Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: „Co dělat, když – Drogy“ Roman Gabrhelík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: „Co dělat, když – Drogy“ Roman Gabrhelík."— Transkript prezentace:

1 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: „Co dělat, když – Drogy“ Roman Gabrhelík 15. září 2011 Praha

2 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování příloha č. 1 název : Návykové látky – drogy jméno autora: PhDr. Pavla Doležalová

3 Obsah přílohy Typ rizikového chování: návykové látky – Abstinence od drog; – Experimentální užití; – Rekreační; – Problémové užívání drog; – Závislé užívání drog Východiska – Základní informace o drogách – Příznaky užívání drog Rizikové a protektivní faktory Síť partnerů, spolupráce v komunitě, kraji

4 Obsah přílohy Legislativní rámec Typy prevence Doporučené postupy z hlediska pedagoga – školy – 11 kritérií, která se projevují jako mediátoři ovlivňující efektivitu preventivních programů prováděných ve škole (MacBeath, 2001) vhodný a nevhodný přístup Kdy, koho a v jakém případě vyrozumět – škála rizika ve vztahu k typům prevence – Doporučené postupy školy

5 Obsah přílohy Tabákové výrobky, alkohol, návykové látky ve škole – Konzumace, distribuce, nález ve škole – Souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost návykové látky v organismu Možnosti a limity pedagoga - školy Rizika a limity prevence Odkazy Základní literatura

6 Připomínky V následujícím oddílu reagujeme výhradně na připomínky oponentů textu. Dokument nicméně obsahuje několik dalších nesrovnalostí a nepřesností. Na slidu je většinou uvedena původní formulace, formulaci oponenta a náš komentář k původnímu i oponentově textu.

7 Připomínky Tabák, str. 2 – Tabákový průmysl zaměřuje reklamu již na malé děti, které jsou snadno ovlivnitelné. – Věta nemůže být pravdivá, reklama na alkohol a tabákové výrobky není v současné době dle zákona č. 379/ 2005 Sb. (tzv. tabákový zákon) povolena. Nelze prodávat ani vyrábět ani dovážet výrobky napodobující tvar/vzhled cigaret nebo alkoholu. Prodej takových výrobků je dokonce přestupkem dle § 30 odst. 1 písm. n), o) zák. č. 200/1990 Sb. – Komentář: Tabákový průmysl nezaměřuje reklamu na malé děti, ale může na ně nepřímo působit… celou větu ale navrhujeme vynechat, neboť je v případě dokumentu irelevantní.

8 Připomínky Marihuana, str. 2 – Sušené listy květy (tzv. palice) marihuany mají výrazné aroma. V současné době se v česku vyskytují dvě dosti odlišné formy marihuany. První, pěstovaná podomácku v květináčích za oknem, či na malých políčkách obsahuje zpravidla 3 - 5% THC. Druhou, mnohem rizikovější formou je marihuana pěstovaná tzv. hydroponiím způsobem ve velkých halách, v dnešní době zejména vietnamskou komunitou. Obsahuje zpravidla 10 – 30% THC a její rizika jsou mnohonásobně větší. Většina odborníků pak již tuto formu marihuany nepovažuje za tzv. lehkou drogu. Další v česku nepříliš častá forma drogy je hašiš, což je konopná pryskyřice, která má barvu tmavě zelenou až hnědou. – Komentář: marihuana/konopné drogy

9 Připomínky Těkavé látky - ředidla, lepidla, plynné látky, str. 3 – Jedná se o vysoce nebezpečné chemikálie. Tyto látky ovlivňují mozek - centrální mozkovou soustavu. Toluen je nejčastěji užíván už malými dětmi, neboť je snadno dostupný a levný, občas ho kupuje i někdo starší. Rodiči bývají rizika s experimentováním podceňovány. Účinek je krátkodobý a brzy odezní. Dostavuje se euforie, poruchy vnímání, halucinace, poruchy vědomí a spánku, agrese. Toluen vyvolává psychickou závislost. Nebezpečnost této látky spočívá v neodhadnutí dávky. Může dojít k bezvědomí až komatu, k srdeční zástavě, zástavě dechu nebo udušení zvracením. Trvale poškozuje mozek - je to rozpouštědlo, po němž člověk hloupne, stává se agresivním. – V této příloze je pouze zmínka o užívání těkavých látek, ale není řešeno dítě „pod vlivem těkavé látky“ např. nadýchané Toluenu, ředidel, lepidel. – Komentář: ano, bylo by vhodné doplnit o krátký komentář k akutním projevům intoxikace…

