Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Administrativní styl – písemnosti občanů Název sady:Funkční styly pro 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Administrativní styl – písemnosti občanů Název sady:Funkční styly pro 2."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Administrativní styl – písemnosti občanů Název sady:Funkční styly pro 2. ročník, obor Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář mot. vozidel Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:srpen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE: Úkolem této prezentace je seznámení žák ů s písemnostmi, se kterými se budou v praktickém život ě nej č ast ě ji setkávat. Pat ř í sem zejména žádost, žádost o zam ě stnání, životopis a p ř ihláška.

3 PÍSEMNOSTI OB Č AN Ů ADMINISTRATIVNÍ STYL

4 PÍSEMNOSTI OBČANŮ B ě hem svého života pot ř ebuje každý ob č as napsat dopis ú ř adu, instituci, firm ě apod. Ú ř ad ů m píšeme nej č ast ě ji žádosti o povolení nebo schválení návrh ů, o zajišt ě ní zm ě n, úprav nebo výjimek, adresujeme jim stížnosti. Na firmy se obracíme s objednávkami ř emeslnických prací, rekrea č ních pobyt ů aj. Tytéž záležitosti n ě kdy urgujeme, reklamujeme.

5 PÍSEMNOSTI OBČANŮ - ŽÁDOST ŽÁDOST pat ř í k nejfrekventovan ě jším písemnostem obracíme se jí na r ů zné ú ř ady, instituce, ale též na p ř átele a známé, zvlášt ě v konfliktních situacích, kde obvykle požadujeme ur č ité vysv ě tlení, zd ů vodn ě ní m ů žeme však také žádat o radu č i pomoc, pak žádost formulujeme jako prosbu, p ř ípadn ě žádáme o pochopení, pak se jedná spíše o omluvu

6 PÍSEMNOSTI OBČANŮ - ŽÁDOST ŽÁDOST O MÍSTO/ZAM Ě STNÁNÍ píše ji uchaze č o zam ě stnání je to první kontakt s p ř ípadným budoucím zam ě stnavatelem, proto záleží jak na obsahu, tak i na úprav ě musí být naprosto bezchybná, p ř ehledn ě upravená, vlastnoru č n ě podepsaná

7 PÍSEMNOSTI OBČANŮ - ŽÁDOST Žádost o místo/zam ě stnání má obsahovat: jméno, p ř íjmení a adresu žadatele adresu firmy, tj. budoucího zam ě stnavatele místo a datum napsání žádosti kde získal uchaze č informace o míst ě, o které se uchází údaje o nejvyšším dosaženém vzd ě lání, kvalifikaci, p ř ípadn ě délce praxe d ů vod, pro č se o místo zajímá záv ě re č nou v ě tu vlastnoru č ní podpis p ř ílohy

8 Vzor žádosti o místo Radek Novák 688 01 Uh. Brod, Moravská 268 Mobil 603 243 853 ZEMASPOL 688 01 Uh. Brod V Uherském Brod ě 2O. č ervna 2013 Žádost o místo V inzerátu ve Slováckém deníku jsem se dozv ě d ě l, že hledáte opravá ř e. Mám o toto místo zájem, protože se domnívám, že bych zde mohl uplatnit své odborné znalosti. V letošním roce jsem záv ě re č nými zkouškami ukon č il v SOU Uherský Brod obor Opravá ř zem ě d ě lských stroj ů. Umím opravovat zem ě d ě lské stroje, mám svá ř e č ské zkoušky a vlastním ř idi č ské oprávn ě ní skupiny T, B, C. Pokud budete mít zájem, mohu se p ř ijít kdykoli p ř edstavit. S pozdravem Radek Novák P ř ílohy Životopis Opis výu č ního listu

9 PÍSEMNOSTI OBČANŮ - ŽIVOTOPIS p ř ikládá se p ř edevším jako p ř íloha k p ř ihlášce, k žádosti o p ř ijetí do zam ě stnání m ě l by být stru č ný, v ě cný, jasný, a p ř ehledný uvedené údaje musí být úplné a p ř esné rozlišují se t ř i ustálené formy životopisu : souvislý text, heslovitý (strukturovaný) životopis, životopis ve form ě dotazníku v sou č asné dob ě se píše zejména heslovitou formou (strukturovaný životopis)

10 PÍSEMNOSTI OBČANŮ - ŽIVOTOPIS Strukturovaný životopis by m ě l obsahovat tyto údaje: jméno, p ř íjmení, adresa, kontakt (v záhlaví) osobní údaje (datum a místo narození, státní p ř íslušnost, rodinný a zdravotní stav) školní vzd ě lání zkoušky (jejich vý č et a datum vykonání) dosavadní praxe (lze-li uvést) znalosti a dovednosti (nap ř. jazykové, práce na PC) místo a datum vyhotovení vlastnoru č ní podpis

