Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. Kvalita vody, ovzduší a tělesná zátěž. Vliv prostředí na sportovce. Jiří Šafránek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". Kvalita vody, ovzduší a tělesná zátěž. Vliv prostředí na sportovce. Jiří Šafránek."— Transkript prezentace:

1 . Kvalita vody, ovzduší a tělesná zátěž. Vliv prostředí na sportovce. Jiří Šafránek

2 Co nás především zajímá z hlediska sportu a kvality prostředí Vnější prostředí – hřiště v sídlech, přírodní prostředí Vnitřní prostředí – tělocvičny, haly, bazény, místa k odpočinku a relaxaci Kvalita ovzduší – především imisní situace Kvalita vody – její hodnoty

3 Emise a imise To co vypouští zdroj znečištění – je emise To co dýcháme nebo v čem se pohybujeme je imise respektive imisní situace, tedy emise, která prodělala proces transformace fyzikálními a chemickými procesy z nichž je nejvýraznější naředění

4 Kvalita ovzduší a tělesný pohyb Dýchat musíme stále Je třeba se vyhnout dýchání znečištěného vzduchu Pokud to nelze zajistit, tak tomu přizpůsobit tělesnou aktivitu

5 Znečištěný vzduch Pevnými částicemi Plynnými částicemi

6 Velikost částic Nad 10µm supralaryngeálně 5 -10 µm velké bronchy 2,5 –5 µm bronchioly 2,5 a méně µmalveoly Dýchání ústy–posun podílu depozice do hlubších partií DC

7 PM x ( Particulate Matter), kde x je 10, 2.5 nebo 1.0 µm

8 Depozice - uložení částice nad 10µm částice nad 10µm 5 -10 µm 5 -10 µm 2,5 –5 µm 2,5 –5 µm 2,5 a méně µm 2,5 a méně µmdýchání

9 Prašný aerosol o částečkách menších než 5 mikrometrů Částice do 5 mikrometrů může proniknout do plicních sklípků Větší část prašného aerosolu o velikosti do 2 mikrometrů proniká do plicních sklípků a je v nich zachycena – Nejhorší vliv na zdraví

10 Prašný aerosol – velikost částic

11 Zdroje směsi suspendovaných částic a aerosolů – neboli domácího prachu Topení, mikrobiologické zbytky, mikrobiologické zbytky, domácí zvířata, pohyb a činnost v místnosti, otěry ze stavebních materiálů, transport z venkovního prostředí

12 Plynné částice ( imise ) SO 2 – oxid siřičitý – tvoří s atmosférickou vlhkostí slabou H 2 SO 4 Naleptává sliznici dýchacích cest čímž se poruší její obranyschopnost Většinou způsobí zánět horních cest dýchacích Inverzní laringitida ( inverze ) Může dojít i k zánětu dolních cest dýchacích Londýnský smog

13 NO2, NO Oxidy dusíku – hlavní producent automobilová doprava Vazbou na krevní barvivo vzniká methemoglobin Je nebezpečný zvláště pro kojence, kteří jej neumějí odbourávat v játrech jako starší jedinci

14 CO oxid uhelnatý Tvoří s krevním barvivem karboxyhemoglobin CO se váže 280x lépe na hemoglobin než kyslík Při větší koncentraci muže způsobit smrt vnitřním zadušením Kamna, garáž, uzavřený nevětraný prostor

15 Uhlovodíky Methan, benzen, toluen, terpeny,xyleny, jejich sloučeniny PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky – většinou karcinogenní

16 O3O3O3O3 Fotochemický smog – losangeleský smog Vzniká pod vlivem slunečního záření z výfukových plynů ( z oxidů dusíku, oxidu siřičitého a uhlovodíků Karcinogenní Projevuje se pálením očí, kašlem a bolestmi hlavy

17 Těžké kovy Olovo, rtuť, arzén, kadmium, Nebezpečná je jejich kombinace v nadlimitních hodnotách Nebezpečné jsou pro děti, seniory, nemocné

