Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charitativní činnost. Charitativní a humanitární činnost Charita - křesťanská láska k bližnímu (pomoc v nouzi) U katolické církve – název instituce poskytující.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charitativní činnost. Charitativní a humanitární činnost Charita - křesťanská láska k bližnímu (pomoc v nouzi) U katolické církve – název instituce poskytující."— Transkript prezentace:

1 Charitativní činnost

2 Charitativní a humanitární činnost Charita - křesťanská láska k bližnímu (pomoc v nouzi) U katolické církve – název instituce poskytující sociální péči.

3 Pojmy Charita – dobročinnost, lidumilnost, v křesťanském pojetí láska k bližnímu Charitativní – založený na dobročinnosti, lidumilnosti, charitě Humanita – láska k člověku, lidskost, lidství Humanitární –zaměřený na základní potřeby a zájmy člověka

4 Rozdíl mezi humanitární a rozvojovou pomocí Humanitární pomoc je vázána na určitou živelnou katastrofu trvá v bezprostředním čase po této události max. po dobu 1 – 2 měsíců likvidace následků katastrofy Rozvojová pomoc není vázána na živelnou katastrofu trvá v délce několika let je zaměřena na celkovou pomoc dané oblasti, národu zlepšení životních podmínek, zdravotní péče, vzdělání

5 Formy charitativní činnosti Stejné jako u ostatních sociálních služeb 1)Terénní 2)Ambulantní 3)Pobytové Podle čeho volíme vhodný typ služby pro klienta?

6 Typy charitativních subjektů a jejich postavení v systém u sociální péče Zřizovatelem a poskytovatelem sociálních služeb - i nestátní neziskové organizace. Dotace z veřejných rozpočtů (obcí, krajů a ministerstva) - právní nárok ? U nás od roku 1990

7 Nestátní neziskové organizace Církevní právnické osoby Nadace (nemohou poskytovat soc. služby) Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti

8 Církevní právnické osoby Zakládají církve a náboženské společnosti na základě zákona č. 3/2002 Sb. O svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Největší charitativní organizací u nás - Charita ČR – církve katolické.

9 Charita ČR Krédem Charity ČR je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na území České republiky.

10 Organizační struktura Charity ČR Členem Charity ČR je 6 diecézních (DCH) a 2 arcidiecézní (ACH) charity. Plus Česká katolická charita - Domovy duchovních a řeholnic. V čele každé ACH/DCH stojí ředitel a prezident (duchovní formace a pastoraci) Diecézní charita Hradec Králové – farní charita Chrudim, oblastní charita Pardubice (349 FCH, OCH, MCH)

11 Cílové skupiny osob (Charity ČR)  matky s dětmi v tísni  lidé bez přístřeší  osoby se zdravotním a mentálním postižením  sociálně slabé rodiny  drogově závislí  opuštění staří lidé  osoby, které se ocitly v osobní krizi  migranti a uprchlíci  vězňové a osoby vracející se z výkonu trestu

12 Druhy sociálních služeb (Charity ČR) Charita ČR poskytuje všechny typy sociálních služeb. Sociální poradenství (základní i odborné)

13 Služby sociální péče Charity ČR osobní asistence, charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, ošetřovatelská péče, pečovatelská služba, tísňová péče, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy pro řeholnice a duchovní České katolické charity, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení

14 Služby sociální prevence Charity ČR raná péče, telefonická krizová pomoc, azylové domy, dům na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace

15 Několik čísel za rok 2009 Sociální poradenství - Počet poraden 66 Počet kontaktů 45 030 SSP - Osobní asistence - Počet středisek 43 Počet klientů 961 Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) Počet středisek CHOPS 50 Počet středisek Charitní ošetřovatelské služby (CHOS) 27 Počet středisek Charitní pečovatelské služby (CHPS) 61

16 Několik čísel za rok 2009 II. Ošetřovatelská péče Počet zdravotních sester 647 Počet ošetřených klientů 25 866 Počet návštěv 1 211 075

17 Několik čísel za rok 2009 III. Pečovatelská služba terénní Počet pečovatelek /pracovníků v soc. službách 834 Počet klientů 14 972 Počet vykonaných návštěv 1 935 474 Pečovatelská služba ambulantní Počet zařízení 48 Počet klientů 6 016

