Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost orgánů ochrany veřejného zdraví v roce 2012 MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost orgánů ochrany veřejného zdraví v roce 2012 MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví."— Transkript prezentace:

1 Činnost orgánů ochrany veřejného zdraví v roce 2012 MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví

2 Počty zaměstnanců oddělení (odboru) hygieny práce na KHS Bez atestace S 1. Atestací (jen lékaři) Se specializační atestací Celkem 2012/2011 Fyz. osoby úvazky Fyz. osoby úvazky Fyz. osoby úvazky Fyz. osoby úvazky lékaři332120, , ,1755 PhDr.1111 RNDr.8888 MVDr.1111 Ing ,555957,55 Mgr.8843,251211,25 Bc.1614,0587, ,925 DiS.1110,843,751514,55 Asistent OVZ3433, , ,074 CELKEM8683,42120, , / ,52 /347,42

3 Počty zaměstnanců podílejících se na činnosti hygieny práce a prac. lékařství Zdravotní ústavy 191/166,13166/157,83 SZÚ68/56,5744/35,613

4 SZD v roce 2012 Počet plánovaných kontrol 1,5 kontroly /1 pracovník/1 týden Nebyly stanoveny striktně oblasti dozoru ani kvantitativní požadavky Byly doporučeny oblasti dozoru

5 Zaměření státního zdravotního dozoru v roce 2012 podle kontrolních plánů Práce montážního charakteru Práce s ručními vibrujícím nástroji Práce na operačních sálech – expozice inhl. anestetikům Práce s opakovaným výskytem NzP Kontrola zaměstnavatelů, kteří nepředložili kategorizaci Práce s nanotechnologiemi Práce ve stavebnictví Rizik. práce v chráněných dílnách Práce s balíky na poštách Zacházení s biocidy Společná kontrola s OIP Kontrola zajištění PLS Krajské priority + Ostatní kontroly

6 Provedené kontroly v rámci SZD a další činnosti Šetření při podezření na nemoc z povolání – převažují šetření podezření na nemoc z jednostranné dlouhodobé nadměrné zátěž, z vibrací, kožní onemocnění a alergická onemocnění dýchacích cest Subjekty, kt. nepodaly návrh na kategorizaci – cílené vyhledávání Plánované – podle kontrolního plánu Ostatní – společně s jinými orgány státní správy

7 Provedené kontroly v rámci SZD a další činnosti Na žádost odborů nebo lékaře ZPP – pouze málo podnětů Projednání výsledků měření – především u měření, kde byly překročeny hygienické limity, nejčastěji prach, chem. látky, hluk Podněty zaměstnanců – cca polovina oprávněných, nejčastější příčiny – nevyhovující mikroklimatické podmínky (nedostatečné větrání, vytápění), neposkytování ochranných nápojů a související prac. podmínky jako např. nevyhovující sanitární zařízení Na žádost subjektu – před uvedením do trvalého provozu, před změnou užívání, konzultace nových technologií Plnění opatření – kontrola plnění rozhodnutí, kontrola odstranění nedostatků

8 Další vybrané činnosti související se SZD Ověření údajů v návrhu na kategorizaci prací – ověření reálného stavu pracovních podmínek, zjištění skutečného výskytu jednotlivých faktorů u prací uvedených v návrhu Účast na měření – měření provádí ZÚ, zaměstnanec KHS určuje strategii a rozsah měření, jedná se zejména o plánovaná měření faktorů pracovních podmínek, měření k ověření podmínek vzniku nemoci z povolání a měření na základě podnětů v souvislosti s jejich řešením

9 Počet provedených kontrol a další vybrané činnosti Na žádost odborové organizace 15 Na žádost poskytovatele PLS 96 Projednání výsledků měření Na základě podnětu Na žádost subjektu Účast na měření Plnění nařízených opatření Organizace, kt. nepodaly návrh na kategorizaci Ověření podmínek vzniku NzP Ověření návrhu kategorizace prací Plánované Ostatní Celkem

10

11 Šetřené a přiznané NzP KrajŠetřené 2011 Přiznané 2011 Šetřené 2012 Přiznané 2012 Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem

12 Nemoci z povolání šetřené a uznané v roce 2012 dle krajů

13 Stanoviska podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., K projektové dokumentaci Ke kolaudacím Ostatní Celkem Ostatní – stanoviska k dokumentacím pro povolení hornické činnosti, k dokumentacím vlivu staveb na životní prostředí, k bezpečnostním zprávám a havarijním plánům, další stanoviska kdy byl OOVZ dotčeným orgánem

14

15 Stanoviska podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. Rok 2011Rok 2012 Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem

16 Vydaná rozhodnutí Rozhodnutí o kategorizaci prací - absolutní převaha Uložení měření –nejčastěji se týkalo velkých podniků v hutnictví, strojírenství a chemickém průmyslu, nejčastější faktory – hluk, prach Uložení opatření – týkala se zejména nakládání s nebezp. chem. látkami a přípravky, zajištění vyhovujících mikroklimatických podmínek, používání OOPP Nařízení mimořádných lék. prohlídek Ostatní – zákazy činnosti, zákazy provozu zdroje hluku nebo vibrací, zastavení nebo omezení stavby nebo provozu

17 Vydaná rozhodnutí KaPr – souhrnná rozhodnutí Uložení měření62 Uložení opatření1622 Nařízení mimořádných lék. prohlídek 17 Ostatní010 Celkem vydaných rozhodnutí

