Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

městys ŽINKOVY Strategie rozvoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "městys ŽINKOVY Strategie rozvoje"— Transkript prezentace:

1 městys ŽINKOVY Strategie rozvoje 2015 - 2020
Zastupitelstvo městyse Žinkovy městys ŽINKOVY Strategie rozvoje

2 Strategie rozvoje městyse Žinkovy - ÚVOD
Městys Žinkovy, i.č.: , sídlem Žinkovy č.p. 84, Nepomuk, (Plzeňský kraj, okr.Plzeň-jih), nadmořská výška 462 m, se nachází cca 35 km od města Plzně, západně pak 20 km od „brány Šumavy“, města Klatov a 6 km od města Nepomuk, kde působí Úřad s rozšířenou působností. Žinkovy jsou členy DSO Mikroregion Nepomucko a MAS (LAG) sv. Jana z Nepomuku. Městys je jednotkou, kde žije trvale téměř 1000 obyvatel, v městysi je však, pro jeho rekreační a relaxační charakter a půvab, stále přítomna četná komunita rekreantů – chatařů, chalupářů a krátkodobých návštěvníků, zejména rybářů, cykloturistů i turistů pěších. Významným činitelem prostředí Žinkovska je opravovaný zámek Žinkovy a jeho areál, nyní ve vlastnictví obchodní společnosti. V městysi působí Domov klidného stáří, s cca 100 seniorů a Základní a mateřská škola o cca 100 žáků. Ozdobou okolí městyse je mj. rybník Labuť, o výměře 62 ha, již výše zmíněný žinkovský zámek (sídlo rodu Drslaviců, kolem r první písemné zmínky), poté Klenovců a dalších rodů a osobností, jak je možno zájemci z řad místních i turistů prostudovat ve Vlastivědné sbírce Žinkovska – v malém, soukromém muzeu v péči městyse, které popisuje Žinkovsko od prvních známek snad předslovanského osídlení, přes už doložená slovanská hradiště, až do 19. a 20. století. Žinkovy byly českým králem Přemyslem Otakarem II. vyzdviženy do postavení „městys“ a toto postavení jim bylo v souladu se zákonem, vráceno ke dni , Poslaneckou sněmovnou PČR. Stalo se to už v době, kdy Žinkovům byl uznán vlastní znak a vlajka-prapor (od 4. března 2004), rovněž na základě rozhodnutí PS PČR. Znak dvouocasého lva dostal městys Žinkovy v polovině 13. stol. od panovníka (viz výše a viz dílo Václav Král z Dobré vody : Heraldika, Praha 1900), čtyři stříbrné kotouče nad hlavou lva, historicky odkazují na působení rodu Kokořovců z Kokořova na Žinkovsku (použit motiv erbovního klenotu tohoto rodu) a nově symbolizující svým počtem i všechny čtyři části dnešního městyse – Žinkovy, Kokořov, Březí a Čepinec. Žinkovská vlajka – prapor, vychází z barevnosti historického znaku. Třemi šikmými pruhy se dovolává odkaz rodu žinkovských Drslaviců (tzv. heraldický motiv „trojúřičí“) , význam čtyř stříbrných kotoučů – viz text u znaku. Ozdobou Žinkovska je žinkovský zámek. Kdysi vodní tvrz, poté klasicistní zámeček a před přestavbou do romantizující podoby podle návrhu architektů Felnera a Hellmera r (jak jej známe dnes), nepříliš vzhledná vila s trojdílnými okny (foto ve Vlastivědné sbírce Žinkovska). Poslední úplná oprava zámeckého areálu začala v roce 2008, opravou střechy, krovů a fasád, postupnou rekonstrukcí bývalých stájí a zámecké kaple (2015). Další informace najdete na Obnovovaný žinkovský zámek dominuje památkám správního území městyse Žinkovy. Pro svůj pohádkový vzhled je obdivován návštěvníky. Nejen místní občané, zámek právem pokládají za mimořádný faktor rozvoje městyse.

3 Strategie rozvoje městyse Žinkovy
Zámek Žinkovy – významný bod rozvoje městyse Žinkovy a Žinkovska GPS: 49°28'42.82"N, 13°30'9.93"E (zámek) 49°29’0.254"N,13°29’21.999"E (městys) Zámek Žinkovy

4 Strategie rozvoje městyse Žinkovy řešení katastrálního území městyse, správní území, podmínky hospodářského rozvoje, aktivity v území působících subjektů Správní území městyse Žinkovy zahrnuje katastrální území Žinkovy ( ), Březí u Žinkov ( ), Kokořov ( ). Celková výměra řešeného území je ha. V současné době ve správním území městyse Žinkovy trvale žije 851 občanů (k ), z toho ve Březí 150 obyvatel, v Kokořově 110, v Žinkovech 553 a v Čepinci 38 obyvatel. Základním rozvojovým nástrojem je „Územní plán“ (cit.: Územní plán 2013, autorka Ing.arch. Blanka Hysková, Studio Hysek, Plzeň, dále jen Územní plán nebo ÚP, ze kterého s laskavým svolením autorky, citujeme přímo text ÚP 2013 a to v uvozovkách nebo ho parafrázujeme, aniž bychom měnili podstatu sdělení ÚP ), který stanovuje tato opatření : „ - v zastavěném a zastavitelném území vytvořit podmínky pro nárůst počtu obyvatel o cca 300 obyvatel, (předpokládá se migrace obyvatel do Žinkov). Případné další plochy bydlení budou zařazeny v plochách územních rezerv, - stanoví stabilizované plochy, vymezí plochy přestaveb a zastavitelné plochy pro bydlení a občanské vybavení především v rámci zastavěného území (v prolukách) a územích navazujících na zastavěné území. Nové plochy pro rozvoj výroby vymezí v rozsahu úměrném velikosti a potřebám obce tak, aby měly minimální negativní vliv na okolí. - Nové rozvojové plochy budou napojeny na dopravní a technickou infrastrukturu … “. Územní plán městyse vytváří předpoklady a podmínky pro rozvoj celého území s ohledem na vyváženost podmínek pro udržitelný rozvoj území, ochranu kulturních, přírodních a civilizačních hodnot území. „… bude respektována stávající urbanistická a architektonická struktura jednotlivých částí obce.“ Stálou pozornost městys věnuje památkám všeho druhu. „Rozvojové plochy budou napojeny na dopravní a technickou infrastrukturu. V zastavěném a zastavitelném území budou vytvořeny podmínky pro zvýšení prostupnosti území zejména pro pěší dopravu. Při koncepci jednotlivých zastavitelných území s funkcí bydlení bude dostatečně dimenzován veřejný prostor, včetně uplatnění vzrostlé zeleně tak, aby po své realizaci tento prostor umožňoval neformální kontakt obyvatel městyse. Bude dodrženo ustanovení § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území“.

5 Strategie rozvoje městyse Žinkovy
Základními koncepčními směry rozvoje městyse Žinkovy jsou : Stálé uplatňování a propagování všech tradičních metod demokratické společnosti, s důrazem na pravidla zastupitelské demokracie s prvky demokracie přímé. Podněcování vytváření a následná morální i finanční podpora spolků, dobrovolných občanských sdružení a aktivit, např. Sboru dobrovolných hasičů všech tříd ve všech obcích městyse, kde SDH působí, sportovních klubů, jakým je TJ Sokol Žinkovy, Lověně, mysliveckému sdružení, Sdružení zahrádkářů, a dalším stávajícím i budoucím spolkům, také kulturním a sportovním aktivitám a akcím pro českého státu, Čechů, Moravanů, Slezanů a dalších českých občanů, upevňování a posilování zvyků a obyčejů majících svůj základ v křesťanské hodnotové orientaci Evropy a tím také i obyvatel našeho státního útvaru, ať už to bylo kdysi, teď anebo to nastane v blízké či vzdálenější budoucnosti, respektování a dodržování Ústavy a dalších obecně závazných předpisů ČR, jakož i předpisů zavazujících země EU, mezi kterými zaslouží být uvedeny například zásady územního plánování, jak jsou specifikovány v §§ 18 n. zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, posílení rekreačního charakteru správního území městyse Žinkovy, podpora rozvoje bydlení a občanské vybavenosti, stabilizace ploch zemědělské výroby a v omezeném rozsahu možnost rozvoje výrobní činnosti tak, aby neměla negativní dopad na okolí, vytvoření podmínek pro intenzivní využití zastavěného území a stávající technické infrastruktury, a především správné načasování, zahájení a realizace projektu „Vodovod a kanalizace s ČOV městyse Žinkovy, I.a II. část“ a na především budoucí technické infrastruktury s následným rozvojem zástavby v bezprostředně navazujících plochách, které logicky doplňují zastavěná území, ochrana dochovaných památek (soch, budov, muzejních exponátů, apod.) a kulturních hodnot (lidové zvyky v českém kalendářním roce, ohlas lidových písní Žinkovska, amj.), vědomý důraz na odkaz osobností narozených v Žinkovech (viz propagační brožura Žinkovy z roku 2005) zejména pro děti a mládež. Zprostředkování všech těchto a dalších hodnot soudobými prostředky předávání, počínaje komponovanou přednáškou a konče materiálem, který jde sdílet na Facebooku. Nová definice a pružná průběžná inovace současných duchovních i materiálních potřeb obyvatel i návštěvníků městyse, tj. zejména potřeb v oblasti kultury, cestovního ruchu a rekreace, ale i cílené zvyšování nové gramotnosti, s využitím teď výhodného „převráceného“ předávání dovedností a zkušeností z mladších na starší populárními prostředky, pod gescí městyse, s pravidelným veřejným posuzováním výstupů takového procesu, ochrana krajinných hodnot a obnova přírodních prvků v místech, kde byly vlivem hospodaření a neblahé společenské totalitní praxe v letech 1938 až 1989, v krajině a myslích občanů poškozeny, potlačeny nebo zničeny, vymezení regionálních prvků ÚSES (Územní Systém Ekologické Stability) a doplnění regionálních a především lokálních prvků ÚSES, stabilizace ploch potřebných k eliminaci závad na dopravní síti (viz Územní plán městyse Žinkovy 2013). Strategie rozvoje městyse Žinkovy řešení katastrálního území městyse, správní území, podmínky hospodářského rozvoje, aktivity v území působících subjektů „ … podpora rozvoje bydlení a občanské vybavenosti, stabilizace ploch zemědělské výroby a v omezeném rozsahu možnost rozvoje výrobní činnosti tak, aby neměla negativní dopad na okolí, …“ Dále pak : vytvoření podmínek pro intenzivní využití zastavěného území a stávající technické infrastruktury, a především správné načasování, zahájení a realizace projektu „Vodovod a kanalizace s ČOV městyse Žinkovy, I.a II. část“ a na především budoucí technické infrastruktury s následným rozvojem zástavby v bezprostředně navazujících plochách, které logicky doplňují zastavěná území (!) , ochrana dochovaných památek (soch, ve spolupráci s Katolickou církví, budov, muzejních exponátů, apod.) a kulturních hodnot (lidové zvyky v českém kalendářním roce, ohlas lidových písní Žinkovska, Masopust, Staročeské máje, atd., atp..), vědomý důraz na odkaz osobností narozených a také působících v Žinkovech (viz propagační brožura Žinkovy z roku 2007) zejména pro děti a mládež a turisty. Zprostředkování všech těchto a dalších hodnot soudobými prostředky sdílení (např. Facebook, Twitter, web stránky městyse Žinkovy aj.). Reakce na současné duchovní i materiální potřeby obyvatel i návštěvníků městyse, tj. zejména potřeb v oblasti kultury, cestovního ruchu a rekreace, ale i cílené zvyšování nové gramotnosti, s využitím teď výhodně „převráceného“ předávání dovedností a zkušeností z mladších na starší aktuálními prostředky. ochrana krajinných hodnot a obnova přírodních prvků v místech, kde byly vlivem hospodaření a neblahé společenské totalitní praxe v letech 1939 až a 1948 až 1989, v krajině a myslích občanů poškozeny, potlačeny nebo zničeny. Nové vymezení regionálních prvků ÚSES (Územní Systém Ekologické Stability) a doplnění regionálních a především lokálních prvků ÚSES je naprosto nezbytné, stabilizace ploch potřebných k eliminaci závad na dopravních sítích (Územní plán 2013).

