Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní studijní strategie Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní studijní strategie Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Efektivní studijní strategie Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

2 K zamyšlení na úvod… „Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme.“ „Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.“

3 Náš plán pro 1. setkání 1.Efektivní učení – co to znamená? 2.Testujeme se 3.Soustředěná pozornost a senzitivita 4.Představivost a fantazie 5.Paměť I.

4 Co je to efektivní učení?

5 2 přístupy k učení Povrchové učení mimoškolní studijní orientace, motivace vedená touhou získat vysokoškolský titul, nezájem o předmět studia, potíže s porozuměním, převaha pamětního učení, převaha nízké úrovně kognitivních operací Hloubkové učení studijní orientace na porozumění učivu, snaha pochopit jeho smysl, ochota věnovat učení a porozumění čas a energii, převaha vyšších kognitivních operací

6 Co vyžaduje efektivní učení?

7 Faktory ovlivňující studentův přístup k učení Prostředí Prostředí školy Typ předmětu Vyučovací metody Hodnocení Osobnost učitele Vnímání prostředí Množství zátěže Vnímaná obtížnost Jasnost cílů Vnímaná podpora Student Studijní předpoklady Předchozí zkušenost SeberegulaceMotivace

8 Komponenty efektivního učení Orientace na cíl Potřeba poznávat Potřeba úspěchu Sebedůvěra Naděje na úspěch Důvěra ve vlastní schopnosti Učební strategie Kritické myšlení PorovnáváníOpakováníOrganizování Seberegulace Hledání informací Monitorování Navozování emocí Vytrvalost

9 Faktory na straně studenta Ohodnoťte se, jak jste na tom s učením Vy. (pokračování na dalším slidu)

10 SWOT analýza mého učení Silné stránky Slabé stránky HrozbyPříležitosti

11 Jak na cíle? S - specifickéM- měřitelnéA- ambiciózníR- realistickéT- termínované

12 Lidský mozek nejsložitější tělesný orgán 1500 gr. (muži) a 1300 gr. (ženy) neomezenou kapacitu ukládání informací více než 100 miliard nervových buněk plasticita

13

14 Stavba mozku Čelní lalok - sociální stránka člověka a abstraktní uvažování Talamus – místo přechodu vzruchů z jiných částí mozku do nervové kůry Amygdala – centrum emocí Hippocampus – vytváří a zachovává paměťové záznamy (krátkodobá paměť) Hypotalamus – řídí hormonální systém těla Mozeček – koordinuje naše pohyby a pomáhá nám udržet rovnováhu Velký mozek – vědomé funkce mozku Mozkový kmen – řídí funkce, které nedokážeme vědomě regulovat (dýchání, srdeční tep atd.)

15

16 Neuron (nervová buňka) nejmenší jednotka v mozku přenos velmi slabých elektrických impulsů každý neuron je spojen se stovkami dalších (nervová síť) rychlost mozkového signálu cca 400 km/h. neuronové spoje ukládají v mozku informace (paměť)

17 Zápoj (synapse)

18

19 3 různé mozky 1.Mozek plazů 2.Emocionální mozek (limbický systém) 3.Mozková kůra

20

21

22 1. Mozek plazů (retikulární mozek) malé zvětšení mozkového kmene na vrcholu páteře 100 milionů let starý kinestetický (bojuj nebo uteč) vývoj – snaha ochránit tělo

23 2. Emocionální mozek obaluje předchozí (retikulární) jako malá rukavice 50 milionů let starý všechna zvířata cítí emoce a reagují na jejich popud spolu s retikulárním mozkem spojují fyzické a emoční uvolnění aktivní paměť a vnímání přítomnosti „monotónnost“ – zvykové chování „tonální“ – spojen s vývojem komunikačního systému – rozeznávání významných zvuků „asociační“ – vytváří vzpomínky jako nástroj zpětného pohledu a prožití minulých událostí vývoj – snaha ochránit rodinu

24 3. Mozková kůra 2 miliony let stará vyplňuje naprostou většinu dutiny lebeční vizuální představivost schopnost myslet na budoucnost a plánovat (1000x flexibilnější nežli emocionální mozek díky schopnosti předních laloků) není zcela propojená s mozkem plazů a emocionálním mozkem vývoj – lepší vnímání nového území

25 Další systémy 4. Jazykový systém -počátek vývoje – 200.000 let -Komplexní jazyk – jen 50.000 let starý 5. Osobní identita -10.000 let -přechod na usedlý zemědělský způsob života a budování měst

26 Funkční specializace hemisfér

27

28

29

30 Plán 2. setkání 1.Paměť 2.Logické uvažování 3.Fantazie 4.A zase ta paměť…

31 Co řekli o učení „ Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme.“ neznámý autor „ Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.“ Georg Christoph Lichtenberg

32 Otestujte svou paměť -Kolik slov jste si zapamatovali? -Jak se vám daří pamatovat si správné pořadí? -Jak jste postupovali? -Co vám při zapamatování pomáhá?

