Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech a ochrana před povodněmi Přednášející: mjr. Ing. Petr Zeman vedoucí oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech a ochrana před povodněmi Přednášející: mjr. Ing. Petr Zeman vedoucí oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva."— Transkript prezentace:

1 Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech a ochrana před povodněmi Přednášející: mjr. Ing. Petr Zeman vedoucí oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Adresa : HZS Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové Spojení : tel.: 495855744, e-mail: petr.zeman@hkk.izscr.cz mobil : 602938980petr.zeman@hkk.izscr.cz

2 Ochrana obyvatelstva Oblast ochrany obyvatelstva spadá zejména do působnosti zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je definována ochrana obyvatelstva jako plnění úkolů civilní ochrany ve smyslu čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a to zejména : varování evakuace ukrytí nouzové přežití další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku

3 Základní legislativa Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Prováděcí předpisy k zákonu č. 239/2000 Sb. Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění č. 429/2003 Sb. Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění č. 527/2002 Sb.

4 Vyhláška MV č. 380/2002 Sb. Postup při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě personálu Způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení způsob informování (zabezpečuje obecní úřad a zaměstnavatel dle informací poskytnutých zejména HZS kraje) uskutečňuje se hromadnými informačními prostředky, letáky, brožurami, ukázkami činnosti IZS, besedami s obyvatelstvem obsah informování (údaje o zdrojích rizik, přípravě a činnosti IZS na řešení mimořádných událostí, o opatřeních ochrany obyvatelstva – varování, evakuaci, ukrytí a nouzovém přežití, sebeochraně a vzájemné pomoci...) Jednotný systém varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení Způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva

5 Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS Předmět úpravy (§ 1) – působnost zákon o IZS Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen „krizové stavy“)

6 Působnost krizové legislativy MIMOŘÁDNÁ STAV OHROŽENÍ UDÁLOST STAV NEBEZPEČÍ NOUZOVÝ STAV STÁTU VÁLEČNÝ STAV Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Systém nouzového hospodářství Systém hospodářské mobilizace (* Krizový plán ) (* Plán nezbytných dodávek) Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, Zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR (* Havarijní plán kraje, Vnější havarijní plán, Poplachový plán integrovaného záchranného systému ) * plánovací dokumentace

7 Koncepce ochrany obyvatelstva Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 schválená usnesením vlády č. 417 ze dne 22. dubna 2002 se zapracováním změn schválených usnesením vlády č. 21 ze dne 5. ledna 2005 Obec základní prvek veřejné správy při zabezpečování opatření ochrany obyvatelstva bezprostředně zajišťuje úkoly ochrany obyvatelstva na území obce rozhodující úloha při informování o možných ohroženích a postupu při řešení následků mimořádných událostí a při organizování pomoci postiženému obyvatelstvu podíl na provádění záchranných a likvidačních pracích a nouzovém přežití obyvatel zajišťuje varování, evakuaci, ukrytí… k plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva využívat především jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (zabezpečení evakuace, nouzové ubytování, zásobování pitnou vodou a stravování, organizování humanitární pomoci atd.) dále mohou být k plnění těchto úkolů zřizována zařízení civilní ochrany

8 Zařízení civilní ochrany (ZCO) Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, stanovuje v § 1-3 postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu zajištění evakuace nouzové přežití a organizování humanitární pomoci nouzové zásobování vodou poskytování první pomoci práce při vyprošťování osob a odstraňování následků mimořádných událostí označování nebezpečných oblastí zabezpečení dekontaminace terénu, osob, oděvů a věcných prostředků zabezpečení ukrytí osob zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany

9 JPO na úseku ochrany obyvatelstva Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., stanovuje v § 30-31 zásady činnosti jednotek na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel zdolávání požárů provádění záchranných a likvidačních prací evakuace obyvatelstva označování oblastí s výskytem nebezpečných látek varování obyvatel dekontaminace postižených obyvatel nebo majetku humanitární pomoc obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití

10 Úkoly ZCO a JPO Výsledek porovnání – „téměř totožné“ Záměr - „ pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva využít JPO “ Jaký je cíl ? zajištění plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva zainteresovat obce do plnění úkolů ochrany obyvatelstva Proč JSDH obcí ? téměř každá obec má zřízenu jednotku PO obec zřizuje a financuje JSDH je zaveden systém aktivace JSDH obcí a systém odborné přípravy JSDH disponují technikou a technickými prostředky (obce) Jak dál ? nadefinovat systém činnosti JPO pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva získat pro činnost jednotek finanční prostředky (odborná příprava, zásahy)

