Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání odborníků KDU–ČSL pro vzdělávání, Praha 14.5.2013 Vzdělávání Vybraná slabá místa vzdělávacího systému ČR Vize vzdělávacího systému 2020+

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání odborníků KDU–ČSL pro vzdělávání, Praha 14.5.2013 Vzdělávání Vybraná slabá místa vzdělávacího systému ČR Vize vzdělávacího systému 2020+"— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání odborníků KDU–ČSL pro vzdělávání, Praha 14.5.2013 Vzdělávání Vybraná slabá místa vzdělávacího systému ČR Vize vzdělávacího systému 2020+ Kapitola 2 Jaroslav Fidrmuc, CMGaMŠ v Prostějově

2 Zdroje Zpráva OECD (leden 2012) Zpráva ČSI za šk.rok 2011/12 Bílá kniha (2001) Školský zákon (2004) Vize 2020+ (2013) Rámcové vzdělávací programy ZV, GV (2007) Ústava ČR (92), Listina zákl.práv a svobod(93) Zpráva ministra na konferenci ŘG (2013) UN a další

3 Obsah Vzdělávání - aktuální politikum Důležitá témata - vybraná slabá místa vzdělávacího systému ČR – Klíčové problémy – Momentálně důležité problémy Některé další problémy Okrajové problémy

4 Proč je vzdělávání aktuální téma Týká se každého aktivního občana (mládež, celoživotní učení) Dostatečně medializované chyby (MZ, šikana, drogy, kriminalita ve školách, nezaměstnanost absolventů) Určuje kvalitu života člověka (jak žít a uživit se) Určuje kvalitu společnosti (předává kulturu) Určuje budoucnost společnosti (rozvoj kultury) Určuje kvalitu politické strany (vnitřní očista) Zajišťuje bezpečnost a pořádek národní i mezinárodní

5 Návrh volebních sloganů Kvalitním vzděláním a dodržováním zákonů k prosperitě (příliš dlouhé) Vzdělání a právo Kvalitní vzdělání a respektování práva

6 Má-li vzdělání znamenat pozitivní změnu, musí kultivovat člověka a společnost = předávat a rozvíjet kulturu = předávat a rozvíjet hodnoty

7 Klíčové problémy vzdělávání ČR 1.Formulace cíle vzdělávání (OECD)

8 Klíčové problémy vzdělávání ČR 1.Formulace cíle vzdělávání (OECD) Bílá kniha (2001): Rozvoj lidské individuality Zprostředkování kultury Ochrana ŽP a zajištění udržitelného rozvoje společnosti Posilování soudržnosti společnosti Podpora demokracie a občanské společnosti Výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě Zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky Zvyšování zaměstnatelnosti

9 Klíčové problémy vzdělávání ČR 1.Formulace cíle vzdělávání (OECD) ŠZ(2004): „…rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven způsobilostmi, hodnotami“ (§2, odst.2) Poznámka: Kterými hodnotami?

10 Klíčové problémy vzdělávání ČR 1.Formulace cíle vzdělávání RVPZV, GV: „…utvářet a rozvíjet klíčové kompetence“ Poznámka: Cíl se zužuje - převažuje funkční gramotnost, funkcionalistický cíl vzdělávání

11 Klíčové problémy vzdělávání ČR 1.Formulace cíle vzdělávání Vize 2020(část „Východiska“): „Udržování a rozvoj kultury“ (předávání kultury) „Osobnostní rozvoj člověka a jeho blahobyt“ (vím, kdo jsem a co chci) „Aktivní občanství“ (umím aktivně žít s druhými) „Podnikatelství a pracovní uplatnění“ (uživím se) Poznámka: předávat kulturu znamená předávat především hodnoty.

12 Klíčové problémy vzdělávání ČR 1.Formulace cílů vzdělávání – v současných vzdělávacích dokumentech jsou formulovány především cíle funkční gramotnosti. Chybí formulace cílů gramotnosti „existenciální“: Kdo jsem jako člověk Kdo jsme jako společnost, jaká je naše kultura, tj. jaké jsou klíčové hodnoty naší kultury.

13 Poznámka – sociální gramotnost K funkční gramotnosti lze zařadit i gramotnost „sociální“ (umím aktivně žít s druhými). Tato gramotnost je do RVP ZV i GV zařazena v podobě personální a interpersonální kompetence.