6 Strategie rozvoje městyse Žinkovy výčet konkrétních Opatření v území městyse, urbanistická koncepce, zastavitelné plochy, sídelní zeleň „ … URBANISTICKÁ KONCEPCE : dopravní dostupnost území zůstává zachována, „… přeložka silnice II/230 (viz také Územní plán obce Žinkovy, 2002) vytvořila podmínky pro zklidnění zastavěného území Kokořov, nové trasování silnice II/191 po stávajících komunikacích v trase Kokořov–Žinkovy– Petrovice–Klatovy, zklidňuje i hlavní přístupovou trasu z centra městyse ke škole, sportovištím a k žinkovskému zámku, nová propojení pro pěší, mezi náměstím městyse a žinkovským zámkem, podél západního břehu rybníka Labuť zdůrazňují rekreační charakter Žinkovska, podporu má intenzifikace stávající zástavby v Žinkovech, Kokořově a Březí. Plošný rozvoj zástavby umožňuje výstavbu především v Žinkovech, naproti tomu, např. lokalita Ovčín v obci Březí, je ponechána ve stávajícím rozsahu, bez možnosti plošného rozvoje. Využití zemědělských dvorů v krajině (zejména farma Olšovka a dvůr Žinkovice) je umožněno v souladu s „únosností“ krajiny, plošný rozvoj těchto území je omezen převážně na stávající zastavěné území “. V Žinkovech bude prověřena možnost nové lokalizace Základní a mateřské školy včetně sportovních ploch (R3.1 , R3.2) v návaznosti na budovu bývalé Mateřské školky v jihozápadní části městyse, v těžišti bytové zástavby. Případným uvolněním stávajícího objektu Základní školy a mateřské školy se vytvoří podmínky buď pro rozšíření ubytovacích kapacit zámku, bude-li jeho vlastník, v perspektivě 10 – 15 let pokračovat v otevřené spolupráci s městysem, anebo k jinému využití, např. k obnově žinkovského pivovaru, či eventuálně zpět k nabídce, resp. k soutěži o co nejvhodnější podnikatelskou aktivitu pro budovy bývalé Mateřské školky , atd., atp..

7 Strategie rozvoje městyse Žinkovy výčet konkrétních Opatření v území městyse, urbanistická koncepce, zastavitelné plochy, sídelní zeleň v Kokořově, je po výstavbě přeložky II/230 proluka ve stávající zástavbě zbavená hlukového zatížení od motorové dopravy a je Územním plánem 2013, určena k bydlení (zastavitelná plocha Z2.4). Ve Březí je pro bydlení navržena proluka ve stávající zástavbě (Z1.2), pro komerční občanskou vybavenost je navrhována zastavitelná plocha Z1.1 při silnici II/230 (vše viz ÚP 2013). Těžiště rozvoje výroby a služeb je pro futuro ve správním území situováno v Kokořově, v návaznosti na přeložku silnice II/230. Má jít jednak o výrobu a služby, resp. bydlení v kombinaci s řemeslnou výrobou, v proluce mezi dnešní místní komunikací (dříve II/203) a přeložkou II/230 (Z2.1, Z2.3, R2.4, R2.5). Stejně tak má jít výrobu a služby v návaznosti na zemědělský areál a přeložkou II/230 (R2.6) (vše viz ÚP 2013). Další místa rozvoje zastavitelných ploch (podle ÚP 2013) v městysi Žinkovy : „ … pro rozvoj individuální rekreace jsou využity stávající lokality chatové zástavby v Žinkovech a Čepinci, nové zastavitelné plochy pro individuální rekreaci se nenavrhují, v území jsou respektovány architektonické dominanty, charakter jednotlivých sídel a hladina zástavby. V zastavěném území budou v případě dílčích přestaveb vytvářeny podmínky pro zvýšení prostupnosti území motorovou dopravou, resp. pěšími a cyklisty; v zastavitelných územích jsou podmínky prostupnosti území stanoveny individuálně pro jednotlivé lokality, v zastavitelném území a přiměřeně i v zastavěném území jsou respektovány požadavky na dimenzování veřejného prostoru včetně vzrostlé zeleně tak, aby po své realizaci tento prostor umožňoval bezproblémovou dopravní obsluhu, ekologické hospodaření s dešťovými vodami v souladu s novými pohledy na hospodaření s vodou v území a současně umožňoval neformální kontakt obyvatel sídla ve veřejném prostoru, využitím stávající technické vybavenosti území a jejím rozvojem se vytvářejí podmínky pro rozvoj území s minimalizací dopadů rozvoje zástavby na životní prostředí. Koncepce uspořádání krajiny, je nedílnou součástí urbanistické koncepce.“

8 Strategie rozvoje městyse Žinkovy urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně V „území se nacházejí následující zastavitelné plochy mimo hranice zastavěného území, pro které bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení nebo územní souhlas a které nebyly do doby zpracování návrhu ÚP (11/2012) zkolaudovány nebo zakresleny v katastrální mapě jako stavební pozemky s rozestavěnou stavbou : ZASTAVITELNÉ PLOCHY (rozvojové) k.ú. Březí u Žinkov Za bývalým hostincem ve Březí - občanské vybavení komerčního charakteru, Rozloha lokality 0,688 ha, Využití území OK.3 Podmínka : zahrnutí do urbanistické koncepce. Vjezd do lokality ze stávající silnice II/230. Lokalita určena pro zázemí motoristů s možností umístění restaurace a ubytování včetně parkoviště pro kamiony. Březí výstavba 7 RD, Rozloha lokality 1,636 ha (z toho 1,191ha na k.ú. Kokořov), Využití území BI.2, Podmínka : rozhodnutí o změnách v území. Dohoda o parcelaci a plánovací smlouva na pozemcích parc. č. 82/3 k.ú. Březí u Žinkov a 331/2, 331/3, 331/6 k.ú. Kokořov. V lokalitě řešit dopravní obsluhu pozemků napojením na stávající místní a účelové komunikace. Veřejný prostor v lokalitě bude min. šířky 8m, k lokalitě přiléhající veřejný prostor při východní hranici bude rozšířen na min. 8 m. V hlavní linii komunikace II. třídy, č. 230 zajistit chodník pro pěší, matky s kočárky, pro seniory s omezenou hybností, pro přesouvání rodičů s dětmi a dětí samotných, amj. Při západní hranici lokality bude respektován lokální biokoridor. k.ú. Kokořov Mezi silnicemi, výroba a služby, Rozloha lokality 0,708 ha, Využití území VS, Realizací komunikace II/230 je vytvořen prostor pro výstavbu RD s výrobou a službami. Vjezd do lokality bude situován z bývalé komunikace II/230 nebo ze stávající III/02011, při východní hranici zastavitelné plochy. V zaslepené komunikaci III/02011 je umožněno otáčení nákladních automobilů, variantně se připouští otáčení nákladních automobilů na veřejném prostranství uvnitř lokality. Za potokem, 1RD Rozloha lokality 0,171 ha Využití území BI.2, PD Mezi požadavky na urbanistickou koncepci. Realizací komunikace II/230 je vytvořen prostor pro výstavbu. Pod Silnicí, 2-3 RD s výrobními provozy, Rozloha lokality 0,454 ha, Využití území BŘ, Realizací komunikace II/230 je vytvořen prostor pro výstavbu RD s výrobními provozy. Lokalita určena pro bydlení a podnikání provozovatelů výrobní činnosti a služeb, umístěných v lokalitě. Rodinné domy mohou být situovány při bývalé tras II/230, výrobní objekty budou dopravně přístupné ze stávající III/02011, při západní hranici zastavitelné plochy. V zaslepené III/02011 je přeložkou umožněno otáčení nákladních automobilů, variantně se připouští otáčení nákladních automobilů na veřejném prostranství uvnitř zastavitelné plochy. Situování výrobních objektů v zastavitelné ploše bude respektovat hygienické limity vztažené ke stávající obytné zástavbě východně od lokality. Ve vsi, výstavba 16 RD, Rozloha lokality 2,581 ha, Využití území BI.2, PD, Dopravní obsluha zastavitelné plochy bude řešena napojením na stávající veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravy při severní, východní a jižní hranici lokality. Při západní hranici lokality vedena komunikace pro pěší a cyklisty s propojením na veřejný prostor zastavitelné plochy. V ploše bude umístěn veřejný prostor s dominantní funkcí zeleně o minimální celkové ploše m2. ČOV Kokořov vč. splaškové kanalizace, Rozloha lokality 0,337 ha, Využití území technickou infrastrukturou, Lokalita je přístupná z navrhované účelové komunikace K2.19. S ohledem na sousedící vložené lokální biocentrum budou pro stavební objekty ČOV přednostně využity plochy v západní části lokality (bývalá skládka TKO). U silnice na Žinkovy, výstavba 1RD, Rozloha lokality 0,097 ha, Využití území BI.2, ZS, Vstup na pozemek je ze stávající komunikace III/19117 (navrhovaná II/191). Rodinný dům bude situován mimo stanovené záplavové území. Oplocení rodinného domu při komunikaci odstoupí o min. 2,5 m od hranice komunikace (parkování, resp. vedení chodníku podél komunikace). U Žitína, pro zemědělskou výrobu, Rozloha lokality 0,9650 ha Využití území VZ Požadavky na urbanistickou koncepci Maximální výška zemědělské haly umístěné v ploše je 5 m. V lokalitě bude zachována stávající lipová alej podél místní komunikace, ve vlastnictví městyse. V k.ú. Žinkovy Nad Farským potokem technická vybavenost – vodojem a úpravna vody (kde bude vodojem podle projekt.dokumentace ?) Rozloha lokality 0,118 ha Využití území pro technickou infrastrukturu Přístup k vodojemu je navržen z obnovené účelové komunikace K3.4, vedené jižně od zastavitelné plochy. (viz Územní plán 2013) ČOV Žinkovy včetně splaškové kanalizace technická vybavenost, (aktuální, 2015/16, rozvojový projekt). Rozvojový páteřní projekt směřující k OPŽP cestou SFŽP, resp. MŽP ČR příp. cestou Mze ČR, nejlépe ve spojení s projektem vodovodu, to vše v parametrech stávajícího dokumentu „Vodovod a kanalizace městyse Žinkovy I., II., event. III. část“ – (kde bude ČOV vč. splaškové kanalizace podle projekt. dokumentace ? Já myslím, že napravo, při odbočení ze silnice Žinkovy – Kokořov, opět napravo, bezprostředně hned po odbočení, prosím napište mi čísla silnic i užitkových, místních) Rozloha lokality xxx ha, Přístup k ČOV je z ( účelové komunikace K3.27. – to asi ne, prosím, uveďte přístup. cestu, viz červeně, výše) Nad Úslavou 1 4 RD Rozloha lokality 0,646 ha Využití území BI.2 Lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace při jihovýchodní hranici. Podmínkou výstavby je rozšíření tohoto veřejného prostoru min. na 8m, podél hranice se zastavitelnou plochou. Pro 2 pozemky v jihozápadní části lokality se připouští vjezd ze severozápadně položené komunikace. V lokalitě bude respektováno ochranné pásmo venkovního vedení Nad Úslavou 2 1 RD Rozloha lokality 0,165 ha Využití území BI.2 Lokalita je napojena z místní komunikace při jihovýchodní hranici pozemku. Nad Úslavou RD Rozloha lokality 0,641 ha Využití území BI.2, PD Podmínka pro rozhodování o změnách v území Dohoda o parcelaci a plánovací smlouva Lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace při jihovýchodní hranici lokality. Z této komunikace jsou přístupné rodinné domy při jihozápadní hranici lokality. Ve směru východ západ je zastavitelná plocha dělena veřejným prostorem o min. šířce 8m. Z tohoto veřejného prostoru jsou přístupné rodinné domy ve „druhé řadě“ při severozápadní hranici lokality včetně zástavby na pozemku 366/2 k.ú. Žinkovy. Hřbitov - rozšíření Rozloha lokality 0,515 ha Využití území OH, PZ Přístup do rozšířené části hřbitova je řešen přednostně přes stávající hřbitov, připouští se samostatný vstup ze stávající účelové komunikace přes veřejné prostranství s dominantní funkcí zeleně. Za farou výstavba 2 RD Rozloha lokality 0,371 ha Přístup do lokality je z navrhované místní komunikace při západní hranici lokality. Součástí veřejného prostoru je jednostranná alej. U Farského potoka výstavba 2-3 RD Rozloha lokality 0,298 ha Severní část lokality je přístupná veřejným prostorem s obousměrnou komunikací vedenou podél lokality Z3.7, od požární zbrojnice. Ve veřejném prostoru v severní části lokality Z3.8 bude zajištěno otáčení vozidel ZIS a vozidel pro svoz odpadu. Na pozemku 750/2 k.ú. Žinkovy je přípustné vést přístupovou komunikaci v rámci stávající zahrady jako soukromou přístupovou cestu k objektu bydlení. Jižní část lokality je přístupná ze stávající místní komunikace při jižním okraji lokality. Při západním okraji lokality je navržena územní rezerva veřejného prostoru pro budoucí dopravní a technickou infrastrukturu. V Jamkách výstavba 9-10 izolovaných RD+12 řadových RD Rozloha lokality 2,565 ha Využití území BI.1, PZ, PD Schválená územní studie Územní studii lze nahradit územním rozhodnutím na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Lokalita bude řešena v souladu s požadavky na urbanistickou koncepci (včetně počtu rodinných domů), uvedenou v územním plánu. Přílohou dokumentace pro územní rozhodnutí bude dohoda o parcelaci a plánovací smlouva. V severní části lokality navazuje na stávající ulici veřejný prostor s obousměrnou komunikací, podél komunikace budou situovány řadové rodinné domy. Západní hranici lokality tvoří veřejný prostor (min. šířka 10m) s obousměrnou komunikací, který spojuje severně položenou ulici u bytových domů se silnicí III/11759. Územní studie vyřeší zejména dopravní obsluhu území BI.1 a umístění veřejného prostoru s dominantní funkcí zeleně - min. rozloha 1200m2. Polohu dopravních vstupů do území BI.1 a polohu veřejného prostoru s dominantní funkcí zeleně, může urbanistická studie upravit. Pod Hájem výstavba RD Rozloha lokality 3,320 ha Využití území BI.1, PD Lokalita je přístupná z komunikace III/11759 při severní hranici lokality a z východně položené místní komunikace. Lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů, ve východní části lokality je vhodné situovat řadové rodinné domy. Východní část lokality bude napojena veřejným prostorem PD na místní komunikaci při východní hranici lokality, stávající slepá komunikace u bytového domu bude připojením na tento veřejný prostor. U Školky výstavba 7-10 RD Rozloha lokality 1,567 ha Lokalita je určena pro výstavbu individuálních rodinných domů. Veřejný prostor napojený na silnici II/191 bude minimální šířky 6,5m, veřejným prostorem bude vedena jednosměrná komunikace s vjezdem ze silnice II/191. Veřejný prostor ve směru sever – jih bude minimální šířky 8m s obousměrnou komunikací. Veřejný prostor s obousměrnou komunikací při jižní hranici lokality (styk s R3.2 a R3.5) bude min. šířky 8m. Veřejný prostor s dominantní funkcí zeleně PZ odpovídající rozsahu zastavitelných ploch Z3.12 a R3.5, tj m2, bude vymezen v rámci plochy R3.2, resp. R3.5. Podmínkou výstavby na východní straně lokality při komunikaci II/191 je rozšíření veřejného prostoru pro chodník pro pěší. Řešení umožní budoucí prodloužení místní komunikace do plochy územní rezervy R3.5 při jižní hranici zastavitelné plochy. Na severně položený veřejný prostor s dominantní funkcí dopravy navazuje územní rezerva veřejného prostoru s cestou pro pěší a cyklisty. Územní studie může polohu veřejných prostranství upravit, musí však respektovat koncepci ÚP a vztahy v území V „ … území se nacházejí následující zastavitelné plochy mimo hranice zastavěného území, pro které bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení nebo územní souhlas a které nebyly do doby zpracování návrhu ÚP (11/2012) zkolaudovány nebo zakresleny v katastrální mapě jako stavební pozemky s rozestavěnou stavbou : ZASTAVITELNÉ PLOCHY ( rozvojové) k.ú. Březí u Žinkov Za bývalým hostincem ve Březí - občanské vybavení komerčního charakteru, Rozloha lokality 0,688 ha, Využití území OK.3 Podmínka : zahrnutí do urbanistické koncepce. Vjezd do lokality ze stávající silnice II/230. Lokalita určena pro zázemí motoristů s možností umístění restaurace a ubytování včetně parkoviště pro kamiony. Březí výstavba 7 RD, Rozloha lokality 1,636 ha (z toho 1,191ha na k.ú. Kokořov), Využití území BI.2, Podmínka : rozhodnutí o změnách v území. Dohoda o parcelaci a plánovací smlouva na pozemcích parc. č. 82/3 k.ú. Březí u Žinkov a 331/2, 331/3, 331/6 k.ú. Kokořov. V lokalitě řešit dopravní obsluhu pozemků napojením na stávající místní a účelové komunikace. Veřejný prostor v lokalitě bude min. šířky 8 m, k lokalitě přiléhající veřejný prostor při východní hranici bude rozšířen na min. 8 m. V hlavní linii komunikace II. třídy, č. 230 „chodník ve Březí“ pro pěší, matky s kočárky, pro seniory s omezenou hybností, pro přesouvání rodičů s dětmi a dětí samotných, atp. Při západní hranici lokality bude respektován lokální biokoridor. Do rozvojové perspektivy ve Březí patří i záměr rekonstrukce č.p. 15, pro spolkové aktivity.

