Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Egypt str. 59 – mapa http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/jak-se- stavely-pyramidy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Egypt str. 59 – mapa http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/jak-se- stavely-pyramidy."— Transkript prezentace:

1 Egypt str. 59 – mapa stavely-pyramidy

2 Egypt druhá nejstarší civilizace ve Středomoří - Která je první?
stát se snad nejdelšími dějinami v historii – téměř tři tisíce let obdivuhodné věci – stavba pyramid, mumifikace lidských těl … vynález písma

3 Přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo a obchod
Sahara nebyla vždy pouští jako dnes – do pol. 3. tis. př. n. l. zeleň, hojnost zvěře postupné vysychání půdy, ale ještě v období pyramid stepi – možné lovit nejúrodnější údolí Nilu pravidelné rozvodňování Nilu – tání sněhu v horách (tam i pramení) záplavy – jediným zdrojem vláhy pro okolní půdu (v Egyptě prší jen výjimečně) – z hor černé bahno – hnojí půdu

4 Delta název pro typ ústí řeky do moře, kdy se řečiště široce rozvětvuje dostává tvar řeckého písmena delta Δ v deltách bývají často bažiny, protože je tam spousta vody Nil není jedinou řekou na světě, která deltu vytváří https://www.youtube.com/watch?v=nXN0Z7YUnVA

5 Zemědělství zemědělství pravděpodobně z Mezopotámie
původně využívání jen přirozených záplav postupná stavba zavodňovacích kanálů dvě až tři sklizně za rok pšenice, ječmen, len, ovoce, zelenina, luštěniny, vinná réva hovězí dobytek, ovce, kozy, kachny Co vidíme na obrázku? - polní práce v Egyptě – muž oral, žena sila Všimněte si konstrukce oradla. Všimněte si oděvu prostých Egypťanů.

6 Doplňte Záplavy v Egyptě způsobovaly ………………………………………………………
Znalost zemědělství přišla do Egypta z ………………………………………… Egypťané pěstovali ……………………………………………………………………… Egypťané chovali …………………………………………………………………………….

7 Pouště jsou suchá a někdy velmi rozsáhlé oblasti
nemusí být jen písečné jako Sahara pouště písečné, kamenité a mrazivé velké pouště v Asii a ve vnitrozemí Islandu pouště vznikají také přičiněním člověka – ekologické katastrofy

8 Řemeslo a obchod Egypťané uměli vyrábět hliněné nádoby pomocí hrnčířského kruhu a znali i vypalovací pece tkalcovství – na vysoké úrovni látky především lněné, některé velmi jemné až průsvitné kovotepectví, kovolitectví, stavitelství nedostatek některých surovin – měď – snaha dobýt území, kde se těžily potřebné suroviny zdatní obchodníci

9 Pravda x lež Egypťané vynikali především v košíkářství.
Nedostatek surovin řešili pouze obchodem. Egypt postrádal některé suroviny, například měď.

10 Počátky starého Egypta – sjednocení Egypta
původně na Nilu dva státy – Horní Egypt a Dolní Egypt Horní Egypt na horním toku Nilu – na jihu, v hornaté krajině, žili tam lovci a kočovní pastevci Dolní Egypt na dolním toku Nilu – na severu v úrodné deltě dolního toku Nilu, zemědělci – styk s vyvinutějšími asijskými civilizacemi Dolnoegypťané vyspělejší, mírumilovnější vládci Horního Egypta na Dolní zaútočili, tak se Dolní neubránil v 1. pol. 3. tis. př. n. l. se Hornímu Egyptu podařilo ovládnout Dolní Egypt a na řece Nilu vytvořit jeden velký centralizovaný stát zakladatelem říše faraon Meni v Egyptě vznikl centralizovaný stát brzy (na rozdíl od Mezopotámie) – bylo potřeba kvůli rozvádění vody ze záplav usměrňovat tok Nilu po celé jeho délce, aby záplavy nepůsobily škody, ale naopak přinášely užitek

11 Otázky Jaký byl rozdíl mezi Horním a Dolním Egyptem?
Ukažte na mapě Horní a Dolní Egypt. Kdy a jak vznikl v Egyptě centralizovaný stát? str. 61 – obrázky a přečíst text Červenou korunu Dolního Egypta zdobila hlava kobry, bílou korunu Horního Egypta hlava supice. Byly to ochránkyně těchto zemí. Po vzniku jednotného Egypta se spojily i obě koruny.