11 VZOR ŽIVOTOPISU Radek Novák 688 01 Uh. Brod, Moravská 268 Mobil 603 243 853 ŽIVOTOPIS Osobní údaje Datum a místo narození15. ledna 1994 v Uh. Hradišti Státní p ř íslušnost Č R Rodinný stavsvobodný Zdravotní stavdobrý Školní vzd ě lání 1. 9. 2001 – 30. 6. 2010ZŠ Na Výsluní Uh. Brod 1. 9. 2010 - 18. 6. 2013SOU Uh. Brod, obor Opravá ř zem ě d ě lských stroj ů Zkoušky 18. 6. 2013záv ě re č ná zkouška 10. 4. 2013 ř idi č ský pr ů kaz T,B,C 12. 3. 2013svá ř e č ský pr ů kaz Znalosti Anglický jazykpasivn ě Práce na PCWord, Excel Uh. Brod 30. č ervna. 2013 Radek Novák

12 PÍSEMNOSTI OBČANŮ - PŘIHLÁŠKA vypl ň uje se (sepisuje se), pokud se chceme p ř ihlásit nap ř. ke studiu, do konkurzu, na zájezd apod. M ů že mít dvojí podobu: 1. vypl ň ujeme požadované údaje do p ř edtišt ě ného formulá ř e 2. formulujeme text p ř ihlášky voln ě (formou ú ř edního dopisu)

13 PÍSEMNOSTI OBČANŮ - PŘIHLÁŠKA veškeré požadované údaje je t ř eba uvést zcela p ř esn ě p ř ihlášku je pot ř eba doplnit všemi pot ř ebnými (požadovanými) údaji a v č as odeslat d ů ležitá je p ř esnost a v ě cnost, není vhodné psát do p ř ihlášky nadbyte č né informace

14 VZOR PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY Radek Novák 688 01 Uh. Brod, Moravská 268 Mobil 603 243 853 Jazykové studio VYVA Bc. Pavla Vystr č ilová 688 01 Uh. Brod, Masarykovo nám. 72 Uh. Brod 23. srpna 2013 P ř ihláška do jazykového kurzu angli č tiny Na základ ě Vaší nabídky uve ř ejn ě né ve Slováckém deníku dne 15. srpna 2013 se p ř ihlašuji do kurzu angli č tiny pro mírn ě pokro č ilé. Nejlépe by mi vyhovoval termín dvakrát týdn ě, v pond ě lí a ve st ř edu od 17:00 do 18:30 hodin. Prosím o informaci, zda je uvedený termín ješt ě volný a kdy je možné se dostavit ke vstupnímu p ř ezkoušení. s pozdravem Radek Novák

15 PÍSEMNOSTI OBČANŮ - ZÁPIS B ě hem svého života pot ř ebujeme ob č as napsat dopis ú ř adu, instituci, firm ě apod. Píšeme nejr ů zn ě jší žádosti, objednávky, p ř ihlášky, reklamace. Žádostí se obracíme jednak na ú ř ady, firmy, ale také n ě kdy na p ř átele a známé. Nej č ast ě jší formou žádosti je žádost o místo (zam ě stnání), ke které p ř ikládáme strukturovaný životopis. Formou ú ř edního dopisu m ů žeme napsat také p ř ihlášku. Všechny tyto písemnosti píšeme v ě cn ě, jasn ě, p ř ehledn ě, bez pravopisných chyb.

16 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1. Co pat ř í mezi písemnosti ob č an ů ? 2. Která je nej č ast ě jší písemnost ob č an ů ? 3. Které údaje má obsahovat žádost o místo? 4. Které údaje obsahuje životopis a jaká forma je v sou č asnosti nej č ast ě jší? 5. Co uvádíme do p ř ihlášky?

17 PÍSEMNOSTI OBČANŮ ZDROJE: SOCHROVÁ Marie. Č eský jazyk v kostce pro st ř. školy. Havlí č k ů v Brod: Fragment, 2007, ISBN 978-253-0189-0 Odmaturuj z č eského jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80- 7358-082-9 ŠTIKOVÁ Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2 a 3. Nakl. Ing. Stanislava Štiková – Korespondent, Plze ň 2007 HANZOVÁ, Marie, SCHNEIDEROVÁ, Eva. Klí č ke slohu. Praha: Albatros, 2007, ISBN 978–80–00 – 01825 -6


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Administrativní styl – písemnosti občanů Název sady:Funkční styly pro 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google