Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management – disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management – disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti."— Transkript prezentace:

1 Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management – disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti průběhu ekonomických procesů. Risk management – pochopení stávajících rizik, jejich poznání, katalogizace, určení rozhodnutí o způsobu jejich eliminace.

2 Fáze risk management 1.Identifikace rizika 2.Kvantifikace rizika 3.Ovládání rizika 4.Finanční eliminace důsledků realizace rizika

3 1. Identifikace rizika zjištění oblastí, která mohou být riziky ohroženy –uvnitř ekonomického subjektu –vnější podmínky nositelé rizik –osoby –majetek –finanční vybavení zjištění druhů rizik, která ohrožují danou činnost

4 Pojem riziko Možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle s určitou pravděpodobností.

5 Druhy rizik Záměrná a čistá rizika Objektivní a subjektivní rizika Systematická a jedinečná Ovlivnitelná a neovlivnitelná Členění podle věcné náplně

6 Rizika podle věcné náplně 1.Rizika fyzických zrát nebo poškození majetku a škod na zdraví 2.Rizika odpovědnosti za škody 3.Rizika přerušení ekonomické činnosti 4.Rizika chyb v řízení a rizika nedbalosti 5.Rizika tržní 6.Rizika technická a technologická 7.Rizika politická a sociální 8.Rizika vyplývající z přírodního prostředí

7 2. Ohodnocení rizika Riziko = četnost x důsledek Četnost – pravděpodobnost realizace rizika Důsledek – velikost negativních dopadů při realizaci rizika

8 3. Ovládání rizika Opatření k předcházení realizace rizika, vyhýbání se negativním důsledkům rizika a jejich snižování Vytvoření technicko organizačních předpokladů pro minimalizaci rizika, jak z pohledu výskytu, tak z pohledu velikosti škod

9 4. Finanční eliminace rizika Dvě alternativní řešení: Vlastní finanční zdroje ekonomického subjektu Pojištění

10 Vlastní finanční zdroje ekonomického subjektu Krytí důsledků více méně předvídatelných, opakujících se škod, jejichž finanční krytí je ve finančních možnostech ekonomického subjektu (včetně využití úvěru) Malé škody → běžné příjmy Střední škody → vytvořené rezervy

11 Krytí prostřednictvím pojištění Ztráty, která znamenají ohrožení finanční stability ek. subjektu (velké škody), by měly být předmětem pojištění (podle pravidel risk managementu). Ekonomický subjekt přeměňuje možnost vzniku velkých škod s dopředu neodhadnutelnými finančními důsledky za poměrně malý, dopředu známý (plánovaný) náklad – pojistné.

12 Pomocné rozhodovací schéma

13 Pojistitelnost Nahodilost Identifikovatelnost Kvantifikovatelnost Velikost Morální přístup Spravedlivost

14 Pojištění-finanční kategorie nástroj finanční eliminace čistých rizik krytí náhodných potřeb vzniklých v souvislostí s realizací rizika – abstraktních i konkrétních kolektivní rezerva tvořená a používaná na základě pojistné metody:

15 Pojištění-finanční kategorie – pokrač. Pojistná metoda tvorby rezervy: –tvorba rezervy v závislosti na riziku –rozdělování rezervy na pokrytí škod z realizovaného rizika –vyrovnávání rizika v rámci rizikového kolektivu

16 Pojištění – finanční služba abstraktní služba spojena s nahodilostí - není známo: –zda skutečnost nastane –subjekt, který bude událostí postižen –časový okamžik nastání události –velikost škody většinou dlouhodobý charakter služby obrácený výrobní cyklus - pojistné placeno předem

17 Specifika pojišťovací služby – pokr. spojeno s tvorbou dočasně volných prostředků a investování těchto prostředků: –existence rezervorných pojištění –vyrovnávání výkyvů –potřeba časového rozlišení: příjmů – pojistného výdajů – pojistných plnění spojeno s investováním prostředků technických rezerv

18 Pojištění – právní kategorie Smluvní vztah: pojistník x pojistitel Předpokladem pojištění = pojistný zájem Pojistný zájem (pr.úprava): oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.