12 Společnost ve starém Egyptě
nakreslete si pyramidu a vepište do ní strukturu egyptské společnosti Která vrstva je nejméně početná? Která vrstva je nejvíce početná? Jak se nazývá vládce Egypta?

13 Společnost ve starém Egyptě
vládce Egypta = faraon Jaký význam měl faraon? byl pokládán za ztělesnění boha, měl neomezenou moc a jeho slovo bylo zákonem, vlastníkem veškeré půdy podobné postavení jako faraon měli i jeho příbuzní titul faraon se dědil po mužské linii pokud byla přerušena linie (např. na trůn dosedl manžel faraonovy dcery), skončila vláda jednoho rodu – dynastie a nastoupila nová

14 druhou nejdůležitější vrstvou – kněží
chrám = středisko vzdělanosti, řemeslnické dílny vojenští velitelé – potlačovat nepokoje mezi obyvatelstvem, bránit stát před nepřáteli a vést výbojné války úředníci - řízení velkého státu - původně faraonovi příbuzní - vezír – řídil státní správu - pro správu tak velkého území rozdělení na kraje - v čele každého kraje správce – dohlížel na výběr daní a udržování zavodňovacích zařízení + soudní pravomoc - výběrčí daní, účetní, písaři, správci sýpek otroci – nejprve málo (váleční zajatci – počet rostl v době válek) – těžké práce v kamenolomech, dolech a při stavbách pyramid základním společenstvím v Egyptě – vesnická občina

15 Opakování Jak vypadala společnost ve starověkém Egyptě? nadysite
ranofa zerív Jaký význam měli ve společnosti vojenští velitelé, kněží a úředníci?

16 Dějiny Egypta dlouhé skoro tři tisíce let
období, kdy byl Egypt samostatným, silným státem, nazýváme Stará, Střední a Nová říše Egypt vznikl v době kamenné – i stavba pyramid největší rozmach v době bronzové úpadek v době železné

17 Rozkvět Egypta Nová říše ( př. n. l.) – vrchol slávy a moci Egypta největší hospodářský, kulturní a územní rozmach Egypta významná panovnice – královna Hatšepsut žádné války – Egypt nesmírně zbohatl obchodní výpravy hospodářský rozkvět podpora stavební činnosti – velkolepé chrámy

18 Thutmos III. nástupce královny Hatšepsut
bohatství, které Hatšepsut získala, umožnilo Thutmosovi vést dobyvačné války zdatný válečník největší územní rozsah Egypta ve svých dějinách Thutmos na severu překročil Eufrat Egypt – přímý styk s mezopotamskými civilizacemi následníkům se nepodařilo udržet obrovskou říši

19 Otázky Egypt vznikl v době ……………………………………………………………….
Největší rozmach Egypta byl v době ……………………………………………… K úpadku Egypta docházela v době …………………………………………… Období největšího rozkvětu Egypta se nazývá …………………………… a existovalo v době ………………………………………………………….. Rozdíly mezi královnou Hatšepsut a faraonem Thutmosem III. jsou ……………………………………………………………………………………..

20 Úpadek Egypta bohatství Nové říše hlavně z obchodu s mědí
K čemu je potřeba měď? na Předním východě začátek doby železné měď nešla na odbyt, Egypt chudnul – úpadek Egypt se stal slabým státem, proto ho začaly ovládat jiné národy To už známe. Které národy ovládaly Egypt? 7. st. př. n. l. – nadvláda Asýrie koncem 6. st. př. n. l. – dobyt Peršany koncem 4. st. př. n. l. po porážce Persie Alexandr Makedonský vládcem Egypta po Alexandrově smrti, roku 30 př. n. l. připojen k Římu poslední egyptskou panovnicí královna Kleopatra

21 Otázky – prodiskutujte ve skupině
Proč došlo k úpadku Egypta? Které národy Egypt postupně ovládly?

22 Tutanchamon nejznámější egyptský faraon
žil ve 14. st. př. n. l. a zemřel, když mu bylo 18 let zobrazován ve zlaté pohřební masce jeho hrobka jedinou nevyloupenou královskou hrobkou v Egyptě, kterou se povedlo archeologům objevit 1922 – hrobku objevil Howard Carter

