Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Portál IS KP14+ MŠ z území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Mgr. Jiří Hrubý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Portál IS KP14+ MŠ z území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Mgr. Jiří Hrubý."— Transkript prezentace:

1 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Portál IS KP14+ MŠ z území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Mgr. Jiří Hrubý

2 PROGRAM SETKÁNÍ Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování ▫ systém podávání žádosti ▫ základní informace a nastavení projektu ▫ typy šablon Portál IS KP14+ ▫ úvod do práce s IS KP14+ ▫ elektronický podpis ▫ založení a vyplnění žádosti ▫ finalizace žádosti

3

4 SYSTÉM ŽÁDOSTI V OP VVV elektronické podání prostřednictvím IS KP1+ formální hodnocení hodnocení přijatelnosti doklady k právnímu aktu právní akt zálohová platba zprávy o realizaci, žádosti o platbu závěrečná zpráva o realizaci

5 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo výzvy: 02_16_022 druh výzvy: průběžná alokace: 4 500 000 000 Kč fond: ESF

6 ČASOVÉ NASTAVENÍ vyhlášení výzvy: 31. 5. 2016 zahájení příjmu žádostí: 31. 5. 2016 ukončení příjmu žádostí: nejpozději 30. 6. 2017 délka trvání projektu: 24 měsíců zahájení realizace: nejdříve 1. 8. 2016 ukončení realizace: nejpozději 31. 8. 2019 udržitelnost: nerelevantní

7 RELEVANTNÍ PRAVIDLA A DOKUMENTY Výzva a její přílohy (např. Přehled šablon a jejich věcný výklad) Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů Příručka IS KP14+ Metodická doporučení (výše platů, obvyklé ceny)

8 ZÁKLADNÍ INFORMACE II výše podpory: 100 % podmínka: zapojení do dotazníkového šetření MŠMT z listopadu 2015/března 2016 každá škola (IČ) podává 1 projekt maximální rozpočet je stanoven mj. počtem dětí/žáků k 30. 9. 2015 výběr pouze z předpřipravených tzv. šablon aktivit dokladování pouze výsledků a výstupů

9 FINANČNÍ NASTAVENÍ min. rozpočet: 200 000 Kč max. rozpočet: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2200 Kč) ZŠ i MŠ min. 400 000 Kč Příklad: ZŠ a MŠ s 250 dětmi/žáky = 200 000 (ZŠ) + 200 000 (MŠ) + 550 000 (děti/žáci) => 950 000 Kč

10 FINANČNÍ NASTAVENÍ každá šablona má svoji jednotkovou cenu jednotková cena zahrnuje i náklady na administraci způsob financování: ex-ante výše zálohové platby: 60 % 40 % proplaceno po první Zprávě o realizaci (6 měsíců)

11 VÝBĚR ŠABLON min. 1 šablonu z oblasti vyhodnocené dotazníkovým šetřením jako nejslabší – kontrola přijatelnosti projektu výběr zbývajících šablon je na rozhodnutí školy omezení maximálním rozpočtem možnost volby 1 šablony vícekrát pozor na duplicitu aktivit s jinými projekty školy zřízené dle § 16 mají omezený výběr

12 OBSAH ŠABLONY číslo a název aktivity investiční priorita specifický cíl cíle a popis realizace aktivity cílová skupina výstup aktivity dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu dokládání výstupů pro kontrolu na místě indikátor výstupu celkové náklady na aktivitu v Kč podrobná specifikace šablony

13

14

15 TEMATICKÉ OBLASTI PRO MŠ 1.Personální podpora 2.Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 3.Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

16 1.1 ŠKOLNÍ ASISTENT nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní nepedagogickou podporu, zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou, podpora při administrativní a organizační činnosti pedagoga nutnost identifikovat alespoň 3 děti ohrožené školním neúspěchem odborná kvalifikace: min. střední vzdělání (pedagogika, asistent pedagoga) min. 12 měsíců doklady: DPČ/smlouva, report, kvalifikace, 3 žáci OŠN 16 365 Kč (0,5 úvazku na 1 měsíc)

17 1.2 ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG min. 3 děti s potřebou podpůrných opatření 1. stupně/ se SVP odborná kvalifikace: dle zákona o PP min. 12 měsíců doklady: DPČ/smlouva, report, kvalifikace, 3x plán pedagogické podpory/ind. vzd. plán u SVP 29 210 Kč (0,5 úvazku na 1 měsíc)

