Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Setkání s výchovnými poradci základních škol odd. správy škol a odd. rozvoje vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Setkání s výchovnými poradci základních škol odd. správy škol a odd. rozvoje vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Setkání s výchovnými poradci základních škol odd. správy škol a odd. rozvoje vzdělávání Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 21. října 2015 21. 10. 2015 Ing. Daniel Cinař

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2016 MŠMT vyhlásilo dne 10. 9. 2015 pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 - nastavení systému zůstalo stejné Organizačně bude pokusné ověřování opět zajišťovat CERMAT Pokusné ověřování je určeno pro první kolo přijímacího řízení, a to do všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání (včetně víceletých gymnázií); netýká se oborů vzdělání s talentovou zkouškou, nástavbového studia, zkráceného studia a jiných forem vzdělávání Povinná přijímací zkouška se koná z ČJ a M Ověřovány jsou testové úlohy jak uzavřené (úlohy s nabídkou řešení), tak otevřené (úlohy bez nabídky odpovědi), případně otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení (široce otevřené úlohy) Ředitelé SŠ mohou v rámci přijímacího řízení konat další přijímací zkoušky, např. test studijních předpokladů (loni v MSK využito pouze jednou školou)

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2016 – doporučení SŠ Cílem Moravskoslezského kraje je, aby střední školy všech zřizovatelů se do pokusného ověřování přihlásily (ostatní kraje obdobně) Rada MSK doporučila ředitelům SŠ všech zřizovatelů přihlásit se prostřednictvím KÚ MSK v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve SŠ v denní formě vzdělávání pro školní rok 2016/2017 k pokusnému ověřování V MSK přihlášeno 93 středních škol – všechny SŠ zřizované MSK (78), církví (2), obcí (1) + 12 soukromých Doporučení MSK středním školám zřizovaných krajem: o jednotné testy jsou určeny pro všechny uchazeče bez ohledu na prospěch ze základní školy o doporučující váha přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení min. 50 % o aplikace cut-off score záleží na rozhodnutí ředitele SŠ

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2016 – základní termíny Přihlášení středních škol krajskému úřadu: do 15. 10. 2015 Zveřejnění přihlášených SŠ na webu MSK i CERMATu: přelom října/listopadu Informační semináře pro registrované školy: od 13. 1 2016 do 29. 1. 2016 Vyhlášení kritérií přijímacího řízení: do 31. 1. 2016 Poskytnutí ilustračních testů školám: do 1. 2. 2016 Zveřejnění ilustračních testů na webu CERMATu: 8. 2. 2016 Odevzdání přihlášek uchazečů středním školám: do 15. 3. 2016 Termíny konání jednotných testů z ČJ a M pro čtyřleté obory včetně 4letých gymnázií: řádný termín pátek 15. 4. 2016, náhradní 13. 5. 2016 Termíny konání jednotných testů z ČJ a M pro víceletá gymnázia: řádný termín pondělí 18. 4. 2016, náhradní 13. 5. 2016 Více informací na http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2016- 1404035005.html ahttp://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2016- 1404035005.html http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni- skoly-a-konzervatore (pozor – od roku 2014 nový formulář přihlášek) http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni- skoly-a-konzervatore

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2015 – výsledky a hodnocení V rámci vyhodnocení pilotního ověřování vydal CERMAT Souhrnnou závěrečnou zprávu, která obsahuje informace získané ze samotného testování a také z provedeného dotazníkového šetření mezi řediteli a učiteli přihlášených SŠ Účast škol: v Moravskoslezském kraji bylo přihlášeno 90 středních škol (70 %), v ČR celkem 650 SŠ, což je 55 % z celkového počtu středních škol v ČR Všeobecná spokojenost s pilotním ověřováním (školy, kraje, CERMAT, MŠMT) Systém jednotných testů se osvědčil – spolehlivost, proveditelnost, účelnost Nejlepších výsledků dosahovali uchazeči o veřejné a církevní školy, naopak horších výsledků dosahovali uchazeči o soukromé SŠ Nejlepších výsledků dosahovali uchazeči o gymnázia, následováni SOŠ a SOU ZŠ známkují nesouměřitelně a prokazatelně mírněji (existuje krajová závislost) Známky ze ZŠ se liší v průměru o více než jeden klasifikační stupeň od výsledků jednotných testů (největší rozdíl u jedničkářů)

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2015 – výsledky a hodnocení

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2015 – výsledky a hodnocení zatímco dosažené výsledky z ČJ se s přibývajícím věkem mírně zvyšují, tak v matematice značně klesají, což může být způsobeno objemem navazujícího učiva, jehož pochopení je do značné míry závislé na předchozích vědomostech žáka, a tam se stává pro mnohé velkým problémem

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2015 – výsledky a hodnocení v ČJ dosáhli uchazeči o gymnázia procentního skóru 70,3 %, zatímco uchazeči o obory SOU pouze 49 % (nejslabší skupina SOU technických 48,9 %) – úroveň znalostí v jednotlivých skupinách oborů, mimo skupinu gymnázia a lycea, je velmi vyrovnaná

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2015 – výsledky a hodnocení v M dosáhli uchazeči o gymnázia procentního skóru 57,4 %, zatímco uchazeči o obory SOU pouze 32,2 % (konkrétně třeba skupina oborů SOU ostatní pouze 26,4 %) – slabých výsledků v M dosáhli také uchazeči o pedagogické a humanitní obory vzdělání

