Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody a krajiny v ČR: obecná a zvláštní ochrana organismů Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie, PdF MU, Poříčí 7, 603 00, Brno Materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody a krajiny v ČR: obecná a zvláštní ochrana organismů Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie, PdF MU, Poříčí 7, 603 00, Brno Materiál."— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody a krajiny v ČR: obecná a zvláštní ochrana organismů Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie, PdF MU, Poříčí 7, 603 00, Brno Materiál byl zpracován v rámci projektu "Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND" Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 - ošetřena zákonem o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.) Cíle ochrany přírody a krajiny v ČR:  udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině  ochrana rozmanitosti života a přírodních hodnot  šetrné hospodaření s přírodnímu zdroji Ochrana přírody a krajiny v České republice

3 Zajišťování ochrany přírody a krajiny - pro veřejnost jsou nejznámější následující nástroje ochrany přírody a krajiny: 1)zvláštní ochrana rostlin a živočichů „chráněné rostliny a živočichové“ 2)síť zvláště chráněných území „chráněná území“ 3)ochrana nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a geologických jevů Celkem však v ČR existuje 12 nástrojů, kterými má být ochrana přírody a krajiny zajišťována

4 Další nástroje ochrany přírody a krajiny 1)územní systém ekologické stability (ÚSES) 2)obecná ochrana rostlin a živočichů 3)ochrana dřevin rostoucích mimo les 4)lesní hospodářský plán 5)spoluúčast na územním plánování a stavebním řízení 6)ochrana půdního fondu 7)hospodaření s vodou v krajině 8)obnova přírodně hodnotných ekosystémů 9)ochrana krajiny pro ekologické formy využívání, turistiky a rekreace

5  obecná ochrana: všechny druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů jsou chráněny před zničením a poškozováním  zvláštní ochrana: ohrožené nebo vzácné druhy rostlin, živočichů a hub jsou chráněny zvlášť => „ zvláště chráněné druhy“ - zákon tyto druhy uvádí v prováděcí vyhlášce vyhláška 395/1992 Sb. vyhláška 395/1992 Sb. - 3 kategorie zvláště chráněných druhů: kriticky ohrožené (KO) silně ohrožené (SO) ohrožené (O) Rozdíl mezi obecnou a zvláštní ochranou

6 Skupina KO SOOCelkem Brouci16142353 Motýli818834 Ostatní bezobratlí1410529 Bezobratlí celkem 38 4236116 Kruhoústí, ryby2+40+40+1020 Obojživelníci612119 Plazi64111 Ptáci355830123 Savci1211326 Obratlovci celkem658945199 Živočichové celkem10313181315 Rostliny cévnaté24614292480 Houby2713646 Přehled zvláště chráněných organismů dle vyhlášky 395/1992 Sb.

7 Kapraďorosty: kapraď hřebenitá, kyvor lékařský, podmrvka hadcová Krytosemenné dvouděložné: hvězdnice alpská, chrpa měkká, katrán tatarský, koniklec jarní, mandloň nízká, mateřídouška karpatská, jeřáb český, zvonek sudetský jednoděložné: bika klasnatá, bledule letní, bradáček vejčitý, kandík psí zub, kosatec skalní, kavyl písečný, ostřice sklaní, vstavač řídkokvětý Houby: hřib Fechtnerův, hřib královský, lanýž letní, muchomůrka císařka Příklady kriticky ohrožených rostlin a hub:

8 Bezobratlí: Motýli: bělásek východní, hnědásek osikový, jasoň červenooký, j. dymnivkový, modrásek černoskvrnný, m. hořcový, okáč jílkový, pestrokřídlec podražcový Brouci: chrobák pečlivý, krasec uherský, tesařík alpský, tesařík broskvoňový, Ostatní: cikáda viničná, listonoh jarní, l. letní, kobylka sága, kudlanka nábožná, perlorodka říční, rak kamenáč, rak říční, štír kýlnatý, velevrub malířský Obratlovci: Kruhoústí: mihule potoční, mihule ukrajinská Ryby: drsek menší, drsek větší, hrouzek Kesslerův, sekavčík horský Obojživelníci: čolek dravý, čolek hranatý, čolek karpatský, ropucha krátkonohá, skokan ostronosý, skokan skřehotavý Plazi: ještěrka zední, ještěrka zelená, užovka podplamatá, užovka stromová, zmije obecná, želva bahenní Ptáci: bukač velký, drop velký, chřástal malý, kolpík bílý, luňák hnědý, mandelík hajní, orel mořský, orel skalní, polák malý, raroh velký, tetřev hlušec Savci: kočka divoká, medvěd hnědý, netopýr brvitý, n. černý, n. pobřežní, n. velký, plch zahradní, sysel obecný, tchoř stepní, vlk, vrápenc malý, v. velký Příklady kriticky ohrožených živočichů:

9 Kapraďorosty: přeslička zimní, kapradinka skalní, vraneček brvitý Nahosemenné: jalovec obecný nízký Krytosemenné dvouděložné: bříza zakrslá, hořec šumavský, koniklec luční, koniklec velkokvětý, kozinec rakouský, oměj jedhoj, prvosenka nejmenší, pryskyřník veliký, lomikámen latnatý, rosnatka okrouhlolistá, jednoděložné: česnek tuhý, kosatec nízký, kosatec trávovitý, lilie cibulkonosná, mečík obecný, šafrán karpatský, vstavač mužský Houby: klouzek žlutavý, mozkovka rosolovitá, ouško citronové Příklady silně ohrožených rostlin a hub: koniklec velkokvětý

