Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahájení: Přítomni členové zastupitelstva: Kvapilová Eva, Pokorný Michal, Studený Václav ml.,Ing. Votruba Rudolf, Zeman Miloš Omluveni: Kazetský Václav,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahájení: Přítomni členové zastupitelstva: Kvapilová Eva, Pokorný Michal, Studený Václav ml.,Ing. Votruba Rudolf, Zeman Miloš Omluveni: Kazetský Václav,"— Transkript prezentace:

1

2 Zahájení: Přítomni členové zastupitelstva: Kvapilová Eva, Pokorný Michal, Studený Václav ml.,Ing. Votruba Rudolf, Zeman Miloš Omluveni: Kazetský Václav, Nešetřil Karel - přítomno 5 ze 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ostatní – podle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Kvapilová Eva, Zeman Miloš

3 Zahájení: PROGRAM: 1. Zpráva o činnosti starosta, místostarosta, kontrolní výbor, kulturní komise 2. Návrh na zřízení sociální komise 3. Kalkulace stočného 2014 4. Zřízení věcného břemene 5. Záměr prodeje nepotřebného a nepoužitelného majetku obce 6. Různé, závěr

4 Organizační opatření: Na základě upozornění Svazu měst a obcí ČR (SMO) je nutné, aby hlasování členů zastupitelstva bylo v zápise zaznamenáváno a následně zveřejňováno jmenovitě. Z textu upozornění SMO: "Je ovšem třeba vyjít z teze, že za každé jednání, ať již ve funkci člena zastupitelstva, či jiné funkci na radnici, případně v běžném občanském životě je třeba nést odpovědnost. Zůstává jen na právním řádu, v jaké rovině tato odpovědnost bude zakotvena (občanskoprávní, správněprávní či dokonce trestněprávní). Pokud jde o hlasování na zastupitelstvu, principiálně by se mělo vycházet z toho, že zastupitel hlasuje v zájmu obce, kterou platně ve spojení s ostatními zastupiteli na základě pověření voličů reprezentuje. Sám o ničem nerozhoduje, pouze ve spojitosti s ostatními kolegy rozhoduje kolektivní orgán obce - zastupitelstvo. Zastupitel hlasuje a teprve jeho prostřednictvím rozhoduje kolektivní orgán. Jestliže převažují osobní zájmy zastupitele nad zájmy obce, respektive při hlasování zastupitel vědomě upřednostní své osobní zájmy, pak samozřejmě musí nést i osobní odpovědnost." Obec je zcela oprávněná jmenovitá hlasování jak zaznamenávat, tak je také zveřejňovat. Na tyto údaje nedopadá ochrana osobních údajů, zejména proto, že nejde o soukromé projevy hlasujících členů zastupitelstva, ale o projev jejich veřejné funkce a veřejného působení.

5 Zpráva o činnosti: Dne 14. října bylo zastupitelstvo na pracovním jednání seznámeno s tím, že účetní obce Kristýna Němcová se dopustila zpronevěry. Bez souhlasu a vědomí vedení obce si na svůj bankovní účet zasílala prostředky z účtu obce a to celkem 396.000,--Kč. K činu se v plné míře doznala. Zpronevěřené prostředky byly odeslány z účtu obce, nijak se netýkaly dotace na kanalizaci. Zaúčtovány byly ale jako výdaje na kanalizaci. Bylo na ni podáno trestní oznámení a v současnosti je trestně stíhána odborem hospodářské kriminality PČR Kladno. Vůči obci podepsala prohlášení o uznání dluhu a jeho splátkách, které bylo formulováno právníkem. První splátkou je její mzda za měsíc říjen 2013.

6 Zpráva o činnosti: Přijatá opatření: seznámen audit 17. 10. (odbor finanční kontroly StřČ kraje, zabezpečena dočasná výpomoc ve vedení účetnictví obce, od 1. 11. nastoupila nová účetní – Kateřina Melišíková, opatření v organizaci účetní služby ke zlepšení možnosti kontroly,

7 Opatření v oběhu účetních dokladů Prvotní doklad Faktura, stvrzenka, smlouva Zápis do evidence/spisové služby (účetní) Kontrola, pokyn k vyřízení (starosta, místostarosta) Úhrada Příkaz k úhradě, hotovost z pokladny (účetní) - vazba na prvotní doklad = možnost zpětné kontroly - Zaúčtování (účetní) - Zápis MD/D - Schválení účetní operace (starosta, místostarosta) - Kontrola - výběrově (audit, finanční výbor, kontrolní výbor)

