Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení šikany ve školách z pohledu České školní inspekce Mgr. Radovan Bogdanowicz ředitel odboru hodnocení vzdělávací soustavy Konference k oblasti primární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení šikany ve školách z pohledu České školní inspekce Mgr. Radovan Bogdanowicz ředitel odboru hodnocení vzdělávací soustavy Konference k oblasti primární."— Transkript prezentace:

1 Řešení šikany ve školách z pohledu České školní inspekce Mgr. Radovan Bogdanowicz ředitel odboru hodnocení vzdělávací soustavy Konference k oblasti primární prevence rizikového chování, Praha 18. 5. 2016

2 ČŠI zaměřuje svou pozornost na oblast rizikového chování žáků včetně projevů šikany: 1.v rámci komplexní inspekční činnosti ve školách (průběžná činnost v každém školním roce) 2.při řešení stížností 3.ve školním roce 2015/16 podrobněji v rámci specifického úkolů PHÚ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

3 1.Komplexní inspekční činnost ČŠI získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy v rámci této činnosti zaměřuje svou pozornost i na oblast prevence rizikového chování a na výskyt a řešení těchto jevů ve školách vedle rizikových projevů (záškoláctví, krádeže, poškozování majetku, užívání návykových látek apod.) je šikana a její průvodní jevy velmi důležitou oblastí sledování Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

4 1.Komplexní inspekční činnost Česká školní inspekce registruje počty rizikového chování včetně šikany vždy za celý uzavřený školní rok (v roce 2014/2015 se zjišťovala data za uzavřený rok 2013/2014) Česká školní inspekce informace získává, analyzuje a archivuje prostřednictvím elektronického systému InspIS DATA a elektronických formulářů, které mohou vyplňovat školní inspektoři, pedagogové, ředitelé škol, žáci nebo jejich zákonní zástupci v případě rizikových jevů jsou podklady analyzovány z dotazníků pro ředitele škol (v průběhu IČ ve škole zpravidla k rizikovému chování žáků nedochází) Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

5 V dotazníku je řediteli základní a střední školy položena otázka: Uveďte počet identifikovaných případů rizikového chování řešených ředitelem/vedením školy (za uzavřený školní rok). Zaznamenání vyššího počtu rizikových projevů chování není posuzováno jako negativní jev, ale jako projev kvalitní práce školní prevence. Nejsou- li, uveďte číslici 0. Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI šikana kyberšikana verbální agrese vůči učiteli fyzická agrese vůči učiteli agrese, násilí, ublížení na zdraví užívání návykových látek kouření poškozování majetku, vandalismus krádeže záškoláctví jiné

6 V případě ředitelů mateřských škol: Uveďte počet identifikovaných případů rizikového chování řešených ředitelem/vedením školy (za uzavřený školní rok). Zaznamenání vyššího počtu rizikových projevů chování není negativním jevem, ale projevem kvalitní práce školní prevence. Pokud žádné nejsou, uveďte číslici 0. Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI šikana verbální agrese vůči učiteli agrese, násilí, ublížení na zdraví poškozování majetku, vandalismus krádeže jiné

7 Podíl mateřských škol, kde byl řešen výskyt šikany (% z navštívených škol) Výsledky inspekčních zjištění Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI V mateřských školách se šikana vyskytuje ve výjimečných případech, mnohem častěji byla odhalena a řešena v základních a středních školách. Školní rokČR celkem 2011/20121,8 2012/20131,7 2013/20141,1

8 Podíl základních škol, kde byl řešen výskyt šikany (% z navštívených škol) Výsledky inspekčních zjištění Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI ČŠI Základní školy - do školního roku 2011/2012 vzrůstal podíl základních škol, ve kterých byla řešena šikana. V roce 2012/2013 došlo k poklesu podílu základních škol s výskytem šikany, také v roce 2013/2014 se podíl škol s výskytem šikany mírně snížil. Školní rokČR celkem 2011/201234,5 2012/201331,5 2013/201430,3

9 Podíl středních škol, kde byl řešen výskyt šikany (% z navštívených škol) Výsledky inspekčních zjištění Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI ČŠI Střední školy – obdobně je tomu i ve středních školách. Do školního roku 2011/2012 se podíl středních škol, ve kterých byla řešena šikana, zvyšoval. V roce 2012/2013 došlo k poklesu podílu středních škol, naopak ve školním roce 2013/2014 se podíl škol, kde řešili šikanu, zvýšil. Školní rokČR celkem 2011/201231,3 2012/201322,5 2013/201431,8

