Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVEBNICTVÍ, BILANCE, PLÁNY CO OHROŽUJE JEHO BUDOUCNOST ? 191. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM 30. 11. 2015 Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVEBNICTVÍ, BILANCE, PLÁNY CO OHROŽUJE JEHO BUDOUCNOST ? 191. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM 30. 11. 2015 Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR."— Transkript prezentace:

1 STAVEBNICTVÍ, BILANCE, PLÁNY CO OHROŽUJE JEHO BUDOUCNOST ? 191. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM 30. 11. 2015 Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR

2 2 OBSAH VYSTOUPENÍ  Následky krizového vývoje  Současné oživení  Aktuální problematika  Prostor pro poptávku  Rizika a omezení vývoje  Závěr STAVEBNICTVÍ POSILUJE, PROBLÉMY ALE NEJSOU ODSTRANĚNY

3 1. NÁSLEDKY KRIZOVÉHO VÝVOJE 3  dlouhých pět let prožívalo české stavebnictví svá nejhorší léta  od roku 2008 klesal objem stavební produkce, rozdíl s vyspělou Evropou se nesnižoval, ale naopak zvyšoval  mezi 19 zeměmi Euroconstructu bylo české stavebnictví za konjunkturní období 2000 – 2008 na 6. místě, za období 2008 – 2014 kleslo na 16. místo  krize postihla stavebnictví nejhůře ze všech odvětví a měla také nejdelší trvání  výpadek stavební produkce za 6 let činil 564 mld. Kč, což je více nežli roční produkce nejúspěšnějšího roku 2008  firmy ztrácely ekonomickou stabilitu, mnohé zmizely z trhu  přestaly investovat do obnovy svých základních prostředků  stavebnictví postihl značný odchod zaměstnanců  v soutěžích se nabízely dumpingové ceny

4 2. SOUČASNÉ OŽIVENÍ 4  v loňském roce zastavilo stavebnictví svůj propad a vzrostlo meziročně o 4,3%, svitla naděje na obrat k lepším časům  dosavadní průběh letošního roku je prozatím nadějným signálem, že je oživení nastartováno  za tři čtvrtletí vzrostla stavební výroba ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 7,9 %, letošní meziroční nárůst předpokládáme na úrovni 7%  věřím, že to není jen náhodný posun, ale počátek dobrého trendu i do budoucích let  nejen čísla Českého statistického úřadu, ale i faktická situace ve stavebních firmách dávají jednoznačně najevo, že oživení pokračuje i letos  nelze ale propadnout bezbřehé euforii a věřit bezvýhradně, že špatné časy jsou navždy zažehnány  nárůst je poznamenán nejen štědrostí vlády, ale také (možná především) urychleným dočerpáváním evropských fondů, které na konci roku uzavřou předchozí rozpočtové období

5 5

6 6

7 ZÁSOBA NEPROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 7 V porovnání se 3. čtvrtletím 2014 poklesla hodnota uzavřených zakázek o 18,6 %

8 NOVÉ ZAKÁZKY VE 3. ČTVRTLETÍ 8 Hodnota nových zakázek uzavřených ve 3. čtvrtletí poklesla meziročně o 10,0 %

9 3. AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA 9 Legislativa Stavební zákon  zadání - novela stavebního zákona, která přinese zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení (Programové prohlášení vlády ČR)  návrh zákona ponechává (a je to tak nutné) investorům možnost volby postupovat dosud platnými formami dvoustupňového řízení, nebo formou jediného koordinovaného povolení  u složitějších staveb bude volena první varianta  připomínkové řízení (2056 připomínek) - naplno projevila nespolupráce zainteresovaných ministerstev  jejich stanoviska, mnohdy protichůdná, byla zcela proti cíli zjednodušit a zrychlit přípravu staveb  Úřad vlády prosazuje u všech jednání prodloužení lhůt pro vyjádření veřejnosti a další zpřísnění zákona EIA