18 Respirační retence – nevratné pohlcování látky dýchacím ústrojím SO 2 – 75 – 99 % NO x - 66 – 85 % Retence není závislá na intenzitě, ale je přímo úměrná plicní ventilaci Ventilace při TV a sportu se zvyšuje proti klidu 3 až 10 x

19 Limitní hodnoty V roce 2002 vstoupil v platnost nový zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Nová legislativa plně reflektuje požadavky Evropské unie. V následujících tabulkách jsou uvedeny limitní hodnoty a meze tolerance z nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

20 Limity pro ochranu zdraví Limity pro ochranu zdraví VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatel pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona. 258/2000 Sb., o ochran veřejného zdraví frakce prachu PM 10 - 150 mikrog.m-3 - v půlhodinovém průměru frakce prachu PM 2,5 - 80 mikrog.m-3 - v půlhodinovém průměru frakce prachu PM 2,5 - 80 mikrog.m-3 - v půlhodinovém průměru limitní imisní hodnoty pro ochranu zdraví z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění (novela 429/2005 Sb.)pro venkovní prostředí limitní imisní hodnoty pro ochranu zdraví z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění (novela 429/2005 Sb.)pro venkovní prostředí frakce prachu PM 10 - 50 mikrog.m-3 – ve 24 hodinovém průměru (překročení maximálně 35 x za kalendářní rok) frakce prachu PM 10 - 50 mikrog.m-3 – ve 24 hodinovém průměru (překročení maximálně 35 x za kalendářní rok)

21

22 Koncentrace prašného aerosolu

23 CÍL jak se mění prašnost vnitřního prostředí sportovní haly a tělocvičny 1. v závislosti na činnosti tam prováděné 2. v závislosti na kvalitě ovzduší venkovního prostředí

24

25 17,075,438,0 ASUC A Pha6-Suchdol ČHM Ú 3 - USPOKOJIVÁ12,020,380,2 34,0 34,0 AVEL A Pha6-Veleslavín ČHM Ú 2 - DOBRÁ34,061,0 23,0 23,0 APRU A Pha10- Průmyslová ČHM Ú 3 - USPOKOJIVÁ18,123,9 47,0 47,0 Kraj: Středočeský 10.03.2010 12:00 - 13:00 SEČ SO 2 NO 2 COCO O3O3 PM10 PM10

26 automatizovaný imisní monitoring (AIM). i Měřicí stanice AIM pracují v nepřetržitém provozu a předávají naměřené údaje v reálném čase do center ČHMÚ. i Měřicí stanice AIM pracují v nepřetržitém provozu a předávají naměřené údaje v reálném čase do center ČHMÚ. Na území České republiky pracuje celkem 97 stanic AIM, provozovaných ČHMÚ. Kromě nich jsou do informačního systému zahrnuty i výsledky měření na stanicích dalších organizací. Na území České republiky pracuje celkem 97 stanic AIM, provozovaných ČHMÚ. Kromě nich jsou do informačního systému zahrnuty i výsledky měření na stanicích dalších organizací. Většina stanic je osazena analyzátory na měření koncentrací oxidu siřičitého [SO2], oxidu dusnatého [NO], oxidu dusičitého [NO2] a prašného aerosolu [PM10] (pevné částice do velikosti 10 um). Na menším počtu stanic jsou stanovovány koncentrace ozonu [O3] a oxidu uhelnatého [CO]. Vybrané stanice AIM měří i koncentrace některých těkavých organických látek (benzen, toluen, xylen). Nejvyšší koncentrace škodlivých látek v ovzduší se vyskytují v zimním období (topná sezona) při nepříznivých rozptylových podmínkách (velmi slabé proudění, teplotní inverze...). Koncentrace oxidů dusíku (NO + NO2) jsou zvýšené, zvláště ve městech v těsné blízkosti dopravních tepen, prakticky v průběhu celého roku. Ozon dosahuje maximálních hodnot v jarních a hlavně v letních měsících při dlouhodobějším trvání slunných a tedy bezoblačných dní, kdy nejvyšší hodnoty jsou dosahovány odpoledne a k večeru opět dochází k jejich poklesu. Copyright © 2000 Český hydrometeorologický ústav stránka upravena dne 2.2.2004 správce stránky: macoun@chmi.cz macoun@chmi.cz