10 1.Komplexní inspekční činnost Průvodní jevy šikany ve školním roce 2013/2014 podle druhu školy (% z navštívených škol) Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI mateřské školy základní školy střední školy agrese, násilí, ublížení na zdraví 3,527,918,2 kyberšikana–13,918,7

11 1.Komplexní inspekční činnost Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí také podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů hodnocení každé školy je prováděno podle kritérií schválených ministrem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci kritéria „Koncepce a rámec školy“ je každá škola hodnocena mj. podle toho, zda a jak „…má jasná opatření k prevenci všech forem rizikového chování, průběžně sleduje případné signály všech forem rizikového chování, má jasná pravidla postupu v případě rizikového chování a bez zbytečného odkladu je efektivně uplatňuje.“ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI ČŠI

12 1.Komplexní inspekční činnost postup při hodnocení škol je stanoven Inspekčním řádem České školní inspekce, jednotlivé aspekty činnosti škol včetně preventivních i následných opatření k rizikovému chování dětí a žáků jsou hodnoceny na čtyřstupňové škále: – výborná úroveň – očekávaná úroveň – úroveň vyžadující zlepšení – nevyhovující úroveň výstupem hodnocení je inspekční zpráva předaná škole a jejímu zřizovateli Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

13 2. Řešení stížností inspekční činnost ve školách se dále provádí na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce v rámci této činnosti Česká školní inspekce šetří také stížnosti týkající se neřešené šikany ve školách postup při šetření stížností se řídí interními předpisy, výsledek šetření musí obsahovat mj. výčet bodů stížnosti a zjištění, že tvrzení konkrétního bodu je – důvodné, – nedůvodné, – neprokazatelné, – případně zda stížnost byla stěžovatelem vzata zpět Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

14 2. Řešení stížností v případě nutnosti podává Česká školní inspekce podnět jinému orgánu k dalšímu řízení (např. krajskému úřadu, orgánům činným v trestném řízení). stížnost nejčastěji podává zákonný zástupce oběti šikany Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

15 Analýza stížností Základní školy – stížnosti doručené ČŠI Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI Ve školním roce 2014/2015 došlo k dvojnásobnému nárůstu stížností na neřešení šikany v ZŠ oproti předchozím rokům. Třetina těchto stížností byla důvodná. analýza stížností 2012/20132013/20142014/2015 body stížnosti z toho důvodné body stížnosti z toho důvodné body stížnosti z toho důvodné neřešení šikany 3173356220

16 Analýza stížností Střední školy – stížnosti doručené ČŠI Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI Ve středních školách jsou stížnosti na neřešení šikany školou dosud marginální záležitostí. analýza stížností 2012/20132013/20142014/2015 body stížnosti z toho důvodné body stížnosti z toho důvodné body stížnosti z toho důvodné neřešení šikany 517221

17 Součástí PHÚ pro školní rok 2015/16 je specifický úkol Ochrana dětí a žáků před projevy šikany, diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 3. Specifický úkol PHÚ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

18 Řešení specifického úkolu se uskutečňuje 2 formami: a)Inspekčním elektronickým zjišťováním (INEZ) ve všech základních a středních školách b)Inspekční činností v mateřských, základních a středních školách 3. Specifický úkol PHÚ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

19 INEZ se uskutečnilo v 2. polovině dubna 2016 bylo připraveno ve spolupráci s NÚV zahrnovalo všechny základní a střední školy ČR součástí INEZ byl: Dotazník pro ředitele školy Dotazník pro školní metodiky prevence Dotazník pro výchovné poradce Inspekční elektronické zjišťování - INEZ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

20 Dotazník pro ředitele škol obsahoval otázky zaměřené na: oblasti prevence ve škole včetně personálního zajištění spolupráci s externími partnery a využívání externích programů krizové plány pro případy výskytu rizikového chování využívání IVYP v případě potřeby potřeby školy v oblasti prevence a řešení rizik. jevů Inspekční elektronické zjišťování - INEZ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

21 Dotazník pro školní metodiky prevence a pro výchovné poradce obsahoval otázky zaměřené na: časové vymezení činnosti (úvazek, další pozice ve škole apod.) kvalifikaci podmínky pro činnost obsah činnosti v souvislosti s rizikovými jevy metodickou podporu potřeby ŠMP/VP v oblasti prevence a řešení rizikových jevů Inspekční elektronické zjišťování - INEZ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