11 Změna koncepce Organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) obměna elektrických sirén za elektronické jediný varovný signál doplněný verbální informací propojení JSVV s regionálními a místními informačními prostředky Ukrytí (improvizované ukrytí) k ukrytí využívat přirozené ochranné vlastnosti staveb Prostředky individuální ochrany (improvizované ochrany) pro období stavu ohrožení stát a válečného stavu budou pro vybrané kategorie doplněny systémem hospodářských opatření pro krizové stavy ochrana dýchacích cest a povrchu těla improvizovaným způsobem Nouzové přežití obyvatelstva

12 Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti ČR v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi Usnesením č. 263 ze dne 15. března 2006 vláda schválila Zprávu o stavu zajištění bezpečnosti České republiky v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi Na základě provedeného vyhodnocení stavu v jednotlivých oblastech lze konstatovat, že systém ochrany před mimořádnými událostmi je funkční. Bezpečnostní strategii ČR nebylo třeba měnit. Nadále zůstávají nejnaléhavější a nejvážnější hrozbou různé projevy terorismu, zejména ve spojení s použitím zbraní hromadného ničení. Při zajišťování opatření k ochraně obyvatelstva bude nutné brát v úvahu také riziko výskytu nemocí s možností jejich přenosu ze zvířat na člověka.

13 Opatření nouzového přežití Východiskem pro zpracování způsobu realizace opatření nouzového přežití obyvatelstva se stala Koncepce ochrany obyvatelstva Z hlediska předvídatelnosti rizik ohrožení: Opatření nouzového přežití v havarijních plánech Opatření nouzového přežití pro případy obtížně předvídatelných mimořádných událostí (velké dopravní havárie, teroristické akce, rozsáhlé požáry, větrné smršti, sněhové kalamity)

14 Opatření v havarijních plánech předvídatelná ohrožení představují ohrožení území na místní až regionální úrovni a lze je prostorově a časově ohraničit, s předstihem lze stanovit druh ohrožení, pravděpodobný počet ohrožených osob a rozsah nezbytných opatření k jejich nouzovému přežití, opatření nouzového přežití se plánují pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu, zapracovávají se do havarijního plánu kraje ve formě plánu nouzového přežití

15 Opatření pro nepředvídatelné MU pro případy obtížně předvídatelných mimořádných událostí jsou v působnosti HZS ČR, Armády ČR a SSHR připravena další opatření k nouzovému přežití osob na centrální úrovni (5 souprav materiálu nouzového přežití pro 150 osob, celkem pro 750 osob, stávající materiální základny humanitární pomoci pro 2 250 osob v působnosti Ministerstva obrany, celkem pro 3000 osob), krajské úrovni (15 mobilních kompatibilních kontejnerových souprav, každá pro 25-50 postižených osob, tj. min. pro 375 osob), územní úrovni (na každé požární stanici základní souprava materiálu k okamžitému použití pro minimálně 20 osob a pro potřeby územního odboru souprava materiálu k následnému použití pro nouzové přežití minimálně 50 osob).

16 NP - na územní úrovni Základní souprava materiálu k okamžitému použití souprava bude vyvezena silami a prostředky stanice použití se předpokládá zpravidla po vyhlášení prvního stupně nebo druhého stupně poplachu souprava bude obsahovat nejnutnější vybavení minimálně pro 20 osob Souprava materiálu k následnému použití souprava bude v případě potřeby vyvezena silami a prostředky územního odboru použití se předpokládá zpravidla po vyhlášení druhého a vyššího stupně poplachu souprava bude obsahovat další vhodný materiál pro nouzové přežití minimálně 50 osob

17 NP - na krajské úrovni Kontejnery nouzového přežití – „KNP“ 15 kontejnerových souprav pro 25-50 postižených osob (HZS Středočeského kraje vybaven 2 kontejnery nouzového přežití) všechny kontejnery budou mít stejné základní parametry, které umožní jejich vzájemné propojení v rámci kraje i mezi kraji kontejnery budou umístěny na stanicích HZS krajů a připraveny k okamžitému výjezdu na výzvu velitele zásahu v současné době jsou zakoupeny kontejnery u osmi krajů (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Jihomoravský,Olomoucký,Vysočina a Moravsko-slezský) je realizováno předání u kraje Karlovarského a hl.m Prahy dále jsou v pořadí, Královéhradecký a Zlínský kraj obsahem kontejneru je nafukovací stan o podlahové ploše 56m2, kuchyňka s možností ohřevu nebo přípravy jednoduché stravy a nápojů, elektrocentrála, nádrž na vodu, WC, vytápěcí zařízení pro stan včetně paliva pro uváděné agregáty a další materiál pro obsluhu a nouzové přežití osob