10 Bezobratlí: Motýli: babočka bílé l, lišaj dubový lišaj pupalkový, martináč hrušňový, modrásek bahenní, okáč hnědý, okáč sklaní, stužkonoska vrbová, žluťásek borůvkový Brouci: chroust opýřeným lesák rumělkový, páchník hnědý, potápník široký, tesařík obrovský, tesařík zavalitý, zdobenec, zlatohlávek chlupatý, Ostatní: klínatka rohatá, škleble rybničná, vážka běloústá, v. široká, velevrub tupý Obratlovci: Ryby: ježdík dunajský, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná, sekavec písečný Obojživelníci: blatnice skvrnitá, čolek horský, čolek obecný, čolek velký, kuňka ohnivá, kuňka žlutobřichá, mlok skvrnitý, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan krátkonohý, skokan štíhlý, skokan zelený Plazi: ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš obecný, užovka hladká Ptáci: čáp černý, dudek chocholatý, holub doupňák, chřástal polní, ledňáček říční, ostříž lesní, racek černohlavý, sova pálená, sýček obecný, vlha pestrá Savci: bobr evropský, křeček polní, los evropský, myšivka horská, netopýr ostrouchý, plch lesní, plšík lískový, rejsek horský, rys ostrovid, vydra říční Příklady silně ohrožených živočichů:

11 Kapraďorosty: přeslička větevnatá, plavuň pučivá, vranec jedlový, pérovník pštrosí Krytosemenné dvouděložné: brambořík nachový, dřín obecný, dřípatka horská, dub pýřitý, kozinec dánský, oměj pestrý, plamének přímý, tařice skalní, tolije bahenní, třemdava bílá, upolín evropský, vrba plazivá jednoděložné: aron plamatý, bělozářka liliovitá, bledule jarní, kavyl Ivanův, lilie zlatohlávek, sněženka předsněžník, prstnatec májový Houby: holubinka olšinná, prášivka bažinná, šupinovka Henningsova Příklady ohrožených rostlin a hub: brambořík nachovýdřípatka horskápérovník pštrosí

12 Bezobratlí: Motýli: otakárek fenyklový, otakárek ovocný, perleťovec mokřadní Brouci: chrobák ozbrojený, chroust mlynařík, kozlíček jilmový, krajník pižmový, krasec měďák, majka, nosorožík kapucínek, roháč obecný, zlatohlávek skvostný Ostatní: číhalka pospolitá, čmelák, mravenec, rak bahenní, šídlo zdobené Obratlovci: Ryby: cejn perleťový, jelec jesen, ježdík žlutý, kapr obecný (sazan), mník jednovousý, piskoř pruhovaný, plotice lesklá, střevle potoční, vranka obecná, v. pruhoploutvá Obojživelníci: ropucha obecná Plazi: užovka obojková Ptáci: brkoslav severní, břehule říční, čáp bílý, hýl rudý, jestřáb lesní, kormorán velký, koroptev polní, krkavec velký, moták pochop, moudivláček lužní, ořešník kropenatý, potápka roháč, rorýs obecný, slavík obecný, ťuhýk obecný, výr velký Savci: bělozubka bělobřichá, plch velký, veverka obecná Příklady ohrožených živočichů:

13 Rozdíl mezi stupněm ochrany a stupněm ohrožení Tyto dva pojmy jsou často zaměňovány: stupeň ochrany – uveden ve vyhlášce 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. stupeň ohrožení – ohrožení konkrétního druhu na území ČR - je uveden v Červených seznamech V ČR jsou zpracovány pro:  houby houby  mechorostymechorosty  lišejníkylišejníky  cévnaté rostlinycévnaté rostliny  bezobratlébezobratlé  obratlovce obratlovce

14 V čem se liší Červený a Černý seznam rostlin? Červený seznam – obsahuje druhy čtyř stupňů ohrožení Kategorie: C1 kriticky ohrožené druhy C2 silně ohrožené druhy C3 ohrožené druhy C4 Vzácnější druhy vyžadující další pozornost C4a druh vyžadující pozornost blízký ohrožení C4b druh vyžadující pozornost, u kterého chybějí informace Černý seznam – obsahuje druhy, které jsou vyhynulé nebo nezvěstné Kategorie: A vyhynulé a nezvěstné druhy A2 Nezvěstné (pravděpodobně vyhynulé) A3 Nejasné případy vyhynulých a nezvěstných

15 Příklady: obratlovci třída: obojživelníci ropucha obecná ve vyhlášce: ohrožený druh v Červeném seznamu: téměř ohrožený třída: plazi užovka hladká ve vyhlášce: silně ohrožený druh V Červeném seznamu: zranitelný

16 Příklady: cévnaté rostliny třída: jehličnany jedle bělokorá ve vyhlášce: neuvedena v Červeném seznamu: C4a druh vyžadující pozornost blízký ohrožení třída: dvouděložné řeřišnice trojlistá ve vyhlášce: neuvedena V Červeném seznamu:C3 ohrožený druh


Stáhnout ppt "Ochrana přírody a krajiny v ČR: obecná a zvláštní ochrana organismů Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie, PdF MU, Poříčí 7, 603 00, Brno Materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google