9 Linie chodníku ve Březí (městys Žinkovy)
Strategie rozvoje městyse Žinkovy Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch a systému sídelní zeleně Linie chodníku ve Březí (městys Žinkovy)

10 Strategie rozvoje městyse Žinkovy urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně „ ... Kokořov Mezi silnicemi, výroba a služby, Rozloha lokality 0,708 ha, Využití území VS, Realizací komunikace II/230 je vytvořen prostor pro výstavbu RD s výrobou a službami. Vjezd do lokality bude situován z bývalé komunikace II/230 nebo ze stávající III/02011, při východní hranici zastavitelné plochy. V zaslepené komunikaci III/02011 je umožněno otáčení nákladních automobilů, variantně se připouští otáčení nákladních automobilů na veřejném prostranství uvnitř lokality. Za potokem, 1RD Rozloha lokality 0,171 ha Využití území BI.2, PD Mezi požadavky na urbanistickou koncepci. Realizací komunikace II/230 je vytvořen prostor pro výstavbu. Pod Silnicí, 2-3 RD s výrobními provozy, Rozloha lokality 0,454 ha, Využití území BŘ, Realizací komunikace II/230 je vytvořen prostor pro výstavbu RD s výrobními provozy. Lokalita určena pro bydlení a podnikání provozovatelů výrobní činnosti a služeb, umístěných v lokalitě. Rodinné domy mohou být situovány při bývalé tras II/230, výrobní objekty budou dopravně přístupné ze stávající III/02011, při západní hranici zastavitelné plochy. V zaslepené III/02011 je přeložkou umožněno otáčení nákladních automobilů, variantně se připouští otáčení nákladních automobilů na veřejném prostranství uvnitř zastavitelné plochy. Situování výrobních objektů v zastavitelné ploše bude respektovat hygienické limity se vztahem ke stávající obytné zástavbě východně od lokality “.

11 Strategie rozvoje městyse Žinkovy urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby, systému sídelní zeleně Ve vsi, výstavba 16 RD, Rozloha lokality 2,581 ha, Využití území BI.2, PD, Mezi požadavky na urbanistickou koncepci. Dopravní obsluha zastavitelné plochy bude řešena napojením na stávající veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravy při severní, východní a jižní hranici lokality. Při západní hranici lokality vedena komunikace pro pěší a cyklisty s propojením na veřejný prostor zastavitelné plochy. V ploše bude umístěn veřejný prostor s dominantní funkcí zeleně o minimální celkové ploše m2. ČOV Kokořov vč. splaškové kanalizace, Rozloha lokality 0,337 ha, Využití území technickou infrastrukturou, Lokalita je přístupná z navrhované účelové komunikace K2.19. S ohledem na sousedící vložené lokální biocentrum budou pro stavební objekty ČOV přednostně využity plochy v západní části lokality (bývalá skládka TKO), Technické zázemí žinkovského zámku (kongresové centru) soukromé vybavení komerčního charakteru Rozloha lokality 1,172 ha Využití území OK.2 Požadavky na urbanistickou koncepci Přístup do lokality je z komunikace II/191. Areál bude doplněn vysokou zelení, která jej oddělí od krajinného území. Zastavitelná plocha je využitelná výhradně pro potřeby „Kongresového centra“ (zámek) v souladu s funkčními regulativy.

12 Strategie rozvoje městyse Žinkovy
urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně „ … Žinkovy, u školy plochy parkování na terénu Rozloha lokality 0,150 ha Využití území DV Požadavky na urbanistickou koncepci Při levém okraji místní komunikace je navrženo parkoviště pro kolmá stání pro cca 50 osobních automobilů. Parkovací plochy budou doplněny vysokou zelení v souladu s funkčními regulativy. K rybníku Labuť 1-2 rodinné domy Rozloha lokality 0,3162 ha Využití území B1.1 Lokalita je určena pro výstavbu individuálních rodinných domů. Veřejný prostor napojený na silnici II/191 bude min. šířky 10 m. Ve veřejném prostoru bude řešeno převedení dešťových vod z území západně od silnice II/191. Přístup k vodojemu je navržen z obnovené účelové komunikace K3.4, vedené jižně od zastavitelné plochy. (viz ÚP 2013) ČOV Žinkovy včetně splaškové kanalizace technická vybavenost, (aktuální, 2015/16, rozvojový projekt). Rozvojový páteřní projekt směřující k OPŽP cestou SFŽP, resp. MŽP ČR příp. cestou Mze ČR, nejlépe ve spojení s projektem vodovodu, to vše v parametrech stávajícího dokumentu „Vodovod a kanalizace městyse Žinkovy I. část a II.část “ a příp. na ni navazující III. část . U silnice na Žinkovy, výstavba 1RD, Rozloha lokality 0,097 ha, Využití území BI.2, ZS, Mezi požadavky na urbanistickou koncepci. Vstup na pozemek je ze stávající komunikace III/19117 (navrhovaná II/191). Rodinný dům bude situován mimo stanovené záplavové území. Oplocení rodinného domu při komunikaci odstoupí o min. 2,5 m od hranice komunikace (parkování, resp. vedení chodníku podél komunikace). U Žitína, pro zemědělskou výrobu, Rozloha lokality 0,9650 ha Využití území VZ Požadavky na urbanistickou koncepci Maximální výška zemědělské haly umístěné v ploše je 5 m. V lokalitě bude zachována stávající lipová alej podél místní komunikace, ve vlastnictví městyse. V k.ú. Žinkovy Nad Farským potokem technická vybavenost – vodojem a úpravna vody Rozloha lokality 0,118 ha Využití území pro technickou infrastrukturu. Požadavky na urbanistickou koncepci.

13 Strategie rozvoje městyse Žinkovy urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Rozloha lokality 1 ha, Využití území pro technickou infrastrukturu Požadavky na urbanistickou koncepci Přístup k ČOV je z účelové komunikace K3.27. Nad Úslavou 1 4 RD Rozloha lokality 0,646 ha Využití území BI.2 Požadavky na urbanistickou koncepci. Lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace při jihovýchodní hranici. Podmínkou výstavby je rozšíření tohoto veřejného prostoru min. na 8 m, podél hranice se zastavitelnou plochou. Pro 2 pozemky v jihozápadní části lokality se připouští vjezd ze severozápadně položené komunikace. V lokalitě bude respektováno ochranné pásmo venkovního vedení VN. Nad Úslavou 2 1 RD Rozloha lokality 0,165 ha Využití území BI.2 Lokalita je napojena z místní komunikace při jihovýchodní hranici pozemku. Nad Úslavou RD Rozloha lokality 0,641 ha Využití území BI.2, PD Podmínka pro rozhodování o změnách v území Dohoda o parcelaci a plánovací smlouva Požadavky na urbanistickou koncepci. Lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace při jihovýchodní hranici lokality.

14 Strategie rozvoje městyse Žinkovy Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Z této komunikace jsou přístupné rodinné domy při jihozápadní hranici lokality. Ve směru východ západ je zastavitelná plocha dělena veřejným prostorem o min. šířce 8 m. Z tohoto veřejného prostoru jsou přístupné rodinné domy ve „druhé řadě“, při severozápadní hranici lokality, včetně zástavby na pozemku 366/2 k.ú. Žinkovy, kde jde o hřbitov a jeho rozšíření. Rozloha lokality 0,515 ha Využití území OH, PZ. Požadavky na urbanistickou koncepci. Přístup do rozšířené části hřbitova je řešen přednostně přes stávající hřbitov, příp. vchodem samostatným. I zde je žádoucí sídelní zeleň, vysokého vzrůstu. Za farou výstavba 2 RD Rozloha lokality 0,371 ha Využití území BI.2, PD. Přístup do lokality je z navrhované místní komunikace při západní hranici lokality. Součástí veřejného prostoru je založená alej. U Farského potoka výstavba 2-3 RD Rozloha lokality 0, 928 ha Severní část lokality je přístupná veřejným prostorem s obousměrnou komunikací vedenou podél lokality Z3.7, od požární zbrojnice. Ve veřejném prostoru v severní části lokality Z3.8 bude zajištěno otáčení vozidel ZIS a vozidel pro svoz odpadu. Na pozemku 750/2 k.ú. Žinkovy je přípustné vést přístupovou komunikaci v rámci stávající zahrady jako soukromou přístupovou cestu k objektu bydlení. Jižní část lokality je přístupná ze stávající místní komunikace při jižním okraji lokality. Při západním okraji lokality je navržena územní rezerva veřejného prostoru pro budoucí dopravní a technickou infrastrukturu.

15 Strategie rozvoje městyse Žinkovy urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně  V Jamkách výstavba 9-10 izolovaných RD+12 řadových RD Rozloha lokality 2,565 ha Využití území BI.1, PZ, PD. Podmínka pro rozhodování o změnách v území . Schválená územní studie. Územní studii lze nahradit územním rozhodnutím na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Lokalita bude řešena v souladu s požadavky na urbanistickou koncepci (včetně počtu rodinných domů), uvedenou v územním plánu. Přílohou dokumentace pro územní rozhodnutí bude dohoda o parcelaci a plánovací smlouva. Požadavky na urbanistickou koncepci. V severní části lokality navazuje na stávající ulici veřejný prostor s obousměrnou komunikací, podél komunikace budou situovány řadové rodinné domy. Západní hranici lokality tvoří veřejný prostor (min. šířka 10 m) s obousměrnou komunikací, který spojuje severně položenou ulici u bytových domů se silnicí III/11759. Územní studie vyřeší zejména dopravní obsluhu území BI.1 a umístění veřejného prostoru s dominantní funkcí zeleně - min. rozloha 1200 m2. Polohu dopravních vstupů do území BI.1 a polohu veřejného prostoru s dominantní funkcí zeleně, může urbanistická studie upravit. Pod Hájem výstavba RD Rozloha lokality 3,320 ha Využití území BI.1, PD Podmínka pro rozhodování o změnách v území Schválená územní studie

16 Strategie rozvoje městyse Žinkovy
urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně U silnice na Žinkovy, výstavba 1RD, Rozloha lokality 0,097 ha, Využití území BI.2, ZS, Mezi požadavky na urbanistickou koncepci. Vstup na pozemek je ze stávající komunikace III/19117 (navrhovaná II/191). Rodinný dům bude situován mimo stanovené záplavové území. Oplocení rodinného domu při komunikaci odstoupí o min. 2,5 m od hranice komunikace (parkování, resp. vedení chodníku podél komunikace). U Žitína, objekt pro zemědělskou výrobu, Rozloha lokality 0,9650 ha Využití území VZ Požadavky na urbanistickou koncepci Maximální výška zemědělské haly umístěné v ploše je 5 m. V lokalitě bude zachována stávající lipová alej podél místní komunikace, ve vlastnictví městyse. V k.ú. Žinkovy Nad Farským potokem technická vybavenost – vodojem a úpravna vody (!) Rozloha lokality 0,118 ha Využití území pro technickou infrastrukturu.

