Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra řízení podniku a podnikové finance LOBBING Ing. Naděžda Petrů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra řízení podniku a podnikové finance LOBBING Ing. Naděžda Petrů"— Transkript prezentace:

1 Katedra řízení podniku a podnikové finance LOBBING Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

2 2.2. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz LOBBING společenské aktivity, spolky, skupiny, společnosti jako nositelé zájmů, fundreising, lobbing CO VÁS NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE ZÁJMOVÁ SKUPINA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, NEZISKOVÁ ORGANIZACE ve vztahu k lobbingu ????

3 KONCEPT neziskové organizace Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz soubor institucí, které existují vně státních struktur, avšak slouží v zásadě veřejným zájmům Základní vlastnosti: Organizované - mají institucionální strukturu, fungují na základě formální nebo právní registrace (zakládací listiny, zřizovací listiny), mají definovánu organizační strukturu, apod. Soukromé - tedy autonomní vůči státu a institucionálně oddělené od státní správy. Neziskové - nerozdělují zisk, mohou dosahovat zisku, avšak tento zisk musí být použit na naplnění cílů neziskové organizace, nepřipouští se přerozdělování zisků. Samosprávné - mají stanoveny vlastní vnitřní řídící a kontrolní mechanismy, řídí samy sebe, nejsou ovládány zvenčí. Dobrovolné - využívají služeb dobrovolníků, a to ve formě dobrovolné práce, darů, apod.

4 DRUHY neziskové organizace Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz občanské sdružení – název zrušen, § 214 – 302 NOZ – spolek, zapsaný spolek z.s. Veřejný rejstřík spolků, vedou rejstříkové soudy - je možné se seznámit nejenom s aktuálními členy statutárního orgánu, ale také se stanovami spolku, zřízenými pobočnými spolky apod. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik- $firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=Spolek+plze%C5%88sk%C3%BDch+ak varist%C5%AF&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH nadace a nadační fondy, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, církevní organizace, spolek, ústav.

5 Členové organizace se ztotožňují s jejím smyslem, posláním. Vědomě pracují na tom, aby jejich organizace měla prestiž. Prestiž - úcta, vážnost, význam, vliv, vnější pověst. Prestiž organizace tvoří: -Odbornost a kvalifikovaný výkon -Efektivita procesů a řízení organizace -Dobré jméno, známost značky -Mediální obraz. KONCEPT neziskové organizace Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz 1.1. 2 3 4 5 1. Myšlenka Podnikatel - našli jsme niku na trhu, chceme začít podnikat, abychom vydělali. Nezisková organizace – máme dobrý nápad, který někomu pomůže, prvoplánovaně neočekáváme, že zbohatneme.

6 2. Poslání - definuje užitek organizace pro společnost, vychází z něj její fungování, musí oslovit potenciální členy, aby chtěli pracovat na jeho realizaci – fyzicky, duševně, finančně …. Naším posláním je: - usilovat o zlepšení kvality života občanů seniorů, občanů se zdravotním postižením a občanů v nepříznivé sociální situaci, žijících ve svém přirozeném sociálním prostředí, - prosazovat a obhajovat jejich zájmy a práva ve společnosti, - podporovat zavádění nových trendů a přístupů v oblastech terénních sociálních služeb a podporovat rozvoj komunitní práce. KONCEPT Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

7 3. Strategie - konkretizuje poslání v čase, udává cíle, kterých chce organizace dosáhnout. Z něj vychází nastavení interních a externích procesů. Organizace musí mít jasno, se kterými lidmi nebo skupinami lidí bude spolupracovat – s klienty, dobrovolníky, zaměstnanci, dárci, dodavateli služeb, komunitou, představiteli politického života, novináři. Nadace dětem Terezy Maxové v roce 2015 vyvíjela činnost v souladu se svou strategií a posláním, jímž je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. K tomu, aby Nadace mohla toto poslání pozvolna naplnit, zaměřuje se její činnost na tři konkrétní pilíře podpory: -Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí -Podpora náhradního rodičovství -Kompenzace nedostatků ústavní výchovy KONCEPT Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

