Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovníci ve zdravotnictví, zdravotnické vzdělávání MUDr.Petr Kašpar Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, 2.LF UK Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovníci ve zdravotnictví, zdravotnické vzdělávání MUDr.Petr Kašpar Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, 2.LF UK Praha."— Transkript prezentace:

1 Pracovníci ve zdravotnictví, zdravotnické vzdělávání MUDr.Petr Kašpar Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, 2.LF UK Praha

2 Zdravotničtí zdravotníci VŠ vzdělání : lékaři a nelékařská zdravotnická povolání: farmaceut, klin.psycholog, Bc a Mgr: fyzioterapeut, všeobecná sestra, zdravotní laborant, radiologický asistent, porodní asistentka, ergoterapeut, logoped….. SŠ a VOŠ vzdělání : zdravotnický asistent, všeobecná a dietní sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a ergoterapeut, asistent HS, radiol.laborant, zdravotní laborant, oční optik, farmaceutický laborant… NZP a PZP : ošetřovatelka, laboratorní pracovník, desinfektor, pitevní pracovník,….

3 Další pracovníci ve zdravotnictví VŠ : inženýři, ekonomové, právníci,….. SŠ: programátor, dokumentarista, administrativa…. pomocné síly : v dopravě, stravovacím provozu, úklidu….tzv.dělník ve zdravotnictví

4 Obecné povinnosti zdravotnických pracovníků vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, který je dán jeho kvalifikací plnit i mimořádné zdravotnické úkoly v obecném zájmu poskytnout 1.pomoc vždy je – li ohrožen život či zdraví a zajistit dle potřeby další odbornou péči dodržovat povinnou mlčenlivost

5 Obecné povinnosti zdravotnických pracovníků - celoživotní vzdělávání průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilosti odpovídajících odbornosti v souladu s rozvojem oboru a s nejnovějšími vědeckými poznatky formy:specializační vzdělávání, certifikované kurzy, inovační kurzy, školící akce, semináře, odborné a vědecké konference, odborné stáže, publikační a pedagogická činnost, vědecko- výzkumná činnost a samostatné studium

6 Vzdělávání zdravotnických pracovníků – lékařů a farmaceutů (od r.2005) Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Novelizace 1.7.2008 2009 Sb. Zákonů ČR, částka 56 : Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání, Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo Vyhláška o atestační zkoušce

7 Způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 1.odborná způsobilost absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia s teoretickou a praktickou průpravu v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství –poté oprávnění k činnosti pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí (zubní lékaři a farmaceuti 5 leté prezenční studium)

8 Způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 2.zdravotní způsobilost : lékařský posudek (registrující praktický lékař, závodní lékař) 3.bezúhonnost : výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 90 dnů (vždy před zahájením výkonu zaměstnání a též event. na vyzvání zaměstnavatele, trestné činy spáchané v souvislosti s poskytováním zdravotní péče)

9 Specializační vzdělávání lékařů ABSOLVENT VŠ - výkon povolání lékaře pod odborným dohledem = lékař bez specializované způsobilosti. vykonává činnost v rozsahu stanovaném lékařem se specializovanou způsobilostí (oprávněným vykonávat povolání samostatně) V plném rozsahu může vykonávat povolání lékaře až po získání specializované způsobilosti.

10 Možnosti získání specializované způsobilosti od r.2005 žádost o zařazení do základních oborů SV na odbor vzdělávání MZČR spolu s doklady o získání odborné způsobilosti, absolvování specializačního vzdělávání a složení atestace dle vzdělávacího programu a získání diplomu o specializaci žádost na MZ o přiznání specializované způsobilosti po doplnění nebo doložení absolvované odborné praxe dle vzdělávacího programu včetně doložených výkonů do 5 let od účinnosti zákona žádost na MZ o přiznání specializované způsobilosti po předložení licence ČLK vydané před 17.4.2004

11 Získání specializované způsobilosti Základní obory specializačního vzdělávání určuje ministerstvo zdravotnictví původně 83 specializačních oborů – nyní 40 oborů stomatologové 3 obory, farmaceuti 7 oborů délka specializačního vzdělávání je 4 – 6 let, požadavky a podmínky specifické pro jednotlivé obory stanoveny vzdělávacími programy

12 Vzdělávací programy vzdělávací programy vycházejí ze společného základu (kmene), jehož absolvování je povinné pro další pokračování vzdělávání společný základ – 24 měsíců – absolvování povinné praxe, teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou společné pro určité obory minimální doba vzdělávání v oboru specializačního vzdělávání rozsah a obsah povinné a doporučené praxe požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a výkony předpoklady pro vykonání atestační zkoušky

13 Společné základy anesteziologický gynekologicko – porodnický hygienický chirurgický interní patologický pediatrický psychiatrický radiologický všeobecné praktické lékařství

14 Ukončení společného základu zhodnocení dosavadní praxe a výkonů školitelem, přihlášení se do povinného kurzu a absolvování testu, nebo jen absolvování testu – poté proveden záznam do průkazu odbornosti opakování testu nejdříve za 3 měsíce, není limit pro počet opakování po absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru může školenec bez odborného dohledu provádět určité činnosti stanovené prováděcím předpisem.

