Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro poskytovatele sociálních služeb Plnění registračních podmínek Novelizace zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (zákon 206/2009 Sb. ze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro poskytovatele sociálních služeb Plnění registračních podmínek Novelizace zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (zákon 206/2009 Sb. ze."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb Plnění registračních podmínek Novelizace zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (zákon 206/2009 Sb. ze dne 17. 6. 2009)

2 Plnění registračních podmínek, § 79 Formální náležitosti vymezené zákonem (viz. § 79) -v souvislosti s novelizací zákona o sociálních službách se mění počet zdravotních pojišťoven (k dnešnímu dni 9), jejichž aktuální adresy včetně kontaktů jsou uvedeny na webových stránkách ministerstva zdravotnictví www.mzd.cz www.mzd.cz -důležitou součástí registračních podmínek je platnost uzavřených smluv, doložených k žádosti o registraci soc. služeb poskytovatelem, týká se smluv opravňujících užívat dotčené prostory k poskytování soc. služeb, pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování soc. služeb -Pozor na zakladatelské dokumenty ( stanovy, doklad o IČ, jmenování ředitele, zřizovatelské listiny apod.) – platnost a adekvátnost se skutečným stavem

3 Plnění registračních podmínek jednotlivých služeb Při registraci a poskytování sociální služby je nezbytné, aby si poskytovatel ujasnil jakou službu chce poskytovat zda je služba potřebná v dané lokalitě a navazuje na komunitní plánování zda je služba v souladu se zákonnými podmínkami (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)

4 Plnění registračních podmínek jednotlivých služeb Název zařízení Kapacita služby – doporučujeme okamžitou (maximální možnou předpokládanou) Cílová skupina (v případě zdravotního postižení již neuvádět konkrétní typy postižení) Věková kategorie – provázanost s cílovou skupinou a druhem poskytované soc. služby Zajištění zdravotní péče v pobytových zařízeních Časový rozsah služby (provozní doba) – pouze číselný a konkrétní údaj!

5 Plnění registračních podmínek jednotlivých služeb – přílohy k registrované službě Plán finančního zajištění - do 31. 7. 2009 nazván jako finanční rozvaha, byl předkládán v souladu s ostatními změnami, tj. do 15 dní od změny Po účinnosti novelizace zákona bude plán finančního zajištění předkládán poskytovatelem vždy k 30. 6. v daném roce za předchozí kalendářní rok (§ 85, odst. 5), a to na předepsaném formuláři MPSV (dosud není k dispozici) Pamatovat na vícezdrojové financování!

6 Plnění registračních podmínek jednotlivých služeb – přílohy k registrované službě Popis realizace poskytování sociální služby – odráží skutečný stav, nelze kopírovat popis realizace služby do jiného typu služby Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách Jihomoravského kraje, v sekci Krajský úřad, Odbor sociálních věcí www.kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz Jedná se o konkrétní popis realizace služby a jeho materiálně technického zabezpečení. Nejedná se o výtah ze zákona, standardů kvality, ani prováděcí vyhlášky

7 Plnění registračních podmínek jednotlivých služeb – přílohy k registrované službě Popis personálního zabezpečení sociální služby. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách Jihomoravského kraje, v sekci Krajský úřad, Odbor sociálních věcí www.kr- jihomoravsky.czwww.kr- jihomoravsky.cz Popis personálního zabezpečení je tvořen: organizační strukturou s uvedením pracovních úvazků, stručným popisem pracovních pozic a zabezpečením dalšího vzdělávání pracovníků, kteří vykonávají odbornou činnost dle zákona o sociálních službách, §115, odst. 1, písm. a-e. Poskytovatel dokládá současně v tištěné a elektronické podobě (1 soubor ve formátu PDF na CD), ke každé registrované soc. službě.

8 Plnění registračních podmínek jednotlivých služeb – přílohy k registrované službě Dále poskytovatel dokládá: Jmennou organizační strukturu pracovníků, kteří vykonávají odbornou činnost dle zákona o sociálních službách, §115, odst. 1, písm. a) až e), (poskytovatel dokládá v tištěné podobě) jmenný seznam pracovníků (viz. doporučený formulář – jmenný seznam pracovníků I,II) podílejících se na zabezpečení sociální služby v návaznosti na organizační strukturu (poskytovatel dokládá v tištěné podobě).

