Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zelená linka: 800 260 500 PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Lucie Landová Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 6. 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zelená linka: 800 260 500 PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Lucie Landová Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 6. 10."— Transkript prezentace:

1 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Lucie Landová Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 6. 10. 2015

2 2 OPŽP 2014-2020 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 4.2 Posílit biodiverzitu 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných CHÚ specifické cíle jednotlivé typy podporovaných aktivit

3 Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 3 Alokace - 9,5 mld. Kč (13,34 % OP ŽP) Příjem žádostí od 14. 8. - 14. 10. 2015 (kolové) SC%mld. Kč 4.1302,8 4.2 6,87 0,7 4.343,13 4,1 4.420 1,9

4 PO 4 ČLOVĚKPŘÍRODAKRAJINA AOPK jako ZS – podávání žádostí Konzultace na RP Dotazy-PO4@nature.cz www.nature.cz www.ochranaprirody.cz www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty 4

5 5

6 Obecná kritéria přijatelnosti Projekt naplňuje cíle podpory a jeho přínosy k naplnění cílů podpory nejsou zanedbatelné. Projekt je v souladu s programem OPŽP, Programovým dokumentem, Pravidly pro žadatele a příjemce a textem výzvy. Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ekologické stability). V projektu je dostatečně zhodnocen vliv průběhu realizace opatření na biodiverzitu a funkce ekosystémů a v případě existence negativních vlivů jsou navržena dostatečná opatření k jejich eliminaci či minimalizaci. Realizace projektu nezpůsobí významný pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň nedojde k ne­vrat­nému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do biotopů zvláště chráněných nebo ohro­že­ných druhů rostlin a živočichů. 6

7 Obecná kritéria přijatelnosti Projekt není v rozporu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti České republiky a Strategickým rámcem udržitelného rozvoje a Státní politikou životního prostředí ČR Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Pokud se projekt bude realizovat v ZCHÚ, nesmí být v rozporu s plány péče, zásadami péče ani se souhrnem doporučených opatření pro území soustavy Natura 2000 Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schváleným plánem pozem­kových úprav (s výjimkou plánů ÚSES) 7

8 Obecná kritéria přijatelnosti Náklady akce, které přesahují 150 % nákladů obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a kra­jiny. Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací Další podmínky… minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 250 000 Kč bez DPH celá ČR, mimo území hl. m. Prahy IČO a elektronický podpis pro vyplnění žádosti v IS KP14+ 8

9 Obecné způsobilé výdaje v PO 4 Zpracování nutných podkladů, studií atd. dle potřeb daného SC – nutné dodržet podmínky projektové přípravy Stavební práce a úpravy, zemědělské a lesnické služby zajišťující splnění parametrů dané oblasti – přímé realizační výdaje Dokumentace skutečného provedení v rámci přímých realizačních výdajů Vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem VRN do 3 % z celkových přímých způsobilých výdajů Výdaje na dokončovací a rozvojovou péči u výsadeb 9

10 Způsobilí žadatelé Kraje Obce Dobrovolné svazky obcí Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) Státní podniky Veřejné výzkumné instituce Veřejnoprávní instituce Příspěvkové organizace Vysoké školy, školy a školská zařízení Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty Obchodní společnosti a družstva Fyzické osoby podnikající POZOR: FO nepodnikající nejsou způsobilými žadateli 10 Omezení žadatelů v rámci: 9. výzvy 10. výzvy

11 SC 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 11

12 Omezení SC 4.1 12 Velkoplošná ZCHÚNPR, NPP, Natura 2000

13 Aktivity SC 4.1 4.1.1 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy Implementace soustavy Natura 2000 Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 13 Obě opatření pouze kraje, AOPK ČR, Správy NP, Správa jeskyní ČR

14 100 % 85 % Výše podpory SC 4.1 14 Rezortní organizace MŽP ­ 9. výzva, průběžná Ostatní žadatelé ­ 10. výzva, kolová