10 3. AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA 10  Ministerstvo zemědělství obhajuje, že koordinované povolení nelze vydat tam, kde je součástí stavba, u níž je zapotřebí vyžadovat povolení k nakládání s vodami podle Vodního zákona  Ministerstvo dopravy v úmyslu urychlit výstavbu požaduje, aby bylo stavební povolení vydáno, aniž by vlastník pozemku souhlasil  absurdní je postoj MŽP, ačkoli je spolupředkladatelem zákona, uplatňuje řadu nesouhlasných připomínek  dodržení předpokládaného termínu účinnosti zákona k 1.1.2017 a naplnění vytýčeného cíle je podmíněno především sjednocením protichůdných stanovisek ministerstev  je jim nutno uložit spoluodpovědnost za dosažení dohody na znění novely, kterou nese v současné době pouze MMR

11 Zákon o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (EIA) 11  má zcela paralyzující vliv na možné zkrácení lhůt přípravy  bude komplikovat postupy ve dvou základních oblastech:  v procesních postupech správního řízení a soudního přezkumu  rozšíření možností tzv. dotčené veřejnosti a občanských iniciativ zasahovat do procesu schvalování staveb a jejich změn  veřejnost může podávat připomínky bez jakéhokoliv odborného odůvodnění a to opakovaně  není stanovena územní příslušnost, stačí 200 neověřených podpisů

12 Zákon o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (EIA) 12  veřejnost může podávat odvolání i návrhy na soudní přezkum, jejich podání má odkladný účinek  je zakotven tzv. princip coherence stamp, v každé fázi rozhodování o povolení stavby nebo její změně se vždy opakuje zjišťovací řízení, jehož výsledky může veřejnost opětovně napadat  novela nestanoví podmínku, aby připomínky dotčené veřejnosti byly zpracovány nebo alespoň posouzeny oprávněnou osobou  podněty a požadavky zvyšují náklady staveb, prodlužují jejich přípravu a realizaci, aniž by za to konkrétní osoby nesly odpovědnost

13 Zákon o veřejných zakázkách 13  prosazovali jsme, aby zákon správně definoval a rozlišil některé pojmy, jako dodatečné práce, vícepráce, méněpráce  aby zakotvil jistotu pro zadavatele, že hodnocení nabídek jinak, nežli podle nejnižší ceny, není kriminální čin  potřeba zabránit snaze rozšiřovat povinnosti české verze zákona nad rámec evropské Směrnice  takový postup se vymstil již v minulosti (nejvíce při tvorbě zákona EIA)  tvůrci zákona tento slib dodrželi, vláda opět podlehla pokušení a změnila své původní rozhodnutí  jde především o nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jejichž potřebu nemohl zadavatel předvídat  Směrnice EK připouští cenový nárůst nepřekračující 50 % původní hodnoty, návrh našeho nového zákona stanovuje pouze 30 %

14 Zákon o veřejných zakázkách 14  Česká republika jako zadavatel největších dodávek si sama vytváří komplikace: -při již tak problematickém čerpání evropských prostředků nemůže postupovat efektivně a ekonomicky -zhoršením možnosti pružné reakce na problémy při vyvolané potřebě dodatečných prací -postup značně oslabuje právní jistotu všech zainteresovaných subjektů (zadavatelů i dodavatelů) a staví Českou republiku do značně nekonkurenceschopné pozice oproti jiným členským státům  naše snaha o správné pochopení oprávněnosti našich námitek proti tomuto rozhodnutí je opět vnímána jako snaha o vysávání státních peněz  SPS neopustil naději na návrat k původní variantě, podniká kroky ke zvrácení tohoto rozhodnutí vlády  zákon je bohužel vnímán a prezentován jako nástroj proti korupci  zásada transparentnosti, hospodárnosti a snižování korupčního potenciálu se má řešit jinými prostředky  k zákonu je ještě potřeba vydat prováděcí předpisy

15 Dopravní infrastruktura 15  situace v dopravní dostupnosti se nezlepšuje, ČR ztrácí schopnost využívat svoji geografickou polohu  legislativním záměrem bylo zavést do systému financování dopravní infrastruktury stabilizační prvek, zajistit plynulost přípravy i realizaci investic  základní problematiku tvoří trvale nezlepšující se stav v investorské připravenosti staveb a jeho nesystémovost  je to dáno malým objemem vyhražených finančních prostředků, nedokonalou legislativou, ale i jejím nedůsledným dodržováním  přetrvávající nedostatky budou mít vážné důsledky  dopad přesáhne časový horizont funkčního období vlády

16 Podpory bydlení 16  situace v oblasti výstavby a rekonstrukcí podporovaných bytů není uspokojivá, počty dokončených bytů s podporou státu jsou velmi nízké  několikanásobně klesl objem vynaložených finančních prostředků (např. rok 2003 cca 8 mld. Kč, rok 2014 cca 1,5 mld. Kč)  legislativní proces přípravy nového zákona o sociálním bydlení má časové zpoždění, mj. z důvodů nedořešených rozporných stanovisek  nelze očekávat přínosy nového zákona v oblasti rekonstrukcí nebo výstavby sociálních (podporovaných) bytů  programy podpor bytové výstavby jsou pro příjemce nezajímavé, nízkoúročené úvěry dlouhodobě zatěžují rozpočty obcí a měst  probíhající aktualizace Politiky bydlení (plánované dokončení 6/2016) by měla jasně reagovat na současný špatný stav v oblasti výstavby podporovaných bytů

17 4. PROSTOR PRO POPTÁVKU 17  stálo a stále stojí před ČR velké zadání  musí svoji investiční vybaveností dohánět civilizační úroveň vyspělých evropských států  velikost mezery, která nás odděluje, jasně a poměrně přesně definuje prostor poptávky a vymezuje potřebu stavebních prací  zejména výrazná je v kvalitě dopravní infrastruktury, která je základním předpokladem konkurenceschopnosti státu  ani v ostatních segmentech není situace lepší - velkým tématem je bytová výstavba, nízkoenergetické stavby, ekologické stavby, občanská vybavenost  úkolem stavebnictví je budování staveb pro všechny aktivity člověka: pro bydlení, práci, pro volný čas, dopravu, potřebu vody a energií a pro naplnění ekologických požadavků.  naplňování těchto potřeb bude probíhat s různou intenzitou v závislosti na společenských prioritách, ekonomickém cyklu a nutností náhrady a obnovy stávajícího stavebního fondu

18 PROSTOR PRO POPTÁVKU 18  do roku 2020 jsou profilující tendence ve vývoji struktury stavebních prací zejména v těchto směrech výstavby: bytová výstavba včetně energeticky úsporných staveb revitalizace památkových objektů dopravní infrastruktura inženýrské, ekologické a energetické stavby liniové stavby  na základě nashromážděných údajů sestavil SPS bilanční úvahu do roku 2020, ve které je vypočtená celková zásoba práce, která činí 3,5 bil. Kč  tato výše bude nad finanční možnostmi státu, ale i privátních investorů  k naplnění reálné poptávky je zapotřebí: udržet sílící ekonomický vývoj pro zvyšování konkurenceschopnosti státu vytvořit dlouhodobé koncepce a strategie státu přijmout legislativu umožňující urychlení nikoli zpomalení investiční výstavby obnovit podmínky pro rozvoj učňovského školství, realizovat změnu školské politiky státu urychlit investorskou přípravu dostatečným finančním pokrytím, zjednodušenou legislativou zajistit dostatek finančních zdrojů ve státním rozpočtu pro investice a zabezpečit plné vyčerpání evropských fondů

19 5. RIZIKA A OMEZENÍ VÝVOJE 19 Rizika a omezení nebudou působit ve věcně jednoznačně vymezených rámcích. Podstatná je znalost nosných rizik a omezení z hlediska jejich časové posloupnosti, tj. z pohledu krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého. Negativní důsledky budou vyplývat především z globálních problémů, které budou působit jak v oblasti ekonomické, tak společenskoekonomické. Rizika v krátkodobém horizontu, působící bezprostředně:  ekonomický vývoj státu, jeho hospodářská politika změna růstu HDP  neexistence nebo krátkodobá platnost rozvojových koncepcí a strategií, jejich nevyváženost, neprovázanost s ekonomickými možnostmi státu  další hospodářské cykly, neochota vlády jim předcházet proticyklickými zásahy  dopad ekonomických výkyvů a jeho projev ve snížení veřejných financí a tím i nutností krátit výdaje státního rozpočtu, rozpočtů měst a obcí, zejména v oblasti investic  pokles koupěschopnosti vedoucí neochotě privátního sektoru investovat  měnová politika ČNB ve všech svých negativních projevech – kursové změny  snížení, zmrazení, nebo špatné nastavení programů státních podpor  nečerpání fondů EU z důvodů na straně příjemce, tvůrce investičního projektu

20 Rizika v krátkodobém horizontu, působící bezprostředně 20  neuspokojivá kvalita legislativy a její časté změny, neznalost problematiky nebo neochota poslanců a senátorů o její pochopení  nedostatečná kapacita pracovní síly jako nejrizikovější faktor do budoucnosti, který podmiňuje udržení stavebnictví jako oboru lidské činnosti  při řešení této problematiky je nezastupitelná role státu, je nutno vytvořit nebo změnit řadu zákonů  nezájem o studium technických oborů na všech stupních vzdělání  bezkoncepční školská politika státu, poškozující především učňovské školství, projevující se nízkými počty učňů, zejména některých oborů, a nedostatečným rozsahem výuky  nedostatečná investorská příprava staveb, vyžadující nezbytné legislativní kroky  negativní dopady dumpingových cen jak pro ekonomiku firem, tak i pro zadavatele v průběhu realizace stavby a v jejím výsledku tlak na zvyšování mezd

21 Rizika ve střednědobém horizontu, působící v delším časovém horizontu 21  klesající počty kvalifikovaných řemeslníků a nutnost kompenzovat jejich nedostatek zaměstnáváním méně kvalifikovaných dělníků, především ze zemí východní Evropy  nízká společenská prestiž stavebnictví související s malou atraktivnosti pracovního prostředí  přetrvávající nepříznivý obraz stavebnictví, který poškozuje obor  stagnace vědeckovýzkumných a inovačních aktivit a neefektivní podpora komercionalizace průmyslového výzkumu a vývoje  růst cen stavebních hmot a stavebních výrobků zvýšení cen ropných produktů a energií, ekologická daň na přírodní zdroje  mzdový vývoj související s vyrovnáváním úrovně odměňování v zemích EU  další náklady spojené s pracovní silou, které jsou v současnosti v mnohém odlišné od standardů EU  rozsah snižování deficitu veřejných financí a jejich dopad na veřejné investice (maastrichtské dohody)  náklady na energie (již dnes blížící se úrovni EU), které jistě vzrostou na úplné vyrovnání ve všech komoditách,  neefektivní institucionální prostředí

22 Rizika v dlouhodobém horizontu, přesahující od současnosti delší časové období 22  vstup zahraničních dodavatelů ze třetího světa  růst vlivu nových mocností – „nezápadních aktérů“ světové politiky, ekonomiky a bezpečnosti, který by znamenal přeskupení obchodních aktivit a oslabení fungujících tradičních ekonomických vztahů  preference zahraničních dodavatelů státem při vstupu do velkých projektů, neumožňující nebo komplikující českým firmám účast v soutěži.  novým fenoménem je fakt, že celá Evropa bude vystavena do situace nové rizikové budoucnosti, se kterou bude konfrontována i Česká republika  hrozba globálního terorismu, který by mohl narušit politickou a ekonomickou situaci  bude mít bezpochyby ekonomické důsledky, které se projeví v přesunu prostředků ve státním rozpočtu a samozřejmě se mohou ohrozit i ve stavebnictví

23 6. ZÁVĚR 23  přes to všechno jsem přesvědčen, že po dlouhých letech deprese bude návrat k dynamice stavebnictví pokračovat  rozhodně tomu ale musí napomoci vláda jak dostatkem národních zdrojů ve státním rozpočtu, tak zodpovědnějším přístupem k vytvoření předpokladů k čerpání evropských prostředků  ten spočívá především v podstatně pružnější investorské přípravě staveb a v urychlené, ale především kvalitně provedené změně nevyhovující stavební legislativy  investice jsou veřejným kapitálem, nikoli příjmem stavebních firem, byznysem betonové lobby  věřím, že každá politická reprezentace si je a vždy bude vědoma dopadu podpory stavebních investic na rozvoj ekonomiky státu i multiplikačního efektu, který stavebnictví přináší

24 DĚKUJI ZA POZORNOST 24


Stáhnout ppt "STAVEBNICTVÍ, BILANCE, PLÁNY CO OHROŽUJE JEHO BUDOUCNOST ? 191. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM 30. 11. 2015 Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google