Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Opatření MŠMT k oblasti šikany ve školním prostředí Bezpečné klima ve školách 17. – 18. 5. 2016 Praha, Hotel Fortuna nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Opatření MŠMT k oblasti šikany ve školním prostředí Bezpečné klima ve školách 17. – 18. 5. 2016 Praha, Hotel Fortuna nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 1 Opatření MŠMT k oblasti šikany ve školním prostředí Bezpečné klima ve školách 17. – 18. 5. 2016 Praha, Hotel Fortuna nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 MŠMT – gestor v oblasti primární prevence RCH  Koordinuje primární prevenci všech forem rizikového chování u dětí a mládeže Cíl: minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. Role MŠMT  Koordinační – spolupráce všech subjektů  Koncepční – stanovování základních strategií v daných oblastech, priorit a cílů  Legislativní – vytváření legislativních podmínek pro oblast primární prevence  Metodická a informační  Finanční podpora vytváření materiálních, personálních a dalších podmínek nezbytných pro vlastní realizaci prevence ve školství (dotační řízení)  Zabezpečení systému hodnocení kvality

3 3 Rizikové formy chování dětí a mládeže: Interpersonální agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – vandalismus, krádeže, sprejerství Záškoláctví a neplnění školních povinností Závislostní chování - užívání všech návykových látek, netolismus, gambling Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů Spektrum poruch příjmu potravy Negativní působení sekt Sexuální rizikové chování a prevence HIV/AIDS Homofobie Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

4 4 Subjekty poskytující primárně preventivní služby  Školy a školská zařízení (DDM, DM) školní metodik prevence minimální preventivní program  Pedagogicko psychologické poradny prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence.  Střediska výchovné péče zpracování a realizace cíleného speciálně pedagogického programu pro třídní kolektivy při předcházení a při řešení sociálně patologických jevů na podnět školy nebo školského zařízení  Nestátní neziskové organizace programy primární prevence pro školy  Další organizace (vysoké školy)

5 5 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování Umístěno na stránkách MŠMT od ledna 2012 a dále aktualizováno.  Vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu,  popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka,  definuje Minimální preventivní program,  doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže.

6 6 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování 14 příloh: 1.Návykové látky 2.Rizikové chováni v dopravě 3.Poruchy příjmu potravy 4.Alkohol 5.Syndrom CAN 6.Školní šikanováni 7.Kyberšikana 8.Homofobie 9.Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 10.Vandalismus 11.Záškoláctví 12.Krádeže 13.Tabák 14. Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí

7 7 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování Nové přílohy: 15. Netholismus 16. Sebepoškozování 17. Nové náboženské hnutí 18. Rizikové sexuální chování 19. Příslušnost k subkulturám 20. Domácí násilí

8 8 Metodický pokyn na řešení problematiky šikany ve školách a školských zařízeních Aktualizace stávajícího metodického pokynu Platnost od září 2013 – zveřejněn na webu MŠMT a ve Věstníku MŠMT č. 8 – srpen 2013 Vymezení fenoménu školního šikanování včetně problematiky kyberšikany, prevence a řešení šikany a kyberšikany – metody a postupy Specifikace školního programu proti šikanování a jeho 13 hlavních součástí Kontrola škol ze strany České školní inspekce a zřizovatelů

9 9 Metodické doporučení MŠMT k IVýP http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/individualni- vychovny-plan http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/individualni- vychovny-plan Platnost od 3. prosince 2013 Součástí jsou 3 formuláře pro záznam postupu při řešení rizikového chování žáků na školách. Hlavní myšlenkou IVýP není sankciování chování dítěte nebo zákonných zástupců, ale hledání efektivní pomoci pro žáka a podpory pro zákonné zástupce. Nabízí především prostor pro setkání, partnerskou komunikaci a uvědomění si, že řešený problém se dotýká všech zúčastněných (žák, škola, zákonný zástupce) a každý může nemalou měrou přispět k jeho odstranění.

10 10 Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Tento materiál shrnuje uvedenou problematiku do přehledu, který by měl pomoci školám a měl by ukázat, jakým způsobem by mohly právních opatření využívat při řešení rizikového chování žáků na školách. 1.Legislativní rámec 2.Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) 3.Základní povinnosti žáků 4.Omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole – lékařské potvrzení 5. Úmluva o právech dítěte - výtah

11 11 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost rodičů a všech pracovníků školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa či školního speciálního pedagoga (pokud na škole pracují), ale také dalších orgánů a institucí, kterých se tato problematika týká (orgánů sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, dětských a dorostových lékařů, středisek výchovné péče, pedagogicko- psychologických poraden, orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR a dalších). Základní odpovědnost za vzdělávání i výchovu dítěte mají zákonní zástupci (rodiče). Mají zajistit dítěti podmínky pro přiměřenou přípravu. Současně mají povinnost věnovat se dítěti, rozvíjet jeho dovednosti. Mají povinnosti i ve vztahu ke škole – je nezbytné, aby spolupracovali a podpořili význam vzdělávání. Povinnosti a odpovědnost vzhledem ke vzdělávání a výchově žáků však mají také školy, které se musí pohybovat v právním rámci týkajícím se této problematiky. V neposlední řadě mají své povinnosti také žáci.

