Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústí nad Labem. Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji – Možnosti a způsoby financování zpracování plánů rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústí nad Labem. Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji – Možnosti a způsoby financování zpracování plánů rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Ústí nad Labem

2 Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji – Možnosti a způsoby financování zpracování plánů rozvoje Ústí n.L. – 10.4.2008 Mgr. Soňa Mudrochová Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

3 3 Fondy EU – programovací období 2007 - 2013 V období 2007-2013 se České republice nabízí až 26,69 mld. €, přibližně 752,70 mld. Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. Realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) se řídí principem programování, kdy projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech. - Strategické obecné zásady Společenství (hlavní priority politiky HSS) - Národní rozvojové plány (rozvojové problémy země) - Národní strategický rozvojová rámec (strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS ) - Operační programy (tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů dosáhnout.)

4 4 ESF Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007 až 2013 –Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti - dvě samostatné oblasti podpory 3.1 a 3.2 –Celkem – 9,25 mld. Kč –EU – 85% Státní rozpočet ČR – 15%

5 5 ESF Zálohové financování grantových projektů 100% financování (EU + SR), tj. spoluúčast ze strany žadatelů se nepředpokládá. Oficiální vyhlášení OP LZZ – červenec 2007 (předpokládaný termín ze strany ŘO) Vyhlášení 1.výzev k předkládání grantových projektů odborem soc.služeb konec 3.čtvrtletí 2007 Sledovat nejlépe web.stránky ESF CR a MPSV (sociální služby – finanční podpora z ESF v oblasti soc.integrace) www.esfcr.cz - oficiální web.stránky ESF v České republicewww.esfcr.cz

6 6 Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb 3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit

7 7 Cílové skupiny – 3.1 A – Cílové skupiny osob osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichž zdravotní postižení představuje určité riziko znevýhodnění ve vztahu k ostatním členům společnosti děti, mládež a mladí dospělí etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí imigranti a azylanti osoby bez přístřeší osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkon trestu odnětí svobody oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané osoby pečující o osobu blízkou – osoby pečující o osobu blízkou, která je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením, a které se samy díky této péči dostávají do situací, kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce

8 8 Cílové skupiny – 3.1 B – Cílové skupiny organizací zadavatelé sociálních služeb poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám orgány veřejné správy působící v oblasti sociálních integrace zaměstnavatelé Cílové skupiny – 3.2 příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit zadavatelé sociálních služeb poskytujících služby pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování sociálních služeb pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit orgány veřejné správy působící v oblasti sociálních integrace

9 9 Typ a forma podpory Individuální projekty Systémové – navržení nových systémů nebo zefektivnění stávajících a jejich uvedení do praxe Regionální – pokrývá specifickou oblast regionálního rozměru – předkládány kraji Grantová schémata Regionální, nadregionální a národní projekty Systémová podpora v oblasti sociální integrace

10 10 Zaměření oblasti podpory 3.1 a 3.2 I. Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování Vzdělávání v oblasti standardů sociálních služeb Profesní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Vzdělávání v oblasti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb nebo tvorbě dalších místních a regionálních partnerství (3.1) Vzdělávání v oblasti řízení, spolupráce, projektové dokumentace (3.2) Vzdělávání k posílení schopností k návratu do společnosti a na trh práce (3.2.) Způsob realizace, výše podpory a doba trvání projektu Grantová schémata a Individuální projekty krajů 0,5 – 10 mil. Kč – grantová schémata Bez omezení – individuální projekty krajů 2 roky

11 11 Zaměření oblasti podpory 3.1 a 3.2 II. Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin Podpora poskytování sociálních služeb cílovým skupinám podle zákona o sociálních službách, se zaměřením na návrat do společnosti Podpora aktivit umožňujících prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc cílovým skupinám Podpora inovativních nástrojů pro začlenění cílových skupin (včetně sociální ekonomiky) Způsob realizace, výše podpory a doba trvání projektu Grantová schémata a Individuální projekty krajů 1 – 10 mil. Kč - grantová schémata Bez omezení – individuální projekty krajů Až 3 roky