18 1.3 ŠKOLNÍ PSYCHOLOG min. 3 děti s potřebou podpůrných opatření 1. stupně/ se SVP odborná kvalifikace: dle zákona o PP min. 12 měsíců doklady: DPČ/smlouva, report, kvalifikace, 3x plán pedagogické podpory/ind. vzd. plán u SVP 28 800 Kč (0,5 úvazku na 1 měsíc)

19 1.4 SOCIÁLNÍ PEDAGOG min. 3 děti ohrožení školním neúspěchem není pedagogický pracovník podpora propojení školy a jinými subjekty (policie, státní zástupce, zdravotnická zařízení), mediace mezi školou, rodiči a uvedenými institucemi a pomoc s právními a sociálními otázkami odborná kvalifikace: VŠ (sociální pedagogika, sociální práce) min. 12 měsíců doklady: DPČ/DPP/smlouva, report, kvalifikace, 3 děti OŠN 4 831 Kč (0,1 úvazku na 1 měsíc)

20 1.5 CHŮVA cílem je personální podpora předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti min. 2 dvouleté děti (které dovrší 3 let nejdříve ve 2. pololetí šk. r.) pomoc PP s péčí o dvouleté děti, zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte není pedagogickým pracovníkem odborná kvalifikace: dle NSK (Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky či Chůva pro dětské koutky) doklady: DPČ/DPP/smlouva, report, kvalifikace, 2 dvouleté děti 16 746 Kč (0,5 úvazku na 1 měsíc)

21 2.1 OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PP MŠ - 40 HODIN pouze akreditované prezenční kurzy tematické zaměření na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, komunikativní a kooperativní dovednosti, profesionální sebereflexe pedagogů apod. kurz bude obsahovat teoretickou i praktickou část, musí obsah min. 4 témata z metodického výkladu doklady: osvědčení o absolvování DVPP 25 520 (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

22 2.2 OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PP MŠ - 16 HODIN pouze akreditované prezenční kurzy tematické zaměření na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, komunikativní a kooperativní dovednosti, profesionální sebereflexe pedagogů apod. kurz bude obsahovat teoretickou i praktickou část, musí obsah min. 4 témata z metodického výkladu doklady: osvědčení o absolvování DVPP 6 380 Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

23 2.3 VZDĚLÁVÁNÍ PP – DVPP 16 HODIN varianty ▫ čtenářská pregramotnost ▫ matematická pregramotnost ▫ inkluze pouze prezenční akreditované kurzy doklady: osvědčení o absolvování DVPP 6 380 Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

24 2.4 SPECIFIKA PRÁCE PEDAGOGA S DVOULETÝMI DĚTMI V MŠ – 24 HODIN zaměření na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole pouze prezenční akreditované kurzy kurz bude obsahovat teoretickou i praktickou část, musí obsah min. 4 témata z metodického výkladu doklady: osvědčení o absolvování DVPP 9 570 Kč (1 kurz pro 1 pedagogického pracovníka)

25 2.5 PROFESNÍ ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ PROSTŘEDNICTVÍM SUPERVIZE skupinová supervize v celkovém rozsahu 20 hodin/šk. rok doplněnou o individuální supervizi v celkovém rozsahu 10 hod./ šk. rok skupinové supervize se zúčastní alespoň ½ pedag. sboru pokud má pedag. sbor čítá 18 pedagogů a více, možno volit násobně doklady: prezenční listiny, popis průběhu 32 550 Kč (1 cyklus)

26 2.6 SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ Z RŮZNÝCH ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM VZÁJEMNÝCH NÁVŠTĚV PP s vedením školy identifikuje oblast pro rozvoj -> výběr hostitelské školy -> pedagog průvodce = vzájemné vzdělávání min. 16 hodin spolupráce během 10 měsíců – min. 2 návštěvy, min. ½ hodin na návštěvách, zbývající část dle uvážení (příprava, reflexe, doporučení pro další práci) doklady: zápis o návštěvách - jména, data, reflexe, zhodnocení; zápis z interního sdílení zkušeností pro ostatní PP školy 15 456 Kč (1 cyklus)

