Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Jak porozumět finanční analýze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Jak porozumět finanční analýze."— Transkript prezentace:

1 Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Jak porozumět finanční analýze

2 Vzdělávací oblast: Jak porozumět finanční analýze Zpracoval: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 2013 Projekt je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1.

3 Jak porozumět finanční analýze - obsah 1)Význam finanční analýzy v řízení podniku 2)Informační zdroje finančního řízení 3)Popis technik finanční analýzy 1.Absolutní ukazatele finanční analýzy 2.Rozdílové ukazatele finanční analýzy 3.Zisk a jeho modifikace 4.Přidaná hodnota a její modifikace 5.Poměrové ukazatele finanční analýzy 6.Význam a nedostatky finančních ukazatelů 7.Analýza soustav ukazatelů 8.Bonitní modely finanční analýzy 9.Bankrotní (predikční) modely finanční analýzy

4 Firemní finance plní čtyři základní funkce: Získávání peněz a kapitálu z různých zdrojů (financování). Alokace peněz z kapitálu do různých forem nepeněžního majetku (investování). Rozdělování zisku (dividendová politika v širším smyslu slova). Evidence, archivace a případné následující zpracování dosažených výsledků finančního řízení podniku – tato funkce se považuje za servisní. Nejvýznamnější problémové oblasti finančního řízení: Oblast zdrojů financování v souvislosti s finanční a kapitálovou strukturou podniku. Oblast efektivnosti podnikatelských aktivit v podobě hodnocení efektivnosti. 1 Význam FAP (finanční analýzy podniku)

5 Co je finančně zdravý podnik schopný přežít v měnícím se podnikatelském prostředí je schopen hradit závazky v okamžiku jejich splatnosti dobrá perspektiva dlouhodobé likvidity dlouhodobé zhodnocení kapitálu

6 Problémy interpretace ukazatelů hodnocení ve vzájemných souvislostech poměřování tokových a stavových veličin problém sezónnosti leasingové financování

7 Předmět finanční analýzy formalizovat výstupy z účetnictví, aby byla zajištěna srovnatelnost výsledků analýzy i jednotlivých údajů posoudit finanční zdraví podniku najít silná a slabá místa podniku Výhody finanční analýzy: – jednoduchost – snadné zpracování – možnost formalizace zpracování – reprodukovatelnost

8 Uživatelé finanční analýzy Uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit do dvou skupin: Interní uživatelé finanční analýzy – společníci, manažeři, akcionáři, zaměstnanci, (jistota zaměstnání, stabilita podniku, správné podnikatelské rozhodování, tvorba zisku, na níž závisí výše dividend). Externí uživatelé finanční analýzy – investoři, obchodní partneři, banky, stát, auditoři, daňový poradci, konkurence, burzovní makléři, novináři, veřejnost, (prosperita podniku, správnost dané investice, schopnost hradit splatné závazky, úvěry, statistické účely a kontrolu). management – provozní analýza – řízení zdrojů – ziskovost vlastníci – ziskovost – kapitálové výnosy – tržní ukazatelé finanční instituce – likvidita – zadluženost – dluhová služba

9 2 Informační zdroje finanční analýzy Relevantní informační zdroj finanční analýzy: Finanční účetnictví: – Rozvaha podniku. – Výkaz zisku a ztráty. – Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků – výkaz Cash flow. – Příloha účetní závěrky. Naturální ukazatele. Vstupy z fundamentální analýzy. Údaje z finančního nebo kapitálového trhu. -ostatní -příloha k účetní závěrce -výroční zpráva -zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (celým názvem zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou) ================================== – údaje z manažerského účetnictví – vnitropodnikové zdroje

10 AKTIVAPASIVA Dlouhodobý majetek  Hmotný dlouhodobý majetek  Nehmotný dlouhodobý majetek  Finanční dlouhodobý majetek Vlastní zdroje  základní jmění  hospodářský výsledek  fondy – rezervní, kapitálové, tvořené ze zisku Oběžný majetek  Zásoby, materiál, zboží, suroviny, výrobky  Peněžní prostředky – pokladna, ceniny, bankovní účty  pohledávky Cizí zdroje  Úvěry  Ostatní závazky – dodavatelům, zaměstnancům, finanční úřad, zdravotní pojišťovna Struktura rozvahy dle zákona č. 500/2002 Sb.