10 Připomínky Extáze, str. 3 a 4 – Pod pojem „extáze“ řadíme celou řadu synteticky vytvořených stimulačních látek s halucinogenním potenciálem. Dnes se v tabletách, které jsou označovány jako extáze, objevuje celá řada látek. U mladých lidí patří mezi velmi rozšířenou drogu. V některých sociálních subkulturách dokonce k určitému životnímu stylu. Drogu užívají mladí lidé na tanečních akcích, v klubech a na masových tanečních festivalech. Uživatelé drogu považují za bezpečnou a příjemnou. Uživatel extáze hodně tančí a nepociťuje vyčerpání, to může být nebezpečné a může dojít k dehydrataci. – Jsou opomenuty nové syntetické drogy, které představují závažné zdravotní a společenské riziko, a které jsou uvedeny v novelizaci zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách (platnost od dubna 2010)? Budou tam také zmíněny? Lysohlávky a MDMA nejsou ve výčtu drog vůbec uvedeny. – Komentář: ano, další syntetické drogy mohou být uvedeny. MDMA je obsažena v tabletách extáze. Lysohlávky jsou halucinogenní houby, nejsou syntetické, ale halucinogeny (např. LSD) by být uvedeny měly.

11 Připomínky Síť partnerů, spolupráce v komunitě, kraji, str. 5 – Školy, učitelé, Rodiče, Nestátní neziskové organizace, … – Chybí zde školská poradenská zařízení (PPP) aj. – SVP, OSPOD – Komentář: ano, přidat do seznamu. Legislativní rámec, str. 5 a 6 – Zákon č. 379/2005 Sb.,... – Chybí zák. o sociálně právní ochraně dětí a mládeže 359/1999 Sb. – Komentář: ano, přidat do seznamu.

12 Připomínky Typy prevence, Všeobecná primární prevence, str. 6 – V prevenci se nejvíce prozatím osvědčila kombinace přiměřené (především) ekonomických sankcí a systematických dlouhodobých preventivních programů. – Věta nedává smysl. – Komentář: ano, věta jednak nedává smysl, jednak není pravdivá. Ekonomické sankce nejsou součástí intervencí v rámci všeobecné primární prevence užívání návykových látek prováděné ve školách a školských zařízeních.

13 Připomínky Konzumace tabákových výrobků ve škole, str. 9 – Je toto slovo vhodné v kombinaci s tabákovým výrobkem? Není spíše spojováno s alkoholem –konzumace alkoholu? – Komentář: ano, správně by mělo být uvedenou kouření cigaret a užívání dalších výrobků obsahujících nikotin (žvýkací a šňupací tabák aj.). Současně je však třeba podotknout, že kouření je nejrizikovější formou užití nikotinu.

14 Připomínky Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) – Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. – Osobám mladším 18 let, je prodej a podávání tabákových výrobků zakázán. Stejně tak je zakázán prodej a podávání alkoholu a jiných návykových látek osobám mladším 18let. – Podle zákona č. 379/2005 Sb. (tabákový zákon) je zakázáno kouření ve vnějších a vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení (§ 8/1b zák. 379/2005 Sb.). Porušení tohoto zákazu je přestupkem dle § 30 odst. 1, písm. m) přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění. Sankce hrozí za prodej a podávání cigaret (tabákových výrobků) osobám mladším 18-ti let. (§ 30 odst. 1 písm. q) zákona o přestupcích č. 200/90 Sb.) V případě přistižení žáka ve škole při kouření tento porušuje školní řád, ve kterém musí být zákaz kouření ve škole jasně stanoven a stanoven by měl být i postih, který za to hrozí.

15 Připomínky Konzumace tabákových výrobků ve škole (2) – V případě, že podle pokynů v metodickém doporučení se učitel žáka vyptává a zjistí odkud, od koho má žák tabákový výrobek a zjistí např. že jej pravidelně kupuje v trafice u školy, bylo by možné tuto skutečnost oznámit Policii ČR nebo Městské policii (Obecní policii) a dohodnout případnou spolupráci. (Spolupráci ve smyslu přistižení prodejce při prodeji tabákových výrobků osobám mladším 18 let a potrestání prodejce.) – Komentář: ano, daný text lze přidat. Současně je vhodné zvážit, zda je to nezbytné. Problémem může být sekundární stigmatizace a traumatizace dítěte při označování prodejce tabákového výrobku.

16 Připomínky Alkohol, str. 10 – Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. – podávání alkoholu dětem do 18 let může být přestupkem dle § 30 odst 1, písm a), e) zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Nebo může být i trestným činem Podání alkoholu dítěti § 204 trestního zákoníku (zák. č. 40 2009 Sb.) – Komentář: Nedomníváme se, že je dodatek nezbytný. Nicméně lze jej začlenit do textu.