8 M ÍSTOSTAROSTA Kontrolní výbor Finanční výbor Kulturní komise

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 - Obec má možnost (podobně jako např. Kralupy nad Vltavou) úplně zrušit vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu - odpadla by tím povinnost každoročně vybírat poplatek, vymáhat nedoplatky a sledovat je v účetnictví; - Opatření je možné realizovat jednoduše – zvýšením daně z nemovitostí – tu vybere finanční úřad a výtěžek zašle obci; - - Podle ustanovení § 12 zákona o dani z nemovitostí lze daňovou povinnost zvýšit koeficientem 2, 3, 4, nebo 5 – s výjimkou daně z orné půdy, zahrad, sadů, trvalých travních porostů; - - Potřebovali bychom tak získat cca 200.000,-- Kč; - - Zjistím u finančního úřadu přesně výnos daně podle jednotlivých kategorií a potom se zeptáme občanů, zda by s takovou úpravou souhlasili.

25 -Zatím nedořešená je záležitost okolo možnosti otevření pískovny v severní části katastru obce; -- na minulém veřejném zasedání jsme projednávání této problematiky odložili, místostarosta požadoval, aby návrh pana Maurera byl opatřen ověřeným podpisem, - Bohužel od té doby zůstala záležitost na mrtvém budu, -Zvážíme, zda se obyvatel obce zeptat na jejich názor společně s anketou o zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu - Anket by byla vodítkem pro rozhodování zastupitelstva – nebudeme jí dodávat pro každého do schránky, ale každý, kdo bude mít zájem se zúčastnit bude mít možnost si anketní lístek vyzvednout a vyjádřit se. Případně připojíme další důležité otázky, ke kterým by se sazenští měli vyjádřit.

26 -Kanalizace je podle smlouvy a stavu na staveništi před dokončením a na Vodoprávním úřadu je podána žádost o povolení zkušebního provozu -Zkušební provoz je v podstatě takovou předkolaudací, která stanoví podmínky provozování po dobu jednoho roku a pokud budou splněny, bude povoleno trvalé užívání, -Domovní přípojky, které bude dělat stavba, musí být podle smlouvy dokončeny do 30 dnů od zahájení zkušebního provozu, -Individuálně se může připojit každý, kdo má s provozovatelem (=obcí) uzavřenu smlouvu o odvádění splaškových vod, -Tento týden budeme požadovat zahájení výstavby objednaných přípojek, zatím bez „ostrého“ připojení, - „Ostré“ připojení bude možné ihned po povolení zkušebního provozu, -Každý, kdo si přípojku objednal, dostane termín a rozpočet, ve kterém vyznačí a podpisem potvrdí, co skutečně bylo provedeno – z toho bude vycházet výpočet úhrady a fakturace, -Firma bude fakturovat obci a obec (po slevě) platbu za přípojku přefakturuje.

27 -Kanalizace - Žádal jsem občany, aby od 1. listopadu obecnímu úřadu nahlásili závady, které je potřeba do konce stavby odstranit, - Sazená má 325 obyvatel, z nich podstatná část o stavbě kriticky diskutuje, ale připomínky jsem dostal od pěti z nich, - Nafotografoval a sepsal jsem všechny nedostatky, které jsem v obci zaznamenal, předal je stavbyvedoucímu a podle smlouvy bude úhrada faktury samozřejmě provedena až po jejich odstranění.

28 V působnosti obce je vydávání různých vyhlášek, nařízení a jiných právních aktů, které ukládají občanům nejrůznější povinnosti. Není reálné v takových dokumentech stanovovat všechny varianty a možnosti, kdy by přijaté ustanovení bylo vůči některým občanům nebo skupinám obyvatel nepřiměřeně tvrdé. Aby se předešlo problémům, došlo zastupitelstvo obce k závěru, že je vhodné zřídit sociální komisi, která by na základě odůvodněné žádosti posoudila a navrhla v jednotlivých případech možnost zmírnění nebo prominutí některých povinností vůči obci. Případně by komise na základě žádosti řešila možnost poskytnutí věcné nebo jiné sociální pomoci občanům, kteří se dostali do problematické životní situace. Na základě návrhu komise by rozhodl starosta obce o poskytnutí úlev nebo sociální pomoci potřebným občanům obce.

29 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení sociální komise, v jejímž čele bude z titulu funkce stát místostarosta obce a nejméně dva členové (paní Blanka Šedivá a Jana Knoflíčková), kteří budou na základě žádostí odůvodněných žádostí občanů obce posuzovat a starostovi obce navrhovat opatření k poskytnutí úlev nebo sociální pomoci potřebným občanům. Pro hlasovalo: _____, proti ____, zdrželi se hlasování _____.