15 Ukončení společného základu Absolvování společného základu je podmínkou pro vstup do další části specializovaného výcviku. v průběhu specializačního vzdělávání : povinný kurz Lékařská 1.pomoc a seminář Základy zdravotnické legislativy – není podmínkou ukončení společného základu ale podmínkou k atestaci

16 Specializační vzdělávání lékařů uskutečňuje se : při výkonu lékařského povolání specializační vzdělávání zajišťuje akreditované pracoviště, které přidělí školenci školitele se specializovanou způsobilostí. rozsah absolvované praxe potvrzuje školitel a statutární zástupce zdravotnického zařízení přerušení : možné z důvodů MD, PN, vědecké činnosti – ale nesmí být přerušením zkráceno

17 Specializační vzdělávání lékařů forma celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době délka výkonu zdrav.povolání výkon v rozsahu alespoň ½ týdenní pracovní doby, jinak se potřebná doba praxe úměrně prodlužuje. externí průprava - zkrácená nejvýše na ½ stanovené doby s tím, že se celková doba průpravy adekvátně prodlužuje

18 Uznávání absolvované praxe záznamy o absolvované praxi včetně výkonů v průkazu odbornosti, logbooku a potvrzeny školitelem se specializovanou způsobilostí praxe absolvovaná na více pracovištích musí být chronologicky a přehledně uvedena samostatně praxi v jiném oboru specializace nebo praxi absolvovanou v zahraničí lze uznat, pokud odpovídá obsahem příslušnému vzdělávacímu programu, o jejím započítání včetně výkonů je třeba žádat MZ

19 Uznávání absolvované praxe uznání doby výkonu povolání studentů a absolventů doktorského studijního programu, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu, potvrzená školitelem a statutárním zástupcem ZZ – na základě žádosti na MZ požadovaná praxe na akreditovaném pracovišti – dosud je uznávána i praxe na odpovídajícím pracovišti

20 Platnost kurzů, stáží, seminářů a testů 5 let : specializační kurzy, stáže, kurz Lékařská 1.pomoc, základy zdravotnické legislativy 2 roky : testy na konci specializačního kurzu nebo stáže,které jsou předpokladem k přístupu k atestaci nebo testy, které jsou součástí atestace neomezená platnost : testy pro ukončení společného základu

21 Atestační zkouška předpoklady stanoveny vzdělávacími programy obsahují:absolvování praxe povinného základu, doložení výkonů, absolvování povinných vzdělávacích akcí, kurzu pro dokončení společného základu absolvování odborné praxe pro specializovaný výcvik, vzdělávacích akcí, povinného testu, předložení a obhajoba atestační práce podání přihlášky k atestaci – IPVZ Studijní oddělení, Praha 10, Ruská 85

22 Atestační zkouška před komisí jmenovanou MZ teoretická část = 3 otázky praktická část = vyš. pacienta, dg, dif.dg., vyš. postup,návrh léčby, analýza labor. nálezů, obhajoba projektu v případě neúspěchu možno 2 x opakovat, vždy s odstupem 1 roku úhrada 3500,-Kč (1.opakování 5000,- Kč, 2.opakování 7000,- Kč)

23 Atestační zkouška diplom o specializaci v příslušném oboru = specializovaná způsobilost k výkonu povolání její získání je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře, tj.výkonu činnosti bez odborného dohledu, včetně provozování soukromé praxe.

24 Specializační vzdělávání lékařů způsob financování MZ ČR stanoví do 31.12. kalendářního roku maximální počet rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání a výši dotace na rezidenční místo pro následující rok. Celkový počet rezidenčních míst pro všechny obory musí odpovídat počtu absolventů magisterského programu všeobecné lékařství v českém jazyce v předchozím roce. Akreditované zařízení s rezidenčním místem vyhlašuje na toto místo výběrové řízení.

25 Specializační vzdělávání lékařů způsob financování Vybraný uchazeč z výběrového řízení se stává rezidentem po uzavření stabilizační dohody s MZ ČR, podle níž je povinen vykonávat povolání lékaře po dobu 5 let na území ČR v oboru,pro něž získal jako rezident specializovanou způsobilost. Dotace na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta včetně mzdových nákladů je určena na celou dobu specializačního vzdělávání a poskytována ze státního rozpočtu.

26 Specializační vzdělávání lékařů způsob financování Pro absolvování praxe v akreditovaném zařízení lze dočasně přidělit zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě na základě smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (např. lékař z okresní nemocnice bude přidělen do FN beze změny zaměstnavatele)

27 Nástavbové obory Lékaři mohou být zařazeni do vzdělávání v nástavbovém oboru až po získání specializované způsobilosti v příslušném základním oboru. Žádost o zařazení do nástavbových oborů se podává akreditovanému zařízení, které získalo akreditaci pro příslušný obor.

28 Nástavbové obory absolvování certifikovaných kurzů 44 nástavbových oborů odbornost lékaře = lékař se zvláštní odbornou způsobilostí

29 Přerušení výkonu povolání lékaře odborná a specializovaná způsobilost není dotčena při přerušení na více než 5 let v průběhu předcházejících 6 let - doškolení v rozsahu nejméně 60 pracovních dnů pod vedením lékaře se specializovanou způsobilostí + záznam do průkazu odbornosti

30 Organizace postgraduálního vzdělávání lékařů Návrh MZČR převedení organizace vzdělávání na univerzity a fakulty od 1.7.2010 stomatologové, farmaceuti, nástavbové obory - IPVZ

31 Organizace specializačního a celoživotního vzdělávání potvrzení a certifikáty ze vzdělávacích a školících akcí MZ ČR, vysoké školy, IPVZ Česká lékařská komora,Česká stomatologická komora, Česká farmaceutická komora, odborné lékařské společnosti Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně www.nconzo.cz vzdělávací programy, specializační náplně a seznam akreditovaných pracovišť www.mzcr.cz nebo www.ipvz.czwww.mzcr.cz

32 Literatura a zdroje Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Novelizace 1.7.2008 2009 Sb. Zákonů ČR, částka 56 : Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání, Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo Vyhláška o atestační zkoušce


Stáhnout ppt "Pracovníci ve zdravotnictví, zdravotnické vzdělávání MUDr.Petr Kašpar Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, 2.LF UK Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google