18 Celonárodní projekty  Tříkrálová sbírka Vybrané peníze putují do nejbližší charity, kde se přerozdělují na určené projekty.  Adopce na dálku

19 Humanitární a rozvojová pomoc - země postižené přírodní katastrofou či válečným konfliktem -dlouhodobé aktivity rozvojové pomoci (Gruzie, Indonésie, Moldavsko, Mongolsko, Senegal, Severní Kavkaz) -humanitární katastrofy (Autonomní Palestinská území, Bangladéš, Barma,Etiopie, Haiti, Indonésie, Somálsko, Srí Lanka, Súdán, Zimbabwe)

20 Humanitární a rozvojová pomoc II. Charita ČR zaměřuje své aktivity v oblasti rozvojového vzdělávání a posilování kapacit také na území České republiky.

21 Církevní organizace v Chrudimi Farní charita Chrudim, Školní náměstí 56 Občanská poradna – zdarma Osobní asistence Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba – zdr. sestry, rhb sestra i domácí hospicová péče Půjčovna kompenzačních pomůcek Další činnosti: Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka

22 Ostatní církevní organizace Církev českobratrská evangelická – Diakonie 33 středisek věnující se sociální oblasti a 8 speciálních škol Nejbližší středisko Diakonie je středisko Čáslav – provozují denní a týdenní stacionář, dílny pro zrakově postižené a sociální poradenství

23 Nadace Je účelovým sdružením majetku (nikoli osob), který slouží předem stanovenému obecně prospěšnému účelu. Nadace může zřídit fyzická nebo právnická osoba, vzniká registrací u rejstříkového soudu. Minimálním jměním nadace je 500 000 Kč. Má správní radu, dozorčí radu a ředitele. Každoročně zhotovuje výroční zprávu.

24 Nadace II. Jediným dovoleným způsobem podnikání nadace je uložení části jmění do akcií. Nadace veřejně prospěšné aktivity sama nepodniká, ale poskytuje na ně prostředky. Nadace tedy mohou sociální služby pouze financovat, nemohou službu samy poskytovat.

25 Příklady nadací Nadace Naše dítě – věnují se péči o děti, NRP Nadace Via – investuje do rozvoje neziskovek Nadace Terezy Maxové – rodinné péči, NRP, výchova matek v azylových domech.. Nadace Charty 77 – konto bariéry – 18 let, 231 mil. Kč… Nadace Táta máma – podporuje DD,KÚ, NRP Nadace Vize 97 – sociální programy – Fond porozumění Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle – soc. programy: cesty k integraci – raná péče, denní stacionáře, chr. bydlení, obyčejný život – projekty soc. práce na ulici, domy na půl cesty

26 Občanská sdružení Jedná se o nenáboženské, nepolitické a nepodnikatelské sdružení. Sdružení jsou právnickými osobami. Sdružení mohou založit nejméně tři občané ČR, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Vytvoří tzv. přípravný výbor, který vypracuje stanovy sdružení a podá návrh na registraci. O.s. vzniká registrací na MV.

27 Občanská sdružení II. Poskytovány dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu obcí. Podnikání ovšem nemůže být účelem činnosti občanského sdružení, ale není ze zákona vyloučeno. Při poskytování sociálních služeb je nutné dodržovat standardy kvality.

28 Příklady občanských sdružení Fond ohrožených dětí – zaměřuje na péči o dítě, zakládá klokánky, NRP Život dětem – pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem Život bez bariér – pomoc handicapovaným Prosaz – služby pro zdravotně postižené

29 O.s. v Chrudimi a okolí Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů v ČR Fond ohrožených dětí - klokánek s 12 lůžky, poradenství Laxus – služby a pomoc pro drogově závislé klienty Amalthea – NRP, pěstounská péče, program zdravá rodina Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Šance pro Tebe – nízkoprahová zařízení pro děti Tichý svět – pro sluchově postižené, besedy, poradenství Smíření – provozuje Hospic Chrudim Křižovatka handicap centrum- soc. služby pro zdr. postižené Péče o duševní zdraví – asistence, poradenství, podporu

30 Obecně prospěšné společnosti O.p.s. je právnickou osobou, jejímž účelem je provádění obecně prospěšné činnosti. Zákon č. 248/1995Sb. O Obec. pros. spol. Vzniká zápisem u rejstříkového soudu. Své služby (sociální, vzdělávací, zdravotní…) poskytuje každému občanu za předem stanovených a stejných podmínek.