15 Specifická kritéria přijatelnosti 4.1 Budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a NATURA 2000: Projekt vyplývá z plánu/zásad péče o ZCHÚ, ze smluvní ochrany nebo SDO Opatření výstavba a rekonstrukce návštěvnických středisek Standard pasivní budovy Projekt musí být uveden v platném plánu/zásadách péče o ZCHÚ Objekt musí plnit výhradně funkci návštěvnického střediska s možnými doplňujícími aktivitami Projekt musí plnit interpretační plány po dobu udržitelnosti Objekt návštěvnického střediska může být využíván pro činnosti, které umožňují samofinancování Bude zajišťovat celoroční nebo sezónní provoz 15

16 Specifické způsobilé výdaje 4.1 Mzdové náklady – práce svépomocí Sběr informací a monitoring Specifická opatření na podporu předmětu ochrany Výdaje na nestavební opatření a úpravy zaměřené na ochranu živočichů Lze zahrnout výdaje spojené s rekonstrukcí cest s polopropustným a propustným povrchem Nákup hmotného a nehmotného majetku nutného k realizaci opatření Výdaje na informační a osvětovou kampaň, je-li součástí projektu NS – možný i nákup stavby Pronájem lokalit na uložení odtěženého materiálu do 5 % způsobilých přímých realizačních výdajů – resortní org. 16

17 SC 4.2 Posílit biodiverzitu 17

18 Aktivity SC 4.2 18 4.2.1 Péče o vzácné druhy a jejich biotopy 4.2.2 Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba Typy opatření 4.2.1 + 4.2.2: speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. naučné tabule, naučné stezky

19 Aktivity SC 4.2 19 4.2.3 Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů 4.2.4 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku Typy opatření 4.2.3: eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov…) obnova stanovišť po eradikaci (pouze v odůvodněných případech) jako součást realizace opatření také mapování a monitoring a osvěta Typy opatření 4.2.4: realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod jako součást realizace opatření také osvěta

20 85 % všichni žadatelé Výše podpory SC 4.2 20 Všechny aktivity a typy opatření - 11. výzva, kolová Typy žadatelů:

21 Specifická kritéria přijatelnosti 4.2 Aktivita 4.2.2: Opatření budování a údržba návštěvnické infrastruktury Projekt vyplývá z plánu péče o ZCHÚ. Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazivních druhů Projekt je zaměřen na druhy zařazené v kategorii BL1–BL4 Černého seznamu invazních druhů (příp. „watchlist“) nebo jde o území, kde nepůvodní druh působí významnou změnu pův. biotopů nebo je významným ohniskem pro další šíření. Předmětem podpory mohou být pouze opatření, která přispívají k naplňování cílů programu v oblasti ochrany biodiverzity. V případě invazních druhů myslivecky užívaných lze opatření podpořit pouze se souhlasem mysliveckého hospodáře/uživatele honitby. 21

22 Specifická kritéria přijatelnosti 4.2 Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod působených zvláště chráněnými druhy živočichů Hrozící škoda na přírodně cenných lokalitách není dočasná. 22

23 Specifické způsobilé výdaje 4.2 Mzdové náklady Sběr informací a monitoring jako součást realizace opatření Specifická opatření na ochranu druhů nebo stanovišť Výdaje na nestavební opatření a úpravy zaměřené na ochranu živočichů Nákup hmotného a nehmotného majetku nutného k realizaci opatření Výdaje na informační a osvětovou kampaň, je-li součástí projektu 23

24 SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 24

25 Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér 25 4.3.1 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 75 % Zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě 100 % Všichni žadatelé 14. výzva

26 Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér 26 4.3.2 Typy opatření: výstavba / zvýšení účinnosti rybích přechodů, podpora poproudové migrace zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři) odstranění migračních překážek na vodních tocích obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy PODPORA 100 % (14. výzva): zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014

27 Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 27 4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 80 % Výsadby v rámci CLLD: 85 % Realizace a obnova malých vodních nádrží 50 % Realizace prvků ÚSES 100 % Všichni žadatelé, vyjma „zpracování plánů ÚSES“ (pouze ORP)