9 Plnění registračních podmínek jednotlivých služeb – přílohy k registrované službě – personální zabezpečení Okruh pracovníků podílejících se na poskytování sociálních služeb definuje § 115 - Sociální pracovníci - Pracovníci v sociálních službách -Zdravotničtí pracovníci -Pedagogičtí pracovníci -Manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci Zákonem o sociálních službách jsou v samostatných paragrafech upraveny pozice -§ 109 – sociální pracovník -§ 116 – skupina pracovníků v sociálních službách a)přímá obslužná péče b)základní výchovná nepedagogická činnost c)pečovatelská činnost – novelou zákona se osobní asistenti řadí do této skupiny d)pod dohledem sociálního pracovníka

10 Plnění registračních podmínek jednotlivých služeb – přílohy k registrované službě – personální zabezpečení Je nutné dbát na zásadu, že pracovní pozice uvedené v organizační struktuře musí být provázány s jmenným seznamem pracovníků a musí odpovídat vymezení pracovních pozic zákonem o sociálních službách

11 Plnění registračních podmínek jednotlivých služeb – přílohy k registrované službě – personální zabezpečení Podmínka bezúhonnosti pracovníků - týká se okruhu pracovníků vymezených § 115 -Dokládá se výpisem z trestního rejstříku, ne staršího 3 měsíců -V případě hlášení změn již registrované soc. služby dokládá výpis registrujícímu orgánu poskytovatel -V případě registrace nové sociální služby pořizuje výpis z TR registrující orgán a poskytovatel dokládá souhlas pracovníka s poskytnutím osobních údajů za účelem pořízení výpisu z TR, a to na formuláři, který naleznete na www stránkách jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, sekce odbor sociálních věcí, informace pro poskytovatele sociálních služeb www.kr-jihomoravsky.cz

12 Novelizace zákona Zabezpečení dalšího vzdělávání pracovníků v rozsahu nejméně 24 hod. za kalendářní rok -týká se sociálních pracovníků uvedených v § 109 a §110 (další vzdělávání upravuje § 111, odst. 1) -týká se 4 skupin pracovníků v sociálních službách uvedených v § 116 (další vzdělávání upravuje § 116, odst. 9) Pokud nastoupí pracovník v průběhu kalendářního roku, započítává se 1/12 zákonného požadavku za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec u zaměstnavatele vykonával činnosti, které zakládají povinnost dalšího vzdělávání. Pokud zaměstnanec přejde v průběhu roku k jinému zaměstnavateli a doloží v daném roce absolvování kurzu, lze toto akceptovat.

13 Způsoby zajištění dalšího vzdělávání (§ 111, odst. 3) Specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka Akreditované kurzy Odborné stáže v zařízeních sociálních služeb Účast na školicích akcích

14 Novelizace zákona § 89, odst. 7 – opatření omezující pohyb osob Poskytovatel sociálních služeb, který v průběhu kalendářního pololetí použije tato opatření, je povinen písemně sdělit registrujícímu orgánu ve lhůtě do 15 dnů po skončení pololetí počet osob, u kterých byla tato opatření použita a četnost jejich použití podle druhu těchto opatření.

15 Novela zákona – kontrola plnění registračních podmínek Místní příslušnost krajského úřadu se řídí § 78, odst. 2 a je určena sídlem právnické nebo fyzické osoby poskytovatele Předmětem kontroly je kontrola plnění podmínek registrace sociálních služeb –§ 79, odst. 5, písm. a) – údaje o poskytovateli –§ 79, odst. 5, písm. d) – údaje o poskytované sociální službě (viz. rozhodnutí o registraci) –§ 79, odst. 5, písm. h) – doklad o vlastnictví objektu

16 Novela zákona – kontrola plnění registračních podmínek § 79, odst. 5, písm. i) – zakladatelské dokumenty § 79, odst. 5, písm. g) – provozní řád (rozhodnutí hygieny) § 79, odst. 5, písm. j) – potvrzení zdravotních pojišťoven, že poskytovatel nemá nedoplatky a penále na zdravotním pojištění, potvrzení FÚ, že nemá daňové nedoplatky, potvrzení ČSSZ § 80 – pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za škodu § 82, odst. 1 – splnění oznamovací povinnosti poskytovatele o změnách v registraci v 15 ti denní lhůtě Nezbytnou nutností poskytovatele je vést komplexní dokumentaci týkající se registrace poskytovatele a registrovaných sociálních služeb a tuto v souladu s oznámením krajského úřadu o kontrole předložit kontrolnímu orgánu.

17 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář pro poskytovatele sociálních služeb Plnění registračních podmínek Novelizace zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (zákon 206/2009 Sb. ze."

Podobné prezentace


Reklamy Google