Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

2 Součásti školy Mateřská škola Základní škola  Základní škola praktická  Základní škola speciální Střední škola  Praktická škola jednoletá  Odborné učiliště – obor provozní služby

3 Kvalitním vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k jejich společenské integraci a pracovnímu uplatnění Doba realizace: 1. 9. 2009 – 30. 6. 2011 Partner projektu: Univerzita Hradec Králové Stěžejní cíl projektu: zkvalitnění podmínek vzdělávání dětí a žáků s SVP - rozvoj alternativních metod práce, zavedení nových terapeutických metod podporujících schopnosti a dovednosti žáků potřebné pro uplatnění ve společnosti s cílem max. připravenosti těchto žáků pro uplatnění ve společnosti a na trhu práce Cílová skupina: žáci se SVP ze ZŠ a SŠ, jejich rodiče, pedagogičtí a odborní pracovníci školy

4 Klíčové aktivity  01 Příprava pracovníků školy  02 Odborný tým specialistů  03 Rozšíření stávajících a doplnění nových terapeutických metod  04 Projektové dny  05 Orientované volnočasové aktivity – kroužky  06 Tvorba metodicko – didaktických materiálů – UHK  07 Podpora volby povolání

5 Výstupy jednotlivých aktivit  01 Příprava pracovníků školy kurzy a semináře pro pedagogy, odborné pracovníky a rodiče se zaměřením na nové terapeutické metody a jejich aplikace ve VVP ve škole a v rodinách dětí (v organizacích pro DVPP + ve škole pro max. počet účastníků a zapojení rodičů) přenos informací z kurzů – písemné materiály (vytvoření metodiky), přenos prostřednictvím proškolení ostatních zaměstnanců a rodičů – efektivita kurzů i financí Výstupy: rozšíření odborného vzdělání pedagogů a rodičů nová odborná metodika pro další průběžné školení nových pedagogických pracovníků

6 Výstupy jednotlivých aktivit  02 Odborný tým specialistů nově vytvořen odborný tým specialistů (speciální pedagogové, fyzioterapeuti, logopedi, zástupce partnera projektu, neurolog, psycholog, metodik-terapeut a koordinátor aktivity) pravidelné schůzky týmu – odborná konsilia – 2x měsíčně- multidisciplinární přístup v řešení osobního rozvoje žáků s SVP- posuzování stavu, plánování rozvoje- zařazení terapií, tvorba IVP, plánování odborných vyšetření žáků apod., hodnocení dosažených výsledků, úpravy, doporučení pro další práci s žákem pro odborníky i rodiče- vysoká efektivita VVP odborné konzultace a poradenství pro rodiče- doporučení pro následnou spolupráci s dětmi v rodinném prostředí Výstupy: aktualizované IVP pro všechny žáky komplexní plány rozvoje pro všechny žáky maximální efekt komplexního přístupu na osobnostní rozvoj žáků využití odborníků pro rozvoj žáků i poradenství

7 Výstupy jednotlivých aktivit  03 Rozšíření stávajících a doplnění nových terapeutických metod podpora, rozšíření a inovace dosud používaných speciálních a alternativních metod: bazální stimulace, aromaterapie, odborná fyzioterapie, logopedie včetně AAK a chirofonetiky, canisterapie, projektové dny zavedení nových terapeutických metod: hipoterapie, animoterapie, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, snoezelen, metody sociálního čtení a procesuálních schémat intenzivní aplikace těchto metod do VVP a do rodin

8 Výstupy jednotlivých aktivit  03 Rozšíření stávajících a doplnění nových terapeutických metod Výstupy: rozšíření a podpora stávajících metod a zavedení 8 nových terapeutických metod podporujících komplexní rozvoj osobnosti žáků (rovný přístup ke vzdělávání vytvořením podmínek přispívajících k zvládnutí potřebných klíčových kompetencí žáků)