8 4. Image – obraz organizace v očích veřejnosti – vychází ze strategie. Obsahuje názor veřejnosti na organizaci (interní zaměstnanci, dobrovolníci atd., názory dárců, obdarovaných, podporovaných…) Jak bude vypadat logo, celkový design materiálů, podoba akcí, styl práce s klienty. Je součástí organizační kultury, je postavena na vztazích (telefonování, přijímání návštěv, oslovování dárců) Dobrá image přináší dobré kontakty, dobré kontakty přinášej prestiž a peníze. http://www.drabfoundation.org/cs/o-nadaci Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří se se svým handicapem vyrovnali a pomáhají druhým lidem. Jejich síla k překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, byla pro činnost Výboru dobré vůle velkou inspirací. KONCEPT Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

9 5. Prestiž a vliv – je výsledkem dobře vybudovaných vztahů, na kterých se dlouhodobě pracuje. Podstatou je dlouhodobá, vytrvalá, kvalitní práce ve zvolené oblasti nebo oboru. Spirála se točí, přitahuje další a další lidi a kontakty, možnosti …. Spirálu uvádí do pohybu : -Vedení a řízení lidí a organizace, -Marketing, -Finanční řízení, -Public relations, -Fundraising -Lobbing Všechny tyto procesy se opírají o budování vztahů mezi lidmi. Co to je, když se řekne, že je nějaká organizace vlivná? Z čeho její vliv pramení? KONCEPT Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Ekologické organizace popsaly dvanáct největších problémů v oblasti životního prostředí, které čekají na novou Poslaneckou sněmovnu. Zelený kruh zároveň uvádí, jakým způsobem je možné tyto problémy řešit.

10 V ČR neexistuje termín pro dlouhodobou spolupráci neziskových organizací– nejčastěji se používá termín síťování a střecha. Síť je horizontální a je méně formalizovaná. Může mít členy i statut, ale může to být jenom adresářem e-mailových adres. Cílem sítí je vyměňovat si informace, učit se, navazovat kontakty a vztahy. Střecha je formálnější než síť, jedná už se o formalizovanou organizaci. Střechy mají členské organizace a poskytují služby především svým členům. Nadační fond vznikl při občanském sdružení Zelený kruh, který působí od roku 1989 jako střešní organizace ekologických organizací v ČR.Zelený kruh Znáte příklady z praxe? Uveďte příklady z vaší oblasti. Formy organizace Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

11 Významným orgánem v souvislosti s NNO je Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Zabývá se činností a fungováním nestátních neziskových organizací, právním postavením těchto organizací, posuzováním jejich podpory, informacemi o postavení NNO v rámci Evropské unie atd. Formy organizace Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

12 12. Spolek, zapsaný spolek Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Stanovy by měly povinně obsahovat následující položky: název, který musí obsahovat slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo alespoň zkratku „z. s.“, sídlo spolku, účel, pro který byl založen, práva a povinnosti členů vůči spolku, popř. určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, určení statutárního orgánu. Dále také mohou obsahovat: druhy členství, práva a povinnosti jednotlivých druhů, proces přijímání členů, členský příspěvek, pobočné spolky, atd. Tyto stanovy by měly dle zákona být uloženy v sídle spolku. Členství ve spolku je dobrovolné a může být vázáno k přispívání na jeho činnost formou příspěvku, ale za případné dluhy členové spolku neručí. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