31 Obecně prospěšné společnosti II. Zveřejňuje výsledky svého hospodaření. Na její kontrole se podílí volená správní a dozorčí rada. Správní rada je statutárním a nejvyšším orgánem o.p.s. Nejvyšším výkonným orgánem o.p.s. je ředitel/ka.

32 Charakteristika o.p.s. Samostatnost a nezávislost – soukromý objekt, není závislý na svém zakladateli Neziskovost, tedy povinnost reinvestice Zánik vlastnických práv zakladatelů k majetku vloženému do o.p.s. Majetek o.p.s. zůstává v případě likvidace v nez. sféře Povinnost poskytovat služby všem za stejných, předem zveřejněných podmínek Veřejná kontrola – zveřejňování výsled. hospodaření

33 Příklady o.p.s Bílý nosorožec – osoby ohrožené sociálním vyloučením Dlaň životu – těhotné ženy a matky s malými dětmi v problematické sociální situaci, azylový dům v Hamrech

34 O.p.s. v Chrudimi a okolí SKP Centrum – lidi v tísni a ohroženým sociálním vyloučením J. J. Pestalozzi – krizová pomoc, terénní programy, domy na půl cesty, telefonická krizová pomoc, nízkoprahová zařízení Momo – sociálně terapeutická dílna Rytmus – sociální rehabilitace, podporované zaměstnání, tranzitní program ze školy do práce Tyflocentrum – průvodcovské a předčitatelské služby, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace Svítání – pro osoby s men. a komb. postižením poskytují vzdělání, sociálně aktivizační služby, zákl. a spec. školu, denní centrum – stacionář

35 Kvalita sociálních služeb Poskytování sociálních služeb je upraveno zákonem č. 108/2006Sb. O sociálních službách Garantem odborné kvality sociálních služeb Závazný pro všechny poskytovatele sociálních služeb – státní i nestátní ziskové i neziskové

36 Neziskové organizace Sociální programy jsou jejich cílem, nikoli jen prostředkem k dosažení jiných záměrů. Realizují je, aniž sledují zisk jako hlavní cíl svého snažení. neziskové (neziskovky) - třetí sektor (vedle sektoru prvního – státního a druhého – ziskového)

37 Role nestátních neziskových organizací 1)Posilují povědomí občanské odpovědnosti a solidarity 2)Prohlubují státní sociální politiku o etický kodex a spoluodpovědnosti za věci veřejné 3)Zefektivňují sociální činnosti zvýšením jejich adresnosti a snižováním jejich nákladů

38 Podnikání v sociálních službách Řada zařízení již dnes poskytují sociální služby podle finančních možností klienta a jeho rodiny. Jsou tedy určeny především těm, kdo si je mohou zaplatit.

39 Stát  musí garantovat základní ústavní práva občanů (i při selhání neziskových organizací)  zajistit požadovanou úroveň poskytovaných služeb (kvalita, odbornost, rozsah)  mechanismy kontroly nestátních organizací (nejen jich) – vydávání licence, monitorování, inspekce

40 Zdroje 1. Akademický slovník cizích slov, 2001, Akademia, Praha 2.Matoušek Oldřich, Slovník sociální práce, 2008, Portál, Praha 3. www.charita.cz 4. www.chrudim.charita.cz 5. www.charitapardubice.czwww.charitapardubice.cz 6. www.diakonie-caslav.czwww.diakonie-caslav.cz 7. www.diakoniecce.cz/dvur.kralovewww.diakoniecce.cz/dvur.kralove 8. www.cb.cz/diakoniewww.cb.cz/diakonie 9. Matoušek Oldřich, Sociální služby, 2007, Portál, Praha 10.http://zlk.neziskovka.cz/dokumenty/012/manual_sdruzeni%5B1%5D.pdfhttp://zlk.neziskovka.cz/dokumenty/012/manual_sdruzeni%5B1%5D.pdf 11. www.svitani.cz 12. Matoušek Oldřich, Základy sociální práce, 2001, Portál, Praha 13.. http://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/


Stáhnout ppt "Charitativní činnost. Charitativní a humanitární činnost Charita - křesťanská láska k bližnímu (pomoc v nouzi) U katolické církve – název instituce poskytující."

Podobné prezentace


Reklamy Google