22 zajištění prevence rizikového chování v základních školách jen s 1. stupněm se všem typům rizikového chování věnují nejčastěji učitelé v rámci výuky na prevenci šikany/agrese častěji spolupracují také třídní učitelé a školní metodik prevence vzhledem k absenci spec. pozic školního psychologa a speciálního pedagoga ve školách jen s 1. stupněm je prevence těmito osobami zajišťována pouze výjimečně INEZ – průběžné analýzy - ZŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

23 v plně organizovaných školách se na prevenci šikany zaměřují nejčastěji školní metodici prevence v plně organizovaných školách se na prevenci šikany/agrese podílejí více externí organizace písemné krizové plány mají základní školy nejčastěji vytvořeny pro řešení výskytu šikany (přibližně v 90 % škol), přičemž převažuje zařazení tohoto plánu do minimálního preventivního programu INEZ – průběžné analýzy - ZŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

24 již existující externě zpracovaný program využily přibližně dvě pětiny škol výrazně častěji takový program využily plně organizované školy oproti školám jen s 1. stupněm program se nejčastěji zaměřoval na problematiku šikany, školy také často využívaly programy zaměřené na agresi ve škole INEZ – průběžné analýzy - ZŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

25 dvě pětiny školních metodiků prevence v základních školách vykonávají svou činnost v rámci nadúvazku (ve školách jen s 1. stupněm je to necelá čtvrtina, v plně organizovaných školách necelá polovina) Více než tři pětiny školních metodiků prevence je současně také třídními učiteli (častěji v plně org. školách) častěji vykonávají také funkci výchovného poradce a ředitele (jedna šestina), přičemž v obou případech k tomu dochází častěji ve školách jen s 1. stupněm INEZ – školní metodici prevence v ZŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

26 nejčastěji se školní metodici prevence v základních školách věnují vypracování MPP a jeho evaluaci a aktualizaci (85 %), plánování, výběru a objednávání preventivních aktivit pro žáky (80 %) a řešení nekázně (75 %) INEZ – školní metodici prevence v ZŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

27 téměř tři čtvrtiny výchovných poradců v základních školách vykonávají činnosti VP v rámci hodinové úlevy z týdenního rozsahu přímé vyučovací činnosti (- v plně organizovaných školách je to 90 %, ve školách jen s 1. stupněm je to méně než čtvrtina) výchovní poradci v základních školách vykonávají v polovině případů také funkci třídního učitele více než pětina z nich je souběžně řediteli (především ve školách jen s 1. stupněm, kde tento podíl činí více než tři pětiny) INEZ - výchovní poradci v ZŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

28 nejvyšší podíl výchovných poradců v základních školách se alespoň někdy věnuje prevenci a řešení nekázně, individuálním konzultacím s rizikovými jedinci, řešení vztahů v rámci školy (žák versus žák/ci, žák versus pedagog/ové, pedagog versus pedagog/ové), řešení šikany a žákům v problémových situacích INEZ - výchovní poradci v ZŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

29 prevenci ve všech typech rizikového chování zajišťuje 90 % škol (nejvyšší podíl škol zajišťuje rozvoj sociálních dovedností a prevenci v oblasti šikany – téměř 100 %) řešením šikany a agrese se zabývají v nejvyšším podílu škol třídní učitelé, výchovní poradci a školní metodici prevence školní psychologové nejčastěji spolupracují na prevenci šikany INEZ – průběžné analýzy - SŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

30 střední školy mají nejčastěji vytvořeny písemné krizové plány pro řešení výskytu šikany (přibližně v 90 % škol), přičemž převažuje zařazení tohoto plánu do minimálního preventivního programu (v 70 % škol) tento program se nejčastěji zaměřoval právě na problematiku šikany (78 %) INEZ – průběžné analýzy - SŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

31 45 % školních metodiků prevence ve středních školách vykonává svou činnost v rámci nadúvazku své přímé vyučovací činnosti 68 % školních metodiků prevence je současně také třídními učiteli častěji vykonávají také funkci výchovného poradce (19 % ŠMP) INEZ – školní metodici prevence v SŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

32 nejčastěji (velmi často a často) se věnují vypracování MPP a jeho evaluaci a aktualizaci (téměř 90 %), plánování, výběru a objednávání preventivních aktivit pro žáky (více než 80 %) a řešení nekázně (70 %) INEZ – školní metodici prevence v SŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