17 Strategie rozvoje městyse Žinkovy urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Požadavky na urbanistickou koncepci. Lokalita je přístupná z komunikace III/11759 při severní hranici lokality a z východně položené místní komunikace. Lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů, ve východní části lokality je vhodné situovat řadové rodinné domy. Východní část lokality bude napojena veřejným prostorem PD na místní komunikaci při východní hranici lokality, stávající slepá komunikace u bytového domu bude připojením na tento veřejný prostor. U Školky výstavba 7-10 RD Rozloha lokality 1,567 ha Využití území BI.1, PZ, PD Podmínka pro rozhodování o změnách v území Schválená územní studie Územní studii lze nahradit územním rozhodnutím na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Lokalita bude řešena v souladu s požadavky na urbanistickou koncepci (včetně počtu rodinných domů), uvedenou v ÚP. Přílohou dokumentace pro územní rozhodnutí bude dohoda o parcelaci a plánovací smlouva. Požadavky na urbanistickou koncepci Lokalita je určena pro výstavbu individuálních rodinných domů. Veřejný prostor napojený na silnici II/191 bude minimální šířky 6,5m, veřejným prostorem bude vedena jednosměrná komunikace s vjezdem ze silnice II/191. Veřejný prostor ve směru sever – jih bude minimální šířky 8 m s obousměrnou komunikací. Veřejný prostor s obousměrnou komunikací při jižní hranici lokality (styk s R3.2 a R3.5) bude min. šířky 8 m. Veřejný prostor s dominantní funkcí zeleně PZ odpovídající rozsahu zastavitelných ploch Z3.12 a R3.5, tj m2, bude vymezen v rámci plochy R3.2, resp. R3.5. Podmínkou výstavby na východní straně lokality při komunikaci II/191 je rozšíření veřejného prostoru pro chodník pro pěší. Řešení umožní budoucí prodloužení místní komunikace do plochy územní rezervy R3.5 při jižní hranici zastavitelné plochy. Na severně položený veřejný prostor s dominantní funkcí dopravy navazuje územní rezerva veřejného prostoru s cestou pro pěší a cyklisty. Územní studie může polohu veřejných prostranství upravit, musí však respektovat koncepci ÚP a vztahy v území.

18 Strategie rozvoje městyse Žinkovy urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně U silnice na Klatovy občanské vybavení komerčního charakteru Rozloha lokality 0,728 ha Využití území OK.3 Požadavky na urbanistickou koncepci. 191. Lokalita je rozdělena veřejným prostorem, kterým prochází komunikace pro pěší a cyklisty, propojující plochy OV (mateřská školka) a vycházkovou cestu okolo rybníka Labuť. Autokemp autokemp a tábořiště Rozloha lokality 5,976 ha Využití území OK.3, RT, VV, PD Lokalita určená pro autokemp a tábořiště. V západní části lokality v plochách OK.3 budou situovány správní objekty, případně další objekty v souladu s funkčními regulativy, východní část lokality je určena pro stany a karavany a případně koupaliště přírodního charakteru. Stanoviště pro karavany a plochy pro parkování budou umísťovány přednostně v západní části lokality. Přístup do lokality je z komunikace II/191 v severozápadní a jihozápadní části lokality. Technické zázemí zámku (zámek je uváděn v ÚP také jako : kongresové centrum) objekt vybaven pro činnosti komerčního charakteru Rozloha lokality 1,172 ha Využití území OK.2 Přístup do lokality je z komunikace II/191. Areál bude doplněn vysokou zelení, která jej oddělí od krajinného území. Zastavitelná plocha je využitelná výhradně pro potřeby „Kongresového centra“ (zámek) v souladu s funkčními regulativy. U školy plochy parkování na terénu Rozloha lokality 0,150 ha Využití území DV

19 Strategie rozvoje městyse Žinkovy Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Požadavky na urbanistickou koncepci. Při levém okraji místní komunikace je navrženo parkoviště pro kolmá stání pro cca 50 osobních automobilů. Parkovací plochy budou doplněny vysokou zelení v souladu s funkčními regulativy. K rybníku Labuť RD Rozloha lokality 0,3162 ha Využití území B1.1 Lokalita je určena pro výstavbu individuálních rodinných domů. Veřejný prostor napojený na silnici II/191 bude minimální šířky 10 m. Ve veřejném prostoru bude řešeno převedení dešťových vod z území západně od silnice II/191. K rybníku Labuť 1-2 RD Lokalita je určena pro výstavbu individuálních rodinných domů. Veřejný prostor napojený na silnici II/191 bude minimální šířky 10m. Ve veřejném prostoru bude řešeno převedení dešťových vod z území západně od silnice II/191.

20 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ Systém sídelní zeleně v Žinkovech je založen na : - využití přírodních hodnot parku žinkovského zámku a jeho zájmového území, - využití polohy Žinkovského rybníku uvnitř zastavěného území a jeho kontaktu s centrem městyse, zámkem a volnou krajinou využití přírodních hodnot údolní nivy řeky Úslavy, protékající zastavěným územím. Dojde k provázání ploch sídelní zeleně v zastavěném území městyse s hodnotným krajinným územím v jeho okolí. Umožní se posílení ploch sídelní zeleně v zastavitelných plochách městyse Žinkovy, zejména v jeho západní části, dále se umožní trasování nových, resp. obnovených pěších propojení mezi centrem městyse, zámkem a plochami obytné zástavby v západní části Žinkov, mimo hlavní dopravní tahy. Sídelní zeleň v městysi Žinkovy (ve správním území ) je doplněna : plochami veřejných prostranství, s dominantní funkcí zeleně (v Žinkovech, Kokořově a ve Březí), vycházkovým okruhem jižně od Žinkov (zokruhováním stávající lipové aleje západně od zámku, s účelovou komunikací podél chatových osad jihozápadně , tj. Žinkovy – zámek – lipová alej – lesy jihozápadně od městyse), vycházkovým okruhem okolo žinkovského rybníka, s lávkou přes vodní tok Tůně, s využitím dochovaných segmentů původních cest při západním břehu žinkovského rybníka, cestou pro pěší, propojující náměstí v Žinkovech, s vycházkovým okruhem okolo žinkovského rybníka, cestou pro pěší, propojující obytnou zástavbu jihozápadně od centra, s vycházkovým okruhem okolo žinkovského rybníka, - rozšířením hřbitova a veřejného prostranství před hřbitovem (dále viz ÚP 2013). Strategie rozvoje městyse Žinkovy systém sídelní zeleně, ochrana přírody, životní prostředí

21 Strategie rozvoje městyse Žinkovy koncepce sídelní zeleně, koncepce veřejné infrastruktury
„ …Pro koncepci sídelní zeleně městyse Žinkovy obecně platí : místa sídelní zeleně jsou dle možností vzájemně propojována komunikacemi pro pěší a cyklisty, s návazností na účelové komunikace v krajině a na veřejné prostory v zastavěném území, součástí funkčních ploch - veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravy - v zastavitelných plochách, bude vysoká zeleň (liniové, příp. plošné výsadby); veřejné prostory budou dimenzovány tak, aby jejich součástí byla vzrostlá zeleň, pro výsadby v plochách veřejných i soukromých, v zastavěném a zastavitelném území, budou užity dřeviny v dané lokalitě obvyklé “ … , - ve stávajících plochách veřejných prostranství bude vysoká zeleň dle prostorových možností doplňována, každé 2 ha zastavitelné plochy pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení nebo smíšené obytné budovy, budou dle ust. § 7 vyhl. 501/2006 Sb., doplněny o funkční plochu – sídelní zeleně o výměře 1000 m2. (ÚP 2013, upraveno) Koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KONCEPCE DOPRAVY ÚPD vymezuje stavby na silnicích II. třídy : k.ú. Březí u Žinkov vjezdové opatření na silnici II/230 ve Březí ve směru od Přeštic včetně přechodu pro pěší, k.ú. Kokořov - vjezdové opatření na silnici II/230 ve Březí, ve směru od Nepomuka včetně přechodu pro pěší a přeložka silnice II/230 v Kokořově. Stávající komunikace II/230, západně a východně od Kokořova bude využita pro cyklostezku, část šířky komunikace bude rekultivována. k.ú. Žinkovy - úprava trasy silnice II/191 v k.ú. Žinkovy, včetně úpravy křižovatky s místní komunikací do Čepince a silnicí III/1872 do Neuraz, koridor vymezen v šířce 80m, tj. 40 m od osy navrhované přeložky II/191 na obě strany.

22 Strategie rozvoje městyse Žinkovy koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování
ÚP určuje tyto komunikace pro pěší, případně komunikace pro smíšený provoz pěších a cyklistů : k.ú. Březí u Žinkov, Chodník pro pěší v Březí v linii východ/západ podél komunikace II/230, ostrůvek se semafory v západní části Březí, při vyústění místní komunikace vedoucí jižně ke druhé kapličce, na komunikaci II/230, k.ú. Kokořov. Chodník pro pěší v Kokořově, podél stávající III/19117, připojení komunikace pro pěší a cyklisty z Kokořova (po stávající II/230) na účelovou komunikaci u bývalého areálu SÚS Starý Plzenec, pěší propojení Kokořov – Žinkovy, po pravém břehu Úslavy (část na k.ú. Žinkovy), komunikace pro pěší při západním okraji lokality Z2.4 , k.ú. Žinkovy Chodník pro pěší, severně od náměstí podél stávající III/19117, chodník při silnici II/191 v Žinkovech východně od náměstí podél stávající II/191, chodník při silnici II/191 a III/11759 v Žinkovech (směr Měčín), vycházková cesta mezi náměstím v Žinkovech cestou okolo žinkovského rybníka Labuť, okružní vycházková cesta mezi lokalitou Z3.12 obytnou zástavbou a okružní cestou okolo žinkovského rybníka Labuť, chodník při stávající silnici II/191 po hrázi žinkovského rybníka Labuť, o minimálně normou stanovené šířce (spojení : centrum – škola – zámek) – způsob uspořádání veřejného prostoru a přesnou polohu chodníku v rámci veřejného prostoru určí následná projektová dokumentace, zokruhování vycházkové cesty s lipovou alejí západně od žinkovského zámku, vycházková cesta okolo žinkovského rybníka Labuť, propojení vycházkové cesty okolo žinkovského rybníka Labuť až do obce Čepinec, propojení chatové osady v Čepinci s hrází Čepineckého rybníka..