14 Klíčové problémy vzdělávání ČR Bílá kniha na existenciální i sociální gramotnost svým způsobem upozorňuje: „ Stanovení dlouhodobé koncepce …vyžaduje i hlubší teoretický rámec: výchozí představu o povaze člověka jako osoby a jejího vztahu k lidské společnosti a přírodnímu řádu“ (část I, kapitola 1)

15 Klíčové problémy vzdělávání ČR Hodnoty nejsou tabu, ale ve vzdělávacích dokumentech nejsou taxativně vyjmenovány: Listina LZPaS i Ústava ČR mluví o hodnotách: Člověk (důstojnost a úcta) Svoboda Lidský život Spravedlnost Rodina, …. Poznámka: Proč mít úctu k člověku? Bez pojetí člověka se neobejdeme.

16 1. Způsob formulace cíle vzdělávání Důsledky absence „existenciální“ gramotnosti: Neznáme cíl vzdělávání (člověk, společnost, kultura) Funkční gramotnosti chybí hlubší proč ji nabývat Neúcta k člověku – k žáku, učiteli, rodiči Ztráta vnitřního provázání společnosti Ztráta kultury, integrity člověka i společnosti Zaměření na konzum a zábavu. Drogy, násilí, kriminalita.

17 1. Způsob formulace cíle vzdělávání Důsledky absence existenciální gramotnosti: Ztráta efektivity vzdělávání a hodnoty vzdělání o sobě (má hodnotu pouze funkční, ne existenciální) Stav ve školách: sociálně nežádoucí jevy (drogy, šikana, záškoláctví, hrubost), normální je se neučit

18 1. Způsob formulace cíle vzdělávání Přitom: víme, kdo je člověk víme, jaké jsou klíčové hodnoty, které jsou zárukou rozvoje společnosti známe know-how dobrého života Jde o to, vytvořit přijatelnou formulaci, vzdělávací program, který bude široce přijímán. Kdo jiný než KDU-ČSL?

19 Jak? Jak do vzdělávání zavést existenciální gramotnost? a)Do školských dokumentů (ŠZ, RVP) zanést chápání lidské osobnosti a taxativní vyjmenování klíčových hodno naší kultury b)Do vzdělávacího obsahu předmětů občanská výchova, základy společenských věd při respektování zásady věkové přiměřenosti zanést znalosti odpovídající existenciální gramotnosti c)Formulovat příslušné kompetence, výstupní standardy

20 Další klíčové problémy vzdělávání ČR 2. Absence koncepce vzdělávání k existenciální gramotnosti 3. Nedostatek odborníků, kteří jsou schopni vzdělávací koncepci realizovat (manažeři i pedagogové – zaplatit a soustavně vzdělávat - OECD) 4. Nedostatek financí 5. Vedení celého systému vzdělávání, které ignoruje potřebu existenciální gramotnosti a řeší pouze dílčí problémy funkční gramotnosti 6. Nedostatečná evaluace jako zpětná vazba pro korekci na všech úrovních (OECD)

21 Co potřebujeme 1.Srozumitelně definovat existenciální i funkcionalistický cíl vzdělávání 2.Definovat, kolik peněz je společnost ochotna za vzdělávání zaplatit (cca 6% HDP) 3.Vymezit způsob efektivního využití financí k realizaci cíle (investice do lidí) 4.Definovat, jak jednoduše budeme sledovat, zda se nám daří k cíli přibližovat(evaluace) 5.Kontinuálně provádět korekce 6.Získat společnost - publicita, publicita, publicita

22 Momentálně důležité problémy A. Problémy systému 1.Ranná selektivita a nerovnost českého školství (OECD) a vzdělávání zaměřené na průměrného žáka. Neschopnost v hlav. vzdělávacím proudu významně pracovat s talenty a žáky vyžadujícími podporu Poznámky: Problém ZŠ, vznik romských ZŠ (Ostravsko) Víceletá gy – omezit, nerušit Podpůrné třídy na dobu nezbytně nutnou s min.žáků Talentovaní žáci (2 % populace, tj. 2000 dětí v pop.ročníku)?