17 Připomínky Konzumace alkoholu ve škole, str. 11 – Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. – oznamování OSPODu by mělo proběhnout ihned po prvním zjištění požívání alkoholu, protože v § 6 odst. 1 písm. c) zákona o sociálně právní ochraně dětí (zák. č. 359/1999 Sb.) je uvedeno děti které požívají alkohol. Oznamovací povinnost má škola a školské zařízení dle § 10 tohoto zákona. – Komentář: Ano, připomínku navrhujeme zapracovat.

18 Připomínky Nález alkoholu ve škole, str. 13 – O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. – Jestliže má být zápisu přítomen někdo z vedení školy, jak to bude na výletech, týdenních kurzech atd.? S rozhovorem čekat až do návratu? – pokud tam vedení není. To se mi zdá hloupost. – Komentář: S připomínkou souhlasíme a navrhujeme přepracování navrhovaného bodu. Jako problematické vidíme školní akce mimo půdu školy, ale také např. podpis žáka v zápise o nálezu, který je učiněn bez zákonného zástupce žáka, nebo nepřítomnost zákonného zástupce žáka při projednávání nálezu.

19 Připomínky Nález alkoholu ve škole, str. 13 – V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. – Neměla by se zajištěná tekutina předat Policii ČR, která by měla ve věci zahájit šetření, neboť je podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi – mohou to být např. drogy-návykové látky nebo jiné zakázané látky a jen policie může provést zkoumání – expertizu a vyhodnotit o co se jednalo tak, aby to mohlo být použito jako důkazní materiál. (Při předání tekutiny s příměsí lékaři hrozí, že se to někde ztratí). – Komentář: Ne, neměla. Každou intoxikaci u dětí a adolescentů lze považovat za potencionálně život ohrožující stav. Zdravotnický personál může snáze identifikovat druh aktivní látky na jejímž základě volí odpovídající antidota. Prioritou je záchrana života.

20 Připomínky Návykové látky, str. 13 a 14 – Školním řádem škola stanoví zákaz užívání návykových látek (dále jen NL), jejich distribuci,přechovávání a další formy nakládání. Současně stanoví zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanoví rovněž sankci za porušení zákazu. – Konkrétní stanovení sankce může být problém vzhledem k historii chování daného jedince. Pokud bude např. stanoveno, že půjde o udělení druhého stupně z chování, může to být problém, protože předtím už bude mít návrh na dvojku z důvodu jiných průšvihů.) Viz. příloha v rámci souhlasů – tam je to taky takhle nedořešené. – Komentář: Sankcionování by mělo být posuzováno a řešeno individuálně, na základě jednotlivých případů. Paušální řešení se nám nejeví jako šťastné.

21 Připomínky Konzumace NL ve škole, str. 14 – Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. O události se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně toho, zda byly provedeny orientační testy na NL, případně další vyšetření, a s jakým výsledkem, viz níže bod 14). Tento záznam založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. – Pozor na odebírání návykové látky – mělo by probíhat tak, aby se pedagog nedostal do problémů – za přítomnosti další osoby a za použití ochranných pomůcek. Doporučujeme testy nedělat, zavolat ihned Policii ČR. – Komentář: Odebírání návykové látky pedagogem nebo jiným prac. školy je problematické, náš komentář viz dále. V případě podezření na užití je nezbytné nejprve podniknout kroky k ochraně zdraví a života žáka/žáků.

22 Připomínky Konzumace NL ve škole, str. 14 – V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. – vždy volat taky Policii ČR, pokud už se nevolala dřív. – Komentář: Ano, doporučujeme doplnit. Je však nezbytné uvést, že záchrana zdraví a života žáka je na prvním místě. Policie ČR dokáže pracovat i retrospektivně, v případě zdravotních komplikací to neplatí.

23 Připomínky Konzumace NL ve škole, str. 15 a 16 – V ostatních případech důvodného podezření může pedagogický pracovník orientační test provést pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasu zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost NL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka (více viz níže Příloha). Test plně hradí rodič nebo zákonný zástupce. – pokud s tím souhlasil v písemném souhlasu s testováním. (viz. příloha). – Komentář: V případě pozitivity může být hrazení testu požadováno po rodiči nebo zákonném zástupci. Písemný souhlas s testováním může rodič kdykoli odvolat.

24 Připomínky Konzumace NL ve škole, str. 15 a 16 – V ostatních případech důvodného podezření může pedagogický pracovník orientační test provést pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasu zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost NL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka (více viz níže Příloha). Test plně hradí rodič nebo zákonný zástupce. – pokud s tím souhlasil v písemném souhlasu s testováním. (viz. příloha). – Komentář: V případě pozitivity může být hrazení testu požadováno po rodiči nebo zákonném zástupci. Písemný souhlas s testováním může rodič kdykoli odvolat.