11 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výnosy, náklady a výsledek hospodaření tvoří obsah účetního výkazu zisku a ztráty. Výnosy můžeme definovat jako peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Náklady pak představují peněžní částky, které podnik v daném období účelně vynaložil na získání výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo dojít ve stejném účetním období. Výsledek hospodaření podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku. Zaměříme se na dynamiku a na strukturu různých položek výkazu a na to, jak se dané složky podílejí na hospodářském výsledku. Kromě souhrnného výsledku hospodaření se také orientujeme na jeho jednotlivé části jako je provozní, finanční a mimořádný hospodářský výsledek. Provozní výsledek hospodaření je výsledek, jehož vývoj odráží jádro ekonomiky oceňované firmy a lze jej tedy považovat za nejdůležitější. Finanční výsledek hospodaření odráží jednak způsob financování podniku (úroky z úvěrů) a jednak politiku v oblasti finančních investic a finančního majetku (výnosy z cenných papírů a úložek, obchodování s cennými papíry).

12 Výsledovka (zjednodušená)

13 Výkaz o peněžních tocích - Cash flow (CF) Výkaz CF nepoměřuje výnosy a náklady jako je tomu u výkazu zisku a ztrát, nýbrž příjmy a výdaje. Podstatou sledování ve výkazu peněžních toků je změna stavu peněžních prostředků (schopnost podniku vytvářet peněžní prostředky a jimi pak zajišťovat likviditu a dostatečné finanční zdroje. Umožňuje zjistit, do jaké míry výsledek hospodaření za běžnou činnost odpovídá skutečně vydělaným penězům a jak je produkce peněz ovlivněna změnami pracovního kapitálu. Zisk po úhradě úroků a zdanění + odpisy + jiné náklady - Výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz Cash flow ze samofinancování ± změna pohledávek (+ úbytek, - přírůstek) ± změna krátkodobých cenných papírů (+ úbytek) ± změna zásob (+ úbytek) ±změna krátkodobých závazků (+ přírůstek) Cash flow z provozní činnosti ± změna fixního majetku (+ úbytek) ± změna nakoupených obligací a akcií (+ úbytek) Cash flow z investiční činnosti ± změna dlouhodobých závazků (+ přírůstek) + přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií - Výplata dividend Cash flow z finanční činnosti Struktura výkazu o tvorbě a použití peněžních prostředků

14 Postup finanční analýzy zvolit vhodné ukazatelé a vypočítat jejich hodnotu vyhodnotit ukazatelé ve vzájemných vztazích sledovat a vyhodnotit poměrové ukazatele v čase (analýza trendu) srovnat hodnoty těchto ukazatelů s odvětvovými (komparativní analýza – benchmarking) 3 Popis technik finanční analýzy Etapy finanční analýzy můžeme rozlišit: 1.etapa - provádíme rozbor základních ukazatelů, výsledky vyhodnotíme a všímáme si odchylek od normálního stavu, 2.etapa - provádíme hlubší rozbor zjištěných odchylek a poruch, využíváme speciální ukazatele, které se zaměřují na jednotlivé složky finančního řízení, 3.etapa - hledáme příčiny odchylek, navrhujeme možnosti odstranění poruch a snažíme se nastínit co možná nejpřesněji budoucí vývoj.

15 Definice Ukazatel kvantitativní odraz skutečnosti ukazatele neodvozené – získáme bezprostředně měřením, vážením, apod. – hodnotí výsledek daného jevu (velikost denní produkce) ukazatele odvozené – získáváme je výpočtem vypovídací schopnost ukazatelů ekonomické jevy zpravidla nelze popsat pouze jediným ukazatelem pro hodnocení jsou využívány soubory ukazatelů, které mohou být řazeny – paralelně („vedle sebe“) – „nad sebou“ (pyramidová soustava ukazatelů)

16 Odvozené ukazatele kumulované klouzavé

17 Techniky finanční analýzy Základní techniky využívané při finanční analýze: Analýza absolutních ukazatelů – zde se analyzuje majetková a finanční struktura pomocí horizontální a vertikální analýzy. Analýza tokových ukazatelů – především se bude jednat o analýzu nákladů, výnosů, zisku a cash flow, nejvhodnější bude opět použití horizontální a vertikální analýzy. Analýza rozdílových ukazatelů – nejvýznamnější ukazatelem je čistý pracovní kapitál. Analýza poměrových ukazatelů – v níž se jedná o analýzu ukazatelů likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu, analýza ukazatelů na bázi cash flow a dalších. Analýza soustav ukazatelů (pyramidový rozklad). Souhrnné ukazatele hospodaření.

18 Absolutní a procentní ukazatele finanční analýzy předností je přehlednost výstupních dat. Absolutní ukazatele se využívají: k analýze vývojových trendů (srovnání vývoje v časových řadách – horizontální analýza). k procentnímu rozboru komponent (jednotlivé položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto komponent – vertikální analýza).

19 Horizontální analýza Horizontální analýza (horizontální rozbor, analýza trendů, analýza „po řádcích“) porovnává změny ukazatelů v rámci jednoho řádku rozvahy nebo výsledovky. Procentní změna absolutního ukazatele se vyjadřuje dle vztahu: Hodnota změny v % = (ukazatel n – ukazatel n-1) / ukazatel n-1 x 100 Kde: n = rok provádění analýzy (př. rok 2011), n-1 = předcházející rok (př. rok 2010).