23 A. Problémy systému 2.Klesající úroveň vzdělávání (OECD, základní, střední, vysokoškolské). Vysoké % maturantů, magistrů, problém VOŠ. Nezájem o učební obory Poznámky: Posílit bakalářské studium bez pokračování mgr. Učňovské obory bez MZ VOŠ – transformace na bakalářské studium formou akreditace Učební obory – duální systém spojený s daňovým zvýhodněním firem, změna obsahu všeobecného vzdělávání – důraz na sociální a existenc.gramotnost

24 A. Problémy systému 3.Maturitní zkouška. Absence přímé návaznosti MZ na přijímací řízení na VŠ, VOŠ Poznámky: Společná část: čj, cizí j.,( všeobecné znalosti?) – povinné, další dobrovolné. Forma: test s rostoucí náročností, možnost opakovat. Ne chtít zkoušet vše. Profilová část v režii školy. Hodnocení výsledků – odděleně společná část (%) a profilová část. Přijetí na běžné VŠ pouze na základě testů společné části – VŠ stanoví: požadované předměty (testy), minimální úroveň pro přijetí

25 A. Problémy systému 4. Administrativně náročný systém přijímání na SŠ Poznámky: Přijetí na většinu SŠ na základě společných testů v ZŠ bez dalších zkoušek (ne umělecké školy) Povinné testy s rostoucí náročností: čj, cizí jazyk, matematika, (všeobecné znalosti?). Testy možno opakovat. Testy jsou zároveň evaluací kvality poskytovaného vzdělávání v ČR. Testy v 5. a 9. třídě koncem května, pak slavnostní ukončení šk.roku pro ty, kteří uspějí. Kteří neuspějí, intenzivní příprava k novým testům koncem června.

26 A. Problémy systému 5.Vzdělávací obory chrlící nezaměstnané absolventy a nedostatek absolventů technických a přírodovědných oborů Poznámky: Posílit přírodovědné a technické vzdělávání, vzdělávání k podnikání: – Hodinovou dotací – Zavedením praktických činností – Vybavením – Spoluprací s firmami v rámci volnočasových aktivit SŠ – praxe vedení fiktivní firmy (OSVČ)

27 A. Problémy systému 6.Začlenění neformálního vzdělávání do systému a to včetně domácího vzdělávání (cílem je vzdělání, ne způsob jeho nabytí) Poznámky: ZŠ – pravidelné přezkoušení podle standardů Neformální vzdělávání – možnost složit zkoušku na základě standardů na odpovídajícím typu školy Všechny standardy veřejně dostupné

28 A. Problémy systému 7.Podpora rozvoje pracovníků školství, jejich finanční ohodnocení ( kariérní řád ), feminizace Poznámky: Moudrý kariérní systém, standardy (OECD), kritéria, indikátory, evaluace(OECD) Zvýšení mezd na průměrný plat VŠ v dané věkové kategorii, výrazná diferenciace mezd Vleká pravomoc ředitelům škol i v oblasti mezd Posílení pozice pro koordinátora ŠVP, koordinátora AE aj.s upravenou vyučovací povinností (ZŘ)

29 A. Problémy systému 8.Zájmové vzdělávání, základní umělecké vzdělávání – ŠK, SVČ, ZUŠ, organizace pracující s mládeží Poznámky: Podpora – aktivní prevence sociálně nežádoucích jevů, neformální vzdělávání Podpora firem, které se věnují volnočasovým aktivitám mládeže (technické vzdělávání)

30 A. Problémy systému 9.Absence podpory rodičům Poznámky: Klíčová role školy Učitel jako profesionál na poradenství ve výchově i učení (vzdělávání) Vzdělávání rodičů – cíle, metody školy, forma spolupráce, podpora vzdělávání dětí ze strany rodičů

31 Další problémy Vize 2020+ Zvýšit dostupnost předškolního vzdělávání, MŠ pro všechny (vize 2020) – určitě Absence standardů vzdělávání (včetně kritérií, indikátorů a vzorových úloh) – dokončit Otevřenost a prostupnost vzdělávacího systému Klást větší důraz na klíčové kompetence

32 Okrajové problémy Začínat vyučování v 9 hodin? (M. Chládek) Nástup do 1. třídy v 7 letech(M. Chládek) Domácí vzdělávání na 2. stupni ZŠ (M.Chládek) (nezakazovat obecně, ale určitě plošně nepovolovat ) Vydávání pololetního vysvědčení Propadání žáků


Stáhnout ppt "Pracovní setkání odborníků KDU–ČSL pro vzdělávání, Praha 14.5.2013 Vzdělávání Vybraná slabá místa vzdělávacího systému ČR Vize vzdělávacího systému 2020+"

Podobné prezentace


Reklamy Google