23 - územní rezerva pro veřejný prostor s komunikací pro pěší –propojení lokality Z3.12 se západně položeno místní komunikací – součást pěšího propojení Žinkovský rybník – lokalita R3.1 a plochy OV, - územní rezerva pro veřejný prostor s komunikací pro pěší při západní hranici zastavitelné plochy Z3.8 Stávající turistické trasy a cyklotrasy ve správním území městyse Žinkovy zůstávají zachovány. Strategie rozvoje městyse Žinkovy koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V městysi Žinkovy není obecní, resp. veřejný vodovod, pouze dílčí vodovodní řady. Koncepce : Březí a Kokořov Po dobu realizace stavby „Vodovod a kanalizace s ČOV, I. část“ bude zachován stávající způsob zásobování pitnou vodou. Poté bude realizována „II. část“ téže stavby, ve Březí a Kokořově. Pro tento účel jsou pro obě obce vymezeny územní rezervy pro umístění technologických objektů centrálního zásobování pitnou vodou. ( Tyto plochy budou prověřeny generelem zásobování pitnou vodou obcí Březí a Kokořov). Čepinec Bude zachován, se souhlasem občanů této obce městyse Žinkovy, stávající způsob zásobování pitnou vodou, tedy individuálně. Žinkovy VEŘEJNÝ VODOVOD - ROZVOJOVÁ PRIORITA Žinkovy budou zásobovány z centrálního zdroje pitné vody obecním, veřejným vodovodem. Je zpracován generel centrálního zásobování pitnou vodou městyse Žinkovy. (zpracovatel generelu Vodovody a kanalizace Starý Plzenec a.s., 2011). Zámek v Žinkovech řeší zásobování pitnou vodou samostatně nezávisle, na zásobování městyse Žinkovy. Připojení na vodovodní síť zámek ať už s jakýmkoli vedením a s jakoukoli vlastnickou strukturou, nežádal a nežádá připojení. Zásobování pitnou vodou objektů občanské vybavenosti v Žinkovech, tj. Základní a mateřské školy v Žinkovech a Domova klidného stáří, bude realizováno připojením do vodovodní sítě městyse Žinkovy, nezbytně už v „I. části“ projektu „Vodovod a kanalizace s ČOV“

24 Strategie rozvoje městyse Žinkovy koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování
Čepinec Stávající způsob čištění odpadních vod zůstává zachován. V dlouhodobém časovém horizontu je navržena územní rezerva R3.4 pod hrází Čepineckého rybníka pro technologický objekt čištění odpadních vod. Plocha bude prověřena generelem oddílné kanalizační soustavy v obci. Čepinec není zahrnut do projektu „Vodovod a kanalizace s ČOV městyse Žinkovy, I. část“ ani do projektu „Vodovod a kanalizace s ČOV městyse Žinkovy, II. část“. Kanalizace s ČOV v obci Čepinec může být projektována individuálně, nezávisle na realizaci městyse Žinkovy (viz výše), Kokořov, Březí Obce budou odkanalizovány oddílnou kanalizací. Splaškové vody budou svedeny na ČOV v zastavitelné ploše. Žinkovy VEŘEJNÁ KANALIZACE - ROZVOJOVÁ PRIORITA členění Městys bude odkanalizován oddílnou veřejnou kanalizací ve dvou projektech. Žinkovy se zařazují do I. části a Kokořov a Březí, se zařazují do II. části. Splaškové vody, pocházející z části I., budou přes čerpací stanice odpadních vod svedeny na ČOV v zastavitelné ploše Z3.2 na levém břehu Úslavy, II. část, příp. i jinde. Je vydáno stavební povolení na splaškovou kanalizaci a ČOV, I.část (leden 2011, zpracovatel Vodovody a kanalizace starý Plzenec, a.s.). V době schvalování této Strategie rozvoje městyse Žinkovy na léta je vyhlášena výzva 20. a 21. SFŽP (MŽP ČR, zdrojem podpory je OPŽP). Městys Žinkovy podává do každé z výzev žádost o podporu. Stejně tak se městys obrátí na Mze ČR. Tento postup bude umožněn zpracováním prováděcí dokumentace (vyhl.č. 62/2013 Sb.) a řádně provedeným výběrovým řízením podle zákona o veřejných zakázkách, v aktuálním znění. Zámek řeší zásobování pitnou vodou samostatně, nezávisle na budoucí zásobování městyse Žinkov a odkanalizování zámku na ČOV3 bude ponecháno. Objekty v plochách OK.3 v zámeckém parku (bungalovy) je možné odkanalizovat jímkou na vyvážení nebo novou , další „zámeckou“ ČOV.

25 Strategie rozvoje městyse Žinkovy koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování
Kanalizační řady obecně Stavby kanalizačních řadů v zastavěném území sídel, které zlepšují odkanalizování území, jsou v souladu s koncepcí odkanalizování zastavěného a zastavitelného území a nejsou v ÚPD zakresleny a budou povolovány bez změny ÚPD; jejich přesná lokalizace bude upřesněna následnou projektovou a prováděcí dokumentací. Podmínky pro odkanalizování nových staveb v zastavěném a zastavitelném území sídel : Do doby realizace splaškové kanalizace s vyústěním na ČOV je stanovena povinnost odvádět splaškové vody do bezodtokových jímek (žump) na vyvážení. Variantně je možné zřízení domovní ČOV s možností vypouštění předčištěné vody do recipientu (je-li v blízkosti pozemku), event. cestou vsaku na pozemku, umožňují-li to geologické poměry. Po vybudování splaškové kanalizace s vyústěním na ČOV městyse, je stavebník/občan povinen připojit objekt na stokovou síť a žumpu nebo malou čistírnu odpadních vod vyřadit z provozu a asanovat prostředí. „ … Dešťové kanalizace je ve všech obcích správního území městyse Žinkovy. Stávající systém odvodu dešťových vod zůstává zachován, některé úseky dešťové kanalizace v zastavěném a zastavitelném území budou dle potřeb doplněny. V zastavitelných plochách ve všech obcích správního území městyse Žinkovy, bude dešťová voda z komunikací přednostně likvidována vsakem v rámci veřejného prostoru, případně navazující krajiny. Přebytky dešťové vody, které není možno likvidovat výše uvedeným způsobem, budou odváděny do dešťové kanalizace s vyústěním do místní vodoteče. Dešťová voda z dílčích pozemků jednotlivých rodinných domů a občanských staveb bude přednostně likvidována vsakem na pozemku. Likvidace nekontaminovaných dešťových vod z ploch zemědělských areálů a ploch výrobních staveb bude přednostně likvidována vsakem na pozemku, kontaminované dešťové vody budou likvidovány v souladu s platnými hygienickými předpisy … “.

26 Strategie rozvoje městyse Žinkovy koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Koncepce : Venkovní vedení nadřazené distribuční sítě zůstávají zachována. Katastrálním územím Kokořov prochází venkovní vedení VVN 400 kV České Budějovice – Chrást a vedení VVN 110 kV Přeštice – Nepomuk. Souběžně s tímto vedením je navržen koridor venkovního vedení VVN 110 kV Rokycany – Blovice - Nepomuk WE-2.1 (dle ZÚR Plzeňského kraje VPS E1). Stávající vedení VN zůstávají zachována. Nová zástavba bude pokryta ze stávajících trafostanic pomocí nových vývodů. Pro zásobování zastavitelných ploch elektrickou energií platí zásada, že připojením zastavitelné plochy nesmí dojít ke zhoršení zásobování elektrickou energií v zastavěném území. V území městyse Žinkovy nebudou umísťovány stožáry větrných elektráren. V území městyse Žinkovy nebudou umísťovány fotovoltaické elektrárny na terénu, (tj. nebudou umísťovány ani v plochách výroby a služeb). Fotovoltaické elektrárny jsou přípustné na objektech v celém správním území, pokud to funkční, prostorové regulativy a limity území v konkrétních plochách, dovolují. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Koncepce: Stávající distribuční síť zůstává zachována. Zastavitelné plochy v plynofikovaných obcích budou připojeny na STL plynovodní rozvody. Plynofikace Čepince a zemědělských dvorů Žinkovice a Olšovka není ÚPD navrhována a není zahrnuta do rozvojového dokumentu, jejich případná plynofikace je možná beze změny ÚPD. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Obec je plynofikována, jednotlivé objekty jsou vytápěny individuálně. Zastavitelné plochy budou připojeny na STL plynovodní rozvody. V území městyse Žinkovy jsou pro zásobování objektů teplem upřednostňovány ekologické zdroje vytápění včetně alternativních zdrojů vytápění, s minimálním dopadem na životní prostředí. TELEKOMUNIKACE Stávající zařízení telekomunikačních služeb je v území městyse Žinkovy, ponecháno beze změn, které lze v období schvalování Strategické koncepce předvídat. Proto inovace zařízení není navrhována. Zastavitelné a přestavbové plochy budou napojeny na stávající sdělovací kabelové rozvody v území. Městys Žinkovy však prohlašuje, že je otevřen diskusi a z ní povstalých námětů, pokud jde o zavádění alternativních zdrojů energie. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Stávající systém odpadového hospodářství zůstane zachován. I tady ale platí, že městys Žinkovy je připraven pružně reagovat, zvažovat a poté příp. zavést praxi, která bude šetrná k přírodě a životnímu prostředí komunity čtyř obcí, se souběžnou modernizací celého oboru odpadového hospodářství.

27 Strategie rozvoje městyse Žinkovy koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování
TELEKOMUNIKACE Koncepce : Stávající zařízení telekomunikačních služeb je v území městyse Žinkovy, ponecháno beze změn, které lze v období schvalování této Strategie rozvoje koncepce předvídat. Inovace zařízení tedy není navrhována. Zastavitelné a přestavbové plochy budou napojeny na stávající sdělovací kabelové rozvody v území. Městys Žinkovy však prohlašuje, že je otevřen diskusi a z ní povstalých námětů, k jakékoli technické inovativní otázce, např. o zavádění alternativních zdrojů energie. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Koncepce: Stávající systém odpadového hospodářství zůstává zachován. I tady platí, že městys Žinkovy je připraven pružně reagovat, zvažovat a poté příp. zavést praxi, která bude šetrná k přírodě a životnímu prostředí pospolitosti čtyř obcí, se souběžnou modernizací celého oboru odpadového hospodářství. OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Stávající plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury ve smyslu §2 odst. 1 písm.k) bod 3 Stavebního zákona ve stabilizovaných územích jsou územním plánem potvrzeny. Jedná se zejména o plochy „OV - občanské vybavení veřejného charakteru“: V k.ú. Žinkovy jde o zastavitelnou plochu Z3.6 pro rozšíření stávajícího hřbitova a územní rezerva R3.1 pro základní a mateřskou školu. Stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury je dále možné umísťovat v plochách stabilizovaných a zastavitelných v rámci funkčních regulativů (kapitola F.4) jako hlavní, resp. přípustné využití. V těchto plochách není pro občanskou vybavenost veřejného charakteru vyčleněna konkrétní plocha, občanská vybavenost dle funkčních regulativů může být v ploše začleněna dle konkrétních potřeb, v rámci rozvojového záměru městyse Žinkovy. OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Koncepce : Stávající plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury ve smyslu §2 odst. 1 písm.k) bod 3 Stavebního zákona ve stabilizovaných územích jsou územním plánem potvrzeny. Jedná se zejména o plochy „OV - občanské vybavení veřejného charakteru“: V k.ú. Žinkovy je navržena: zastavitelná plocha Z3.6 pro rozšíření stávajícího hřbitova a územní rezerva R3.1 pro základní a mateřskou školu Stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury je dále možné umísťovat v plochách stabilizovaných a zastavitelných v rámci funkčních regulativů (kapitola F.4) jako hlavní, resp. přípustné využití. V těchto plochách není pro občanskou vybavenost veřejného charakteru vyčleněna konkrétní plocha, občanská vybavenost dle funkčních regulativů může být v ploše začleněna dle konkrétních potřeb, v rámci rozvojového záměru městyse Žinkovy. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Koncepce Koncepce uspořádání krajiny chrání : hodnotné krajinné území městyse Žinkovy. V místech s intenzivním zemědělským hospodařením chrání doposud zachovalé přírodní prvky, vytváří podmínky pro jejich vzájemné propojení a klade důraz na zobytnění zemědělsky využívané krajiny. Současně městys Žinkovy rozvíjí a vytváří podmínky pro zvýšení rekreačního využívání krajiny, zvýšení retenční schopnosti krajiny a snížení větrné a vodní eroze v území. Hlavní podíl na rozvojové zobytnění zemědělské krajiny a zvýšení retenčních schopností krajiny má : územní systém ekologické stability, jehož chybějící prvky jsou navrženy k obnově, resp. doplnění, revitalizace bezejmenných, dříve tzv. meliorovaných vodotečí včetně doplnění doprovodné zeleně, návrh, resp. obnova vsakovacích pásů luk podél vodotečí a na plochách ZPF, ohrožených erozí, doplnění systému již existujících fragmentů bývalé cestní sítě v krajině spolu s návrhem doprovodné zeleně těchto cest, doplnění vzrostlé zeleně v okolí stávajících i bývalých zemědělských areálů, za účelem začlenění areálů do krajiny a snížení negativního působení objektů na krajinný ráz. Hlavní podíl na rozvoji a umocnění rekreační atraktivity řešeného území kromě výše uvedených opatření má: návrh alternativních komunikačních propojení pro pěší a cyklisty mimo silnice II. a III. tříd, systém účelových komunikací v krajině a komunikací pro pěší a cyklisty, v návaznosti na zastavěná území obcí městyse Žinkovy, kterých bude využito pro vymezení vycházkových okruhů s naučnými stezkami, které propojí místa dalekého rozhledu, krajinářsky významné lokality a místní pamětihodnosti či zajímavosti. Na účelových komunikacích v krajině budou vymezovány turistické trasy, resp. cyklotrasy. Koncepce uspořádání krajiny dále stanovuje, že nezastavitelnými plochami jsou: horizonty a bezlesé terénní hřbety, místa dalekého rozhledu a jejich okolí, údolní nivy vodotečí, louky a pastviny ve volné krajině a v okolí sídel mimo zastavitelné plochy, v území nejsou navrhovány nové plochy pro rekreační chatovou zástavbu, dostavba objektů individuální rekreace je v souladu s funkčními regulativy možná ve stávajících plochách „RI – rekreace individuální -chaty“, v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití je výstavba chat nepřípustná, jsou respektovány plochy zemědělského půdního fondu, plochy převedené z orné půdy do trvalých travních porostů, které nebudou vraceny do ploch orné půdy,

28 Strategie rozvoje městyse Žinkovy veřejná prostranství a jejich využití, uspořádání krajiny
Jedná se o tyto plochy s rozdílným způsobem využití : bydlení smíšené městské (v ÚPD značeno SM), bydlení městské (v ÚPD BM) a bydlení v rodinných domech (v ÚPD BI) a také občanské vybavení komerčního charakteru (v ÚP). VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Koncepce : Územní plán městyse Žinkovy 2013, stabilizuje a dále rozvíjí stávající veřejná prostranství. Návrhem nových dostatečně dimenzovaných veřejných prostranství vytváří podmínky zejména pro : zvýšení prostupnosti zastavěným územím sídel, bezkolizní pěší propojení z center sídel do okolní krajiny a zvýšení estetické hodnoty veřejných prostranství, umístěním vzrostlé zeleně a mobiliáře městyse. Veřejná prostranství jsou rozdělena na : veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravy (v ÚP značeno PD), veřejná prostranství s dominantní funkcí zeleně (v ÚP PZ), veřejná prostranství s dominantní funkcí sportu (v ÚP PS), Veřejná prostranství s dominantní funkcí kulturních událostí, apod. Významnými navrženými plochami veřejných prostranství s dominantní funkcí zeleně, resp. sportu jsou tato veřejná prostranství: PZ v zastavitelné ploše Z3.9 dle územního plánu, PZ v zastavitelné ploše R3.2, resp. R3.5 a v PS v územní rezervě R Plocha s možností pořádání veřejných společenských akcí východně od plochy Z3.13 (poz. Parc. 1771/1 k.ú. Žinkovy, vše viz ÚP). KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Koncepce Koncepce uspořádání krajiny chrání hodnotné krajinné území městyse Žinkovy. V místech s intenzivním zemědělským hospodařením chrání doposud zachovalé přírodní prvky. Současně městys Žinkovy rozvíjí a vytváří podmínky pro zvýšení rekreačního využívání krajiny, zvýšení retenční schopnosti krajiny a snížení větrné a vodní eroze v území.