20 Horizontální analýza jak se v absolutní a relativní výši změnila určitá položka účetního výkazu

21 Vertikální analýza Vertikální (procentní) analýza (vertikální rozbor) porovnává jednotlivé ukazatele (položky) majetku a kapitálu, tzv. strukturu aktiv a pasiv, k jedné z těchto položek. U výsledovky se nejčastěji jedná o položku celkových tržeb, kdy je sledována ve vztahu ke zbylým vybraným položkám, u rozvahy jsou to potom celková aktiva či pasiva. Také výsledky vertikálního rozboru jsou vyjadřovány absolutně či procentně. Usuzujeme, jak je podnik ekonomicky stabilní nebo nestabilní.

22 Vertikální analýza podíl jednotlivých složek rozvahy na celkové bilanční sumě

23 FOND V POJETÍ FINANČNÍ ANALÝZY výše aktiv snížená o na nich váznoucí závazky peněžní finanční fond (Čisté pohotové prostředky) peněžní prostředky - okamžitě splatné závazky čistý peněžně pohledávkový fond oběžný majetek – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobé závazky čistý pracovní kapitál

24 Čistý pracovní kapitál nepoměrový ukazatel likvidity oběžná aktiva - krátkodobé závazky část oběžného majetku financována dlouhodobým kapitálem platí - dlouhodobý kapitál je vždy dražší než krátkodobý vyjadřuje předpoklad, že by všechna oběžná aktiva by byla přeměněna na peníze pro interpretaci výsledku výpočtu pracovního kapitálu je nutno analyzovat jednotlivé složky oběžných aktiv

25 Zlaté pravidlo financování mezi dobou, během níž jsou vázány prostředky v majetku, tedy trváním jednotlivých požadavků na kapitál, a dobou, během níž je kapitál pro jejich krytí k dispozici, musí být shodadůsledky kapitál nemá mít kratší lhůtu splatnosti, než je doba pro profinancování jednotlivých složek majetku pro reinvestice je potřeba získat nový kapitál toto může být v rozporu s požadavkem na rentabilitu vloženého kapitálu

26 Zisk z pohledu finanční analýzy zisk z běžné činnosti před zdaněním GOP zisk po zdanění + úroky NOPAT V praxi finančního řízení se s největší intenzitou a frekvencí využívají následující ukazatele: EBITDA earnings before interest, taxes, depreciation and amortization charges = položka zisku před úroky, odpisy a zdaněním, EBIT earnings before interes and taxes = položka zisku před úroky a zdaněním, EBT earnings before taxes = nezdaněná položka zisku, EAT earnings after taxes = položka zdaněného zisku, položka zdaněného zisku navýšená o úroky, které také mohou být zdaněné, EAC earnings available for common stockholders = položka zisku, která je upravená pro potřeby investorů a akcionářů, GM gross margin = položka představující obchodní marži, také nazývaná jak hrubé rozpětí.

27 Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) + Daň z příjmů za mimořádnou činnost + Daň z příjmů za běžnou činnost = Zisk před zdaněním (EBT) + Nákladové úroky = Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) + Odpisy = Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) Zisk, který je k dispozici pro běžné akcionáře (EAC), lze vypočítat: EAC = EAT – dividendy vyplacené na preferenční akcie Zisk po zdanění plus úroky logicky vypočítáme jako součet, tj.: Zisk po zdanění plus úroky = EAT + nákladové úroky Pokud bychom chtěli získat hodnotu celkového zisku, která by brala ohled na účinky daně, použili bychom vztah: Zdaněný zisk navýšený o zdaněné úroky = EAT + nákladové úroky (1 – T) Kde: T je příslušná daňová sazba v desetinném vyjádření.

28 Hrubé rozpětí (GM gross margin) - hrubý zisk je jedním z ukazatelů, které české účetní výkazy neobsahují. GM je součástí výsledovky jen v některých (většinou anglosaských) zemích. Hrubý zisk lze vypočítat dle následujícího vztahu: Hrubý zisk = tržby za prodej zboží – přímé náklady na prodané zboží Obchodní marže v pojetí českého účetního výkaznictví je v naprosté většině případů poněkud odlišná od GM. Pravdou ovšem zůstává, že v některých čistě obchodně zaměřených organizacích se oba pojmy shodují. V takovémto případě se stává GM součástí i českých účetních výkazů, neboť ji v uvedených výkazech můžeme najít pod označením „obchodní marže“.