27 kliknutím se zobrazí: grafické výstupy tabelární výstupy Údaje z měřicích stanic AIM jsou prezentovány v oblastech, které respektují nové správní rozdělení České republiky na 14 krajů. Zobrazovaná data jsou aktualizována každou hodinu, přibližně ve 30. minutě. Veškeré naměřené hodnoty koncentrací jsou pro zobrazení konvertovány na µg.m -3 a jsou zobrazeny jako hodinové klouzavé průměry AIM

28 Seznam měřicích stanic AIM v ČR IDNázev Měřicí program stanice SO 2 NO2NO2NO2NO2 NOxNOxNOxNOx P M 10 COCOCOCO O3O3O3O3 BZNBZNBZNBZN TLNTLNTLNTLN Beroun SBERA Beroun XXXXX--- Brno-město BBNDA Brno-střed XXXXXXXX BBNYA Brno-Tuřany XXXX-X-- Břeclav BMISA Mikulov-Sedlec XXXX-XXX Cheb KCHMA Cheb XXXX----

29

30

31

32

33

34

35

36 PRO OCHRANU EKOSYSTÉMŮ A VEGETACE Znečišťující látka Časový interval Hodnota imisního limitu [µg.m -3 ] LV Termín dosažení LV SO 2 kalendářní rok a zimní období (1.10.-31.3.) 20— NO x kalendářní rok 30— Imisní limity pro přírodu

37 týkající se látek znečišťující venkovní ovzduší platné v České republice od r. 2002 V roce 2002 vstoupila v České republice v platnost nová legislativa pro ochranu ovzduší plně reflektující předpisy Evropské unie. Jedná se o zákon o ovzduší a jeho prováděcí předpisy uvedené v následujícím výčtu: Zákon č. 86/2002 Sb o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Legislativa

38 Používaná technika: analyzátory ovzduší - O 3, NO, NO 2 a SO 2 zařízení k odběru vzorků ovzduší pro analýzu VOC elektrický snímač teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu družicová navigace palubní radiovýškoměr letoun L 410 Turbolet - provozovatelem a majitelem je Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha Parametry letounu L 410 - Turbolet dolet 850 km dostup 3500 m 5500 m s kyslíkovým přístrojem maximální rychlost 360 km/h měřící rychlost 250 km/h Letové měření

39

40

41 Jakost vody I. – V. třída

42 I. Třída Velmi čistá voda – vhodná pro Vodárenské účely, potravinářský průmysl Koupaliště, vodní sporty, plavání Chov lososovitých ryb Voda má vysokou krajinotvornou hodnotu

43 II. Třída Čistá voda - vhodná pro Vodárenské účely Vodní sporty, plavání Chov ryb Zásobování průmyslu vodou Voda má krajinotvornou hodnotu

44 III. Třída Znečištěná voda vhodná pro V plném rozsahu lodní sporty V omezeném rozsahu plavání Pro vodárenské účely jen v případě, že není jiný zdroj a při využití příslušné technologie úpravy vody Voda má malou krajinotvornou hodnotu