19 Členění pojištění podle právní formy povinné zákonné povinně smluvní dobrovolné

20 Zákonné pojištění Povinnost pojištění pro příslušné subjekty vyplývá ze zákona. Pojistná smlouva nesjednává. Z právního předpisu vyplývá povinnost platit pojistné ve vymezené výši, vymezené instituci a ve vymezených termínech.

21 Povinné smluvní pojištění V právním předpise je určena povinnost sjednání pojistné smlouvy pro vymezené subjekty V některých případech právní předpis určuje i základní podobu (parametry) pojistné smlouvy

22 Členění na systémy pojištění Pojištění sociální Pojištění komerční (soukromé)

23 Sociální pojištění Ekvivalence – potlačena Sociální solidarita (Bismarkům model)

24 Charakteristické rysy sociálního pojištění Povinnost (zákonné pojištění) Obsah a rozsah vymezen státem – nárok na plnění a velikost plnění vymezena v právních předpisech Krytí tzv. sociálních rizik: smrt, stáří, invalidita, nemoc, úraz, pracovní úraz, nezaměstnanost,… Podíl na pojistném (financování) nejen jednotlivec, zaměstnavatel a případně stát

25 Komerční pojištění Komerční pojištění – pojistná metoda tvorby a použití pojistného fondu: zásada ekvivalence: – velikost příspěvků zúčastněných subjektů se odvíjí od velikosti rizika) – hrazení pojistných plnění v případě realizace nahodilé události v odpovídající výši

26 Komerční pojištění pojistitelé nabízejí na pojistném trhu pojistné produkty podle svého zaměření a uvážení klienti poptávají pojistné služby stát zasahuje do činnosti komerčních pojišťoven – regulace –regulace trhu –stanovení principů a pravidel pro činnost –pravidla ve vztahu klient-pojišťovna –finanční stabilita pojišťoven

27 Význam komerčního pojištění Stabilizace ekonomické úrovně ekonomických subjektů (jednotlivců, podnikatelských subjektů, státu) Ovlivňuje fungování tržní ekonomiky – zábrana poklesu příjmů v případě nahodilých událostí Uplatňování odpovědnosti ekonomických subjektů za svoji stabilitu Makroekonomický význam v souvislosti s tvorbou a investováním rezerv Vytváření pracovních příležitostí

28 Členění podle typu krytých rizik Rizikové pojištění - kryje rizika, která mohou a nemusí se realizovat (případně se mohou realizovat vícekrát). Rezevotvorné pojištění – kryje rizika, o kterých se ví, že se realizují, jen není známo kdy.

29 Členění podle předmětu pojištění Pojištění majetku Pojištění osob Pojištění odpovědnosti za škody

30 Podle zahrnutí rizik do pojištění pojištění kryjící jedno riziko pojištění kryjící více rizik pojištění sdružené pojištění All Risks

31 Podle přístupu ke konstrukci Rizikově orientovaná pojištění Objektově orientovaná pojištění

32 Podle charakteru krytých rizik Pojištění životní Pojištění neživotní

33 Odvětví životního pojištění – právní úprava 1.Pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného. 2.Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. 3.Důchodové pojištění. 4.Pojištění podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem. 5.Kapitálové činnosti 6.Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle odvětví 1 až 5.

