Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UTB ve Zlíně FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Děkan: doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání : doc.Ing. Michal Pilík,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UTB ve Zlíně FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Děkan: doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání : doc.Ing. Michal Pilík,"— Transkript prezentace:

1 UTB ve Zlíně FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Děkan: doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání : doc.Ing. Michal Pilík, Ph.D. Proděkan pro kvalifikační růst a doktorská studia : doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. Proděkan pro výzkum a spolupráci s praxí: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. Proděkan pro mezinárodní vztahy : RNDr. Bedřich Zimola, Ph.D. Proděkan pro strategické projekty a propagaci: Ing. Přemysl Pálka, Ph.D. Ústav managementu a marketingu Ústav ekonomie Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů Ústav podnikové ekonomiky Ústav financí a účetnictví Ústav statistiky a kvantitativních metod Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Ústav tělesné výchovy

2 Akademický rok 2016/17 Studenty FaME se stáváte zápisem do 1. ročníku Akademický rok začíná 1. 9. 2016 a končí 31. 8. 2017 1. soustředění v zimním semestru je: Bakalářský studijní program = BSP - 15.– 17. 9. 2016 Navazující magisterský studijní program = NMSP – 15.–17. 9. 2016 Další soustředění proběhnou v pátek od 13.00h a v sobotu od 8.00h, zpravidla po 14 dnech, dle rozvrhu. Rozvrh se zobrazí po provedení předzápisu, který pro zimní semestr proběhne 15. – 31. 8. 2016.

3 Časový plán výuky na FaME pro akademický rok 2016/17 ZIMNÍ SEMESTR Zkouškové období2. 1. – 3. 2. 2017 Opravné zkouškové období 6. 2. – 14. 4. 2017 Předzápis pro LSleden 20 17 LETNÍ SEMESTR Zkouškové období 9. 5. – 9. 6. 2017 Opravné zkouškové období12. 6. – 14. 7. 2017 Předzápis na ZS 2015/16 srpen 2017 2.opravné zkouškové období 21. 8. – 1. 9. 2017 (jeden termín pro vykonání zkoušek ze zimního i letního semestru) Podrobný časový plán výuky je na www.fame.utb.cz – intranet FaME (přihlásíte se jako do portálu), pro BSP/NMSP studenty, kombinované studium.www.fame.utb.cz

4 Vnitřní předpisy Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně www.utb.cz - o univerzitě, úřední deska Vnitřní norma Fakulty managementu a ekonomiky www.fame.utb.cz – o fakultě, úřední deska www.utb.cz www.fame.utb.cz Blok A - povinné předměty musíte absolvovat všechny předměty studijního plánu daného oboru Blok B - povinně volitelné předměty vybíráte z nabídky pro svůj obor dle studijního plánu Blok C - volitelné předměty pokud student kombinované formy má zájem o předměty z bloku C, je nutné podat žádost Každému předmětu je přiřazen určitý počet kreditů. Kredity se v rámci studijního plánu sčítají. Počet získaných kreditů se při zápisech kontroluje.

5 Způsob zakončení předmětu Předměty jsou zakončeny: udělením zápočtu (z), udělením klasifikovaného zápočtu (klz) vykonáním zkoušky (zk) Student má možnost vykonat zápočet v termínech: řádný a jeden opravný termín. Klasifikovaný zápočet a zkoušku je možné vykonat v termínech: řádný, I.opravný + II.opravný. Řádný termín musí být vykonán v řádném zkouškovém období (nevyužití řádného termínu je klasifikováno „F“), opravný termín může být v řádném a opravném zkouškovém období.