29 Strategie rozvoje městyse Žinkovy koncepce uspořádání krajiny, cestní síť
Hlavní podíl na rozvojovém zobytnění zemědělské krajiny a zvýšení retenčních schopností krajiny má : - územní systém ekologické stability, jehož chybějící prvky jsou navrženy k obnově, resp. doplnění, - revitalizace bezejmenných, dříve tzv. meliorovaných vodotečí včetně doplnění doprovodné zeleně, - obnova vsakovacích pásů luk podél vodotečí a na plochách ZPF, ohrožených erozí, - doplnění systému již existujících fragmentů bývalé cestní sítě v krajině spolu s návrhem doprovodné zeleně těchto cest, - doplnění vzrostlé zeleně v okolí stávajících i bývalých zemědělských areálů, za účelem začlenění areálů do krajiny a snížení negativního působení objektů na krajinný ráz. - Hlavní podíl na rozvoji a umocnění rekreační atraktivity řešeného území kromě výše uvedených opatření má: - návrh alternativních komunikačních propojení pro pěší a cyklisty mimo silnice II. a III. tříd, - systém účelových komunikací v krajině a komunikací pro pěší a cyklisty, v návaznosti na zastavěná území obcí městyse Žinkovy, kterých bude využito pro vymezení vycházkových okruhů s naučnými stezkami, které propojí místa dalekého rozhledu, krajinářsky významné lokality a místní pamětihodnosti či zajímavosti. Na účelových komunikacích v krajině budou vymezovány turistické trasy, resp. cyklotrasy. Koncepce uspořádání krajiny dále stanovuje, že nezastavitelnými plochami jsou: - horizonty a bezlesé terénní hřbety, - místa dalekého rozhledu a jejich okolí, - údolní nivy vodotečí, - louky a pastviny ve volné krajině a v okolí sídel mimo zastavitelné plochy, v území nejsou a nebudou navrhovány nové plochy pro rekreační chatovou zástavbu, dostavba objektů individuální rekreace je v souladu s funkčními regulativy možná ve stávajících plochách „RI – rekreace individuální - chaty“, v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití je výstavba chat nepřípustná, jsou respektovány plochy zemědělského půdního fondu, plochy převedené z orné půdy do trvalých travních porostů, které nebudou vraceny do ploch orné půdy.

30 Strategie rozvoje městyse Žinkovy koncepce uspořádání krajiny, cestní síť
Oplocování pozemků ve volné krajině včetně lesních pozemků, je omezeno regulativy pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. ÚSES (regionální a lokální) je začleněn v ÚPD, navržené funkční využití ploch, ležících v ÚSES, je podřízeno plánu ÚSES, ve všech plochách s rozdílným způsobem využití je umísťování fotovoltaických elektráren na terénu nepřípustné s ohledem na zachování krajinného rázu; umísťování fotovoltaických panelů na stavbách se řídí funkčními regulativy a limity území, umísťování slunečních kolektorů a souvisejících zařízení na stavbách a jejich pozemcích se s ohledem na zachování krajinného rázu řídí funkčními regulativy, v území městyse Žinkovy nejsou vymezeny plochy pro větrné elektrárny; jejich umisťování v území je nepřípustné, umísťování vertikálních staveb včetně sil a technologických objektů, s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, se s ohledem na zachování krajinného rázu řídí prostorovými regulativy. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) Aktuálně přítomné systémy ES v posloupnosti od regionální (R) a dále k lokální resp. místní úrovni (M) jsou v území provázány a vytvářejí logický systém ES vymezený výhradně na ekosystémovém (biotopovém) základě. ÚSES je zpracován v podrobnosti Plánu ÚSES na hranice pozemků, lesnického detailu nebo aktuálních krajinných rozhraní. Chybějící (nefunkční) úseky vymezeného Plánu ÚSES městyse Žinkovy jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření (VPO) s možností vyvlastnění. Městys Žinkovy nepožaduje uplatnit pro tyto plochy předkupní právo. Přírodní (funkční) skladebné části ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou nezastavitelným územím. V biokoridorech se připouští pouze vedení liniových staveb a umístění technických objektů. Regionální úroveň ES (ekologická stabilita) V této hierarchické úrovni zasahují na území městyse Žinkovy celkem 4 dílčí úseky regionálních ÚSES biokoridorů. Podél severního okraje zasahují do řešeného území podle RÚSES Plzeňského kraje 2 modální mezofilní bučinné biokoridory r e g i o n á l n í h o významu (RBK Týniště-Buč a RBK Buč-Chýlava). (Podrobnější údaje o ÚSES, viz Územní plán městyse Žinkovy Stejně tak údaje tzv. l o k á l n í, tedy o místní úrovni ÚSES).

31 Strategie rozvoje městyse Žinkovy prostupnost krajiny, účelové komunikace, zokruhování cest
Stávající účelové komunikace jsou v krajině území městyse Žinkovy stabilizovány. Rozvojový směr představují v ÚPD (Územním plánu městyse Žinkovy 2013) nové, resp. obnovované účelové komunikace které převážně oživují vybrané, v minulosti vlivem intenzivního hospodaření v krajině zaniklé cesty, pokud je to v krajině účelné. Dále navazují na hlavní pěší trasy v zastavěném území obce i v krajině, na dochované lesní cesty a stávající i navrhované cesty mimo řešené území. V okolí zastavěných území jsou tyto cesty, zejména cesty pro pěší (příp. pro cykloturisty), dle možností zokruhovány. Nové, resp. obnovované účelové komunikace zvyšují prostupnost krajiny. Dimenzovány jsou převážně pro společné užívání pro obhospodařování zemědělského půdního fondu, ale také pro pěší a cyklistickou turistiku. Takové komunikace jsou provázeny alejovými výsadbami a krajinnou zelení. Ve význačných bodech jejich tras, tj. v památných místech, na vyhlídkách nebo v krajinářsky zvláště zajímavém místě mohou být situovány odpočinkové plochy s drobnou architekturou „ … - kapličky, křížky, sochy, budovy, lavičky, informační tabule, směrníky, apod.. „ …Tento výrazně rozvojový potenciál bude městysem Žinkovy pozorně sledován, aby bylo možné reagovat na podněty samostatně nebo ve spolupráci s fyzickými i právnickými osobami. Vybrané navrhované účelové komunikace jsou zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby (VPS). Tyto VPS lze také realizovat v rámci pozemkových úprav. V k.ú. Březí u Žinkov jsou pozemkové úpravy navrženy, z části také realizovány. Při pozemkových úpravách v k.ú. Kokořov a k.ú. Žinkovy se u ploch účelových komunikací připouští úprava trasování účelové komunikace, při zachování propojení cílových míst navržené účelové komunikace a i zde platí, že tento rozvojový potenciál bude městysem Žinkovy pozorně sledován, aby bylo možné reagovat na podněty samostatně nebo ve spolupráci s fyzickými i právnickými osobami. Přehled navržených účelových komunikací a cest pro pěší a cykloturisty, viz ÚP 2013.

32 Strategie rozvoje městyse Žinkovy protierozní a protipovodňová opatření, rekreace v krajině
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V území městyse Žinkovy je rovněž navržen vsakovací pás v plochách orné půdy, včetně dvouřadé aleje jižně od Kokořova (k.ú. Kokořov a k.ú. Žinkovy). V celém správním území byly břehové partie vodotečí v místech jejich styku s ornou půdou zalučněny, resp. byly dle charakteru území navrženy plochy ostatní krajinné zeleně. I tato aktivita je takříkajíc, v rukou městyse, hospodařících farem, družstev i individuálních vlastníků půdy. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Konkrétní protipovodňová opatření ve správním území městyse Žinkovy, ÚPD nenavrhuje. Přesto, městys Žinkovy už dostatečně poučen (stejně jako celá Česká republika) z povodně v roce 2002 i z povodní nižšího řádu v letech následujících rok 2003, pozorně sleduje stav protékající vody korytem řeky Úslavy i stav hladiny rybníka Labuť i rybníka Čepineckého, krom toho i stav na rybníku Hnačovském (!) Ochrana před povodněmi je vtělena do Požárního řádu městyse Žinkovy, kde jsou aktuálně uvedena místa odběru vody ve všech obcích městyse. Rozvojovým úkolem je zvyšování úrovně retenčních schopností krajiny, tj. v revitalizaci dříve regulovaných vodních toků, návrhu nových vodních ploch s retenční schopností a návrhu protierozních opatření na plochách ohrožených erozí (podrobně viz ÚP, 2013). KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY K rekreačnímu využívání krajiny zejména pro celoroční turistiku (běžecké lyžování, pěší turistika, cykloturistika, hippoturistika) je vhodné celé správní území. Rekreační využívání krajiny bylo kromě sítě účelových komunikací ve správním území posíleno novým ÚP, zejména v okolí Žinkovského rybníka a žinkovského zámku těmito opatřeními : zokruhováním vycházkové cesty okolo Žinkovského rybníka, vytvořením plochy územní rezervy R3.3 pro otevřená sportoviště a autokempink v zastavitelné ploše Z3.14 (podrobněji viz ÚP 2013).

33 Strategie rozvoje městyse Žinkovy spolupráce se školou, spolky, církvemi, TJ Sokol, a dalšími subjekty, péče o nehmotné kulturní dědictví výchova dětí a mládeže spolupráce se ZŠ a MŠ spolupráce s Policií ČR (prevence i represe) sport a tělovýchova (TJ Sokol) česká a křesťanská tradice péče o flóru a faunu kultura na venkov venkov za kulturou evropská sounáležitost úcta k seniorům a péče o ně spolkový život (SDH, Lověna, Spolek zahrádkářů, a další) péče o Vlastivědnou sbírku Ž.

34 Strategie rozvoje městyse Žinkovy doprava a cesty
Stavby na silnicích II. třídy provedené částečně či neprovedené (zůstávají v zorném úhlu této Strategie rozvoje): k.ú. Březí u Žinkov Vjezdové opatření na silnici II/230 ve Březí ve směru od Přeštic (D1.1) včetně přechodu pro pěší Vjezdové opatření na silnici II/230 ve Březí ve směru od Nepomuka (D1.2) včetně přechodu pro pěší k.ú. Kokořov Provedena přeložka silnice II/230 v Kokořově Převedením dopravy na novou II/230 , je stávající komunikace II/230 západně od Kokořova využita pro cyklostezku, část šířky komunikace bude rekultivována; pro motorovou dopravu bude komunikace ukončena obratištěm vozidel, stávající komunikace II/230 východně od Kokořova, je zokruhována pro motorovou dopravu na místní komunikaci v Kokořově a bude využita pro cyklostezku, část šířky komunikace je a bude ještě rekultivována. k.ú. Žinkovy Úprava trasy silnice II/191 v k.ú. Žinkovy včetně úpravy křižovatky s místní komunikací do Čepince a silnicí III/1872 do Neuraz, je realizována, koridor vymezen v šířce 80 m, tj. 40 m od osy navrhované přeložky III/191 na obě strany. Stavby (opravy, rekonstrukce) místních komunikací ad hoc, stejně tak parkoviště.