23 Kultura ve starověkém Egyptě – náboženství
polyteisté – velké množství bohů někteří bohové uctíváni v celé zemi, jiní jen na určitém místě většinu bohů umělci zpodobňovali s hlavou nějakého zvířete – pozůstatek z dob, kdy si bohy nepředstavovali jako lidi, ale jako zvířata některá zvířata a ptáci v Egyptě posvátní – ibisové, krokodýlové, sokoli, opice a hlavně kočky – jejich zabití těžkým zločinem

24 Každý si vybere a zapíše do sešitu jména minimálně tří bohů

25 Mumifikace http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/mumifikace
souvisí s náboženskými představami Egypťané věřili, že dokud se tělo nerozpadne, přebývá v něm duše proto se snažili uchovat těla svých zemřelých co možná nejdéle taková, jaká byla za živa do hrobů dávali zemřelým předměty denní potřeby, které bude podle jejich názoru duše ve světě mrtvých potřebovat

26 Mumifikace mumifikace složitým procesem – odstranění vnitřností a tekutin → díky tomu získali Egypťané výborné lékařské znalosti trvala několik týdnů – nakonec bylo nabalzamované (vysušené a natřené mastmi) tělo pečlivě obtočeno úzkými pruhy látky, dlouhými desítky metrů – často se na ně psaly posvátné texty, které měly mrtvým usnadnit cestu do podsvětí ze stejného důvodu se mezi obinadla vkládaly různé amulety Egypťané mumifikovali i zvířata, která pokládali za posvátná – kočky, býky, krávy, krokodýly, paviány, sokoly a ibise

27 Otázky Co jste se dozvěděli o egyptském náboženství?
Bůh Hor se sokolí hlavou byl bohem slunce, faraon byl jeho ztělesněním na zemi. Co jste se dozvěděli o egyptském náboženství? Proč Egypťané mumifikovali své mrtvé? V čem mumifikace spočívala? Která věda se rozvíjela na základě poznatků získaných mumifikací zemřelých? Bůh Anup s šakalí hlavou se sklání nad mumií. Anup byl ochránce pohřebišť a mrtvých a také patron balzamovačů – odborníků na mumifikaci.

28 Vzdělanost, písmo a literatura
písmo vzniklo v Egyptě ve 4. tis. př. n. l. písmo obrázkové – jeden znak = jedno slovo hieroglyfy – rozluštil je roku 1822 J. F. Champollion (fr. egyptolog) – pomohl mu k tomu nález desky, na níž byl nejen text v hieroglyfech, ale i jeho překlad do řečtiny nejběžnějším materiálem, na který se psalo = papyrus – vyráběný ze stonků rostliny nařezaných na tenké plátky účty, soupisy daní, pohádky, báje, pověsti, náboženské texty a soubory rad do života

29 Vzdělanost školy v Egyptě vznikaly jen při chrámech
egyptské písmo bylo velmi složité, proto musely děti školu navštěvovat několik let, než se naučily dobře psát ve škole také matematika a zeměpis, na rozdíl od Mezopotámie ne cizí jazyky znalost čtení a psaní se postupně rozšířila do všech vrstev společnosti syn dědil povolání po svém otci odborná škola pro písaře vědecké ústavy – Domy života – astronomie, náboženství, lékařství

30 Přeskládejte písmenka
gyfhiroely rypupas loplonimach porovnejte egyptské a mezopotamské školství https://www.youtube.com/watch?v=3T- wUtleGPI&index=2&list=PLkMnOOP_R4KA8lE8bPL-X9eXOejhWDkXV

31 Věda mnoho věd vzniklo v Egyptě na základě každodenní činnosti
geometrie – potřeba po záplavách vyměřovat pole vypočítat objem zeminy vykopané při hloubení kanálů astronomie – nutnost předvídat počátek záplav matematika – desetinná soustava lékařství – důležité znalosti díky mumifikaci věda na vysoké úrovni → egyptští lékaři žádaní i v zahraničí specializace lékařských oborů – oční a zubní lékařství, chirurgie