18 Na centrální úrovni – HZS ČR Zásoby pro nouzové přežití – „NPO“ souprava nouzového přežití obyvatelstva uložená u 5-ti skladů Základny logistiky Olomouc (ZL Olomouc) pro 5 x 150 osob Zásoby pro záchranné, likvidační a obnovovací práce – „ZLIP“ rozlišuje se materiál všeobecný, materiál určený k odstraňování následků povodní, chemického, biologického a radioaktivního zamoření Zásoby – „ZÁLOHA“ další zásoby pro doplňování souprav

19

20

21 Na centrální úrovni - SSHR Pohotovostní zásoby vytváří SSHR pro KS (zásoby uložené u HZS krajů a ve skladech ZL Olomouc lze použít i pro MU) prostředky pro odstraňování následků povodní a ropných havárií (velká čerpadla, norné stěny, vysoušeče atp.) prostředky pro zabezpečení náhradních zdrojů energie (elektrocentrály) prostředky pro likvidaci požárů (pěnidla a hasiva) Zásoby pro humanitární pomoc pro první období krizové situace uloženy ve 3 skladech SSHR (pro 1500 osob na 3 dny) Osobní souprava konzervovaná denní dávka potravin – 4500 ks dávek potravin hygienické prostředky – 1500 ks hygienických balíčků Pracovní oděv a obuv (letní a zimní varianta) – výstroj pro 1500 osob Spací pytel Balená pitná voda (3 litry na osobu/den) – 13500 litrů

22 Použití zásob Použití zásob NPO, ZLIP, ZÁLOHA a Pohotovostních zásob uložených u HZS ČR Zásoby NPO lze použít k řešení MU, když k jejímu řešení nepostačují nebo není možné použít zásoby NPO na krajské nebo územní úrovni Zásoby ZLIP lze použít k záchranným nebo likvidačním pracím jednotek HZS a složek IZS (např. jednotky SDH, občanská sdružení a hum. org.), pokud je to z časového hlediska výhodné a nelze potřebu požadovaných věcných prostředků zajistit z místních zdrojů Zásoby ZÁLOHA lze použít, když byly spotřebovány zásoby HZS kraje a doplnění nákupem v obchodní síti není možné Pohotovostní zásoby uložené u HZS ČR lze použít k řešení MU v době, kdy není vyhlášen KS a kdy není možné MU nebo ochranu obyvatelstva řešit prostředky dostupnými v rámci HZS kraje ani prostředky poskytnutými HZS ČR

23 Zásady výdeje zásob Zásady vyžadování a výdeje zásob „NPO“ a zásob „ZLIP“ ve skladech Základny logistiky Olomouc o předání zásob NPO a zásob ZLIP složkám IZS rozhoduje ředitel HZS kraje nebo řídící důstojník HZS ve službě souhlas k odběru ze skladů ZLO vydává generální ředitel HZS ČR, v případě nebezpečí z prodlení může souhlas vydat řídící důstojník MV-GŘ HZS ČR ve službě Zásady vyžadování Pohotovostních zásob uložených u HZS souhlas k použití zásob vydává generální ředitel HZS ČR, v případě nebezpečí z prodlení může souhlas vydat řídící důstojník MV-GŘ HZS ČR ve službě Zásady vyžadování Zásob pro humanitární pomoc požadavek uplatňuje KÚ nebo obecní ORP o vydání rozhoduje předseda SSHR

24 Příprava obyvatelstva Obsahové zaměření přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí v podmínkách obce zdroje a místa vzniku mimořádných událostí využívání čísel tísňového volání varovný signál „Všeobecná výstraha“ a chování obyvatelstva po jeho vyhlášení chování při vyhlášení evakuace (obsah evakuačního zavazadla, zásady opuštění bytu) chování při úniku nebezpečné látky příprava a použití prostředků improvizované ochrany chování při vzniku, v průběhu a po skončení povodní

25 Ochrana před povodněmi Doporučená opatření pro obyvatelstvo před povodní: Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou. Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken. Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny. Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití. Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda. Připravte si evakuační zavazadlo.

26 Evakuační zavazadlo Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku ohrožení přirozenou povodní značného rozsahu a pro opuštění bytu v důsledku ohrožení života vznikem zvláštní povodně. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Doporučený obsah evakuačního zavazadla: základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda vše na dva až tři dny, předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor, léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby, osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosnou svítilnu, zápalky, nůž atd.

