Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Vybrané aspekty vývoje mezinárodního práva Mgr. et Mgr. Jakub Fučík

2 Norma Pravidlo chování Míra závaznosti Právní norma

3 Stát Organizovaná politická jednotka (entita) 1. území 2. obyvatelstvo 3. (efektivní) výkon a organizace státní moci Státní suverenita 1. personální výsost 2. územní výsost 3. dispozice se státním územím

4 Právo Systém právních norem, tj. soubor pravidel chování vynucovaných ze strany státu Teoretické přístupy - přirozenoprávní - pozitivistický

5 Mezinárodní systém Soubor jednotek a jejich interakcí, který je konstituován na mezinárodní (nadnárodní) úrovni Kritériem mezinárodnosti = stát jako unitární aktér

6 Mezinárodní právo (veřejné) Specifika 1. Souřadnost 2. Výskyt nepsaných norem 3. Dynamičnost právní regulace

7 Tradiční a moderní mezinárodní právo Tradiční mezinárodní právo nízký stupeň organizovanosti partikulární úprava vztahů ad hoc mezi několika mocensky silnými státy spíše výraz reálné politické síly a rovnováhy různých politických sil (balance of powers) Moderní mezinárodní právo existence obecného mezinárodního práva vedle partikulárního práva zapojování všech států a dalších subjektů mezinárodního práva (mezinárodní organizace, jednotlivci) uplatňování zásady svrchované rovnosti mezi státy

8 Zásady mezinárodního práva zákaz hrozby silou a použití síly pokojné řešení sporů zásada nevměšování zásada povinné spolupráce států zásada rovnosti a sebeurčení národů zásada svrchované rovnosti států zásada dodržování mezinárodněprávních závazků

9 Prameny MPV Primární – mezinárodní smlouvy - mezinárodní obyčeje Sekundární – obecné zásady právní uznávané civilizovanými národy - soudní rozhodnutí a učení nejkvalifikovanějších znalců práva - equitas Článek 38 Statutu Mezinárodního soudního dvora

10 Proč je MPV závazné? Je to výhodné – využití MPV jako nástroje MPV vyjadřuje demokratické (liberální) závazky Snaha o „socializaci“ s ostatními aktéry MS

11 Subjekty mezinárodního práva Státy - primární Mezinárodní (vládní) organizace - sekundární Jednotlivci - marginální

12 Formy recepce Transformace – doslovný přenos textu mezinárodní smlouvy do některé z forem vnitrostátního práva Inkorporace – „vtažení“ mezinárodní smlouvy do vnitrostátního práva prostřednictvím tzv. inkorporační klausule (např. čl. 10 Ústavy ČR) Adaptace – obecné přizpůsobení vnitrostátního práva do takové podoby, aby odpovídalo mezinárodněprávním závazkům státu Adopce – osvojení mezinárodního práva vnitrostátním soudem při aplikaci práva (pouze v anglosaském systému práva).

13 Oblasti regulace Národní prostory Mezinárodní prostory (mořské právo, kosmické právo, Antarktida) Diplomatické a konzulární právo Válečné a humanitární právo Trestní právo Postavení fyzických osob (státní občanství, základní – lidská - práva)

14 Národní prostory Vznik a existence státu Problematika hranic Právo národa na sebeurčení

15 Mezinárodní prostory Státy zde nevykonávají svoji suverenitu – dohoda na jiném režimu Úmluva OSN o mořském právu (1982, 1994) Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles (1967) Smlouva o Antarktidě (1959, 1961) – zák. 267/2003

16 Diplomatické a konzulární právo Vídeňská úmluva o diplomatických stycích Vídeňská úmluva o konzulárních stycích Diplomatické imunity

17 Válečné a humanitární právo Ius ad bellum Zásada zákazu užití síly a hrozby silou (čl. 2 odst. 4 Charty OSN) Sebeobrana (čl. 51 Charty OSN) Preempce a prevence (Andrew F. Krepinevich) Autorizace RB OSN (kapitola VII. Charty OSN)

18

19 Válečné a humanitární právo Ius in bello Haagské úmluvy – dva „balíky“ konvencí (1899, 1907) Ženevské úmluvy – čtyři a tři dodatkové protokoly (iniciátor - Henri Dunant – b. u Solferina) - čtvrtá Úmluva a protokoly přijaty až po 2.sv.v. + revize stávajících

20 Haagské úmluvy Způsob vedení války (pozemní, námořní) Regulace užití zbraňových systémů (např. námořních min, bojových plynů)

21

22 Ženevské úmluvy Úmluvy 1. O zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli 2. O zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři 3. O zacházení s válečnými zajatci 4. O ochraně civilních osob za války Protokoly 1. O ochraně obětí mezinár. ozbroj. konf. 2. O ochraně obětí nemajících mezinárodní charakter 3. O přijetí dalšího rozeznávacího znaku Červeného kříže

23 Trestní právo Postihy za porušování vál. a humanitár. práva Zločiny podle mezinárodního práva - zločin genocidia - zločiny proti lidskosti - válečné zločiny - zločin agrese (Statut a dodatkové protokoly k ICC)

24 Postavení fyzických osob Zakotvení jejich statutu – občan, cizinec, bezdomovec, uprchlík, azylant apod. Ochrana základní práv a svobod Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966) Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) Listina základních práv Evropské unie (2009) Problematika humanitárních intervencí

25 Urovnávání mezinárodních sporů přímá diplomatická jednání jednání za účasti třetího subjektu – dobré služby, mediace účast nezávislých vyšetřovacích a smírčích orgánů mezinárodní arbitráž mezinárodní soudní řízení

26


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google