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2015 – výsledky a hodnocení v případě aplikace cut-off score ve výši doporučené CERMATem (minimálně 20 bodů z 50 možných v ČJ, min. 10 bodů z 50 možných v M) by v 4letých oborech neuspělo u přijímací zkoušky alespoň v jednom předmětu celkem 20 % uchazečů přestože doporučené cut-off score z M bylo výrazně nižší než z ČJ, bylo v 4letých oborech více uchazečů, kteří by nesplnili stanovenou minimální hranici právě z M poznatky z výsledků maturitní zkoušky dlouhodobě potvrzují, že v případě přijetí neúspěšných uchazečů na obory zakončené maturitní zkouškou mají jejich budoucí učitelé těžký úkol – dosáhnout toho, aby si žáci doplnili učivo, které zanedbali na základní škole, a pokusit se i s touto počáteční nevýhodou zvládnout navazující středoškolské učivo a na konci čtyřletého studia úspěšně složit maturitní zkoušku

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2017 – návrhy v projednávání Aktuálně se projednávají změny právních předpisů týkajících se přijímacího řízení Vláda schválila novelu školského zákona, zároveň se má změnit vyhláška č. 671/2004 Sb., a to následovně: o všechny SŠ budou konat povinně jednotné testy z ČJ a M připravené CERMATem o budou 2 termíny konání testů, uchazeči se započte lepší výsledek o váha testů v rámci přijímacího řízení minimálně 50 % o přihlášky se budou podávat nejpozději do 1. března (nyní 15. března) o přijímací zkoušky budou již od 12. dubna (nyní od 22. dubna) NIC NENÍ DEFINITIVNĚ SCHVÁLENO, VŠE MUSÍ PROJEDNAT PARLAMENT ČR!!! Bližší informace snad příští rok o tomto čase

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Podporované obory vzdělání MŠMT vyhlásilo v březnu 2015 rozvojový program na podporu odborného vzdělávání s finanční alokací 200 mil. Kč pro celou ČR (stejně jako ve 2014) Cílem je finanční podpora „ohrožených“ oborů vzdělání a také oborů, které lze z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné Podpořeny víceoborové třídy nebo jednooborové málopočetné třídy (≤20 žáků) ve vybraných skupinách oborů: 21, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 39, 41, 53 Finanční prostředky jsou určeny výhradně na mzdy v podpořených oborech Pro střední školy v MSK bylo určeno 23 mil. Kč (loni 24 mil. Kč) Podpořeno celkem 40 SŠ všech zřizovatelů Maximální částka na jednu SŠ byla 1.370 tis. Kč/rok (nejvíce SOU) MŠMT uvádí, že rozvojový program bude vyhlášen také v příštím roce se stejným objemem finančních prostředků (200 mil. Kč)

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Průběh středního vzdělávání Přestup žáka střední školy je možný pouze z jedné střední školy do druhé střední školy Přestup žáka základní školy do střední školy není možný (např. nelze, aby žák šestého ročníku základní školy přestoupil do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia) Přijetí uchazeče do prvního ročníku střední školy je možné pouze na základě přijímacího řízení Do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Ukončování středního vzdělávání Střední vzdělání – závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce Střední vzdělání s výučním listem – závěrečná zkouška – vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Střední vzdělání s maturitní zkouškou – maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku/maturitní zkoušku – za rozhodné datum pro ukončení postavení žáka, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, je po dohodě s MŠMT považováno datum uvedené na maturitním vysvědčení; nevykonal-li závěrečnou zkoušku/maturitní zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Změny názvů středních škol Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace – změněn název na Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace – změněn název na Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace – změněn název na Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace – změněn název na Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Organizační změny S účinností od 1. 7. 2015 došlo ke sloučení organizací Střední škola, Odry, příspěvková organizace a Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace Nástupnickou organizací se stala Střední škola, Odry, příspěvková organizace S účinností od 25. 9. 2015 došlo k výmazu organizace Střední odborné učiliště "BARON SCHOOL" spol. s r. o. z rejstříku škol a školských zařízení

17 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nové obory vzdělání od 1. 9. 2015 Obory vzdělání s maturitní zkouškou Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Gymnázium 8leté Střední odborná škola Třineckých železáren Mechanik seřizovač Obory vzdělání s výučním listem Střední škola technických oborů, Havířov–Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Strojník silničních strojů Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Sklenář

18 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nové obory vzdělání od 1. 9. 2015 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Obchodní škola Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Praktická škola jednoletá

19 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nové obory vzdělání (ve schvalovacím řízení) Obory vzdělání s maturitní zkouškou Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Laboratorní asistent, denní i dálková forma vzdělávání Asistent zubního technika, denní i dálková forma vzdělávání

20 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nové obory vzdělání (ve schvalovacím řízení) Obory vzdělání s výučním listem Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Strojní mechanik Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Strojní mechanik Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. Rekondiční a sportovní masér

21 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nové obory vzdělání (ve schvalovacím řízení) Obory vzdělání s výučním listem Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Karosář Mechanik opravář motorových vozidel Pekař Cukrář Řezník - uzenář

22 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkujeme za pozornost. Ing. Věra Kuchařová – tel. 595 622 399 Ing. Lenka Faltýnková – tel. 595 622 724, oddělení správy škol Ing. Daniel Cinař – tel. 595 622 344, oddělení rozvoje vzdělávání


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Setkání s výchovnými poradci základních škol odd. správy škol a odd. rozvoje vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google