oddělení. K osobnímu jednání s panem děkanem je možné využít den otevřených dveří pro studenty K osobnímu jednání s akademickými pracovníky je možné využít jejich konzultační hodiny, které jsou v době výuky (ústav, kontakty)

12 ODBORNÁ PRAXE I na studenty v kombinované formě se vztahuje povinnost vykonat nebo si nechat uznat odbornou praxi. Informace, tiskopisy a kontaktní osoby jsou zde Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam studijní pobyt, nebo pracovní stáž. Zájemci projdou výběrovým řízením. Informace web FaME odborná praxe, studijní pobyty

13 poplatky, rodičovská dovolená Poplatek za delší studium (předchozí neukončená VŠ).Poplatek za delší studium (předchozí neukončená VŠ). Poplatky za studium upravuje 58 zákonaPoplatky za studium upravuje § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výši poplatku a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výši poplatku Bližší informace najdete – na úřední desce univerzity - směrnice rektora Bližší informace najdete – na úřední desce univerzity - směrnice rektora Rodičovská dovolená dovolená Mateřskou a rodičovskou dovolenou je nutné nahlásit na studijní oddělení, které provede na základě žádosti zápis do matriky studenta.Mateřskou a rodičovskou dovolenou je nutné nahlásit na studijní oddělení, které provede na základě žádosti zápis do matriky studenta.

14 Knihovna, menza, prodejna skript,WIFI,studovna Knihovna je v budově rektorátu – označení U13 Půjčování knih a studijních materiálů na průkaz studenta Kontakt a otevírací doba: Menza je v budově U4, vchod je z ulice Hradská Jídlo se platí čipovou kartou (průkaz studenta) Informace a jídelníček: Stravovat se můžete také v bufetu FaME (U2) Prodejna skript je v budově FaME (U2) v -1 patře Otevírací doba: Studovna FaME je v -1. patře (možnost kopírování) Wi-Fi - informace o síti a připojení

15 Orientace v učebnách a posluchárnách Budovy UTB jsou označeny písmenem U a číslicí – př. FaME = U2 Další budovy vč. označení naleznete zde: Místnosti jsou ve STAGu číslovány: např. místnost 427 je označena 2427 – první číslice 2 označuje budovu (tedy U2 = FaME) a další číslice pak označuje samotnou učebnu. První číslo obvykle určuje patro, kde se učebna nachází, např. 427 = 4. patro. Většina výuky a zkoušek proběhne přímo na FaME

16 Dislokace budov UTB

17 Hodně studijních úspěchů v akademickém roce 2016/17


Stáhnout ppt "UTB ve Zlíně FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Děkan: doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání : doc.Ing. Michal Pilík,"

Podobné prezentace


Reklamy Google