33 téměř čtyři pětiny výchovných poradců vykonávají činnosti spojené s pozicí VP v rámci hodinové úlevy z týdenního rozsahu přímé vyučovací činnosti; v rámci nadúvazku je vykonává cca 13 % VP 17 % výchovných poradců ve středních školách působí současně jako školní metodik prevence, mezi další častěji vykonávané funkce patří zástupce ředitele (12 %) a předseda metodického orgánu (11 %); výchovné poradenství vykonávala pouze 4 % ředitelů (převážně v malých školách) INEZ – výchovní poradci - SŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

34 nejčastěji (velmi často a často) se výchovní poradci věnují prevenci a řešení nekázně (cca 80 %), individuálním konzultacím s rizikovými jedinci (77 %), prevenci a řešení záškoláctví (65 %) a řešení vztahů v rámci školy (63 %) INEZ – výchovní poradci - SŠ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

35 IČ probíhá od 1/ března do ½ června na vybraných MŠ, ZŠ a SŠ ve všech regionech ČR záznamy z IČ zaznamenávají inspektoři do elektronických formulářů pro následné analýzy položky formuláře jsou zaměřeny na výskyt šikany: četnost šikany účastníky šikany příčiny/záminky stádia a projevy IČ zaměřená na prevenci řešení šikany ve školách Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

36 další položky reflektují prevenci: zakotvení ochrany dětí a žáků ve školním řádu minimální preventivní program a hodnocení strategie řešení šikany preventivní aktivity škol účast pedagogů na DVPP k problematice šikany vnitřní a vnější spolupráci školy v oblasti prevence IČ zaměřená na prevenci řešení šikany ve školách Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

37 Uveďte počet případů šikany podle převažující příčiny/záminky IČ – příklady položek formulářů Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI zdravotní postižení/znevýhodnění jiná fyzická odlišnost (např. obezita, neobratnost, tělesně slabší jedinec) sociální znevýhodnění (např. oblékání, absence mobilního telefonu) národnost, etnicita náboženské vyznání "nováčkovství" (nově příchozí člen skupiny) homofobie, bifobie a transfobie osobnostní charakteristika oběti gender jiné

38 Ve škole byly řešeny případy šikany, které dospěly do následujících stádií: IČ – příklady položek formulářů Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI anone První stadium: zrod ostrakismu o o Druhé stadium: fyzická agrese a přitvrzování manipulace o o Třetí stadium: vytvoření jádra o o Čtvrté stadium: většina přijímá normy o o Páté stadium: totalita neboli dokonalá šikana o o

39 O jaké projevy se jednalo? slovní (nadávky, výsměch, pohrdání, hrubé žertování a zesměšňování, neustálé kritizování a zpochybňování, ponižování, rozšiřování pomluv) bití, kopání a jiné fyzické napadání omezování svobody poškozování a krádeže osobních věcí poškozování oděvu nepřímá (demonstrativní přehlížení, ignorování) kyberšikana (prostř. SMS, sociálních sítí, webových stránek apod.) jiné - jaké IČ – příklady položek formulářů Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

40 výstupem řešení specifického úkolu PHÚ Ochrana dětí a žáků před projevy šikany, diskriminace, nepřátelství nebo násilí bude tematická zpráva zveřejněná na stránkách ČŠI www.csicr.cz Výstup specifického úkolu PHÚ Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

41 ČŠI provedla sekundární analýzu z mezinárodních šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011: Srovnání charakteristik méně úspěšných a velmi úspěšných tříd  z této analýzy vyplývá, že projevy šikany mezi žáky jsou častější ve školách s méně úspěšnými třídami (úspěšnost v šetření PIRLS a TIMSS 2011), přičemž tyto školy mají horší vnitřní klima. Šikana v kontextu mezinárodních šetření Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

42 Souhrnný výskyt šikany dle výpovědí žáků z méně úspěšných a velmi úspěšných tříd Šikana v kontextu mezinárodních šetření Řešení šikany ve školách z pohledu ČŠI

43 Děkuji za pozornost Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Tel.: +420 251 023 135ǀ Email: radovan.bogdanowicz@csicr.cz ǀ www.csicr.cz Mgr. Radovan Bogdanowicz ředitel odboru hodnocení vzdělávací soustavy


Stáhnout ppt "Řešení šikany ve školách z pohledu České školní inspekce Mgr. Radovan Bogdanowicz ředitel odboru hodnocení vzdělávací soustavy Konference k oblasti primární."

Podobné prezentace


Reklamy Google