29 Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota představuje hodnotu přidanou zpracováním v daném podniku. Za samotnou přidanou hodnotu (VA value addend) je považován rozdíl mezi tržbami daného podniku a jeho náklady na pořízený materiál a služby Tržní přidaná hodnota (MVA) Tržní přidaná hodnota (MVA) představuje rozdíl mezi tržním ohodnocením majetku vloženého do podniku a souhrnem upravené účetní hodnoty veškerého investovaného kapitálu plus závazků. Čím je tržní přidaná hodnoty vyšší, tím lépe. S nárůstem této hodnoty se současně zvyšuje i hodnota vlastního kapitálu. MVA = tržní hodnota vlastního kapitálu – investovaná hodnota vlastního kapitálu Negativní tržní přidaná hodnota je známkou snížené hodnoty podniku. Investiční aktivity a záměry managementu jsou v tomto případě hodnoceny kapitálovým trhem níže, než jaká je jejich účetně vykazovaná hodnota. Důležitým poznatkem v souvislosti s tržní přidanou hodnotou je její vztah k cílům podniku. Cílem podniku by měla být maximalizace tržní přidané hodnoty a nikoliv maximalizace pouhé hodnoty firmy, kterou lze zvýšit pouhým vložením dodatečného majetku do majetku. Nevýhodou MVA je, že nebere v úvahu náklady obětované příležitosti investovaného kapitálu.

30 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) Hlavním účelem tohoto ukazatele je změřit efektivnost finančního řízení podniku a provést zjištění, do jaké míry se podařilo rozšířit investovaný kapitál. Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added, EVA) se vypočítá jako čistý provozní zisk po zdanění (NOPAT) minus náklady investovaného kapitálu. EVA = zisk po zdanění – náklady veškerého kapitálu Je-li výsledná hodnota EVA vyšší nebo rovna nule, potom je hodnocena pozitivně, neboť byly zaplaceny náklady vlastního kapitálu a naplnila se tak očekávání investorů. Bude-li hodnota EVA nižší než nula, pak je situace podniku hodnocena negativně, protože nebudou zaplaceny náklady vlastního kapitálu a nebudou tak naplněna očekávání investorů. V porovnání s účetními ukazateli, například EBIT, čistý zisk nebo EPS, EVA je ekonomickou hodnotou a je založena na předpokladu, že podnik musí pokrýt z výnosů nejen provozní náklady, ale zároveň i kapitálové náklady. Investice vytváří svým investorům hodnotu pouze v tom případě, když její očekávaná výnosnost přesáhne její kapitálové náklady.

31 Poměrová analýza ukazatelé zadluženosti ukazatelé likvidity ukazatelé rentability (návratnosti) ukazatelé aktivity (obratovosti) ukazatelé tržní hodnoty

32 Návratnost vlastního kapitálu ROE zisk vlastní kapitál zisk výnosy aktiva VK x x rentabilita tržeb obrat aktiv finanční páka

33 Ukazatelé rentability (výnosnosti) výnosnost celkových aktiv (vloženého kapitálu) rentabilita dlouhodobých aktiv výdělečná síla podniku

34 Analýza rentability VK celkový výnos = r.(CK + VK) celkový výnos = r VK. VK + r CK.CK r.(CK + VK) = r VK. VK + r CK.CK r VK = r + (r- r CK ) (CK/VK)

35 Ukazatelé aktivity obrat zásob doba obratu zásob doba splatnosti závazků

36 Ukazatelé aktivity II

37 Ukazatelé zadluženosti

38 Ukazatelé zadluženosti – míry krytí ukazatel úrokového krytí (TIE) ukazatel úvěrového krytí (TBC)

39 Zlaté bilanční pravidlo úzké pojetí dlouhodobý majetek je nutno financovat vlastním kapitálem širší pojetí dlouhodobý majetek má být financován dlouhodobým kapitálem

40 Ukazatelé likvidity 1,5 - 2,5 1,0 - 1,5 0,5

41 Ukazatelé tržní hodnoty

42 Finanční páka Náklady na celkový kapitál k 0 stanovíme takto: kde k i náklady na cizí kapitál (před zdaněním) v % T daňová sazba k e náklady na vlastní kapitál (po zdanění) v % V celkový kapitál (celková tržní hodnota podniku) S tržní hodnota vlastního kapitálu Btržní hodnota cizího kapitálu

43 Kontaktní údaje AC Innovation s.r.o. Lisabonská 2394/4 190 00 Praha 9 Tel.: +420 777 748 222 E-mail: E-mail: info@acinnovation.czinfo@acinnovation.cz Prezentaci zpracoval: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborník z VŠ Tel.: +420 723 676 103 Email: jaromirtichy@volny.cz jaromirtichy@volny.cz

44 - Děkuji za pozornost-


Stáhnout ppt "Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Jak porozumět finanční analýze."

Podobné prezentace


Reklamy Google