27 3.1 PREVENCE LOGOPEDICKÝCH VAD A PROBLÉMŮ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ V MŠ DVPP v rozsahu min. 56 hod. se zaměřením na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku vzdělávací program musí být akreditovaný praktická část alespoň 20 hodin doklady: osvědčení o DVPP 22 330 Kč (1 kurz pro 1 PP)

28 3.2 INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ DVPP v rozsahu min. 40 hod. se zaměřením na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí vzdělávací program musí být akreditovaný teoretická i praktická část doklady: osvědčení o DVPP 15 950 Kč (1 kurz pro 1 PP)

29 3.3 ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S RODIČI DĚTÍ V MŠ odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do ZŠ min. rozsah 12 hodin (např. 6 setkání po 2 hod.) pro skupinu min. 8 rodičů doklady: zápis o setkáních, prezenční listiny 50 394 Kč (1 cyklus)

30 INDIKÁTORY (VÝSTUPY) počet podpůrných personálních opatření počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání počet poskytnutých služeb individuální podpory pedagogům počet platforem pro odborná tematická setkání počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí

31 INDIKÁTORY ZA PROJEKT celkový počet účastníků (bagatelní podpora 24 hodin) počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření v podpořených organizacích počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích celkový počet dětí, žáků a studentů v podpořených organizacích

32 REALIZACE PROJEKTU zprávy o realizaci, žádosti o platbu závěrečná zpráva o realizaci nepodstatná změna podstatná změna dokladování realizace uchovávání dokumentů není potřeba samostatný projektový účet zadávání veřejných zakázek povinná publicita

33 PŘESTÁVKA

34 IS KP14+

35 PORTÁL IS KP14+ https://mseu.mssf.cz https://mseu.mssf.cz pro korektní fungování aplikace je nezbytně nutné dodržovat systémové požadavky, které naleznete na úvodní stránce aplikace pod záložkou HW a SW požadavky. ▫ Doporučené prohlížeče; ▫ Důvěryhodné webové stránky; ▫ Doplňkové aplikace ▫ Test kompatibility počítače. test HW a SW požadavků

36 PORTÁL IS KP14+ https://mseu.mssf.cz https://mseu.mssf.cz pro korektní fungování aplikace je nezbytně nutné dodržovat systémové požadavky, které naleznete na úvodní stránce aplikace pod záložkou HW a SW požadavky. ▫ Doporučené prohlížeče; ▫ Důvěryhodné webové stránky; ▫ Doplňkové aplikace ▫ Test kompatibility počítače. test HW a SW požadavků

37 Kvalifikovaný certifikát Kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis) všechny formuláře v aplikaci jsou vždy podepsány kvalifikovaným certifikátem (žádost o podporu, žádost o přezkum hodnocení, zpráva o realizaci, žádost o platbu,…); přehled poskytovatelů uveden na stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx. http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx Vlastnosti certifikátu: Kvalifikovaný certifikát. Certifikát musí být určen pro elektronické podepisování dokumentů. Certifikát obsahuje privátním klíč. Aktuální platnost. Výše uvedení vlastnosti garantuje certifikační autorita. FAQ Elektronický podpis – záložka FAQ úvodní obrazovky IS KP14+ - postupy pro práci s certifikáty.

38 Plné moci Elektronické či listinné ( v systému označené jako papírové ) Listinná ( papírová) plná moc – úředně ověřená; vkládá zmocněnec a potvrzuje svým el. podpisem - varianta s registrací zmocnitele a bez registrace Elektronická plná moc – zmocnitel i zmocněnec musí být registrováni v aplikaci a musí mít el. podpis.

39 ZÁKLADY PRÁCE S IS KP14+ REGISTRACE V IS KP14+ ÚVODNÍ OBRAZOVKA – DEPEŠE PROFIL UŽIVATELE - NOTIFIKACE ŽADATEL - MOJE PROJEKTY, NOVÁ ŽÁDOST, SEZNAM VÝZEV ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI, PŘÍSTUP K PROJEKTU VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI – VÝBĚR AKTIVIT KONTROLA, FINALIZACE

40 DĚKUJI ZA POZORNOST Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. kancelar@kyjovske-slovacko.com


Stáhnout ppt "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Portál IS KP14+ MŠ z území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Mgr. Jiří Hrubý."

Podobné prezentace


Reklamy Google