18 Odvolání proti rozhodnutím Celkem odvolání proti rozhodnutím 12 Rozhodnutí zrušeno autoremedurou 12 Rozhodnutí odvolacím orgánem potvrzeno 00 Rozhodnutí odvolacím orgánem změněno 00 Rozhodnutí odvolacím orgánem zrušeno 00

19

20 Sankce a pokuty uložené v oblasti ochrany zdraví při práci Celkem uloženo 130 pokut o celkové výši Kč Nejčastějšími důvody pro uložení pokuty bylo nepředložení návrhu na kategorizaci prací podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., nevyhovující sanitární zařízení pro zaměstnance, nezajištění zásobování pitnou vodou a nezajištění osobních ochranných pracovních prostředků. Proti rozhodnutí o pokutě bylo podáno celkem 5 odvolání. 1 rozhodnutí o pokutě byla odvolacím orgánem změněno, 2 rozhodnutí byla odvolacím orgánem zrušena, ve 2 případech nebylo odvolací řízení k ukončeno

21 Sankce a pokuty v roce 2012 podle krajů KrajPočet sankcíČástka Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský00 Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem

22 Odvolání proti rozhodnutí o pokutě Celkem rozhodnutí o udělení pokuty Celkem odvolání proti udělení pokuty 55* Vyhověno v autoremeduře 20 Rozhodnutí odvolacím orgánem potvrzeno 00 Rozhodnutí odvolacím orgánem změněno 21 Rozhodnutí odvolacím orgánem zrušeno 12 Ve 2 případech nebylo odvolací řízení ukončeno do

23 Činnost podle §§ 44a a 44b zákona č. 258/2000 Sb., Přezkoušené osoby 5434 Vydaná osvědčení5030 Projednání pravidel

24

25 Kontroly zajištění PLS 2011%2012% Počet kontrol PLS celkem Z toho PLS plně zajištěny ,0% ,4% nedostatečně zajištěny ,6% ,8% Nezajištěny1651,5%1741,6% Plně zajištěné PLS – provádění preventivních prohlídek, poskytování poradenství, kontrola pracovišť, atd.. Nedostatečně zajištěné PLS – jsou prováděny pouze preventivní prohlídky Nezajištěné PLS – nejednalo se o subjekty, kde jsou vykonávány rizikové práce

26

27 Státní zdravotní ústav Provádí konzultační a expertní činnost v celém oboru pracovního lékařství a hygieny práce, fyziologie práce, toxikologie a nemocí z povolání. Jsou prováděna měření, příslušné analýzy a hodnocení výsledků, vypracování expertizních posudků, zpracování bezpečnostních listů, posuzování pracovišť pro účely kategorizace. Za spolupráce různých odborníků jsou komplexně řešeny problémy oboru metodami laboratorními, experimentálními i epidemiologickými.

28 Přehled činnosti Státního zdravotního ústavu 2012 pro KHSostatní Počet vypracovaných protokolů a expertíz – fyzikální měření 356 Počet provedených měření v rámci jednotlivých protokolů – fyzikální měření Chemické analýzy zprac. vzorků (prach, chem. škodliviny, BET, genotoxikologie) Konzultace, poradenství Zdravotnické služby Konzultace – např. z oblasti BOZP nebo ke kategorizaci prací Zdrav. služby – např.fyziologická měření, posouzení ergonomických podmínek na pracovišti, provádění preventivních prohlídek v rámci ZPP

29 Zdravotní ústavy Zajišťují celou řadu činností na žádost KHS v rámci státního zdravotního dozoru nebo jako službu za úplatu Měření a hodnocení fyzikálních faktorů prac. prostředí – hluk, vibrace, osvětlení, neioniz. záření, mikroklima, lasery Analýzy ovzduší na pracovištích – prach, chem. látky Cytogenetická a genotoxikologická vyšetření Provádění biologických expozičních testů

30 Zdravotní ústavy Měření a vyšetření k ověření podmínek vzniku NzP Poskytování závodní preventivní péče - kontroly pracovišť, provádění preventivních prohlídek Fyziologická měření Posouzení ergonomických podmínek na pracovišti Posouzení psychické zátěže na pracovišti Posouzení zrakové zátěže na pracovišti

31 Zdravotní ústavy Konzultace pro lékaře vykonávající PLS Konzultace ke kategorizaci prací Další konzultace – např. k projektovým dokumentacím, k zavádění nových technologií, atd. Posouzení protokolů z měření, které jsou předkládány KHS Konzultace pravidel podle zákona č.258/2000 Sb.,

32 Přehled činností zdravotních ústavů 2012 pro KHSostatní Počet vypracovaných protokolů a expertíz – fyzikální měření Počet provedených fyz. měření v rámci jednotlivých protokolů Zpracované vzorky – prach, chem. škodliviny, BET Chemické analýzy zprac. vzorků Cytogenetika, genotoxikologie

33 Přehled činností zdravotních ústavů 2012 pro KHSostatní Měření a vyšetření k ověření podmínek vzniku NzP 5502 Počet subjektů, kterým jsou poskytovány PLS 747 Počty pracovišť zkontrolovaných v rámci PLS 202 Počty preventivních prohlídek provedených v rámci PLS Počty prací u kt. byla provedena fyziologická měření Posouzení ergonomických podmínek na pracovišti Posouzení psychické zátěže0170 Posouzení zrakové zátěže021

34 Přehled činností zdravotních ústavů 2012 pro KHSostatní Konzultace pro lékaře vykonávající PLS 259 Konzultace ke kategorizaci prací Další konzultace Posouzení protokolů z měření 4192 Konzultace pravidel podle zákona č. 258/2000 Sb., 10241

35 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Činnost orgánů ochrany veřejného zdraví v roce 2012 MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google