Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ovzduší. Emise a imise EMISE Jsou znečišťující látky vystupující ze zdroje do volného ovzduší. Většinou se udávají v množství na metr krychlový nebo čas.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ovzduší. Emise a imise EMISE Jsou znečišťující látky vystupující ze zdroje do volného ovzduší. Většinou se udávají v množství na metr krychlový nebo čas."— Transkript prezentace:

1 Ovzduší

2 Emise a imise EMISE Jsou znečišťující látky vystupující ze zdroje do volného ovzduší. Většinou se udávají v množství na metr krychlový nebo čas. Například v tunách za rok. Primární emise pocházejí přímo ze zdroje a neprošly žádnou změnou. Sekundární emise se tvoří chemickými a fyzikálními procesy v atmosféře z primárních emisí. IMISE Je emise, která se rozptýlila ve volném (venkovním) ovzduší. Údávají jako koncentrační údaj v g, mg,  g na metr krychlový. Vzhledem ke zdravotnímu účinku látek se posuzované koncentrace mohou pohybovat od femtogramů (10-15) až po gramy.

3 Snižování emisí TZL v Moravskoslezském kraji rok 1957 - emise TZL jen z resortu energetiky v SmK500 tis. tun rok 1962 - a TZL podniků NHKG, VŽKG a TŽ VŘSR 359 tis. tun Ing. Štěrba Radomír, ČIŽP OI Ostrava Emise REZZO1, REZZO2, REZZO3 Do roku 1989 - Severomoravský kraj Od roku 1993 - Moravskoslezský kraj

4 Monitoring látek Monitoring ovzduší se provádí v ČR historicky intenzivně od 70. let. První stanice byly plně manuální, postupně byly nahrazovány automatickými. V 80. letech monitorovalo v podstatě každé město v ČR a stanic na měření kvality ovzduší byly stovky. Zaměřené byly primárně na oxid siřičitý a celkovou prašnost. V této době existoval problém kontaminace ovzduší zejména SO 2 z elektráren a jiných neodsířených zdrojů. Tato situace se razantně změnila po modernizaci elektráren a dnes se upouští od monitoringu SO 2. Až do roku 2011 platil zákonný regulační systém pouze pro SO 2. Dnes jsou nejzásadnější škodlivinou v ovzduší suspendované částice, a to jemné frakce PM 10 a PM 2.5. Ještě významnějším problémem je obsah organických látek v prašném aerosolu, zejména polycyklických aromatických uhlovodíků, zejména nebezpečného benzo(a)pyrenu. V celé ČR je v roce 2014 provozováno přibližně 150 stanic imisního monitoringu různými majiteli a správci.

5 Automatické měřící stanice Automatická měřící stanice je komplex zařízení, které slouží k měření a odběru látek z ovzduší Stanice obsahuje Přístroje pro kontinuální (nepřetržité) měření Odběrové systémy pro plynné látky Odběrové systémy pro pevné látky Meteorologický systém Zařízení pro sběr dat Zřízení pro přenos dat Software pro správu dat Většinou se stanice umisťuje dlouhodobě na jedno místo (stacionární měření), existují však systémy, které se převážejí tzv. mobilní měřící systémy.