6 Klasifikační stupnice ECTS A výborně1 Bvelmi dobře1,5 Cdobře2 D uspokojivě2,5 E dostatečně3 F nedostatečně- FXnedostatečně- FX zápočet je uznán v dalším akademickém roce Fzápočet není uznán v dalším akademickém roce Vážený průměr (VP) Σ Kp. Zp VP = ———— Σ Kp Kp … je počet kreditů za předmět p zakončený zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem Zp … je klasifikace zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu zakončující předmět p,

7 Podmínky pro pokračování ve studiu BSP – pro postup do 3. ročníku je třeba získat minimálně 85% kreditů z bloku A, včetně cizího jazyka, za 1. + 2. ročník studia Za celé bakalářské studium je nutné získat nejméně 180 kreditů. NMSP - pro postup do 2. ročníku je nutné získat alespoň 2/3 kreditů z předmětů z bloku A za zimní + letní semestr. Za celé navazující magisterské studium je nutné získat 120 kreditů. Jednou zapsaný předmět v IS STAG již musíte splnit. Neukončený předmět si student zapíše znovu do dalšího akademického roku. Opakovaně zapsaný předmět je možné splnit v jednom řádném a dvou opravných termínech, přičemž před druhým opravným termínem musí poslat na studijní odd. žádost o komisionální přezkoušení. Předmět lze opakovaně zapsat pouze jednou! Nesplnění předmětu, který je zapsaný podruhé, je důvodem pro ukončení studia. Pokud neplníte studijní povinnosti, pošlete žádost o ukončení studia, aby zbytečně nenabíhala standardní doba studia.

8 Uznání části studia Uznání zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu z předchozího studia na VŠ Formulář Uznání zápočtů a zkoušek je na www.fame.utb.cz – Intranet FaME, pro studenty - další informace - tiskopisy ke stažení.www.fame.utb.cz Vyplněnou žádost a výpis předmětů z předchozího studia předloží student ke schválení řediteli ústavu, nebo jím pověřené osoby (garant předmětu). Zpravidla se uznává klasifikace A, B, C (klasická stupnice: výborně, velmi dobře) a do 5 let od data vykonání zkoušky. Schválenou a podepsanou žádost student odevzdá do 14 dnů od zahájení výuky příslušného semestru na studijní oddělení.

9 Studijní agenda IS/STAG Přihlášení prostřednictvím Portálu UTB na https://stag.utb.cz/portalhttps://stag.utb.cz/portal Na hlavní liště „Přihlašovací údaje“ – zadat rodné číslo, osobní údaje budou doručeny e-mailem Přihlášení do IS/STAG: vpravo nahoře „přihlášení“ – zadáte přidělené přihlašovací údaje Problémy s přihlášením řešte na portal@utb.czportal@utb.cz Prostřednictvím IS/STAG studenti registrují předměty během předzápisu, přihlašují se na zápočty a zkoušky ve zkouškovém období, kontrolují své studijní výsledky

10 Předzápis předmětů na ZS 2016/17 Zápis předmětů do zimního semestru prostřednictvím portal UTB (IS/STAG) proběhne 15.- 31. 8. 2016 na https://stag.utb.cz/portalhttps://stag.utb.cz/portal → studium → předzápis Zapíšete všechny povinné předměty (blok A) do zimního semestru a povinně volitelné předměty (blok B) dle studijního plánu BSP - cizí jazyk (angličtinu/němčinu) Dodatečný zápis je za poplatek: 1 předmět – 100 Kč, všechny předměty – 500 Kč Změny zapsání/odepsání předmětu po skončení předzápisu je možné provádět do 14 dnů od zahájení výuky. Vyplníte žádost, tiskopis je zde http://www.utb.cz/fame/intranet-fame/dalsi-informace http://www.utb.cz/fame/intranet-fame/dalsi-informace přinesete na studijní odd. V případě kladného rozhodnutí uhradíte poplatek. Je nutné sledovat změny v rozvrhu (www.fame.utb.cz → Intranet FaME,www.fame.utb.cz pro studenty → změny v rozvrhu)

