Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy."— Transkript prezentace:

1 Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy

2 Obsah metodické porady základní registry upozornění na pochybení zjištěná v rámci odvolacího řízení a poznatky z kontrolní činnosti judikatura odpovědi na dotazy

3 Kvalifikace přestupku § 49 odst. 1 písm. c) a § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích – více skutkových podstat jednou ze skutkových podstat přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích je jiné hrubé jednání

4 Oznámení o zahájení řízení x výrok rozhodnutí věnovat pozornost oznámení o zahájení řízení v případě potřeby překvalifikovat – oznámit překvalifikaci obviněnému konstatování typu „v průběhu řízení může dojít k překvalifikaci“ je nedostatečné

5 Dokazování kladení otázek svědkům starý x nový správní řád Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 209/1992 Sb. § 36 odst. 3 správního řádu – seznamovat s podklady pro rozhodnutí skutečně až na závěr jednání

6 Poškozený § 72 zákona o přestupcích – ten, komu byla způsobena majetková škoda uplatnění nároku na náhradu škody nelze předvolávat „poškozeného“ a v předvolání mu sdělovat, že může uplatnit nárok na náhradu škody

7 Odůvodnění rozhodnutí vypořádat se i s navrhnutými, byť nevyslechnutými svědky „nebyl žádný nestranný svědek“ obviněný se nedostavil, tudíž není třeba předvolávat svědky – je vinen?! nestačí formální zdůvodnění: citace výpovědí a poté „z výše uvedeného vyplývá“ či „komise posoudila výpovědi celkově i jednotlivě a dospěla k závěru“

8 Lhůty Dodržování lhůt § 67 odst. 3 zákona o přestupcích § 71 SŘ z.č 82/1998 Sb., - odpovědnost za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem

9 Nečinnost nečinnost jako příčina vzniku škody nebo nemateriální újmy Nejvyšší soud - 28 Cdo 1143/2010-162 posuzování přiměřenosti délky řízení Nejvyšší soud - 30 Cdo 14/2010 složitost věci

10 Omluva z ústního jednání čl.38 odst.2 Listiny základních práv a svobod ust. § 74 odst. 1 zákona o přestupcích Nejvyšší správní soud - sp. zn. 7 As 9/2009 Náležitou omluvou či bezodkladnou omluvou správnímu orgánu může být i omluva učiněná s určitým odstupem času po události, která měla nastat, jež podle konkrétních okolností splňuje znaky náležité či bezodkladné omluvy správnímu orgánu. pořádková pokuta dle ust. § 62 odst. 1 písm. a) SŘ – § 59 SŘ omluvit se bezodkladně a s uvedením důvodů

11 Judikatura Náhrada škody NSS - 2 AS 20/2008-73 adhezní řízení o náhradě škody v rámci přestupkového řízení je efektivním způsobem rozhodnutí o nároku poškozeného, lze-li tak učinit bez větších složitostí a v rámci přestupkového řízení NSS - 5 As 16/2011-106 správní orgán může rozhodnout též pouze o části nároku, resp. o jednom či několika z uplatňovaných nároků na náhradu škody

12 NSS - 7 As 11/2007 - volné hodnocení důkazů hodnocení důkazů podle vlastního uvážení správního orgánu je myšlenkovou úvahou, při které usuzující přijímá jedno tvrzení a odmítá jiné, přičemž se opírá o logické, systematické, historické, pravděpodobnostní, věrohodnostní atp. úsudky, které uvede v odůvodnění svého rozhodnutí, takovým hodnocením však není, jestliže správní orgán jeden důkaz pouze přijal a protichůdný pouze jako nevěrohodný odmítl, aniž by vyložil, proč tak učinil, když navíc nevyužil možnosti provést ke sporné skutečnosti dostupné důkazy další

13 NSS 6 As 56/2004 doba, po kterou bylo trestní řízení vedeno, začíná běžet dnem zahájení trestního řízení, tj. nejčastěji dnem, kdy policejní orgán sepsal záznam o zahájení úkonů trestní­ ho řízení, a končí dnem právní moci usnesení policejního orgánu, státního zástupce nebo soudu o odevzdání nebo postoupení věci příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku.  § 41 zákona č. 150/2002 (SŘS) - lhůta pro projednání přestupku neběží též tehdy, probíhá-li řízení v přestupkové věci před správním soudem.

14 NSS 1 As 90/2010- 95 (doručování) § 19 odst. správního řádu - od 1. 7. 2009 primárním způsobem doručování písemností = prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, pokud je však účastníkovi fakticky doručeno jiným nezpochybnitelným způsobem a on má možnost s písemností se seznámit, nemůže namítat neplatnost doručení – pozor, nelze fikcí! NSS 1 Afs 148/2008- 73 nedodržení formy samo o sobě neznamená, že se doručení musí zopakovat, rozhodující je, zda se daná písemnost dostala do rukou adresáta

15 Použití generální plné moci Závěr č. 113 poradního sboru MV ze dne 10. 4. 2012 použití generální plné moci je možné připustit na základě § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu, ale pouze v případě generální plné moci advokáta. u obecného zmocněnce ze zákona nevyplývá rozsah jeho zastoupení, takže není splněna podmínka ustanovení v § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu

16 Doporučení VOP zastupitelnost předsedy a členů komisí k projednávání přestupků – jmenovat více členů (případně předsedů) může nastat situace předpokládaná § 65 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tj. neplní-li orgán obce povinnost podle § 7 odst. 2, krajský úřad rozhodne, že pro ni bude přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu patří

17 Různé kontrola datových schránek – doručování prostřednictvím datových schránek má přednost před ostatními způsoby postoupení věci dle § 50 odst. 3 zákona o přestupcích rozhodnutí vyžádaná dle zákona č.106/1999 Sb. iniciály x nacionále návrhové přestupky - poučovací povinnost poučení o odvolání – konkretizovat rozsah práva obviněného, poškozeného, navrhovatele

18 Různé § 148 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - starosta rozhoduje o podjatosti člena (předsedy) komise představený úřední osoby, která je vyloučena, za ni určí jinou úřední osobu a nelze-li určit nikoho jiného, bezodkladně o tom uvědomí nadřízený správní orgán, který dle ust. § 131 odst. 4 správního řádu může pověřit k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán


Stáhnout ppt "Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy."

Podobné prezentace


Reklamy Google