30 Podle ustanovení zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., je provozovatel kanalizace povinen provést, projednat a zveřejnit kalkulaci stočného pro následující kalendářní rok. Obec nemá zatím skutečné podklady o nákladech, které bude nutné na provoz kanalizace vynaložit. Vycházíme z údajů, které jsou v technické dokumentaci, ve stavebním povolení a z předpokládaných údajů o počtu připojených nemovitostí a obyvatel. A samozřejmě jsme pro kalkulaci použili zkušenosti a hodnoty nákladů u obcí, které kanalizaci podobného rozsahu již delší dobu provozují. Skutečné náklady budou v účetnictví obce přesně sledovány a vyhodnocovány a na tomto základě bude vyhodnocen a ekonomicky uzavřen první rok provozování – tedy zkušební provoz, který bude schválen vodoprávním úřadem.

31 Obec SAZENÁ: Kalkulace stočného pro rok 2013 1Materiál Kč 1.2Pitná voda převzatá 5 000 1.3Chemikálie 3 000 1.4Ostatní materiál 27 000 2Energie 2.1Elektrická energie 170 000 3Mzdy 3.1Přímé mzdy 140 000 3.2Ostatní osobní náklady 70 000 4Ostatní přímé náklady 4.1Odpisy a prostředky obnovy majetku 65 000

32 4.2Opravy infrastrukturního majetku 12 000 4.5Ostatní provozní náklady externí 35 000 4.6Ostatní provozní náklady ve vlastní režii 27 000 6Výrobní režie 7 000 7Správní režie 5 000 CELKEM 566 000 Vypouštěné vody celkem za rok v m 3 27 375 Cena vypouštěné vody za m 3 bez DPH 20,68 Cena vypouštěné vody za m 3 včetně DPH 25,02

33 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kalkulace stočného pro rok 2014 ve výši 25,02 Kč za 1 m 3 vypouštěné splaškové vody. Pro hlasovalo: _____, proti ____, zdrželi se hlasování _____.

34 Firma RWE GasNet, s.r.o. podala k obci Sazená žádost o zřízení věcného břemene k plynovodní přípojce v celkové délce 12 m k parcele č. 1245 (Gabriela a Miloslav Kalinovi – starý obchod). Věcné břemeno se zřizuje úplatně za Kč 500,--. Plný text návrhu Smlouvy je přílohou tohoto zápisu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet s.r.o pro plynovodní přípojku k parcele č. 1245 v k. ú. Sazená. Pro hlasovalo: _____, proti ____, zdrželi se hlasování _____.

35 Zastupitelstvo obce posoudilo možnost prodat majetek, který ke své činnosti nevyužívá a ani nepředpokládá jeho využití do budoucnosti. Konkrétně se jedná o starou hasičskou zbrojnici – stavbu bez čísla popisného na stavební parcele č. 145 v katastrálním území Sazená. Předmětem prodeje je stavební pozemek i stavba na něm stojící. Výtěžek prodeje bude plně použit ke zhodnocení majetku obce. Jedná se o stavbu o jednom nadzemním podlaží se sedlovou střechou, postavenou v roce 1938. Stavba má samostatnou přípojku elektrické energie. Stavba je umístěna na stavebním pozemku st. 145 o výměře 30 m2.

36 Obec vyhlašuje zámysl tento majetek prodat za těchto podmínek: nabyvatelem může být pouze fyzická osoba - občan, který je (v době podání nabídky a v době podpisu smlouvy) přihlášen k trvalému pobytu v obci Sazená; každý zájemce může podat pouze jednu nabídku; nabídkové řízení se uskuteční obálkovou metodou – zájemce předloží osobně nebo doporučenou poštou obci (Obec Sazená, Sazená 1, 273 24 Velvary) nejpozději do 23. prosince 2013 do 12:00 hodin svou nabídku v zapečetěné obálce se zřetelným označením HASIČSKÁ ZBROJNICE SAZENÁ - NEOTVÍRAT; kupující nese všechny náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a se vkladem do katastru nemovitostí; minimální kupní cena činí 87.000,--Kč; kupní cena musí být uhrazena v období mezi podpisem smlouvy a před vkladem do katastru nemovitostí; Prohlídka stavby je možná po dohodě v termínu do 20. 12. 2013.

37 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh prodej hasičské zbrojnice na parcele st. 145 v k. ú. Sazená za podmínek stanovených v tomto zápise. Znění záměru bude zveřejněno na úřední desce obce po dobu nejméně 15 dnů. Pro hlasovalo: _____, proti ____, zdrželi se hlasování _____.

38


Stáhnout ppt "Zahájení: Přítomni členové zastupitelstva: Kvapilová Eva, Pokorný Michal, Studený Václav ml.,Ing. Votruba Rudolf, Zeman Miloš Omluveni: Kazetský Václav,"

Podobné prezentace


Reklamy Google