Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví."— Transkript prezentace:

1 Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví

2 Legislativa  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (novela s účinností od 1. 1. 2016)  Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (novela s účinností od 1. 1. 2016)  Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (novela s účinností od 1. 1. 2016)  Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) (novela s účinností od 1. 1. 2016)

3 Legislativa  Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad soudržnosti (novela s účinností od 1. 1. 2016)  Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek  Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) (novela s účinností od 1. 1. 2016)

4 Legislativa Předpisy související s hospodařením ÚSC:  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (návrh nového zákona, několikrát odloženo, v tomto roce pokračování)

5 Legislativa  Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

6 Legislativa  Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

7 České účetní standardy  ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech (novela s účinností od 1. 1. 2016)  ČÚS č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih  ČÚS č. 703 – Transfery (novela s účinností od 1. 1. 2016)  ČÚS č. 704 – Fondy (novela s účinností od 1. 1. 2016)

8 České účetní standardy  ČÚS č. 705 – Rezervy  ČÚS č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek (novela s účinností od 1. 1. 2016)  ČÚS č. 707 – Zásoby (novela s účinností od 1. 1. 2016)

9 České účetní standardy  ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku (novela s účinností od 1. 1. 2016)  ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje (novela s účinností od 1. 1. 2016)  ČÚS č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (novela s účinností od 1. 1. 2016)

10 Úpravy v legislativě  Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  Doplňuje se pojem veřejné subjekty  Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek – mikro účetní jednotka, malá účetní jednotka, střední účetní jednotka (kritéria – aktiva, roční úhrn čistého obratu, průměrný počet zaměstnanců)

11 Úpravy v legislativě  Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu – příspěvková organizace, pokud tak rozhodne zřizovatel nebo malá, případně mikro účetní jednotka, při splnění podmínek  Vymezení jednoduchého účetnictví  Prováděcí předpis - stanoví rozsah a způsob sestavení účetní závěrky v plném a ve zkráceném rozsahu

12 Úpravy v legislativě  U VÚJ – informace se považuje za významnou – v případě ocenění nehmotného majetku ve výši nad 60 000,- Kč nebo u samostatných hmotných movitých věcí nebo souboru hmotných movitých věcí ve výši nad 40 000,- Kč

13 Úpravy v legislativě  Stanovení povinnosti mít ověřenou účetní závěrku pro jednotlivé typy účetních jednotek  Povinnost a vymezení účetních jednotek, které sestavují konsolidovanou účetní závěrku  Doplnění a vymezení pojmu Účetní výkazy za Českou republiku

14 Úpravy v legislativě  Doplnění Zprávy o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země  Dochází ke změně zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

15 Úpravy v legislativě  Dochází ke změně zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  Dochází ke změně zákona o auditorech (zákon č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

16 Úpravy v legislativě  Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  Zrušují se účty 044, 045 – Uspořádací účty technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

17 Úpravy v legislativě  Upřesnění pojmu TZ – Náklady vynaloženými na TZ se rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého dlouhodobého majetku (rozpor se zákonem o dani z příjmů)  Ostatní zásoby – nemovité a movité věci za účelem bezplatného předání (dar)

18 Úpravy v legislativě  Finanční majetek, repo obchody  Odpisování v případě změny k příslušnosti hospodaření – OSS  Účet 375 – Zprostředkování krátkodobých transferů (změna názvu)  Účet 475 – Zprostředkování dlouhodobých transferů (změna názvu) – určen pouze pro OSS

19 Úpravy v legislativě  Nově doplněny účty 364 a 369 – Závazky z neukončených finančních operací a Pohledávky z neukončených finančních operací

20 Úpravy v legislativě  Nově doplněny účty 975 a 976 – Krátkodobé a dlouhodobí podmíněné závazky z přijatého kolaterálu (Kolaterál – jedná se o peněžní prostředky nebo finanční aktivum (např. akcie, dluhopisy apod.), které dlužník poskytuje věřiteli jako předmět finančního zajištění pro případ nesplnění svého závazku).