45 IV. Třída silně znečištěná voda vhodná pro V omezené míře pro lodní sporty – je třeba se vyhnout pádům do vody

46 V. Třída velmi silně znečištěná voda Nevhodná k žádným účelům

47 Výroba a spotřeba pitné vody

48 Profily s aktuálním měřením vodních stavů a průtoků

49 Sinice a koupání v přírodě Pokud je fytoplanktonu ve vodě přítomno větší množství, vytvoří se v ní tzv. vegetační zákal. I když zákal ve vodě může mít různé příčiny a nemusí nutně znamenat vyšší množství fytoplanktonu, vždy poukazuje na sníženou kvalitu vody. Některé sinice mají schopnost vystoupat ke hladině a hromadit se zde v podobě zelené kaše nebo drobných, až několik milimetrů velkých částeček (někdy se podobají drobnému jehličí, jindy připomínají zelenou krupici). Takovému nahromadění sinic u hladiny se říká vodní květ sinic Sinice obsahují látky, které způsobují alergie. U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Alergické reakce mohou vyvolat i některé řasy. Sinice také mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky). Sinice obsahují látky, které způsobují alergie. U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Alergické reakce mohou vyvolat i některé řasy. Sinice také mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky). Pokud se však ve vodě objeví vodní květ a dojde k jeho náhodnému polknutí, může následovat i vážné poškození zdraví. Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (2005) Sinice a koupání v přírodě. Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, http://www.sinice.cz/.http://www.sinice.cz/

50 Jak poznám, jestli voda, ve které se chci vykoupat, obsahuje sinice nebo řasy? láhev se zúženým hrdlem (lze použít třeba průhledné lahve od balených vod) naplníme zcela vodou a necháme alespoň 20 minut stát v klidu na světle. V případě, že se u hladiny vytvoří zelený kroužek tvořený zelenými organismy ve tvaru "sekaného jehličí nebo zelené krupice" (a voda přitom zůstane čirá), jedná se z největší pravděpodobností o sinice. Jestliže zůstane voda zakalena rovnoměrně nebo se začne tvořit větší zákal u dna, půjde pravděpodobně o řasy. Ještě jednodušším testem je vstupovat do vody opatrně (aby se nezvířily usazeniny ze dna) a pozorovat, zda se okolo kolen ve vodě nevznášejí drobné zelené částečky. Když ano, jedná se pravděpodobně o sinice. Pokud vás bude zajímat, zda se ve vaší rekreační nádrži sleduje kvalita vody, obraťte se na příslušnou okresní (městskou) hygienickou stanici (sledují se i další ukazatele - nejenom fytoplankton). Telefon a adresu najdete v každém telefonním seznamu.

51 Sinice a znečištěná voda O zvýšeném výskytu sinic na řízených koupalištích ve volné přírodě by veřejnost měla být informována (např. výstražnými tabulemi). Pokud se chcete koupat ve volné přírodě, kdekoliv mimo oficiální koupaliště, zkuste před vstupem do vody některou z výše popsaných metod na rozlišení řas a sinic. Když voda obsahuje sinice, řiďte se zásadou č. 1. Když už se rozhodnete pro koupání ve vodě obsahující sinice, nebo kde je dokonce vytvořen vodní květ, doporučujeme (je-li to možné) se po vykoupání osprchovat čistou vodou a odstranit tak z pokožky řasy a sinice, které na ní po pobytu ve vodě ulpěly. V tomto případě by kontakt těla s vodou při plavání neměl být delší než cca 10 minut, což je orientační doba; liší se u každého člověka například s věkem a nepřímo ji lze stanovit jako "rozmočenou kůži prstů", která více přijímá látky ze svého okolí. Tohoto jevu se využívá například v různých přísadách do koupelí, v případě sinic by však šlo o látky, které lidskému tělu rozhodně neprospějí. je třeba poznamenat, že sinice jsou pouze jedním ze zdravotních rizik při koupání v přírodě. Při výběru vodní nádrže nebo toku by se měl každý řídit vlastním rozumem a nekoupat se ve vodě na první pohled znečištěné (olejovými skvrnami na hladině, zápachem, vrstvami bahna na dně apod.).

52 Eutrofizace vody Způsobují ji především anorganické látky – dusík, fosfor, draslík ( živiny) Projevuje se přemnožením řas a zelených rostlin a dalších jimi se živících organismů

53 Samočištění vody Zavisí především na možnostech vody vázat kyslík V místech peřejí a jezů je proces nejintenzivnější

54 Jakost vody v konkrétním místě ovlivňuje Významný bodový zdroj znečištění Průtok vody řečištěm Maximální průtok zlepšuje přibližně 2x jakost vody než minimální průtok Povodňové stavy naopak situaci zhoršují

55 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt ". Kvalita vody, ovzduší a tělesná zátěž. Vliv prostředí na sportovce. Jiří Šafránek."

Podobné prezentace


Reklamy Google