12 12 Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků 1)Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Občanský zákoník se zabývá především rodičovskou odpovědností, povinnostmi rodičů a opatřeními, která zajišťují nápravu případných zjištěných 2)Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 3) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4)Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 5)Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 6)Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

13 13 Základní povinnosti žáků Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Tento zákon mimo jiné vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání, a tedy i žáků. § 22 odst. 1 Žáci a studenti jsou povinni a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

14 14 Opatření sankčního charakteru – kázeňská opatření Nejpřísnějším kázeňským opatřením je (podmíněné) vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení, které však nelze uložit, dokud žák nesplní svou povinnou školní docházku. § 31 (3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

15 15 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů § 17 odst. 3 (3) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy.ednání nových projektů pro více subjektů Škola plní nejen funkci vzdělávací, ale i neméně důležitou složku výchovnou (též § 1 školského zákona). Na problémové chování žáka by proto nemělo být reagováno pouze kázeňským opatřením, ale též vhodnou pedagogicko – psychologickou pomocí ze strany školy (škola může využít i součinnosti dalších odborníků a institucí z oblasti, jako je školní psycholog, výchovný poradce, pedagogicko – psychologická poradna apod.).

16 16 Nevhodné chování žáků při vyučování, které znemožňuje vzdělávání ostatních opatření sankčního charakteru – kázeňská opatření V případě, že se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání ostatních žáků, škola může přistoupit k opatření, které takovémuto chování zamezí. Musí však být takovému žákovi i nadále umožněn přístup ke vzdělávání a bude nad ním zajištěn dohled podle § 29 školského zákona, popř. „Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“, čj. 37 014/2005-25. Učitel tedy může nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučovací hodiny do doby, než se žák ukázní s tím, že bude pod dohledem a bude se dále vzdělávat (např. pod vedením jiného pedagoga nebo na základě zadané samostatné práce pod dohledem jiného zaměstnance školy, který bude zletilý a bude se školou v pracovně-právním vztahu).

17 17 OZNÁMKY K MOŽNOSTEM PRÁVNÍHO ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ŠIKANY VE ŠKOLÁCH Šikana je závažný problém, ke kterému je nutné přistupovat se vší vážností. Školy a školská zařízení (dále jen „škola“) by se měly problematice šikany věnovat zejména preventivně. Vyloučení žáka nebo studenta (dále jen „žák“) ze školy by mělo sloužit až jako poslední preventivní a kázeňská opatření K řešení již nastalých problémových projevů šikany je třeba konstatovat, že jsou to primárně ředitelé škol, kteří odpovídají za bezpečnost ve školách a v rámci vzdělávání rozhodují ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání. Musejí jednat tak, aby vyloučili, resp. zastavili ataky žáků a přijali vhodná opatření, a to především kontrolu, hospitace v hodinách, otevřenost vůči stížnostem žáků i pracovníků školy. Důležité je řešit situaci v zárodku a nepopírat existenci šikany již při prvních projevech.

18 18 Sankční nástroj: vyloučení žáka ze školy Jako významná výstraha a trest za projevy šikany ze strany konkrétních žáků nebo studentů přichází v úvahu podmíněné vyloučení žáka podle § 31 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které však není možné udělit žákovi, který nesplnil povinnou školní docházku. V případě závažných forem šikany ze strany žáka přichází v úvahu také jeho vyloučení ze školy podle § 31 školského zákona. Žáka lze vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. Proces vedoucí k pravomocnému rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy nicméně může být zdlouhavý, jelikož je nutné projít celým správním řízením. Tento postup je však možné kombinovat s postupem popsaným výše (zvláštní dohled) tak, aby nedocházelo v mezidobí k blízké interakci problémového žáka s kolektivem nebo konkrétními učiteli nebo jinými zaměstnanci školy.

19 19 Šikana jako přestupek nebo trestný čin U těžších forem šikany, např. ve formě fyzického násilí, je pravděpodobné, že se jedná rovněž o spáchání přestupku (za který odpovídá žák od 15 let) nebo přímo trestného činu. Pokud je žák mladší 15 let může se jednat o čin jinak trestný, u žáka mladistvého se může jednat o provinění podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění vydírání (§ 175), omezování osobní svobody (§ 171), útisku (§ 177), ublížení na zdraví (§ 122) apod. Ředitel školy má v těchto případech povinnost o spáchání přestupku, trestného činu nebo provinění informovat příslušné orgány, zejména Policii ČR.

20 20 Zdroje informací http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke- dokumenty-doporuceni-a-pokyny http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke- dokumenty-doporuceni-a-pokyny http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-k- situaci-na-sps-na-trebesine http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-k- situaci-na-sps-na-trebesine

21 21 Kontakty – MŠMT Mgr. Martina Budinská, tel. 234 811 331 martina.budinska@msmt.cz Ing. Radka Heřmánková, tel. 234 811 554 radka.hermankova@msmt.cz radka.hermankova@msmt.cz Mgr. Vladimír Sklenář, tel. 234 811 698 vladimir.sklenar@msmt.cz vladimir.sklenar@msmt.cz Bc. Matouš Korbel, tel. 234 811 281 matous.korbel@msmt.cz www.msmt.cz (vzdělávání – speciální vzdělávání – prevence)

22 22 Děkuji za pozornost. Mgr. Vladimír Sklenář oddělení prevence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Stáhnout ppt "1 Opatření MŠMT k oblasti šikany ve školním prostředí Bezpečné klima ve školách 17. – 18. 5. 2016 Praha, Hotel Fortuna nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google