12 12 Zaměření oblasti podpory 3.1 a 3.2 III. Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni podporu zavádění procesů plánování dostupnosti sociálních služeb na místní nebo regionální úrovni a plánu rozvoje sociálních služeb (3.1) podporu zavádění dalších forem partnerství subjektů, které se podílejí na procesu sociální integrace specifických cílových skupin Zavádění procesu kvality a kontroly poskytování sociálních služeb (v sociálně vyloučených romských komunitách – 3.2) Podpora managementu subjektů poskytujících služby v sociálně vyloučených romských komunitách (3.2) Způsob realizace, výše podpory a doba trvání projektu Grantová schémata a Individuální projekty krajů 0,5 – 5 mil. Kč – grantová schémata Bez omezení – individuální projekty krajů 2 roky

13 13 Zaměření oblasti podpory 3.1 a 3.2 IV. Systémová podpora sociálních služeb a subjektů působících v sociální oblasti a podpora nástrojů umožňujících aplikaci zákona o sociálních službách a dalších právních norem Systémová opatření v oblasti vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů Systémové nástroje pro zavádění nových forem podpory v oblasti sociální integrace Podpora systémových nástrojů a procesů v oblasti sociální integrace Způsob realizace, výše podpory a doba trvání projektu Individuální projekty Bez omezení Až 5 let

14 14 Žadatelé (příjemci) orgány státní správy, organizační složky státu a příspěvkové organizace státu kraje, obce, organizace zřízené kraji a obcemi NNO (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby) poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zaměstnavatelé dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ve specifických činnostech)

15 15 Evropský sociální fond (ESF) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro období 2007 až 2013 Zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Kdo může žádat Školy a školská zařízení Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství Instituce vědy a výzkumu Ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace Obce, kraje Zdravotnická zařízení Nestátní neziskové organizace Profesní organizace Zaměstnavatelé Občané s trvalým pobytem v ČR a další

16 16 Evropský sociální fond (ESF) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro období 2007 až 2013 Z fondů EU: 1,81 mld. € (cca 51 mld. Kč) Z českých veřejných zdrojů: 0,32 mld. € (cca 9 mld. Kč) Řídící orgán Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Zprostředkující orgán Kraj Typy projektů Grantové schéma v rámci kraje

17 17 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro období 2007 až 2013 Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání (688,5 mil. €) 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání ( využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech, zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e- learningu), spolupráce s aktéry trhu práce s uplatněním inovativních forem, spolupráce škol a školských zařízení na rozvoji obcí a regionů s uplatněním inovativních forem spolupráce, rozvoj kariérového poradenství na školách) 1.2 Rovné příležitosti žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vč. talentovaných žáků (Podpůrné a asistenční služby ve vzdělávacím systému, sítě pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému, podpora prevence rasismu a xenofobie, podpůrné a asistenční služby ve vzdělávacím systému, příprava vzdělávacích programů neformálního a zájmového vzdělávání ve SVČ a v NNO jako součásti zvyšování kvalifikace, příprava mladých lidí ve věku 13-18 let na trh práce prostřednictvím neformálního a zájmového vzdělávání)

18 18 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro období 2007 až 2013 Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání (688,5 mil. €) 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (jazyková gramotnost, další vzdělávání včetně realizace odborných stáží, rozvoj kompetencí pedagogů) – Ne NNO

19 19 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro období 2007 až 2013 Prioritní osa č. 2: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj (688,5 mil. €) Návrh a implementace systému podpory podnikání a podnikatelského přístupu a inovačních řešení v institucích terciárního vzdělávání a ve výzkumu a vývoji Inovace systému řízení institucí terciárního vzdělávání a institucí výzkumu a vývoje Inovace vzdělávacích programů, rozšíření výuky v cizích jazycích Další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků na VOŠ, další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Podpora mobility pracovníků mezi pracovišti výzkumu a vývoje a podnikatelským sektorem Spolupráce institucí terciárního vzdělávání a soukromého a veřejného sektoru při tvorbě a realizaci studijních programů apod.