32 Doplňte V Egyptě se rozvíjely tyto obory: ……………………………….
Vedly k tomu tyto důvody ………………………………..

33 Umění Egypťané byli výbornými řemeslníky a dokázali zhotovovat skvostné předměty denní potřeby i šperky Díky čemu to víme? díky bohatým výbavám hrobů šperky vyráběli z drahých kovů, polodrahokamů a vykládali je em

34 Umění zachovalo se nám také mnoho egyptských kreseb
neznali perspektivu věci, které měly být vzdálené, malovali k hornímu okraji obrazu, blízké naopak k dolnímu osoby, které byly na obraze důležitější (např. faraon), byly větší než ostatní

35 Umění reliéfy a sochy – od mnohametrových po drobné miniatury
sochy bohů a faraonů působí strnulým a majestátním dojmem vytvářeny podle přísných pravidel, která jim měla dodat vznešenosti uměli zachytit skutečnost přirozeně – sochy prostých lidí známým sochařským dílem sfingy – tvorové s lidskou hlavou a lvím tělem – hlídaly pyramidy a chrámy

36 Otázky Popište, jak Egypťané nahrazovali při kreslení neznalost perspektivy. Jak vyjadřovali společenské postavení zobrazovaných postav? Jaký byl rozdíl mezi sochami faraonů nebo bohů a sochami prostých lidí? Proč? Co jsou sfingy? prohlédněte si obrázky na str. 67, čtěte nahlas

37 Architektura nejvýznamnějšími stavebními památkami v Egyptě jsou pyramidy – obrovské stavby ve tvaru jehlanu nejstarší pyramidy – 3. tis. př. n. l. – stupňovité – připomínají mezopotamské zikkuraty – 1. pyramida Džosérova později měly pyramidy hladké stěny opracované kvádry na stavbách pyramid pracovali otroci a v době záplav i rolníci pyramidy = hrobky faraonů nejznámější a největší pyramidy v Gíze

38 Architektura Egypťané také budovali velkolepé chrámy
sloupy, které podpíraly jejich střechy, byly inspirovány přírodou a měly připomínat palmy, papyrus nebo lotos (obr. str. 67) na str. 67 vyhledejte a vypište, jak vypadaly domy prostých Egypťanů srovnejte je s domy zámožnějších lidí

39 Otázky K čemu sloužily pyramidy? Porovnejte je s mezopotámskými zikkuraty. Jak vypadaly egyptské obytné domy?

40 Česká egyptologie čtení str. 69

41 Otázky – shrnutí – skupinová práce
Vysvětlete rozdíl mezi Horním a Dolním Egyptem. Proč Horní Egypt ovládl Dolní? Kdy Egypt dosáhl vrcholu svého rozkvětu? Co tomu napomohlo? Co bylo příčinou úpadku Egypta? Ve které to bylo době? Ve kterém období vznikaly první pyramidy? Porovnejte egyptskou společnost, architekturu, výtvarné umění, písmo a vzdělanost s mezopotamskými. Najdete nějaké podobnosti? Jaké důležité události se odehrály v Mezopotámii v době starověkého Egypta? Jaké obdivuhodné věci Egypt dokázal? Která oblast byla nejúrodnější? Co znamenali pro Egypťany záplavy? Jak vypadalo zemědělství v Egyptě? Jaké rostliny pěstovali? Jaké živočichy chovali? Jaké typy pouští existují? Jaká řemesla ovládali? Jak se jmenuje zakladatel sjednoceného Egypta? Vznikl v Egyptě centralizovaný stát? Jak vypadala v Egyptě struktura společnosti? Jakou funkci měl faraon? Co je to dynastie? Jací úředníci v Egyptě existovali? K čemu byli otroci? Popište vládu královny Hatšepsut. Popište vládu faraona Thutmose III. Které civilizace ovládaly Egypt? Proč známe Tutanchamona? Kdo objevil jeho hrobku? Popište egyptské náboženství. Jmenujte egyptské bohy. Co je to mumifikace a jak vypadá? V jakých oblastech se rozvíjela věda? Jaké písmo vzniklo v Egyptě? Na co se psalo? Kdo rozluštil hieroglyfy? Co to jsou pyramidy, k čemu sloužily a jak vypadaly?

42 Čtení str. 70


Stáhnout ppt "Egypt str. 59 – mapa http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/jak-se- stavely-pyramidy."

Podobné prezentace


Reklamy Google