27 Ochrana před povodněmi Doporučená opatření pro obyvatelstvo při povodni: Opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu). Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené (vytipované) místo, které nebude zaplaveno vodou.

28 Ochrana před povodněmi Doporučená opatření pro obyvatelstvo po povodni: Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody. Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, (podle pokynů hygienika). Informujte se o opatřeních nouzového přežití - humanitární pomoci. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

29 Příprava obyvatelstva Školní rok 1991/1992 - zrušení samostatného předmětu branná výchova Od 1. 9. 1999 bylo pokynem MŠMT ředitelům škol doporučeno zařadit tématiku ochrany člověka za mimořádných událostí do výuky. O samotném zařazení i způsobu začlenění tematiky do vyučování rozhodoval ředitel školy Tento stav trval až do 15. 3. 2003, kdy vstoupil v platnost pokyn MŠMT zařadit výše uvedenou problematiku povinně do školních osnov v rozsahu minimálně 6 vyučovacích hodin. Ředitelům škol bylo ponecháno právo rozhodnout, do kterých předmětů výuku zařadí.

30 Metodické pomůcky Příručka pro učitele základních a středních škol Příručka pro učitele základních a středních škol Ochrana člověka za mimořádných událostí (vydalo MV-GŘ HZS ČR, 2003) Ochrana člověka za mimořádných událostí (vydalo MV-GŘ HZS ČR, 2003) Výchova dětí v oblasti požární ochrany (příručku pro učitele obdrží každá škola cestou HZS kraje (vydalo MV-GŘ HZS ČR, 2004) Výchova dětí v oblasti požární ochrany (příručku pro učitele obdrží každá škola cestou HZS kraje (vydalo MV-GŘ HZS ČR, 2004) Příručka pro obyvatele Příručka pro obyvatele Pro případ ohrožení (vydalo MV-GŘ HZS ČR, 2001) Pro případ ohrožení (vydalo MV-GŘ HZS ČR, 2001) Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby Sebeochrana obyvatelstva (vydalo MV-GŘ HZS ČR, 2001) Sebeochrana obyvatelstva (vydalo MV-GŘ HZS ČR, 2001) Výukové filmy (videokazeta se 4 videofilmy, MV-GŘ HZS ČR, 2001) Výukové filmy (videokazeta se 4 videofilmy, MV-GŘ HZS ČR, 2001) Povodně a ochrana člověka Havárie s únikem nebezpečných látek Než přijede záchranka Ochrana obyvatelstva ze mimořádných událostí Příručka pro starosty obcí Řešení mimořádných událostí a krizových situací (vydalo MV-GŘ HZS ČR, 2006) Řešení mimořádných událostí a krizových situací (vydalo MV-GŘ HZS ČR, 2006)

31 Další publikace MV-GŘ HZS ČR v Praze 2003 Publikace vydané MV-GŘ HZS ČR v Praze 2003 Ing. Ladislav Středa, CSc.) Šíření zbraní hromadného ničení (Ing. Ladislav Středa, CSc.) Prostředky individuální ochrany Ing. Miroslav Kroupa) Prostředky individuální ochrany (Ing. Miroslav Kroupa) Jednoduché prostředky detekce bojových chemických látek (Ing. František Kozák) Jednoduché prostředky detekce bojových chemických látek (Ing. František Kozák) Stručná historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách (Ing. Bohumil Šilhánek, Doc. Ing. Josef Dvořák, CSc.) Stručná historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách (Ing. Bohumil Šilhánek, Doc. Ing. Josef Dvořák, CSc.) Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 Publikace vydané MV-GŘ HZS ČR v roce 2004 Publikace vydané MV-GŘ HZS ČR v roce 2004 Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi (Ing. Milan Kovář) Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi (Ing. Milan Kovář) Zásady chování obyvatel při úniku škodlivin Ing. Miroslav Kroupa) Zásady chování obyvatel při úniku škodlivin (Ing. Miroslav Kroupa)

32 Závěr „112“ Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva Internetové stránky HZS ČR: www.mvcr.cz v rubrice Hasiči záchranáři nebo Mimořádné událostiwww.mvcr.cz přístupné příručky, metodické pomůcky, koncepce ochrany obyvatelstva rubrika „Rady obyvatelstvu“ průběžně jsou doplňovány další informace z oblasti ochrany obyvatelstva Internetové stránky HZS Královéhradeckého kraje: www.hzshk.cz www.hzshk.cz příručky a pokyny pro obyvatelstvo výuka tématiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“


Stáhnout ppt "Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech a ochrana před povodněmi Přednášející: mjr. Ing. Petr Zeman vedoucí oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google