35 Strategie rozvoje městyse Žinkovy doprava a cesty
opravy a rekonstrukce místních komunikací evidence vad místních komunikací dopravní značky na problémové komunikace bezpečnost a dodržování dopravních předpisů aplikace předpisů, umožňujících omezení průjezdu kamionů obnova pěších a polních cest zokruhování stezky kolem rybníka Labuť stavby parkovišť a odstavných ploch dle ČSN

36 Strategie rozvoje městyse Žinkovy vodovod a kanalizace, rodinné domy, byty, zaměstnání
PRIORITA : vodovod a kanalizace s ČOV, I. a II. část, podpora výstavbě rodinných domů a bytů, podpora vytváření ubytovacích kapacit pro turisty, zachování standardu péče o zdraví, podpora vzniku pracovních míst, spolupráce s podnikatelským sektorem, dodržování parametrů Územního plánu, jeho regulativů a dalších ustanovení, Projekt Kanalizace s ČOV a vodovod městyse Žinkovy I. a II. část,

37 (převzato z Návrhu ÚP 2013, se svolením autora)
Strategie rozvoje městyse Žinkovy počet obyvatel městyse Žinkovy – stav a výhled Výhled počtu obyvatel : Ve správním území městyse Žinkovy bylo k hlášeno k trvalému pobytu 851 obyvatel. Z toho ve Březí žije 150 obyvatel, v Kokořově 110, v Žinkovech 553 a v Čepinci 38 obyvatel. Územní plán uvádí zastavitelné plochy pro realizaci cca 147 bytových jednotek pro cca 352 obyvatel. Při využití všech zastavitelných ploch a ploch územních rezerv představuje nárůst počtu, resp. jeho potenciál (vložil JP) trvale bydlících obyvatel z 851 v roce 2015 na cca 1247 obyvatel, tj. o cca 40% ! převzato a textově kráceno, z NÚP 2013) „Při posuzování čísel je nutné přihlédnout k okolnosti, že část nových bytů bude použita na reprodukci stávajícího bytového fondu, a že ne všechny stavební nabídky budou využity k výstavbě z důvodů majetkoprávních nebo z důvodů chybějící infrastruktury. Ne všechny nové objekty bydlení tak budou moci sloužit k trvalému bydlení. Proto výsledný nárůst trvale bydlících obyvatel Žinkov je nutné vzhledem uvedeným skutečnostem redukovat. Pro výpočet je uvažováno s průměrným počtem 1,1 bytové jednotky na 1 rodinný dům a počtem 2,4 obyvatele na jednu bytovou jednotku).“ Přehled počtu rodinných domů, byt. jednotek a obyvatel správního území městyse Žinkovy (převzato z Návrhu ÚP 2013, se svolením autora) Žinkovy

38 Strategie rozvoje městyse Žinkovy odpovědnost zastupitele, ekonomika městyse, kooperace s vnějším okolím, výhled společných projektů V majetku městyse Žinkovy jsou nemovitosti v hodnotě více než 100 miliónů Kč. Na dobře připravené projekty bude možné čerpat podpory z fondů EU až do roku Nezbytně nutné je proto stále sledovat výzvy k uplatnění žádostí o finanční prostředky z úrovně městyse, „trojkové“ obce = Nepomuka, z Plzeňského kraje, a z jednotlivých resortů vlády ČR. Je naprosto nezbytné čerpat v maximální míře podpory z evropských programů, ku prospěchu občanů městyse Žinkov a jeho návštěvníků. Čerpání bude tehdy možné, budou-li kvalitně připraveny různé projekty. Připravenost projektu znamená, mít ho „hotový“, jak po stránce technické, technologické, tak po právní a ekonomické stránce, vždy v souladu s pravidly vyhlášenými jednotlivými správci fondů EU, atd. Současně je nutné, aby projekty začaly být zpracovávány (resp. zadávány) vždy po jasné a přehledné analýze předmětu projektu. Je na zastupitelstvu, aby buď kvalifikovaně (včas, s odbornou pomocí) posoudilo náměty občanů, jsou-li míněny vážně, pro blaho obce a v dobré víře, aby se bez zbytečného odkladu prověřily proveditelnost a udržitelnost takových podnětů, a ty se mohly stát počátkem úvahy o případném zadání zpracování projektu. Možná, za ještě náročnější, budou zastupitelé pokládat přesvědčování spoluobčanů o významu některých projektování, zvláště u těch záměrů, které nepřinášejí okamžitý účinek (úvaha o „nové škole“ z bývalé MŠ, apod.) či jsou v nehmotné formě (studium jazyků, studium na školách, rekvalifikace nezaměstnaných, apod.) Je na zastupitelích individuálně i jako orgánu městyse přemýšlet s rozvahou, ale ofenzivně, moderně, se znalostí všech sehnatelných podkladů k projednávanému námětu projektu. V takové situaci, ve které se dnes nachází volené orgány městyse, je třeba, aby každá zastupitelka či zastupitel byl/a realistou s vizí. Je třeba být užitečný a odvážný, protože právě to od zastupitelů občané očekávají. Zastupitelstvo musí být akceschopné, musí mít schopnost oddělovat věci strategického významu od provozních detailů. Není přijatelné a je smrtící pro věc, být poraženecký, alibistický, populistický, líný … Stále platí, že štěstí přeje připraveným …

39 Strategie rozvoje městyse Žinkovy odpovědnost zastupitele, ekonomika městyse, kooperace s vnějším okolím, výhled společných projektů Kritériem č. 1, bude vždy stav EKONOMIKY městyse, pro dané období, tj., jak pro období operativního, probíhajícího roku tak pro výhled roku po probíhajícím roku bezprostředně navazujícího, tak také prognóza na několik let dopředu, jakkoli je to, zvláště v dnešních podmínkách velmi obtížné. Bude tedy jistě možné, aby byl předpokládán ekonomický vývoj městyse opatrně, rozumně. Zároveň však platí, že nelze přijmout teze typu „radši nebudeme dělat nic“, příp. horší varianty téhož. Parlamentem pro rozvoj obce také není „hospoda“ či „bar“ (i když základní myšlenka může vzniknout právě tam… !), ale pracovní jednání odpovědných a stále se vzdělávajících se zastupitelů, patriotů svého městyse. V současnosti se dá uvažovat v městysi Žinkovy o těchto základních formách projektů : INFRASTRUKTURNÍ tj. PRIORITNÍ. Jde o : další ROZVOJOVÉ, s důrazem na potřeby městyse Žinkov kanalizace (v etapách, celkový náklad cca 70 miliónů Kč) brownfields vodovod (v etapách, celkový náklad cca 50 miliónů Kč) rekonstrukce brownfields = zhodnocování nepoužívaného chodníky majetku místní komunikace a mosty obnova a rekonstrukce nemovitého majetku v KOOPERACI, je-li projekt shodně potřebný pro více a mimo infrastrukturu : subjektů najednou (více obcí, obec s podnikatelem ochrana a obnova památek, z obce či okolí obce, apod., amj.) kultura, sport, vzdělání, cestování … např. kooperace s nonprofitními subjekty v MAS sv. JzN ke zdroji LEADER (MzeČR), k SFŽP, k SFID, apod. Zámek Žinkovy - SPOLUPRÁCE je možná, za podmínky vzájemných garancí – a to právně zajištěných, nadaných oboustranně seriózností a věrohodností. V duchu období, kdy byla spolupráce bez problémů, je třeba se scházet a „objevit“ vlastníka/y. Je třeba umět respektovat vlastnické poměry a z nich pocházející práva a povinnosti (my) a také se specificky, ale „poctivě“ začlenit do žinkovské pospolitosti (oni), do života městyse.

40 Strategie rozvoje městyse Žinkovy
odpovědnost zastupitele, ekonomika městyse, kooperace s vnějším okolím, výhled společných projektů Strategie rozvoje městyse Žinkovy Stálá aktualizace priorit pro projektování, projekty pro čerpání z fondů EU, kooperace s podnikatelským sektorem, nonprofitními organizacemi, účelovými seskupeními a občanskými sdruženími či aktivitami, spolupráce s vlastníky zámku, obnova rekreačního potenciálu Žinkovska, projekty pro čerpání z národních, krajských zdrojů, . Kooperace s bankovním ústavem na vysokém standardu vztahů.

41 Strategie rozvoje městyse Žinkovy odpovědnost zastupitele, ekonomika městyse, kooperace s vnějším okolím, výhled společných projektů Rozpočet průhledný a průběžně sledovatelný, zajištěné úvěrování přísliby bankovního domu a seriózní průběh splácení úvěrů, dotace a subvence z EU, ČR a z krajských zdrojů, spolupráce s bankovním sektorem, stálá kontrola účtů městyse, aktualizace rozpočtu (změny), redukce nákladů, prognóza finančního vývoje.

42 Strategie rozvoje městyse Žinkovy rozpočet 2015 příjmy každoročně měnitelná příloha

43 Strategie rozvoje městyse Žinkovy rozpočet 2015 výdaje každoročně měnitelná příloha

44 Strategie rozvoje městyse Žinkovy předpoklad splácení úvěru na spoluúčast městyse k přiznané dotaci na projekt „Kanalizace s ČOV a vodovod městyse Žinkovy, I.část“ varianta č.1 : 10 miliónů na 15 let

45 Strategie rozvoje městyse Žinkovy předpoklad splácení úvěru na spoluúčast městyse k přiznané dotaci na projekt „Kanalizace s ČOV a vodovod městyse Žinkovy, I.část“ varianta 2 : 15 miliónů na 15 let

46 Strategie rozvoje městyse Žinkovy předpoklad splácení úvěru na spoluúčast městyse k přiznané dotaci na projekt „Kanalizace s ČOV a vodovod městyse Žinkovy, I.část“ varianta 3 : 15 miliónů na 20 let

47 Strategie rozvoje městyse Žinkovy vhled do rozpočtových položek v rozhodném období

48 Strategie rozvoje městyse Žinkovy turisté na Žinkovsku, občané Žinkov v EU a jinde ve světě, české tradice . Partnerství s obcemi EU, zkušenosti z cest po světě, podmínky pro poskytování služeb turistům, cyklistické a turistické trasy, ochrana a obnova památek, Vlastivědná sbírka Žinkovska, Informační centrum, letní scéna Labuťáček, pro děti i dospělé v Žinkovech, hřiště v Žinkovech, hřiště a scéna s parketem v Kokořově, hřiště a srub ve Březí, spolupráce s vlastníkem zámku Žinkovy.

49 Strategie rozvoje městyse Žinkovy živé tradice, kulturní život, sport, občanské aktivity, partnerská setkání - Grossheringen, BRD (EU) Společenský život v městysi se dlouhodobě opírá o oživení tradic, o které pečují zejména tři samostatné Sbory dobrovolných hasičů, které pravidelně pořádají např. krojované Staročeské máje, ale také rozvíjejí ochotnickou tradici kokořovskou a žinkovskou, která sahá až do 18. století. Pravidelná představení na kokořovské letní scéně či v žinkovském letním divadle - Labuťáček, patří k nejčastěji navštěvovaným kulturním představením v roce. Je proto přirozené, že obě letní scény byly upraveny na základě projektu, s pomocí ROP Jihozápad. Proto do kulturní perspektivy městyse právem patří, jak představení našich ochotníků, tak aktivity dobrovolných hasičů. Do aktivit městyse patří i pořádání výstav, v Klubu sv. Václava, rekonstruovaného (rovněž s podporou ROP Jihozápad) „brownfield“ v Žinkovech. K úspěšným výstavám patřily : „Naši ochotníci“, „Jak si představuji naše žinkovské náměstí“ (z podnětů a kreseb dětí ZŠ a MŠ, po vyhodnocení odbornou komisí, pod vedením autora ÚPD městyse, zpracovali studenti fakulty architektury ČVUT v Praze záměr úpravy náměstí, po dokončení infrastrukturních staveb – kanalizace, vodovod), dále výstava (spolu s odhalením pamětní desky) k poctě osobnosti - rodáka, gen.mjr. Emanuela Šrámka, který bojoval za vlast za II. svět.války v Anglii i na východní frontě. (Po roce 1948, byl citelně postihován s celou svou rodinou - manželka Angličanka. Plně byl žinkovský rodák rehabilitován až v 90. letech 20. století). Dále pak výstava „Archeologické nálezy na Žinkovsku“, pořádané ve spolupráci se Západočeským institutem pro ochranu a dokumentaci památek, výstava a soutěž pro občany „Očima fotografa“, výstava „Žinkovy a okolí ve fotografiích Josefa Böhma“, „Fotografie Václava Šolara“, „Fotografie Bohumila Máška“, pravidelné přehlídky výpěstků a květin pod gescí Spolku zahrádkářů, kurzy jazyků, přednášky, aj. Výstavy a klubové aktivity, patří ke kulturní strategii městyse, sportovní klání u stolového fotbalu (dárku od německých přátel), amj. Prostředí nových veřejných prostranství a budov evokují dalš nápady na jejich využití …

50 Strategie rozvoje městyse Žinkovy tradice, kulturní život, sport, občanské aktivity, partnerská setkání - Grossheringen Ve Březí se pořádá pravidelně „Březská vydra“, navštěvovaná nejen občany městyse, ale hojně i návštěvníky z okolí měst Přeštic a Klatov. Stejně populární je pravidelně se konající „Neckyjáda“ , zpravidla až s 25 loděmi a rovněž s hojnou účastí. V Kokořově pamatují na veselou oslavu paní žen a dívek s ochotníky, fotbalovým turnajem a programem „Kokule“ (Kokořovské kulturní léto). Pravidelné „necentralizované“ aktivity občanů, patří do aplikované strategie kultury, zcela samozřejmě. Tradiční, dobrou a víceletou spolupráci má městys s farností římsko-katolickou. Společně jsou pořádány pravidelné koncerty v kostele sv. Václava, a to nejen vždy v období předvánočním, ale i např. o Velikonocích či při příležitosti žinkovské poutě (28.9.). Dále se pořádají individuální koncerty, nevázané na celospolečenské či místní svátky. Tradicí rovněž je pořádání koncertu českých a německých hudebních, zejména pěveckých těles, v rámci mezinárodní vždy vícedenní přehlídky v kostelech bavorských a českých. I tato spolupráce má své pevné místo ve strategii a praxi kulturního života v našem městysi…

51 Strategie rozvoje městyse Žinkovy kulturní život, sport, občanské aktivity
V městysi Žinkovy působí TJ Sokol Žinkovy (fotbalový klub, účastnící se úspěšně Okresního přeboru (týmy A, a B viz foto obou, níže. V letech dorůstající populace opakovaně i žáci, oddíl aerobicu či zumby - sportu především pro žinkovské ženy), který, za významné pomoci - přímé dotace ze státního rozpočtu, vystavěl potřebné zázemí (šatny, sprchy) pro žinkovské a hostující sportovce. Sportovní aktivita občanů též zahrnuje tzv. „Silvestrovský běh“, kterého se zúčastňují občané městyse všech generací. Sport je důležitou součástí života pospolitosti městyse a je samostatnou strategickou veličinou.