34 Odvětví neživotního pojištění – pr. úprava

35 Podle vymezení pojistné hodnoty pojištění na časovou cenu pojištění na novou cenu kombinace na časovou hodnotu a pojištění na novou hodnotu pojištění na modifikovanou nebo jinou hodnotu

36 Podle způsobu placení pojištění za jednorázové pojistné pojištění za běžné pojistné

37 Podle konstrukce pojistného plnění (formy pojištění) Pojištění škodová Pojištění obnosová

38 krytí abstraktních potřeb, u kterých nelze přímo ohodnotit a vyjádřit škodu pojistné plnění je nezávislé na výši škody závisí na předem pevně stanovené výši pojistné částky (ta je stanovena v pojistné smlouvě) neexistují z hlediska právní úpravy omezení pro velikost sjednávaných pojistných částek ani omezení pro počet pojištění sjednaných pro krytí jednoho rizika

39 Škodová pojištění krytí tzv. konkrétní potřeby pojistné plnění závislé na výši nastalé škody účelem náhrada vzniklé škody, proto velikost pojistného plnění ohraničena velikostí vzniklé škody přechod práva na náhradu škody vůči třetím osobám z pojištěného na pojišťovnu

40 Škodová pojištění pojistné plnění  škoda Relace mezi pojistným plněním a škodou se označuje jako intenzita pojistné ochrany: pojistné plnění i =  škoda

41 Ryzí zájmové pojištění není sjednána pojistná částka pojistné plnění přímo závisí na výši škody pojistné plnění = škoda lze využít v případě, kdy u jednotlivých pevně vymezených předmětů jsou určitelné maximální škody

42 Pojištění na první riziko je sjednána pojistná částka pojistná částka udává horní hranici pojistného plnění

43 Pojištění na první riziko pojistné plnění = 1.škoda, pokud: škoda < pojistná částka 2.pojistná částka, pokud: škoda  pojistná částka i = 1, pokud škoda  pojistná částka i pojistná částka využíváno například v konstrukci odpovědnostních pojištění, pojištění právní ochrany ( v pojistných produktech, kde by pojistné plnění mohlo dosahovat značné velikosti)

44 Pojištění na plnou hodnotu pojistné plnění závislé na udané pojistné hodnotě (hodnotě pojištěného majetku) pojistná částka zde udává horní hranici pojistného plnění (ta je dána udanou hodnotou pojištěného majetku) a intenzitu pojistné ochrany využívá se u pojištění majetku

45 Pojištění na plnou hodnotu pojistná částka pojistné plnění =  x škoda, tzn. pojistná hodnota pojistné plnění = škoda, pokud pojistná částka  pojistná hodnota (plné pojištění) pojistné plnění < škoda, pokud pojistná částka < pojistná hodnota (podpojištění)

46 Doplňkové formy pojištění stimulace pojištěných v zájmu snahy o zmenšování počtu a rozsahu škod vyloučení drobných škod z pojistných plnění snížení ceny pojištění kombinují se se škodovými formami pojištění

47 Excedentní franšíza částka, která se od pojistného plnění stanoveného na základě některé ze základních forem pojištění odečítá pojistné plnění = škoda - excedentní franšíza, pokud škoda > excedentní franšíza pojistné plnění = 0, pokud škoda  excedentní franšíza

48 Procentní spoluúčast pojištěný se podílí určitým stanoveným procentem na úhradě škody pojistné plnění = škoda x (1 - procentní spoluúčast)

49 Integrální franšíza částka, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje, nad tuto částku se pojistné plnění vyplácí ve výši stanovené na základě některé základní formy pojištění důvodem pro využívání je vyloučení drobných škod z pojistného plnění pojistné plnění = 0, pokud škoda  integrální franšíza, pojistné plnění = škoda, pokud škoda > integrální franšíza

50 Časová franšíza (karenční doba) může být kombinována se škodovými i s obnosovými základními formami pojištění při jejím uplatnění nedochází ke snížení přímo velikosti pojistného plnění, ale k omezení výplaty pojistného plnění z časového pohledu: a)po určitou předem danou dobu od sjednání nebude vyplaceno pojistné plnění b)u pojištění, kde se pojistné plnění vyplácí po dobu trvání potřeby, je ujednána doba, po kterou pojistné plnění nebude vypláceno


Stáhnout ppt "Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management – disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google