33 Jak se přátelit s pamětí?

34 Kým bychom byli bez paměti?

35 Jak udržet informace v paměti?

36 Cvičení paměti Seskupování Numerická paměť Mnemotechniky – akronymy (AFAIK, AKA, B4, BFN, BTW, ASAP, SWOT, FOCUS) – akrostika

37 Akronymy AkronymAnglickyČesky AFAIK as far as I knowpokud vím AKA also known asalias; vulgo FAQ frequently asked question často kladené otázky B4 Beforepředtím; dříve BFN bye for nowzatím ahoj BTW by the wayMimochodem ASAP As soon as possibleCo nejdříve BTW SWOT By the way strengths tj. silné stránky, weaknesses tj. slabé stránky, opportunities tj. příležitosti či nevyužité rezervy a threats tj. rizika či ohrožení. Mimochodem

38 Akrostika 6378 E HGDAE I-V-X-L-C-D-M Červená, Oranžová, Žlutá, Zelená, Modrá, Indigo (tmavě modrá) a Fialová Masaryk, Beneš, Hácha, Beneš, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, Husák, Havel, Klaus, Zeman.

39 Základní pravidla pro zlepšení paměti asociace smysly sexualita humor fantazie čísla symboly barvy nadsázka klíčová slova

40 Základní principy ukládání informací do paměti původem: mnemotechniky (systém metod ulehčujících zapamatování a zvětšující rozsah paměti) spojování Master systém systém Loci rytmus paměti

41 Asociace TUŽKA DOUTNÍK KRABICE SŮL LAMPION

42

43 Superlearning a sugestopedie Georgi Lozanov relaxace spojená s koncentrací snížit frekvence mozkových (z denní beta frekvence - nad 14 Hz do do alfa stavu - 7 – 14 Hz respektuje všechny učební typy – auditivní, vizuální i kinestetický a znalosti

44 Cíle 3. setkání 1.Čtení 2.Mentální mapování 3.Psaní poznámek 4.Brainstorming 5.Brainwriting

45 Psaní poznámek Lineární text Tabulková forma Diagramy a hierarchie Cyklické a vývojové diagramy Konceptové mapy Zkratky a pravidla Mentální mapování

46 Jak na rychlé čtení? 1.Rozšiřování zrakového rozpětí délka řetězce (počet písmen textu), které oči zachytí na jednu fixaci (jeden pohled). Netrénovaný čtenář - okolo 7 znaků na jednu fixaci. tréninkem lze ale dosáhnout i více než 20 znaků na jednu fixaci. Techniky:číselné sloupce, kosodélníky/pyramidy, číselné tabulky

47 Jak na rychlé čtení? 2. Redukce počtu fixací oko při čtení neklouže po každém písmenu, ale funguje na principu fixačních bodů (zastaví na textu, přečte si ho a skočí na další fixační bod) nestihne-li přečíst, vybere si to nejdůležitější, „novou informaci“ průměrný čtenář na řádku – fixuje 7-9 krát trénovaný čtenář – i 3 krát

48 Fixační zastávky čtenářů dle rychlosti

49 Oční gymnastika

50 Další způsoby efektivního čtení Informační čtení - čteme rámcově Kurzorické čtení Výběrové čtení

51 Podpora paměti a porozumění při rychlém čtení Myšlenkové mapy (osobní brainstorming)

52 Mind mapping (Tony Buzan)

53

54

55

56 Čtení s porozuměním

57 INSERT – 2 fáze; 1. při čtení √ Udělej fajfku na okraji textu, jestliže určitá informace v textu potvrzuje, co jsi věděl/a nebo sis myslel/a, že víš. – Udělej minus, jestliže je informace, kterou čteš, v rozporu s tím, co víš. Tímto znaménkem můžeš označit také nějaký rozpor uvnitř textu. + Udělej plus, jestliže informace, kterou se dozvíš, je pro tebe nová a zároveň důvěryhodná. ? Udělej otazník, jestliže se objeví informace, které nerozumíš, která tě mate nebo o které by ses chtěl/a dozvědět více.