6 Měřící vůz města Ostrava Uvedený vůz byl pořízen s podporou EU a je majetkem ZÚ Ostrava

7 Automatické měřící stanice v MSK správcelokalitaoznačení ČHMÚFrýdek MístekTFMI ČHMÚTřinec - KosmosTTRO ČHMÚČeský TěšínTCTN ČHMÚVěřňoviceTVER ČHMÚHavířovTHAR ČHMÚOpavaTOVK ČHMÚStudénkaTSTD ČHMÚBílý KřížTBKR ČHMÚČervenáTCER ČHMÚOstrava FifejdyTOFFA ČHMÚOstrava ZábřehTOZRA ČHMÚOstrava ČeskobratrskáTOCB ČHMÚOstrava PorubaTOPO ČHMÚOstrava PřívozTOPR ČHMÚKarvináTKAR ČHMÚOrlováTORV MÚ Třinec Třinec - KanadaTTRK OrgrezPetrovice u KarvinéTPEK OrgrezŠunychlTSUN ZÚOstrava Mariánské HoryTOMH ZÚOstrava RadvaniceTORA ZÚOstrava Radvanice OZOTORO ZÚKarvináTKAO Uvedené stanice jsou začleněny v systému ISKO (Informační systém kvality ovzduší – ČHMÚ) Výstupy ze stanic slouží k regulaci zdrojů

8 Sledované látky Základem plošného monitoringu je: suspendované částice PM 10, PM 2.5 a lokálně PM 1 plynné škodliviny SO 2, CO, NO/NO 2, O 3 obsahy vybraných těžkých kovů v PM 10 – As, Pb, Cd, Ni, Hg obsahy vybraných PAU – benzo(a)pyren + 11 dalších toxických obsahy vybraných těkavých organických látek VOC - benzen Základní monitorovací síť pracuje 24 hodin denně 365 dní v roce. Pro hodnocení kvality ovzduší se však používá aritmetický průměr v délce: 1 hodina 24 hodin 1 rok Naměřené koncentrace se srovnávají s limity uvedených v zákoně „O ochraně ovzduší“ ve znění platných předpisů a hodnotí se ve vztahu ke zdraví.

9 Co je to smog Smog je chemické znečištění atmosféry, které je způsobené lidskou činností. Název pochází z anglického spojení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha). Jedná se o jev kdy je atmosféra ovlivněna fyzikálními a chemickými procesy, kterých se účastní látky v ovzduší pocházející zejména z emisí. Vzniklá směs látek má nespecifické, ale vážné zdravotní důsledky. Příčin vzniku smogu je více. Jedná se o kombinaci existujícíh zdrojů znečišťování ovzduší a meteorologických podmínek jako je vítr, teplota vlhkost a sluneční záření. V případě podmínek stanovených zákonem č. 201/2012 Sb. se vyhlašuje smogová situace. Jedná se o legislativní nástroj, který umožňuje regulaci zdrojů znečišťování ovzduší. Inverze není smog. Inverze je zvrstvení vzduchu způsobené růstem teploty s výškou, což je obrácený proces, než je obvyklý tj. pokles teploty s rostoucí výškou.

10 Nelson's Column during the Great Smog of 1952 N T Stobbs – From geograph.org.ukgeograph.org.uk http://www.telegraph.co.uk

11 Londýnský smog Londýnskému smogu dala jméno tragédie, která nastal v roce 1952 v Londýně. V centru Londýna byla velká hustota průmyslových zdrojů a lokálních topenišť, které spalovaly pevná paliva. Vzniklý smog byl nešťastnou souhrou velkého množství emisí a špatných meteorologických podmínek. Do husté mlhy se dostalo velké množství zejména oxidu siřičitého a popílku. Tato situace vedla k nárustu onemocnění i úmrtí. Během 14 dní zemřelo přibližně 4000 lidí a v důsledku smogu pak ještě dalších přibližně 8000. Zkušenosti s Velkým londýnským smogem vedly k vytvoření řady fungujících opatření, které se používají i dnes. Londýnský smog je někdy označován jako zimní nebo redukční, protože obsahuje látky ze silně redukčním účinkem.

12 Los Angeles Downtown, Southern California.

13 Losangeleský smog Tento typ smogu byl pojmenován podle Los Angeles, kde se tento dráždivý smog v letních horkých dnech vyskytuje a popsán byl již ve 40. letech. Tento smog se označuje jako oxidativní a vzniká díky kombinace emisí výfukových plynů a dostatku slunečního záření. Díky přítomnosti oxidů dusíku, uhlovodíků a oxidu siřičitého se rozběhnou fotochemické reakce, jejíchž produktem je ozón, peroxiacetylnitrát, aldehydy a kyselina sírová. Řada vzniklých látek je extrémně reaktivních a proto probíhá celý proces složitě dál. Vzniklý smog dráždí sliznice, dýchací cesty a oči. V Evropě patří k nejzávažnějším problémům znečištění ovzduší v Koncentracím ozónu, které přesahují prahové hodnoty stanovené EU, je vystaveno asi 30% obyvatel evropských měst, přičemž v důsledku znečištění ovzduší ozónem v Evropě každý rok předčasně umírá na 20 tisíc lidí.

14 Jak probíhá tvorba smogu Podmínkou tvorby oxidačního smogu je přítomnost oxidů dusíku a UV slunečního záření. NO 2 NO + O* O* + O 2 O 3 * Označuje radikál (volný elektron) Látky s volnými radikály jsou extréně reaktivní UV

15 Jak se chovat při smogu omezit pobyt venku na nezbytně nutnou dobu vnitřní prostory je nutné větrat, ale krátce a intenzivně omezit fyzickou aktivitu ve venkovním prostředí omezit větrání místností (větrat krátce a intenzivně) již před smogovou sezónou připravovat organismus sportem a outžováním věnovat zvýšené úsilí vitaminizaci, nejlépe přirozené (úprava stravy) zejména u rizikových populací je vhodné očkování proti chřipce nepodceňovat první příznaky onemocnění dýchacího ústrojí chovat se zodpovědně a svou činností nezvyšovat emise škodlivých látek (zejména domací spalování a doprava)

16 Znečišťující látky v ovzduší Bezprahové Účinek se projevuje při jakékoliv úrovni expozice či dávky PM 2.5 PM 10 Těžké kovy PAH Benzen Dioxiny Prahové Účinek se projevuje až po překročení jisté meze expozice či dávky oxidy dusíku U většiny látek v ovzduší neexistuje bezpečná koncentrace.

17 Jedná se o částečky v ovzduší pevného nebo kapalného skupenství, které jsou velmi malé a lehké, díky toho se v ovzduší vznášejí - jsou v něm rozptýleny (suspendovány). Pevnou složku suspendovaných částic v tvoří malé částečky prachu, proto je běžně nazýváme prašné nebo pevné částice. Prašný aerosol – polétavý prach suspendované částice PM x Imise – znečišťující látkyPM 10 Částice při dýchání vstupují do dýchacích cest. Ty větší než 5 mikrometrů jsou zachyceny v horních cestách dýchacích a mohou být vykašlány nebo vykýchány. Menší částice pronikají hlouběji, částice menší než 3 µm mají pravděpodobnost vyšší než 50 %, že prostoupí až do plícních sklípků. Samotné suspendované částice na organismus nepůsobí toxicky, ale mechanicky. Jsou však zároveň nosičem látek, které mohou být daleko nebezpečnější. Zdroj ČSN ISO 7708

18 PM 10 – označení pro částice menší než 10 mikrometrů PM 5 – označení pro částice menší než 5 mikrometrů PM 2.5 – označení pro částice menší než 2,5 mikrometrů PM 1 – označení pro částice menší než 1 mikrometr Existují i menší částice než 1 mikrometr. Označují se nanočástice. Tyto částice působí na organismus jinými mechanismy než částice PM x. Dlouhodobá expozice vysokých koncentrací PM 10 přetěžuje samočisticí mechanismy plic, snižuje celkovou obranyschopnost člověka a může přispívat ke vzniku chronického zánětu průdušek. Kromě toho mechanické působení těchto částic i jejich odstraňování může způsobovat poranění pokožky nebo sliznic. Imise – znečišťující látkyPM X

19 Zdroj: fotografie nanočástic z elektronového mikroskopu, VŠB TU Ostrava

20 Co způsobují suspendované částice Krátkodobé i dlouhodobé expozice vedou ke zvýšení úmrtnosti, zvýšení počtu příznaků onemocnění dýchacího a kardiovaskulárního systému, zvýšení počtu akutních hospitalizací. a zvýšené spotřebě léků k vzestupu celkové úmrtnosti o 0,5 % při zvýšení denní průměrné koncentrace částic PM 10 o 10 µg/m 3 nad hodnotou 50 µg/m 3 k vzestupu celkové úmrtnosti o 3 % (6%) při zvýšení roční průměrné koncentrace částic PM 10 (PM 2,5 ) o 10 µg/m 3 Platné limity podle zákona č.201/2012 „ o ochraně ovzduší“ ve znění platných předpisů (příloha č.1) PM 2.5 : 10 μg/m 3 (průměrná roční koncentrace) 25 μg/m 3 (24 hodinová koncentrace) PM 10 : 40 μg/m 3 (průměrná roční koncentrace) 50 μg/m 3 (24 hodinová koncentrace) jemnější částice PM 1 nejsou limitovány Imise – znečišťující látkyPM 10

21 PAU polycyklické aromatické uhlovodíky (anglicky PAH‘s) Nejznámnějším zástupcem je Benzo[a]pyren, polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy. Je silně karcinogenní a mutagenní. Za běžných podmínek jde o žlutě zbarvenou krystalickou pevnou látku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 °C. Poprvé byl identifikován v roce 1933 jakožto složka uhelného dehtu odpovědná za první rozpoznané nádory způsobené pracovním prostředí. Může vyvolat rakovinu. Může vyvolat poškození dědičných vlastností. Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Jedná se o velmi nebezpečnou látku, která se vyskytuje i v cigaretovém kouři. PAUImise – znečišťující látky

22 Má řadu nebezpečných vlastností Genotoxický – poškozuje geny (mutagenní) Karcinogenní - způsobuje rakovinu Imunotoxický – poškozuje imunitní systém Teratotogenní – poškozuje vývoj plodu Platný limit podle zákona č. 201/2012 Sb. roční imisní limit 1 ng/m 3 Představuje riziko “zbytečného” onemocnění 2,2 lidí ze 100000 jedinců Benzo[a]pyrenImise – znečišťující látky

23 Oxid siřičitý SO 2 Oxid siřičitý je dráždivý plyn, který se dostává do vzduchu zejména při spalování méně kvalitního uhlí. Působí dráždivě zejména na horní cesty dýchací, dostavuje se kašel, v těžších případech může vzniknout až edém plic. Menší koncentrace vyvolávají záněty průdušek a astma. Chronická expozice oxidu siřičitého negativně ovlivňuje krvetvorbu, způsobuje rozedmu plic, poškozuje srdeční sval, negativně působí na menstruační cyklus. Značně toxický je oxid siřičitý pro rostliny, neboť reaguje s chlorofylem a narušuje tak fotosyntézu. Platný limit podle zákon č.201/2012 Sb. 24 hodinová nejvyšší přípustná koncentrace 150 µg/m 3 a krátkodobá 500 µg/m 3. Oxid siřičitý SO 2 Imise – znečišťující látky

24 Oxid dusnatý NO Oxid dusnatý silně dráždí dýchací cesty, způsobuje cyanosu a hemoglobin mění na oxidovaný methemoglobin. Oxid dusnatý plní v našem těle též funkci jednoduchého plynného hormonu, způsobujícího rozšiřování cév. Oxid dusnatý se na vzduchu snadno oxiduje, a proto se vyskytuje většinou ve směsi s oxidem dusičitým, jako tzv. nitrosní plyny NO x. Vzhledem k jejich reaktivitě není stanoven limit. Oxid dusičitý NO 2 Oxid dusičitý lze snadno odhalit čichem podle typického odporně nasládlého zápachu. Již ve velmi nízkých koncentracích působí dráždivě na dýchací cesty. Akutní otrava se projevuje úporným kašlem, může vznikat edém plic či jiná plicní poškození. V krvi se objevuje methemoglobin, což se projevuje cyanosou. V těžších případech to vede až k šoku, křečím, zástavě dechu a smrti. Nitrosní plyny jsou podezřelé z karcinogenity. Jejich obsah v ovzduší se sleduje. Poškozují rostliny, účastní se na vzniku smogu a poškozují ozonovou vrstvu. Limit podle zákona č.201/2012 Sb. 40 μg/m 3 (průměrná roční koncentrace) 200 μg/m 3 (průměrná 1 - hodinová koncentrace) Oxidy dusíku NO x Imise – znečišťující látky

25 Arsen Poruchy krvetvorby, zvýšená úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, karcinogenní účinky – zhoubné nádory plic Imisní limit 6 ng/m 3 = míra karcinogenního rizika 9x10 -6 Kadmium Poruchy metabolismu vápníku, reprodukční toxicita neurotoxicita, poškození ledvin, karcinogenní účinky Imisní limit 5 ng/m 3 = míra karcinogenního rizika 9x10 -6 Olovo Chronické účinky, v těle se hromadí, působí na nervovou soustavu, mozek Imisní limit 5 ng/m 3 = míra karcinogenního rizika 9x10 -6 Těžké kovyImise – znečišťující látky

26 Sloučeniny arsenu jsou vysoce jedovaté, a to jak akutně, tak chronicky. Některé jsou též prokázanými mutageny, karcinogeny a teratogeny. Za netoxický bývá považován kovový arsen, který je však v organismu přeměněn ve své toxické sloučeniny. Sloučeniny trojmocného arsenu jsou všeobecně jedovatější než sloučeniny arsenu pětimocného, neboť mohou lépe vnikat do těla. Mezi nejjedovatější sloučeniny arsenu patří oxid arsenitý As 2 O 3 (arsenik, otrušík), chlorid arsenitý AsCl 3, dále arsenovodík AsH 3, z organických sloučenin je nejvýznamnější bojový lewisit. ArsenImise – znečišťující látky

27 Ozon je vysoce toxický a reaktivní plyn. Asi 90% atmosférického ozonu je přítomno v části stratosféry - v ozonosféře, která se nachází ve výšce asi 20 až 25 km. Zde ozon vzniká působením UV záření. Zbylých asi 10% ozonu se vyskytuje v nižších vrstvách atmosféry. Ozon je škodlivý zejména tvorbou velmi reaktivních volných radikálů (částic s nepárovým elektronem). Ozon je pro organismy při přímém styku velmi škodlivý. Dráždí dýchací cesty a může vyvolat až plicní edém s fatálním průběhem. Cílovým místem působení je tedy dýchací soustava. Při chronické expozici ozonu může vznikat až zánět průdušek popřípadě jiná plicní onemocnění. Ozon rovněž zvyšuje citlivost plic vůči alergenům jako je histamin či acetylcholin. Působí též nepříznivě na centrální nervovou soustavu, což se projevuje podrážděností, bolestmi hlavy a únavou. Ozon O 3 Imise – znečišťující látky

28 Dráždivé účinky - pálení očí, nosu, krku, případně tlak na hrudi, kašel a bolesti hlavy Snížení plicních funkcí při průměrné koncentraci 160 μg/m 3 v délce trvání hodin až dnů (WHO) Limit podle zákona č. 201/2012 Sb. Imisní limit 120 μg/m 3 (max. denní 8 hod. klouzavý průměr) (při dodržení této hodnoty by účinky na zdraví neměly být významné) Podílí se na tvorbě smogu Los Angeleského typu Ozon O 3 Imise – znečišťující látky

29 Dioxiny vznikají jako produkty spalování obecních odpadů, avšak také při procesu hoření běžně používaného topiva, jako je dřevo či uhlí, nebo třeba i při kouření cigaret. Naproti tomu jejich destrukce je mnohem komplikovanější. Jako nejspolehlivější se prozatím jeví zpopelnění kontaminovaného materiálu při teplotách přesahujících 850 °C. Často je však uváděná doporučená teplota přesahující až 1000 °C. Dioxiny jsou velice stabilní a nejčastěji se vážou na tuky. Podle koncentrace i intenzity působení těchto látek ovlivňuje imunitní systém a nervovou soustavu. V některých případech mohou být i karcinogenní. Jedná se o označení dvou skupin toxických sloučenin (polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany. Obě skupiny obsahují dohromady asi dvě stě látek. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin Vystavení akutnímu působení dioxinů vede k pocitu pálení očí, nosu a hrdla. Často jsou tyto vjemy spojeny s bolestí hlavy, závratěmi, setřeným viděním, bolestmi svalů a kloubů, nevolností až zvracením, dušností a emočním neklidem. Dioxiny (PCDD/F) Imise – znečišťující látky

30 Toxikologie Ovzduší přispívá většinou méně než 1%. Schopnost bioakumulace v organizmu Imunitoxické Karcinogenní Neurotoxické Reprodukční toxicita, Vliv na změny chování dětí Imisní limit pro výskyt TCDD v ovzduší není stanoven Zdravotnické instituce doporučují mezi 20 – 50 fg TEQ/m 3 (WHO, SZU) TEQ – toxický ekvivalent tj. Přepočet na koncentraci nejnebezpečnějšího 2,3,7,8 TCDD Dioxiny (PCDD/F) Imise – znečišťující látky

31 Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, nemá dráždivé účinky. Je nepatrně lehčí než vzduch, hoří modrým plamenem. Je-li ve vzduchu přítomen v množství 12,5 až 74,2%, vybuchuje za vzniku oxidu uhličitého. S některými kovy reaguje oxid uhelnatý za vzniku karbonylů, které jsou také vysoce toxické. Otrava oxidem uhelnatým je jednou z nejčastějších otrav vůbec. Její nebezpečnost tkví v tom, že oxid uhelnatý je špatně nepostřehnutelný smysly. Oxid uhelnatý vzniká všude, kde dochází k nedokonalému spalování, je tedy obsažen v kouři cigaret, ve výfukových plynech, vzniká např. po výbuchu střelného prachu, je též součástí vodního plynu a svítiplynu. Oxid uhelnatý se vstřebává plícemi a rychle se slučuje s hemoglobinem, za vzniku karboxyhemoglobinu. Vazba oxidu uhelnatého k železnatému iontu hemoglobinu je přibližně 220krát silnější než vazba kyslíku. Vazba je však reverzibilní a oxyhemoglobin lze regenerovat zvýšeným přísunem kyslíku. Oxid uhelnatý CO Imise – znečišťující látky

32 Oxid uhličitý je plynná látka bez zápachu. Na rozdíl od oxidu uhelnatého je těžší než vzduch, takže se hromadí při zemi. Vzniká při dýchání, ale též při kvašení a hnití. Je obsažen v atmosféře v množství asi 0,03 %, jeho množství se však v posledních letech zvyšuje a způsobuje tzv. "skleníkový efekt". Toxické účinky oxidu uhličitého se objevují již při obsahu 2 % ve vzduchu, při obsahu nad 5 % tělo nestačí oxid uhličitý ventilovat ven a dochází tedy k jeho hromadění v těle. Oxid uhličitý pak tlumí centrální nervovou soustavu a dýchací centrum. Postižení si stěžují na bolesti hlavy. Při vdechování vzduchu o koncen-tracích CO 2 větších než 20% nastává smrt zástavou dechu v průběhu několika sekund. Oxid uhličitý CO 2 Imise – znečišťující látky Spalování fosilních paliv a odlesňování zvyšuje koncentraci oxidu uhličitého v atmosvéře. Zvyšuje se rovněž obsah metanu v důsledku skládkování, pěstování rýže, odlesňování atd. Tyto emise zvyšují přirozený skleníkový efekt a způsobují tak dodatkový nárůst teplot na celé zeměkouli (globální oteplování) VESMÍR ATMOSFÉRA Asi 30% světelného záření je odraženo zpět do vesmíru. Přirozeně se vyskytující skleníkové plyny: vodní pára, metan, oxid uhličitý … zachytávají tepelné (infračervené) záření ze Země a ohřívají atmosféru. Většina sluneční energie dopadne na Zemi a ohřívá její povrch. Schéma skleníkového efektu

33 Benzen je organická sloučenina ze skupiny těkavých organických látek TOL (anglicky VOC) se sladkým zápachem. Při pokojové teplotě je to bezbarvá, hořlavá kapalina. Pokud se při vdechnutí dostane do těla, je okolo 50% benzenu tělem absorbováno. Společně s dalšími látkami se benzen podílí na fotochemických procesech, kterými vzniká smog obsahující oxidanty. Benzen má prokazatelně účinky karcinogenní hematotoxické (narušuje krvetvorbu) poškozuje kostní dřeň Vdechování i malého množství benzenu může způsobit bolest hlavy, zrychlení srdečního tepu a ztrátu vědomí Limit podle zákona č. 201/2012 Sb. - Roční Imisní limit 5 μg/m 3 - Karcinogenní riziko 2,2 *10 -5 Benzen Imise – znečišťující látky

34 Hlavními typy škodlivých účinků chemických látek, které se mohou projevit poškozením zdraví člověka jsou účinky: ·dráždivé (dráždí místo kontaktu) ·alergenní (způsobují alergie) ·mutagenní (poškozuje geny) ·teratogenní (poškozuje vývoj plodu) ·karcinogenní (způsobují rakovinu) ·systémové (např. postihují nervový systém, trávicí trakt, játra, močový systém, krev a krvetvorný systém, dýchací systém, kardiovaskulární systém, reprodukční systém) Jedna látka může vykazovat i více účinků. Zařazení látek do skupin podle účinků není proto vždy jednoznačné. Terminologie - účinky chemických látek

35 Toxicita schopnost látky poškozovat živý organismus. Expozice proces při kterém dochází ke styku látky s organismem. krátkodobá expozice - trvá den, maximálně týden dlouhodobá expozice - subchronická, trvající maximálně 3 měsíce nebo chronická, trvající zpravidla roky nebo podstatnou část života jedince Biologické účinky mohou být akutní (okamžité) - projevují se ihned při expozici či v krátké době po ní chronické (pozdní) - nemoc či syndrom přetrvávají dlouhou dobu, zpravidla déle měsíce i roky Kontakt látky s organismem

36 Město Ostrava a péče o ovzduší Ostrava Radvanice Areál OZO Ostrava, u starého kouplaiště Ostrava Radvanice Nad Obcí Ostrava Mariánské Hory Zelená, areál MŠ Lokalizace stanic Město dotuje provoz tři měřících stanic automatického imisního monitoringu v Ostravě.

37 Město Ostrava a péče o ovzduší období 2006 - 2012 PM 10 počet hodnot145 360 průměr46,37 medián35,70 max955 min méně 5 méně než 20 μg30 477 od 20 μg do 40 μg50 153 od 40 μg do 80 μg44 332 od 80 μg do 120 μg12 170 distribuce naměřených dat

38 Město Ostrava a péče o ovzduší

39 Video o kvalitě ostravského ovzduší najdete na webu: https://dycham.ostrava.cz https://dycham.ostrava.cz

40 vyrobila ENVIRTA CZ s.r.o. pro město Ostrava © 2014


Stáhnout ppt "Ovzduší. Emise a imise EMISE Jsou znečišťující látky vystupující ze zdroje do volného ovzduší. Většinou se udávají v množství na metr krychlový nebo čas."

Podobné prezentace


Reklamy Google