28 Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 28 4.3.2 Typy opatření: zpracování plánu ÚSES - 2016 založení biocenter a biokoridorů ÚSES liniové a skupinové výsadby dřevin Založení nebo obnova krajinného prvku obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb)

29 4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv 29 4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova eko- stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů 80 % Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – vyplývající z Plánu oblasti povodí (Plánu dílčích povodí) 100 % všichni žadatelé

30 4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv 30 4.3.3 Typy opatření: vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých), zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu obnova navazujících říčních ramen terénní úpravy koryta (dna) a břehů, odstraňování částí (zbytků) technického opevnění, příčných překážek, změlčení koryta, výsadby dřevin

31 Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů 31 4.3.4 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 Typy opatření: 75 % Všichni žadatelé kromě LČR dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů

32 Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu 32 4.3.5 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu Typy opatření: 75 % Všichni žadatelé podpora opatření zamezujících vodní erozi - opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů…), stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy…) podpora opatření zamezujících větrné erozi (obnova či zakládání větrolamů)

33 Specifická kritéria přijatelnosti 4.3 Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur Projekt realizace ÚSES je v souladu s územním plánem nebo komplexním plánem pozem. úprav Projekt výstavby nebo obnovy rybníků, mokřadů či tůní nemá za cíl pouze hydrologické funkce (např. akumulační, retenční apod.). Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů Projekt revitalizace vodního toku a nivy či říčních ramen (včetně slepých) sleduje a rozvíjí aspekty ekologicko-morfologického zlepšení vodního toku a nivy, cíle revitalizací nebo procesy renaturací. 33

34 Specifická kritéria přijatelnosti 4.3 Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 Realizací projektu na provedení výchovného zásahu dojde ke zvýšení podílu melio­račních a zpevňujících dřevin v porostní skupině alespoň o 5 %. 34

35 Specifické způsobilé výdaje 4.3 Mzdové náklady – zemědělské a lesnické práce (včetně výsadeb) za způsobilé výdaje se považují výdaje na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení do výše obvyklé ceny za tento druh prací. stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce zpracování plánů ÚSES (2016) lze zahrnout výdaje spojené s rekonstrukcí a realizací cest a pěšin s polopropustným a propustným povrchem v rámci komplexního řešení ploch zeleně 35

36 SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 36

37 Aktivity SC 4.4 37 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně Typy opatření: 60 % Všichni žadatelé Studie systémů sídelní zeleně – v rámci pravidel projektové přípravy Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru – do 10 % Pěšiny s propustný a polopropustným povrchem – do 10%

38 Specifická kritéria přijatelnosti 4.4 Revitalizované plochy zeleně jsou v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci sys­tému sídelní zeleně, nebo jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň. Výjimku tvoří revitalizace prvků zeleně a liniových výsadeb podél komunikací a vodních toků, které nemusí být v územním plánu samostatně vymezeny. Obec dosahuje ke dni podání žádosti minimálního počtu 500 obyvatel 38

39 Způsobilé výdaje 4.4 Výsadby dřevin výdaje spojené se založením trávníků odpovídajících podmínkám stanoviště a účelu využití (upřednostňování travobylinných směsí domácího původu obsahu­jících živné rostliny pro hmyz) výdaje spojené s opatřeními na podporu biodiverzity rostlin a živočichů (např. zajiš­tění bezpečnosti ponechaných doupných stromů) Přeměna nepropustných ploch na plochy propustné Obnova a realizace přírodě blízkých doprovodných vodních prvků a ploch (např. tůní/jezírek, mokřadů) s výjimkou samostatného odbahňování, maximálně do výše 10 % z celkových způsobilých výdajů akce Cesty a pěšiny s polopropustným a propustným povrchem do 10 % CZV Frézování (odstranění pařezů) je způsobilé pouze v případě, kdy vzniklý pařez po kácení je v kolizi s nově navrhnutými 39

40 Děkuji za pozornost! Lucie Landová Samostatný odbor OPŽP Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


Stáhnout ppt "zelená linka: 800 260 500 PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Lucie Landová Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 6. 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google