21 Úpravy v legislativě  Vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  Pouze formální úpravy § 2 – základní pojmy: pojem hmotný majetek se nahrazuje pojmem – majetku a závazků, úprava v odkazu na zákon o účetnictví

22 Úpravy v legislativě  § 3 – pojem Ministerstva, státní fondy a Pozemkový fond České republiky se nahrazuje pojmem Ministerstva a státní fondy § 8 – úprava v odkazu na zákon o účetnictví

23 Úpravy v legislativě  Vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  Odstranění nedůslednosti u ZO/NZO  Úprava Přílohy č. 2a – Pomocný analytický přehled, zrušení vykazování partnerů transakce P22, P21 u vybraných nákladových a výnosových účtů

24 Úpravy v legislativě  Zrušení vykazování průměrné marže  Odstranění položek „dotace v rámci přenesené působnosti“  Kontaktní osoba  Majetkové účasti  REPO operace

25 Úpravy v legislativě  Úprava Přílohy č. 2b – Termíny pro předávání PAP – vypouští se číslo výkazu  Úprava Přílohy č. 3 – Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů, rozdělení Přehledu o změnách vlastního kapitálu a Přehledu o peněžních tocích

26 Úpravy v legislativě  Úprava Přílohy č. 3a – Pomocný konsolidační přehled  Nová Příloha č. 3b - Seznam účetních jednotek patřících do DKCS

27 Úpravy v legislativě  Vyhláška č. 312/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  Zrušení některých konsolidačních položek  Kontaktní osoba  Aktualizace konsolidačního manuálu  Aktualizace převodového můstku pro podnikatele  Příklad pro vyplnění PKP

28 Úpravy v ČÚS  ČÚS č. 701 – upřesnění okamžiku uskutečnění účetního případu v případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí

29 Úpravy v ČÚS  ČÚS č. 703 – upřesnění významu průtokového transferu – průtokovým transferem je ten, u něhož jeho poskytovatel určil příjemce a výši, a účetní jednotka je povinna jej poskytnout (neovlivní výši ani příjemce)

30 Úpravy v ČÚS Výjimku tvoří:  finanční prostředky poskytnuté krajským úřadem - § 161 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů

31 Úpravy v ČÚS  finanční prostředky poskytnuté krajským úřadem z titulu účelové dotace na výdaje spojené s volbami (zastupitelstva obcí a krajů, Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, prezidentské volby)

32 Úpravy v ČÚS  ČÚS č. 703 a č. 704  Ve vazbě na novelu zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (únor 2015) – týkající se novely tvorby fondu investic, kdy investiční dotace ze státních fondů, ale i jiných veřejných rozpočtů, jsou zdrojem investic, byly upřesněny ČÚS č. 703 a č. 704.

33 Úpravy v ČÚS  Došlo k doplnění ČÚS č. 703, že v případě účtování o fondu investic bude účetní jednotka účtovat podle ČÚS č. 704 a zároveň podle ČÚS č. 703, pokud se bude jednat o transfer

34 Úpravy v ČÚS  ČÚS č. 706  Formální úprava – číslo položky rozvahy  ČÚS č. 707  Formální úprava – číslo položky rozvahy

35 Úpravy v ČÚS  ČÚS č. 708  V souvislosti s tím, že si účetní jednotka sama stanoví dobu používání, byly odstraněny Přílohy č. 2 a 3

36 Úpravy v ČÚS  ČÚS č. 709  Některé formální úpravy a doplnění pohledávky zřizovatele za příspěvkovou organizací zřízenou dle zvláštního zákona (zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů a zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a opačně o dluhu příspěvkové organizace vůči zřizovateli

37 Úpravy v ČÚS  ČÚS č. 710  Úprava souvisí s upřesněním technického zhodnocení a odstraněním účtů 044 a 045. Přečíslování položek v rozvaze.

38 Termíny závěrek  Seznam – termín do 15. 1. 2016  Automat – termín do 25. 1. 2016  CSÚIS – termín Fin 2 - 12M do 25. 1. 2016 účetní výkazy do 10. 2. 2016 účetní výkazy (PAP) do 15. 2. 2016

39 Termíny závěrek 2016  Automat – termín do 12. dne následujícího měsíce  CSÚIS – termín Fin 2 - 12M do 12. dne následujícího měsíce účetní výkazy do 20. dne následujícího měsíce účetní výkazy (PAP) do 25. dne následujícího měsíce

40 Termíny závěrek 2016  Do CSÚIS se nezasílají výkazy  Fin 2 – 12M za měsíce leden a červenec  Automat – data za leden, únor a počáteční stavy data za červenec do konce srpna

41 Děkuji za pozornost RNDr. Vlasta Vaidová


Stáhnout ppt "Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google