13 Možnosti: -práce v komisích (na radnici), pracovních skupinách, poradních orgánech a výborech -Případně připomínkování koncepcí, návrhů, mobilizace veřejnosti (členů sdružení) -Extrémní situace – žaloba k soudu (využívají ekologická hnutí) -Vytvoření atmosféry nebo kontaktu trvalejšího charakteru s politiky zvaní představitelů obcí na akce, diskuse o neziskovce…) -monitoring dané problematiky (dokumenty, vývoj, seznam osob, které se tím zabývají… -Problém: Neziskovky nemají kapacitu na tyto činnosti. -Lobbing je součástí marketingových aktivit neziskovek.Lobbistou je klíčová osobnost (předseda, ředitel, PR manažer).Lobbing je dlouhodobá záležitost. Je nutné si vybudovat: vztahy, orientovat se v prostředí, setkávat se s novináři a veřejnými činiteli a zástupci firem, přesvědčovat veřejnost o kvalitách neziskovky, ukazovat svoji činnost –úspěšné projekty. S lobbovaným člověkem je navázán silný osobní vztah, může se stát přítelem. Ovlivňování veřejné politiky neziskovými organizacemi Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

14 Neziskové organizace - obory činnosti Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz. Dobročinnost a dobrovolnictví Dobrovolnická centra, servisní a informační centra, nadace a nadační fondy Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. http://www.adra.cz/projekty/projekty- v-cr Krizová a humanitární pomoc hasičské sbory, zahraniční humanitární pomoc, horská služba, záchranná služba http://www.cervenykriz.eu/cz/zahrpo moci.aspx Právo a obhajoba zájmů gender, menšiny, občanské poradny, rovné příležitosti, lidská práva, mezinárodní vztahy, ochrana spotřebitelů Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. http://www.oprk.cz/ Sport a volný čas dětské a mládežnické spolky, letní tábory, rekreace, sběratelství, studentské spolky, zahrádkaření, zdravý životní styl, chovatelství a včelařství, myslivost, rybářství, sportovní kluby a areály, tělovýchovné jednoty, zájmové kroužky

15 Neziskové organizace – obory činností Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Výchova, vzdělávání a výzkum akademické obce a spolky, gymnázia a střední školy, inovační centra, mateřské školy, umělecké školy, vysoké školy, vzdělávací agentury, alternativní vzdělávací centra, hvězdárny, jazykové školy, think tanky, vědecké společnosti, vyšší odborné školy, základní školy kultura, umění a komunikace botanické a zoologické zahrady, folklór, hudba, kino, kulturní domy, ochrana kulturního dědictví, památníky, vydavatelství, zpěv, divadla, galerie, internet, knihovny, muzea, památky, tanec, výtvarné umění náboženství a religiozita duchovní hnutí, náboženské společnosti, kláštery rozvoj agentury regionálního rozvoje, komunitní rozvoj, organizace na podporu podnikání, regionální sdružení měst a obcí, informační a turistická centra, odborné a manažerské poradny, podnikatelská sdružení a spolky http://www.folklornisdruzeni.cz/folklorni- sdruzeni-straznicko-veselsko-hornacko

16 Neziskové organizace – obory činností Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz sociální služby a zdraví alkoholismus, azylové domy, bezdomovectví, centra denních služeb, dětské domovy, domovy pro seniory, dům na půl cesty, drogové a jiné závislosti, pečovatelské služby, raná péče, rehabilitace, rodina, sociální rehabilitace, stacionáře, terapeutické komunity duševní zdraví, fyzioterapie, hospice, chráněné bydlení, chráněné dílny, komunitní centra, mentální postižení, nízkoprahová centra, osobní as, tísňové telefonní linky, uprchlictví, ústavy pro svobodné matky, zaměstnanost a práce, zdravotní, osvěta, zdravotní postižení životní prostředíekologická výchova, energetika, odpady a toxické látky, ekologické poradny, klima, ochrana přírody, útulky a záchranné stanice. http://www.nsev- kladno.cz/ke- stazeni.aspx

17 Financování neziskových organizací Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Mezi základní obecné principy financování neziskové organizace i neziskového sektoru patří:  vícezdrojovost,  samofinancování a fundraising,  neziskovost,  osvobození od daní. Dárci neboli donátoři většinou vyžadují využití prostředků na konkrétní projekt či aktivitu organizace. