Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce rozvoje města Jesenice, okres Rakovník. Důvody pro zpracování koncepce rozvoje města Jesenice odsouhlasení základních směrů dlouhodobého rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce rozvoje města Jesenice, okres Rakovník. Důvody pro zpracování koncepce rozvoje města Jesenice odsouhlasení základních směrů dlouhodobého rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Koncepce rozvoje města Jesenice, okres Rakovník

2 Důvody pro zpracování koncepce rozvoje města Jesenice odsouhlasení základních směrů dlouhodobého rozvoje města vytvoření rámce a argumentační základny pro rozhodování orgánů města v zásadních rozvojových otázkách příprava stěžejního dokumentu pro čerpání finančních prostředků ze zdrojů České republiky i Evropské unie dlouhodobé vytváření podmínek pro naplňování cíle „JESENICE – DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT“

3 Strategický plán rozvoje města DLOUHODOBÉ CÍLE - vytvoření podmínek pro rozvoj bydlení, služeb, školství a vzdělávání - podpora kulturního, sportovního a společenského života ve městě a regionu Cílem je klidné a bezpečné město. - ochrana a uchování životního prostředí jako historicky daného bohatství města - péče o veřejnou zeleň, zachování typického rázu krajiny a podpora prvků územního systému ekologické stability - dlouhodobá finanční stabilita města - nulová, v odůvodněných a obecně akceptovaných případech nízká míra zadluženosti (max. 25% rozpočtu) - efektivní využívání ekonomického potenciálu města - podpora cestovního ruchu a turistiky včetně malého a středního podnikání v oboru s cílem zvyšování příjmů z dané oblasti - podpora malého a středního podnikání s cílem uchování a rozvoje pracovních příležitostí pro občany města a okolí - obnova a zajištění technické infrastruktury města a obcí - zajištění základní dopravní dostupnosti

4 Strategický plán rozvoje města ROZHODUJÍCÍ OBLASTI 1. KVALITA ŽIVOTA – SPOKOJENOST A BEZPEČÍ OBČANŮ 2. PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 3. ÚZEMNÍ PLÁN – INFRASTRUKTURA MĚSTA 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5. MAJETEK A EKONOMIKA MĚSTA 6. SPRÁVA MĚSTA – MĚSTSKÝ ÚŘAD 7. ROZVOJ MĚSTA – DOTAČNÍ POLITIKA 8. CESTOVNÍ RUCH

5 Strategický plán rozvoje města 1. KVALITA ŽIVOTA – SPOKOJENOST OBČANŮ 1.1 BYDLENÍ – BYTOVÁ POLITIKA 1.2 ŠKOLSTVÍ – KULTURA – SPORT 1.3 ZDRAVOTNICTVÍ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1.4 BEZPEČNOST – POŘÁDEK – ČISTOTA Zpět na obsah

6 1.1 BYDLENÍ – BYTOVÁ POLITIKA Cíl: - zlepšení stavu bytového fondu ve vlastnictví města - snížení (odprodejem) současného počtu bytů vlastněných městem (nyní 140) - cílový stav vlastněných bytů: cca. 90 – orientovaných zejména jako: - byty pro seniory (30 – 50) - startovací byty pro mladé (10) - podpora vlastníků domů a zejména mladých rodin půjčkami na stavby a stavební úpravy domů a bytů Úkoly: 1/1.1 Postupně realizovat opravy jednotlivých bytů a bytových domů. T trvale 1/1.2 Zajistit odprodeje bytů v domě č. p. 339 ve Školní ulici. T 6/2012 1/1.3 Postupně zahájit a zrealizovat další odprodeje bytů ve vazbě na doporučení rady a schválení zastupitelstva města. T 2012/13 Zpět na obsah

7 1.2 ŠKOLSTVÍ – KULTURA – SPORT Cíl - zachování a všeobecná podpora Základní školy a mateřské školy Jesenice - podpora projektů zajišťujících modernizaci a zkvalitnění výuky - zachování a podpora ostatních školských zařízení působících ve městě - vytváření podmínek k rozvoji kulturních, sportovních a společenských aktivit ve městě, jejich podpora Úkoly: 1/2.1 Zajistit finance na stavební úpravy a zateplení budovy základní školy. Zrealizovat projekt zateplení. T 2013 – 2014 1/2.2 Podpořit aktivity směřující k zachování a rozvoji škol jiných zřizovatelů působících ve městě. T trvale 1/2.3 Grantová politika – připravit jednotná, obecně platná pravidla na rozdělování grantů (příspěvků) na činnost a podporu jednotlivých žadatelů a akcí. T 2011 Zpět na obsah

8 1.3 ZDRAVOTNICTVÍ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY Cíl - zachování dostupnosti kvalitní základní lékařské péče (obvodní lékař, zubař, gynekolog, lékárna...) - zachování a rozvoj provozu domů s pečovatelskou službou - podpora neziskových organizací poskytujících sociální služby Úkoly: 1/3.1 Postupně navyšovat počet bytů s pečovatelskou službou – například koupí nebo úpravou vhodného objektu. T průběžně 1/3.2 Nepřevádět stávající byty v domech s pečovatelskou službou na klasické nájemní byty. T trvale 1/3.3 Spolupracovat s domovem KRAJÁNEK, kde jsou umístěni i jeseničtí občané, a podílet se na uspokojování jejich potřeb. T trvale 1/3.4 Aktivně spolupracovat na organizování akcí Den zdraví a Den bez aut. T trvale od 2012 Zpět na obsah

9 1.4 BEZPEČNOST – POŘÁDEK – ČISTOTA Cíl - BEZPEČNÉ, ČISTÉ A UPRAVENÉ MĚSTO - ochrana bezpečnosti a majetku občanů i majetku města - ochrana veřejného pořádku - předcházení páchání protiprávních jednání – komunikace s občany - bezpečnost v oblasti dopravy - čistota města Úkoly: 1/4.1 Prohlubovat součinnost s Policií ČR v rámci „KOORDINAČNÍ DOHODY O SPOLUPRÁCI.“ T trvale 1/4.2 Pravidelně min. 2x ročně informovat občany o bezpečnostní situaci ve městě a regionu. T trvale 1/4.3 Ve spolupráci s Policií ČR vytipovat nehodová a riziková místa včetně přechodů pro chodce (školní mládež) a těmto věnovat zvýšenou pozornost. T 2011 – trvale 1/4.4 S využitím vhodné dotace zakoupit přístroj na měření rychlosti. T 2012 1/4.5 Udržovat zeleň a čistotu a pořádek v ulicích a na veřejných prostranstvích. T 2012 – trvale Zpět na obsah

10 Strategický plán rozvoje města 2. PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI Cíl: - úzká spolupráce s místními podnikateli, firmami a živnostníky s cílem zachování pracovních příležitostí pro občany města - vytváření podmínek pro rozvoj a podporu malého a středního podnikání ve městě - zachování a pokud možno zlepšení základní dopravní obslužnosti města a regionu Úkoly 2/1 Oslovovat místní firmy, podnikatele a živnostníky při organizování poptávkových a výběrových řízení na zakázky pro město. T trvale 2/2 Využívat místní občany pro zajišťování pracovních činností spojených s provozními aktivitami města: - technické služby a úklidové práce - provoz a údržba bytového fondu - zajišťování pečovatelských a sociálních služeb - hospodaření v městských lesích. T trvale 2/3 Aktivní účast města ve „Svazku obcí pro dopravní obslužnost okresu Rakovník.“ Prosazovat integrovaný dopravní systém s přesahy na území sousedících krajů a s vazbou na železniční dopravu. T trvale Zpět na obsah

11 Strategický plán rozvoje města 3.ÚZEMNÍ PLÁN – INFRASTRUKTURA MĚSTA Cíl: - dlouhodobé vytváření podmínek pro harmonický rozvoj města při respektování kvality životního prostředí - funkční a prostorové uspořádání města s důrazem na dostatek ploch pro bydlení, zeleň, klidové a sportovní aktivity - vyčlenění funkčních zón pro rozvoj malého a středního podnikání - vymezení veřejné infrastruktury, veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření - řešení dopravní a technické infrastruktury města Úkoly 3/1 Zajistit dopracování a schválení nového územního plánu města a přidružených obcí 3/2 Jesenice 3/3 Podbořánky 3/4 Kosobody 3/5 Soseň 3/6 Chotěšov 3/7 Bedlno T 6/2013 Zpět na obsah

12 Strategický plán rozvoje města 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Cíl: - dlouhodobé a cílené vytváření podmínek pro rozvoj přírodní i civilizační hodnoty území - respektování přírodního a archeologického dědictví jako podstatné složky vytvářející základní podmínky pro život občanů města i ostatních obyvatel území - maximální eliminace rozhodujících zdrojů znečišťování životního prostředí: - doprava (přeložka silnice 1/27) - topení tuhými palivy (podpora přechodu na ušlechtilá paliva) - odpady (kompletně řešit problematiku odpadového hospodářství) Úkoly 4/1 S cílem řízení, zastřešení a koordinace činností ve sledované oblasti sestavit tým aktivistů se statutem poradního orgánu rady města. T 3/2012 4/2 Aktivovat občany i instituce k ochraně životního prostředí. Zajistit podporu města formou vypisování grantů na akce, soutěže a projekty v dané oblasti. T rozpočet Zpět na obsah Další úkoly

13 4/3 Pro vyšší informovanost občanů zajistit vydávání brožury o životním prostředí a ochraně přírody na Jesenicku. T 2012 4/4 Vytvoření nenáročných projektů na výsadbu zeleně a uplatnění náhradních výsadeb. T trvale od 2012 4/5 Připravit projekt na zatraktivnění a rekonstrukci naučné stezky. T 2012/13 4/6 Zajistit pravidelné organizování akcí na významné dny – Den Země, Den stromů. T trvale od 2012 4/7 V rámci zkvalitnění cestovního ruchu zajistit dostatečnou prostupnost území (cesty – obnova, údržba). Strategický plán rozvoje města 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpět na obsah

14 Strategický plán rozvoje města 5. MAJETEK A EKONOMIKA MĚSTA Cíl: - dlouhodobá finanční stabilita města - nulová, v odůvodněných a obecně akceptovaných případech nízká míra zadluženosti města (maximálně do 25% ročního rozpočtu) - účelné a hospodárné využívání majetku města - dlouhodobě orientovaná a financovaná péče o majetek města - odprodej nepotřebného majetku Úkoly: 5/1 Při tvorbě a sestavování rozpočtu města důsledně vycházet z rozpočtového výhledu sestavovaného každoročně na období minimálně budoucích pěti let – viz. „Směrnice k sestavování a používání rozpočtu“. T trvale 5/2 Při plánování projektů a přípravě žádostí o dotace důsledně respektovat požadavek na schválenou míru zadluženosti města. T trvale 5/3 Postupně navyšovat objem (podíl) vlastních (nedaňových) příjmů financování rozpočtových potřeb města. T trvale 5/4 Zavedení dlouhodobých plánů péče o majetek města (plány rozvoje bydlení a infrastruktury, plány údržby a obnovy jednotlivých částí majetku). T trvale 5/5 Aktualizovat všechny pojistné smlouvy uzavřené městem a jeho složkami tak, aby maximálně odpovídaly současným majetkovým a provozním podmínkám. T 2012 Zpět na obsah

15 Cíl: LIDÉ – jejich kvalifikace a trvalý rozvoj PROCESY – systemizované procesy – omezení operativy TRANSPARENTNOST – rozhodování, procesů a hospodaření Úkoly: 6/1 Zajistit odbornou způsobilost a dlouhodobě vysokou produktivitu všech zaměstnanců městského úřadu. T trvale 6/2 Připravit a odsouhlasit koncepci využívání moderních informačních a telekomunikačních technologií na úřadě města. T 6/2012 6/3 Zajistit maximální transparentnost hospodaření města, zejména v oblasti výběrových a poptávkových řízeních a nakládání s majetkem města. Maximum informací zveřejňovat na internetových stránkách města. T trvale 6/4 Dbát na důslednou komunikaci s občany, zejména pravidelným vydáváním „Jesenického občasníku“ a zveřejňováním důležitých dokumentů na internetových stránkách města. T trvale Strategický plán rozvoje města 6. SPRÁVA MĚSTA Zpět na obsah

16 Strategický plán rozvoje města 7. ROZVOJ MĚSTA – DOTAČNÍ POLITIKA Cíl: PODMÍNKY – vytvoření a odsouhlasení všeobecně respektovaných rámcových podmínek a pravidel pro dlouhodobé řízení rozvoje města DOTACE – maximální úsilí věnovat zajištění externích zdrojů, neboť město není schopno financovat rozvojové projekty ze svého rozpočtu FINANCE – realizovat postupně odprodeje nepotřebného majetku Oblasti: DOTAČNÍ POLITIKA Úkol 7/1 Prostřednictvím podání žádostí na přidělení dotačních prostředků zajistit financování důležitých rozvojových investic města: - zateplení a oprava základní školy - odpadové hospodářství – sběrný dvůr - revitalizace náměstí a zelených ploch města - opravy komunikací a chodníků T průběžně Zpět na obsah Další oblasti

17 STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ – půjčka na opravy a modernizaci bytů Úkol 7/2 V souladu s „PRAVIDLY“ fondu a „PRAVIDLY“ města Jesenice zajistit proinvestování a profinancování celého objemu rezervovaných finančních prostředků (8,0 + 8,0 mil. Kč). T 6/2013 V JAHŮDKÁCH – výstavba rodinných domů Úkol 7/3 Vzhledem k malému zájmu stavebníků nalézt cestu na zlevnění projektu min. o 20% (max. 800 Kč/m 2 prodávané plochy). T 2012 NA HLINIŠTI – výstavba rodinných domů Úkol 7/4 Dořešit nepřehlednou situaci s majiteli stavebních parcel Na Hliništi a zajistit plnění prací ze „Smlouvy o závazku“ ze dne 22. 12. 2003. T 2012 Strategický plán rozvoje města 7. ROZVOJ MĚSTA – DOTAČNÍ POLITIKA Zpět na obsah

18 Strategický plán rozvoje města 8. CESTOVNÍ RUCH CÍL - snaha využít silných stránek a příležitostí lokality Jesenicka, které spočívají hlavně v krásné přírodě, dobré poloze, kulturním dědictvím, husté síti pěších tras - spolupráce s externími subjekty působícími v oblasti propagace - postupné rozšíření a zkvalitnění služeb pro návštěvníky Jesenicka Úkoly: 8/1 Vytvořit profil turista na webových stránkách města. T 2011 8/2 Vytvořit nové tematické tiskoviny (výlety pro různé turisty). T 2011/12 8/3 Zlepšit nabídku služeb a zázemí autokempu. T trvale od 2011 8/4 Vytvořit jednotný vizuální styl lokality na základě charakteristického prvku (logo).T 2012/13 8/5 Zlepšit turistický informační systém včetně webové prezentace. T trvale od 2011 8/7 Koncepčně rozvíjet síť cyklotras a propojit se tak s okolními regiony. T trvale 2012 8/8 Získat do majetku města Velký rybník a využívat jeho potenciál pro CR s vizí „živého jesenického jezera“, nebo zlepšit a udržovat pláž Velkého rybníka a přilehlého háje. T dlouhodobě od 2012 Zpět na obsah


Stáhnout ppt "Koncepce rozvoje města Jesenice, okres Rakovník. Důvody pro zpracování koncepce rozvoje města Jesenice odsouhlasení základních směrů dlouhodobého rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google