20 20 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro období 2007 až 2013 Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání (362,4 mil. €) Vytvoření komplexního systému dalšího vzdělávání v ČR Vytváření vzdělávacích modulů zaměřených na podporu obecných kompetencí (jazykové dovednosti, IT, podpora podnikatelských dovedností) Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích institucí pro další vzdělávání apod. Prioritní osa č. 4: Technická pomoc (72,5 mil. €)

21 21 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Evropská územní spolupráce (Cíl 3 – Ziel 3) - OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko - Navazuje na INTERREG III A

22 22 Evropská územní spolupráce (Cíl 3 – Ziel 3) - OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 56,55 mil. € (cca 1,59 mld. Kč) Financování: 85 % ERDF, až 5 % ze státního rozpočtu ČR, min. 10 % z vlastních zdrojů příjemce Kdo může žádat Veřejná správa Neziskové organizace Hospodářské a agrární komory apod. Řídící orgán Česká republika:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

23 23 Cíl 3 - podstatné změny pro žadatele/příjemceCíl 3 - podstatné změny pro žadatele/příjemce Evropská územní spolupráce (Cíl 3) - OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko Nové období - vyšší požadavky na kvalitu přeshraniční spolupráce Na realizaci přeshraničního projektu se podílí min. 1 partner z každé země Projekt musí mít významný pozitivní dopad Partneři projektu splní minimálně dvě z těchto čtyř podmínek – společná příprava projektu – společná realizace projektu – společný personál projektu – společné financování projektu

24 24 Cíl 3 – lead partner Cíl 3 – lead partner Partneři projektu si mezi sebou zvolí lead partnera, který převezme hlavní odpovědnost za úkoly spojené s realizací projektu:  koordinace přípravy projektu  kompletace žádosti  podání žádosti  management projektu a zpracování zpráv  správu prostředků EU a řádné nakládání s prostředky

25 25 Smlouva o spolupráci - Lead partner je administrativním „vedoucím“ - Rovná práva všech partnerů projektu a povinnost se podílet na projektu - Lead partner uzavírá smlouvu o spolupráci se všemi partnery - Smlouva o spolupráci:  Je společně sestavena všemi projektovými partnery  Je nezbytná a je součástí podkladů k žádosti  Definuje vzájemná práva a povinnosti  Pověřuje lead partnera k podání žádosti  Definuje otázky ručení a odpovědností jednotlivých partnerů  Potvrzuje, že jsou partneři projektu aktivně zapojeni

26 26 Evropská územní spolupráce (Cíl 3) - OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko http://www.crr.cz/index.php?lsel=410 http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/pravidla-zpusobilosti-vydaju-pro-obdobi-2007- 2013 http://www.strukturalni-fondy.cz/uzemni-spoluprace http://www.mmr.cz/ http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/pravidla-zpusobilosti-vydaju-pro-obdobi-2007- 2013 http://www.strukturalni-fondy.cz/uzemni-spoluprace http://www.mmr.cz/ http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-sasko

27 27 Kontakt pro informace o ESF v ČR Mgr. Petr Musial tel.: 221 922 859 mail: petr.musial@mpsv.cz Více o možnosti čerpání podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 – 2013: www.strukturalni-fondy.cz -OP Podnikání a inovace (MPO) -OP Životní prostředí (MŽP) -OP Doprava (MD) -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) -OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) -OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) -OP Technická pomoc (MMR)

28 28 Další zdroje financování - Resortní ministerstva (MPSV, MZ, MŠMT, …) - Kraje - Obce, Města - Nadace, nadační fondy

29 29 Děkuji za pozornostV případě zájmu nás kontaktujteDěkuji za pozornostV případě zájmu nás kontaktujte Děkuji za pozornost V případě potřeby nás kontaktujte Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Koněvova 18 400 01 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 201 096 E-mail: info@ckpul.czinfo@ckpul.cz www.pr-manazer.cz, www.ckpul.cz, www.komunitniplanovani.com, www.cega.cz,www.mankva2.cz, www.komunitni-plan-usti.cz, www.socialni-sluzby-usti.cz


Stáhnout ppt "Ústí nad Labem. Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji – Možnosti a způsoby financování zpracování plánů rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google