9 Výstupy jednotlivých aktivit  04 Projektové dny projektové řemeslné dny jako nástroj rozvoje praktických dovedností žáků a rozvoje konkrétnějších představ o jednotlivých řemeslech se zaměřením na budoucí pracovní uplatnění žáků efektivnější VVP směřující k dalšímu studiu v praktických řemeslných oborech, ulehčení při směřování žáků k jejich dalšímu studiu; využití asistence studentů UHK Výstupy: Celkem 16 projektových dnů pracovního a řemeslného zaměření

10 Výstupy jednotlivých aktivit  05 Orientované volnočasové aktivity – kroužky zájmové aktivity jako vhodná podpora a zefektivnění VVP s cílem komplexního rozvoje jedinců se SVP – ICT, výtvarné činnosti, EVVO, keramika, péče o zvířata, příprava pokrmů, péče o domácnost apod. pro žáky s těžkým kombinovaným postižením ve volném čase nabídka terapií Výstupy: zájmové kroužky a terapie

11 Výstupy jednotlivých aktivit  06 Tvorba metodicko – didaktických materiálů v rámci spolupráce s partnerem projektu (UHK) tvorba speciálních pomůcek pro žáky s těžkým zdravotním postižením - podpora zvládnutí potřebných dovedností vedoucích k úspěšnému vzdělávání těchto žáků a metodických materiálů pro pedagogy a rodiče Výstupy: kuchařka sestavená na bázi procesuálních schémat – ve formě metodicko-didaktických obrázkových postupů texty sociálního čtení metodicko-didaktické materiály k podpoře implementace vybraných terapeuticko – formativních přístupů do speciálně pedagogické praxe

12 Výstupy jednotlivých aktivit  07 Podpora volby povolání Zvýšení hodinové dotace pracovních vyučování – dílenských prací, pěstitelských prací, prací v domácnosti, výtvarné výchovy U žáků s těžkým ZP využití metodických materiálů od UHK (procesuální schémata) Exkurze na pracoviště a do firem- seznámení s možnostmi pracovního uplatnění Zařazení Výchovy k volbě povolání- intenzivní výuka v posledních 3 ročnících ZŠ směřující k tématu povolání Výstupy: Upravené učební plány školy včetně školních vzdělávacích programů (navýšení PVV) Exkurze na vytipovaná pracoviště- zkušenosti žáků, podpora včasné volby povolání

13 Dosažené cíle projektu  zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků s různým stupněm mentálního postižení;  rovnost přístupu ke vzdělávání;  zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků a rodičů žáků absolvováním odpovídajícího odborného vzdělávání;  využívání terapeutických technik a dalších metod pedagogickými pracovníky a dalšími odborníky;

14 Dosažené cíle projektu  vyškolení pedagogických pracovníků a asistentů k aplikaci terapeutických a nových alternativních a inovativních výchovně vzdělávacích metod, zejména speciálně pedagogických metod a vytvoření metodicko-didaktických pomůcek pro ped. pracovníky, žáky a rodiče;  projektové dny pro rozvoj praktických a řemeslných dovedností a zkušeností k budoucí volbě povolání;

15  volnočasové aktivity pro rozvoj praktických dovedností a zkušeností k budoucímu pracovnímu uplatnění a doplnění VVP – pro všechny skupiny žáků se SVP;  poskytnutí poradenství žákům a jejich rodičům odborným týmem;  multidisciplinární přístup vedoucí ke komplexní péči o žáky;  vytvoření komplexních zpráv o žácích a plánů individuální práce s žáky s využitím kombinací terapeutických metod;  vytvořené názorné metodicko-didaktické pomůcky pro žáky s těžším stupněm postižení a pro pedagogy a rodiče (Partner projektu). Dosažené cíle projektu

16 Udržitelnost projektu udržitelnost projektu nyní probíhá čtvrtým rokem v období 1.1.2013 - 31.8. 2014 jsme realizovali návazný projekt „Na cestě do života“,který se zabýval středoškolskou přípravou žáků s SVP do života, tedy na jejich pracovní a společenské uplatnění.

17 Děkuji za pozornost Mgr. Monika Bourová ředitelka školy e-mail: monika.bourova@daneta.cz tel:495 535 955


Stáhnout ppt "Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google