25 Připomínky Konzumace NL ve škole, str. 16 – Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. – pozor na působení návykových látek, některé mohou mít nástup účinku opožděný a bude to znamenat, že žák by mohl ve škole zkolabovat později nebo začít napadat ostatní, ohrožovat svoje zdraví a bezpečnost, majetek školy. – Komentář: Ano, každou intoxikaci u dětí a adolescentů lze považovat za potencionálně život ohrožující stav. Pedagog či jiný pracovník školy nemá odpovídající vzdělání, znalosti a dovednosti k posouzení závažnosti zdravotního stavu dítěte.

26 Připomínky Distribuce NL ve škole, str. 16 a 17 – Jedná se o trestný čin, volat Policii ČR ihned při podezření na distribuci návykových látek - § 287 Šíření toxikomanie dle trestního zákoníku. Ve věci se ale může jednat dále i o spáchání těchto dalších trestných činů: § 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (příprava je trestná), § 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, §285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, § 286 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu, § 287 Šíření toxikomanie (zák.č.40/2009 Sb. v platném znění). – Případně může být problematika návykových látek posuzována také z pohledu přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. a to v případě, že se jedná o přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi např. dle § 30 odst. 1 písm. e), f), j), k). – Komentář: Připomínka pregnantně uvádí, co již řečeno v předcházejících bodech daného oddílu. Je možno zařadit, ale nejeví se nám jako nezbytné.

27 Připomínky Nález NL ve škole, str. 17 – V případě časové překážky na straně Policie se z praktických důvodů doporučuje za přítomnosti dalšího pracovníka školy s použitím gumových/latexových rukavic vložit látku do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepit, přelep opatřit razítkem školy a svým podpisem a uschovat do školního trezoru. Zajištěnou látku následně předat Policii ČR. – byl tento postup konzultován s pracovníky Policie ČR – kriminalisty zabývajícími se drogovou kriminalitou? Je v souladu s právním řádem tak, aby nehrozilo pedagogovi, který takto látku zajistí pozdější trestní stíhání za neoprávněnou manipulaci s omamnou a psychotropní látkou? – Komentář: Nemáme k dispozici vyjádření právního oddělení Policie ČR či MV ČR. Z různých postupů se však uvedený jeví jako nejlepší možný.

28 Připomínky Nález NL ve škole, str. 17 – pozor na zabavování látky žákovi, nelze osobní prohlídka, nelze šacovat, aby se pedagog nevystavoval riziku postihu za své jednání. Měla by být ihned při podezření vyrozuměna Policie ČR – pracovníci kriminální policie zabývající se drogovou problematikou a tito by měli říct postup, co dělat a jak s látkou zacházet. – Nelze látku zabavovat žákovi bez přítomnosti další osoby, jako svědka. Pedagog musí dbát na takový postup, aby se to neobrátilo proti němu. – Komentář: První odrážka, poznámka je relevantní. Pedagog nebo vedení školy volá Policii ČR, ale také zákonné zástupce nezletilého. Druhá odrážka, viz předchozí slide.

29 Připomínky Nález NL ve škole, str. 17 – V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři, který se dostaví v případě, že to vyžaduje zdravotní stav žáka. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady NL jsou známy protilátky, které odstraní nebo zmírní akutní účinek NL. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. – V případě, že je podezření, že se žák látkou intoxikoval, je zkonzultován postup předání zbytku látky přivolanému lékaři? Je toto vhodný postup, neztratí se tato látka? Jen Policie ČR má možnosti k provedení identifikace návykové látky? – Komentář: Nikoliv. Jak je uvedeno v návrhu, u neznámé látky může zdravotnický personál identifikovat druh aktivní látky na jejímž základě volí odpovídající antidota. Prioritou je záchrana života.

30 Komentář na závěr Jsme přesvědčeni, že příprava metodického doporučení je důležitým krokem, který pedagogům a dalším pracovníkům školy usnadní práci v oblasti školské prevence RCh. Nicméně doporučujeme, aby předložený materiál po zapracování změn prošel dalším kolem oponentního řízení. Z odborného hlediska návrh stále obsahuje několik nesrovnalostí, které nebyly oponenty adresovány. Některé formulace nejsou zcela přesné.

31 Kontakty Mgr. Martina Budinská, vedoucí úseku prevence, tel. 234 811 331, martina.budinska@msmt.cz Ing. Radka Heřmánková, tel. 234 811 554 radka.hermankova@msmt.cz Mgr. Vladimír Sklenář tel. 234 811 698 Vladimír.sklenar@msmt.cz Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. gabrhelik@adiktologie.cz


Stáhnout ppt "Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: „Co dělat, když – Drogy“ Roman Gabrhelík."

Podobné prezentace


Reklamy Google