11 Webové stránky http://www.utb.cz/fame Intranet FaME – přihlášení jako do portálu Pro BSP/NMSP studenty Kombinované studium – studijní plány, materiály, tiskopisy (žádost) a další informace Žádosti týkající se studijní agendy podáváte na studijní oddělení, které je postoupí k projednání proděkanovi a děkanovi. Rovněž elektronické a telefonické dotazy k této problematice směrujte na studijní oddělení. K osobnímu jednání s panem děkanem je možné využít den otevřených dveří pro studenty http://www.utb.cz/fame/struktura/dekan-1http://www.utb.cz/fame/struktura/dekan-1 K osobnímu jednání s akademickými pracovníky je možné využít jejich konzultační hodiny, které jsou v době výuky http://www.utb.cz/fame/struktura/struktura-famehttp://www.utb.cz/fame/struktura/struktura-fame (ústav, kontakty)

12 ODBORNÁ PRAXE I na studenty v kombinované formě se vztahuje povinnost vykonat nebo si nechat uznat odbornou praxi. Informace, tiskopisy a kontaktní osoby jsou zde http://www.utb.cz/fame/intranet-fame/kombinovane-studium Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam studijní pobyt, nebo pracovní stáž. Zájemci projdou výběrovým řízením. Informace web FaME http://www.utb.cz/fame/mezinarodni-spoluprace/studium-v-zahranici-4 odborná praxe, studijní pobyty

13 poplatky, rodičovská dovolená Poplatek za delší studium (předchozí neukončená VŠ).Poplatek za delší studium (předchozí neukončená VŠ). Poplatky za studium upravuje 58 zákonaPoplatky za studium upravuje § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výši poplatku a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výši poplatku Bližší informace najdete – na úřední desce univerzity - směrnice rektora Bližší informace najdete – na úřední desce univerzity - směrnice rektora Rodičovská dovolená http://www.utb.cz/file/44308/Rodičovská dovolená http://www.utb.cz/file/44308/http://www.utb.cz/file/44308/ Mateřskou a rodičovskou dovolenou je nutné nahlásit na studijní oddělení, které provede na základě žádosti zápis do matriky studenta.Mateřskou a rodičovskou dovolenou je nutné nahlásit na studijní oddělení, které provede na základě žádosti zápis do matriky studenta.

14 Knihovna, menza, prodejna skript,WIFI,studovna Knihovna je v budově rektorátu – označení U13 Půjčování knih a studijních materiálů na průkaz studenta Kontakt a otevírací doba: http://www.utb.cz/knihovnahttp://www.utb.cz/knihovna Menza je v budově U4, vchod je z ulice Hradská Jídlo se platí čipovou kartou (průkaz studenta) Informace a jídelníček: http://www.utb.cz/kmzhttp://www.utb.cz/kmz Stravovat se můžete také v bufetu FaME (U2) Prodejna skript je v budově FaME (U2) v -1 patře Otevírací doba: http://www.utb.cz/o-univerzite/prodejna-skripthttp://www.utb.cz/o-univerzite/prodejna-skript Studovna FaME je v -1. patře (možnost kopírování) Wi-Fi - informace o síti a připojení http://www.utb.cz/cvthttp://www.utb.cz/cvt

15 Orientace v učebnách a posluchárnách Budovy UTB jsou označeny písmenem U a číslicí – př. FaME = U2 Další budovy vč. označení naleznete zde: http://www.utb.cz/struktura/dislokace-budov Místnosti jsou ve STAGu číslovány: např. místnost 427 je označena 2427 – první číslice 2 označuje budovu (tedy U2 = FaME) a další číslice pak označuje samotnou učebnu. První číslo obvykle určuje patro, kde se učebna nachází, např. 427 = 4. patro. Většina výuky a zkoušek proběhne přímo na FaME

16 Dislokace budov UTB

17 Hodně studijních úspěchů v akademickém roce 2016/17


Stáhnout ppt "UTB ve Zlíně FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Děkan: doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání : doc.Ing. Michal Pilík,"

Podobné prezentace


Reklamy Google