52 Strategie rozvoje městyse Žinkovy kulturní život, sport, občanské aktivity
Strategický výhled a predikce jeho rozvoje v sobě obsahuje další povzbuzování a konstruování občanské společnosti, která reflektuje občanské aktivity všeho přirozeného, tradičního a v dobrém slova smyslu venkovsky konzervativního. Z takových zdrojů vzniká naše pospolitost. O kom jsme ale ještě moc nenapsali je subjekt mající na starosti ochranu přírody, jak fauny, tak flóry. Každý z nás ví, že jde o Myslivecké sdružení Lověna, starající o stav lesa, polnosti a luka, pečující odborně o zvěř. Nelze také nevzpomenout Zahrádkáře, pořádající v Klubu sv. Václava pravidelné výstavy květin a výpěstků občanů městyse , besedy (s pomology, léčiteli, atd.). Bez Včelařského spolku, by nebyl komunitní život městyse úplný. Všechny aktivity se dotýkají postavení ZŠ a MŠ v Žinkovech, které je významné nejen svým základním úkolem – poskytovat vzdělání, ale též neméně důležitou úlohou – vytvářet podmínky pro socializaci dětí a mládeže, pro poznání pravého vlastenectví, pro zdravý lokální patriotismus, pro význam úlohy rodiny ve společnosti, pro navození prostředí, které nejmenší občany městyse s ním propojí účastí všude tam, kde to umožňují pravidla jednotlivých spolků, působících v Žinkovech (TJ Sokol, SDH, ochotnické divadlo, pěstební činnost, chovatelskou činnost, atd., amj.) či kam zájemce vede jeho individuální ustrojení, předpoklady a talent. Zcela nezastupitelným prvkem a dokladem živoucí pospolitosti jsou a budou pravidelná Setkávání s důchodci, občany Žinkov, v Klubu sv. Václava a setkávání zastupitelů s občany, obyvateli Domova klidného stáří v Žinkovech.

53 Strategie rozvoje městyse Žinkovy partnerství s občankami a občany Grossheringen
Od roku má městys Žinkovy partnerský vztah s obcí v Durynsku (SRN - EU), s názvem Grossheringen. Obec cca o 700 obyvatelích, nedaleko Výmaru, má podobné zkušenosti se společenským vývojem. Současné podmínky a zkušenosti, související s členstvím našich států v Evropské unii, se velmi podobají, existují však i zajímavé rozdíly, např. ve financování veřejné správy, či v podílu privátního podnikatelského sektoru na správě a rozvoji obce a okolí. Za významně poučný faktor lze pokládat přítomnost silného komunitního cítění občanů partnerské obce, intenzivní zájem široké veřejnosti o věci společného zájmu. Svépomocná obnova vinic (pův. z 17. stol.), v 80. a 90. letech minulého století, v okolí Grossheringen (v části obce Kaatschen), jsou konkrétním důkazem živé, prosperující a právem sebevědomé pospolitosti. Partnerská obec, mající v oboru základního školství pouze školu mateřskou, poskytla našim dětem nové vybavení dětským nábytkem a hračkami, jak do interiéru mateřské školy, tak pro hru v přírodě. Partner z EU, věnoval městysi technické vybavení pro zásahy SDH Žinkovy, malotraktor na údržbu zeleně a další práce v městysi, herním zařízením do Klubu sv.Václava – stolovým fotbalem a dalšími pro obec užitečnými pozornostmi. Opravdoví přátelé přijíždějí do Žinkov rádi. Stejně tak žinkovští, se těšívají na setkání v SRN. Společně pěstovaný sport, hasičská klání, oslavy místních výročí, výměna zkušeností z veřejné správy či z pedagogické činnosti, z údržby obecního majetku, z čerpání dotací z fondů Evropské unie, to vše občany obou obcí zajímá a spojuje. I tento směr patří k významným strategickým konstantám městyse Žinkovy. ( viz : ) Na fotografiích zleva : Zastupitelský fotbalový tým Žinkov pro utkání s hosty ze SRN, motorová stříkačka ze SRN, malotraktor na údržbu městyse ze SRN …

54 Strategie rozvoje městyse Žinkovy fotografie ze Žinkov
A ještě obrazem … zleva doprava a znovu … tradiční Novoroční výlet pod gescí Kokořova, Labuťáček s plakátem každoročního Festiválku loutkových divadel, zámecké střechy od jihozápadu, představení pro děti v Labuťáčku, kostel v Žinkovech, slavnostně působící, každodenní osvětlení průčelí a vstupu do lodě chrámu sv. Václava (Maxmilián Pree, architekt 17. století), Immaculata, morový sloup ze 17. století, Myslivecké sdružení Lověna v plné síle, návštěvou v Grossheringen, v Apoldě, kde vaří německé pivo, ochutnali jsme, no … Plzeň je Plzeň …, z výstavy o ochotničení na Žinkovsku (doložitelně od 18. století !) Škoda jen, že jsme, nevím proč, zaspali a výstavu jsme nenafotografovali , TJ Sokol Žinkovy v době nejlepších výsledků na počátku XXI.století, SDH Žinkovy, silný, vítězící a u požárů včas a připraveně zasahující tým, průvod s lampióny 2015, …

55 Strategie rozvoje městyse Žinkovy občané, principy a zásady spoluúčasti na řízení městyse
. Informovanost, otevřenost, přímá a zastupitelská demokracie, potřeby a požadavky venkova, harmonizace cílů v zájmu celku stejná pozornost všem částem městyse, závažná témata k veřejné diskusi, nejvýznamnější z nich obecnímu referendu, zvýšení atraktivity veřejných zasedání zastupitelstva městyse, Úřad městyse - servis občanům, nebát se a nekrást, netolerovat prokorupční prostředí …

56 Strategie rozvoje městyse Žinkovy
Prameny a podklady : Územní plán městyse Žinkovy 2013, autorka, Ing.arch. Blanka Hysková, CsC., Studio Hysek, Plzeň 2013, citace v uvozovkách, parafráze bez změny obsahu, s laskavým svolením autorky BH, 2. Průvodce Žinkovy, Úřad městyse Žinkovy, 2007, autoři JUDr.Jiří Pomahač a Anna Brožíková, 3. Návrh Územního plánu městyse Žinkovy, autorka, Ing.arch. Blanka Hysková, CsC., Studio Hysek, Plzeň 2010, Václav Král z Dobré Vody, Heraldika, Praha 1900, Tabulky, grafy způsobilosti přijmout a splácet úvěr na priority Strategie rozvoje, 3 varianty, Česká spořitelna, a.s., útvar spolupráce s obcemi, Plzeň, autorka, Ing. Jana Rosenthalerová, 6. Dokumentace Úřadu městyse Žinkovy, ve věci, gesce Bc.Jana Horová (ekonomika) a Anna Brožíková (administrace, evidence a správní agenda), 7. Fotografie : Bohumil Mášek, Anna Brožíková, Václav Šolar, Josef Böhm, st., Strategie rozvoje městyse Žinkovy

57 OBSAH č. 1, úvodní : str. 1 ………………………… Titulní list Strategie rozvoje městyse Žinkovy, str. 2, 3 ………………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy – ÚVOD str. 4, 5 ……………………... Strategie rozvoje městyse Žinkovy řešení katastrálního území městyse, správní území, podmínky hospodářského rozvoje, aktivity v území působících subjektů str. 6, 7 ……………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy výčet konkrétních Opatření v území městyse, urbanistická koncepce, zastavitelné plochy, sídelní zeleň str …………………….. Strategie rozvoje městyse Žinkovy urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně str. 20 ……………………….... Strategie rozvoje městyse Žinkovy systém sídelní zeleně, ochrana přírody, životní prostředí str. 21 ……………………….... Strategie rozvoje městyse Žinkovy koncepce sídelní zeleně, koncepce veřejné infrastruktury str ………………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování str. 28 …………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy veřejná prostranství a jejich využití, uspořádání krajiny str. 29, 30 ……………………. Strategie rozvoje městyse Žinkovy koncepce uspořádání krajiny, cestní síť str. 31 ……………………….... Strategie rozvoje městyse Žinkovy prostupnost krajiny, účelové komunikace, zokruhování cest str. 32 ……………………….... Strategie rozvoje městyse Žinkovy protierozní a protipovodňová opatření, rekreace v krajině

58 OBSAH pokr. č. 2 : str. 33 …………………
OBSAH pokr. č. 2 : str. 33 …………………. Strategie rozvoje městyse Žinkovy spolupráce se školou, spolky, církvemi, TJ Sokol, a dalšími subjekty, péče o nehmotné kulturní dědictví str. 34, 35 …………….. Strategie rozvoje městyse Žinkovy doprava a cesty str. 36 …………………. Strategie rozvoje městyse Žinkovy vodovod a kanalizace, rodinné domy, byty, zaměstnání str. 37 …… Strategie rozvoje městyse Žinkovy počet obyvatel městyse Žinkovy – stav a výhled str ……………... Strategie rozvoje městyse Žinkovy odpovědnost zastupitele, ekonomika městyse a kooperace s vnějším okolím, výhled společných projektů str. 42 ………………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy rozpočet 2015 příjmy str. 43 ………………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy rozpočet 2015 výdaje str. 44 ………………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy předpoklad splácení úvěru na spoluúčast městyse k přiznané dotaci na projekt „Kanalizace s ČOV a vodovod městyse Žinkovy, I.část “, 10 miliónů na 15 let str. 45 ……………….... Strategie rozvoje městyse Žinkovy předpoklad splácení úvěru na spoluúčast městyse k přiznané dotaci na projekt „Kanalizace s ČOV a vodovod městyse Žinkovy, I.část “, 15 miliónů na 15 let str. 46 ………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy předpoklad splácení úvěru na spoluúčast městyse k přiznané dotaci na projekt „Kanalizace s ČOV a vodovod městyse Žinkovy, I.část “, 15 miliónů na 20 let

59 OBSAH pokr. č. 3, závěrečné : str. 47 …………
OBSAH pokr. č. 3, závěrečné : str. 47 ………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy vhled do rozpočtových položek rozhodného období pro sestavení Strategie rozvoje městyse Žinkovy, I. část str. 48 …………………. Strategie rozvoje městyse Žinkovy turisté na Žinkovsku, občané Žinkov v EU a jinde ve světě, české tradice str. 49, 50 …………….. Strategie rozvoje městyse Žinkovy živé tradice, kulturní život, sport, občanské aktivity, partnerská setkání - Grossheringen, SRN (EU) str. 51, 52 …………….. Strategie rozvoje městyse Žinkovy kulturní život, sport, občanské aktivity str. 53 ………………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy partnerství s občankami a občany Grossheringen, SRN (EU) str. 54 ………………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy fotografie ze Žinkov str. 55 ………………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy občané, principy a zásady spoluúčasti na řízení městyse str. 56 ………………… Strategie rozvoje městyse Žinkovy Prameny a podklady str ………… Obsah č. 1, obsah č.2 a obsah č.3 str. 60 ………………… List ukončení Strategie rozvoje městyse Žinkovy (upozornění na aktualizace a povinné předkládání SRMŽ , subjektu řádného vyřizování žádostí o podporu z EU, viz str. 60 )

60 Strategie rozvoje městyse Žinkovy 2015 - 2020
„ … MĚSTYS ŽINKOVY, NÁŠ POŠUMAVSKÝ KLENOT … “ Naše Strategie rozvoje podléhá pravidelné aktualizaci, zpravidla společně se změnami rozpočtu městyse Žinkovy ! Upozornění na povinné předkládání SRMŽ , subjektu řádného vyřizování žádostí o podporu z EU ! Poděkováním všem autorům textů, grafů, tabulek a fotografií. Sepsal a sestavil, JP Žinkovy/Praha 12/ /2016


Stáhnout ppt "městys ŽINKOVY Strategie rozvoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google