58 INSERT –2. fáze - po čtení √ (to jsem věděl/a) + (to je pro mne nová informace) – (to je v rozporu s tím, co jsem věděl/a) ? (k tomu bych chtěl/a vědět víc)

59 Čtení s předvídáním

60 Pětilístek

61 Dvojitý zápisník (podvojný deník)

62 Metoda PQRST – 5 kroků 1.Preview (přehled) – zákl.seznámení s textem 2.Question (otázka) – 2 myšlenkové mapy; otázky 3.Read (čtení) – hledání odpovědí na otázky 4.Selfrecitation (opakování) - přeříkávání 5.Test (zkouška) - ověření

63 Metoda SQ4R 1.Survey (prozkoumání) 2.Question (otázka) 3.Read (čtení) 4.Reflect (přemýšlení) 5.Recite (hlasité opakování)

64 Co znamená kriticky myslet? Přesně pozorovat Předvídat Porovnávat Porozumět souvislostem Odhalit analogie Hledat příčiny Navrhovat postup řešení Posoudit argumenty

65 Shrnutí - efektivní práce s textem Celkový dojem z textu (přehled) Co už o tom vím? Otázky? Vyjasňování si otázek Hledání hlavní myšlenky Parafrázování a shrnování Zápis Co si odnáším? (mentální mapa)

66 Další otázky pro pokročilé čtení: Jaké jsou hlavní argumenty textu? Čím autor argumenty dokládá? Jaká hypotéza se skrývá za uvedenými důkazy? Je text důvěryhodný? Jakým způsobem autor uvažuje? Lze důkazy vyvrátit?

67 Seminární (závěrečná) práce 1.Volba tématu Brainstorming Klobouková metoda 2. Kreativní postup při psaní Brainwriting

68 Brainstorming Fáze 1: Kvantita nad kvalitou Vše zapisovat Nekritizovat Asociace (inspirovat se tím, co je na papíře) Všichni jsou si rovni Fáze 2: Nechat přes noc uležet Vyhodnocovat efektivitu

69 Myšlenkové klobouky (Edward Bono) 3 klobouky – Černý (kritika) – Červený (jakékoliv emoce) – Žlutý (ocenění)

70

71 Brainwriting -Brainstorming na papíře Techniky: Kolující list Jiná perspektiva Volné psaní Života báseň

72 Být pánem vlastního času

73 Time management I. generace Seznam úkolů. Úkoly se nenosí v hlavě. Zmenšení stresu. II. generace Časové plánování úkolů. Kalendář – co a kdy je třeba udělat. III. generace Přemýšlení, jak rozsáhlejší úkoly udělat. Zavádění cílů, rozdělování úkolů podle priorit. Propracované systémy pomůcek. Přesné plánování denní, týdenní, měsíční, roční.

74 Nevýhody I.-III. generace Propracovanost až nelidskost. Středem zájmu dnešek – naléhavost, hašení. Zaměření na výsledky, ne na člověka a jeho hodnoty. Doba se zrychlila – neefektivnost, časová náročnost.

75 IV. generace řízení času Vychází z osobních potřeb Podporuje vznik návyků Pomáhá organizovat pracovní i osobní cíle Pracuje s prioritami, ne cíli

76 IV. generace řízení času Zamezujeme vyrušování Vyřizujeme do 3 minut Dokončujeme myšlenku Důležitá rozhodnutí a tvořivou práci začínáme včas Rozkládáme do více kratších úseků Zaznamenáváme nápady ihned, když přijdou

77 Užitečné tipy Trpělivost sama se sebou. Doma první D, ranní rituál. V práci začít od D. Identifikace žroutů času. Pěstování vůle malými D. Pružnost a přizpůsobivost. Dokud jsem nepřevzal úkol, není můj. Na konci dne vyhodnocovat. Soukromá vítězství.

78 Týdenní plánování Dostupnost Vše na 1 místě Souvislosti Nadhled Pružnost a přizpůsobivost Přirozenost Pravidelné zamyšlení dopředu Spolupráce s podvědomím Využívání vlastní kapacity

79 Smysl plánování Dostat důležité věci do vědomí Realizovat je Rozvíjet proaktivitu a nezávislou vůli Vypěstovat dobré návyky

80 Typologie úkolů DůležitéNedůležité OdmítanéNaléhavé

81 Odmítání Začít u N a O Síla a znalost vlastních priorit Nedělat zbytečnosti Naučit se některé věci nedělat Pozor na perfekcionismus

82 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Efektivní studijní strategie Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google