Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michaela Pecová Nikola Horáčková.  cca 1. st. n. l.  Ježíš z Nazaretu  2 tábory věřících – víra v Ježíše jako mesiáše - konzervativnější (čekají na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michaela Pecová Nikola Horáčková.  cca 1. st. n. l.  Ježíš z Nazaretu  2 tábory věřících – víra v Ježíše jako mesiáše - konzervativnější (čekají na."— Transkript prezentace:

1 Michaela Pecová Nikola Horáčková

2  cca 1. st. n. l.  Ježíš z Nazaretu  2 tábory věřících – víra v Ježíše jako mesiáše - konzervativnější (čekají na mesiáše dodnes)  křesťanství židovskou sektou  Izraelští proroci -> předpovídali Ježíšův příchod  Proroctví ve Starém zákoně

3  Z hebrejského jména Jehošua (Jesus) => „Hospodin je spása“  Kristus => „ pomazaný “ „ mesiáš“ „ Bohem vyvolený král“  * r. 6 nebo 7. př. n. l. (v Betlémě v Judsku)  † kolem r. 30 na návrší Golgota  Jeho příchod zvěstován andělem Gabrielem  Jeho matka => Marie (pocházela z městečka Nazaret)  Byl počat působením ducha svatého

4  Narození bylo oznámeno anděly pastýřům  Narozen v chlévě  Josef a Marie putovali do Betléma kvůli sčítání lidu  Tři králové -> přinesli dary  Pronásledování a následně útěk do Egypta

5  Návrat do Nazareta  Pokřtěn Janem Křtitelem  Příprava na veřejné působení  Působil cca 3 roky  Vyhlašoval nová přikázání  Nazýval Boha svým otcem  Sám se prohlašoval Božím synem  Svým učedníkům přislíbil příchod Ducha svatého  Předpověděl svůj osud

6  Učinil mnoho zázraků  Zrada  Odsouzen k smrti  Významná událost => tzv. Poslední večeře

7  Byl ukřižován asi r. 30 římskými vojáky  Zmrtvýchvstání => jeho učedníci uvěřili v jeho poslání  Svým učedníkům seslal Ducha svatého  Učedníci rozšířili jeho učení  Křesťanství nejprve mezi chudými obyvateli měst  Uvěřil i Pavel z Tarsu (svatý Pavel)

8  V šíření křesťanství pokračovali nástupci učedníků  Pronásledování  Konstantin Veliký => Edikt milánský  R. 313 svoboda pro křesťany  Poté křesťanství uznávaným náboženstvím

9  nejdříve se hierarchie mezi křesťanskými sbory neutvářela  hierarchie v důsledku administrativního členění římské říše na východní a západní  nadřazenost patriarchy  Nicejský sněm r. 325  Alexandrie => patriarchát založený evangelistou Markem  Antiochie a Řím => tradice založení odvozená od sv. Petra  Jeruzalém  Řím

10  základ křesťanského učení  Boží láska k lidem, sobě a Bohu samotnému  Svatá Trojice – jediný Bůh, který je trojjediný  Otec (Stvořitel), Syn (Ježíš Kristus) a Duch svatý (obraz holubice)  Boží království – království lásky, absolutní naplnění při Ježíšově návratu na konci časů (završení dějin)  2 základní přikázání  víra v Boha + láska k bližnímu svému, k sobě a Bohu

11  předal Bůh na hoře Sinaj Mojžíšovi  křesťané si příkázání mírně upravili Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Pomni, abys den sváteční světil. Cti svého otce i matku, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Nezabiješ. Nezcizoložíš. Nepokradeš. Nepromluvíš křivého svědectví. Nepožádáš manželky bližního svého. Nepožádáš statků bližního svého. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Pomni, abys den sváteční světil. Cti svého otce i matku, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Nezabiješ. Nezcizoložíš. Nepokradeš. Nepromluvíš křivého svědectví. Nepožádáš manželky bližního svého. Nepožádáš statků bližního svého.

12  KŘÍŽ  RYBA  TŘI KŘÍŽE  TRIQUETRA

13  KŘESŤANSTVÍ – „náboženství knihy“  Bible jako nezpochybnitelná a hlavní autorita  Starý zákon + Nový zákon  na pomezí postava Jana Křtitele  66 knih – 39 knih Starého zákona, 27 knih Nového zákona  40 autorů, 1500 let  Starý zákon: hebrejsky, aramejsky  Tóra (5 knih Mojžíšových), Prorocké knihy, Spisy  Nový zákon: řecky  4 evangelia (Matouše, Marka, Lukáše, Jana)  Skutky apoštolů  Epištoly  Zjevení apoštola Jana

14  důležitá biblická postava  dlouholetý Ježíšův učitel a ochránce  v řece Jordán pokřtil Ježíše  položil základy moudrosti a lásky  oživil tradici křtu  velký vliv na lid  ten se nelíbil králi Herodovi  uvěznění, poprava

15  slovanské kmeny ve 2. polovině 1. tisíciletí  nejasná víra v posmrtný život, nadpřirozené bytosti  první hlasatelé o křesťanské Bohu (koncem 8. století)  kněží z bavorského Řezna  rozvinutější proces šíření křesťanství v době Velké Moravy  působení křesťanské misie Cyrila a Metoděje  bohoslužby ve slovanské řeči, základy vlastní církve  první historicky doložený křesťanský panovník v Čechách  Bořivoj I.  první křesťanské svatyně v Čechách

16  PARTRIDGE, C. Lexikon světových náboženství. Praha: Slovart, 2006, s. 496, ISBN 80-7209-796-2.  WALDENFELS, H., Fenomén křesťanství. Praha: Vyšehrad, 1999, s.144, ISBN 80-7021-329-9.  BÍCHOVÁ, M., Esej na téma křesťanství. [online] nabamy.blog.cz [cit. 2014-10-16] Dostupné z: http://nabamy.blog.cz/0905/esej-na-tema- krestanstvi-vs-judaismus  BOËLLE, C., CHEMLA, CH., RASTETTER, N., Klíč k náboženství. Praha: Albatros nakladatelství, 2006, s.23, 35-36, 50, ISBN 80-00-01679-6  KOKAISL, P., Geografie náboženství. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakultra, 2011, s.103, 105

17  Boží království, Ježíš Kristus Král. [online] vira.cz [cit. 2014-10-16] Dostupné z: http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Bozi-kralovstvi.html  MAT., P., Mýty – Jan Křtitel (I.) [online] myty.info [cit. 2014-10-16] Dostupné z: http://www.myty.info/view.php?cisloclanku=2010080001  Bible v kostce. [online] biblicke.cz [cit. 2014-10-16] Dostupné z: http://www.biblicke.cz/Bible_v_kostce.html  MANN, L., MUDr., Učící se církev – Počátky křesťanství v Čechách [online] kostely.bk.cz [cit. 2014-10-16] Dostupné z: http://www.kostely.bk.cz/2009/09/23/ucici-se-cirkev- pocatky-krestanstvi-v-cechach-2892009/  Křesťanské symboly [online] kubak.cz [cit. 2014-10-16] Dostupné z: http://www.kubak.cz/Bible/Symboly.htm


Stáhnout ppt "Michaela Pecová Nikola Horáčková.  cca 1. st. n. l.  Ježíš z Nazaretu  2 tábory věřících – víra v Ježíše jako mesiáše - konzervativnější (čekají na."

Podobné prezentace


Reklamy Google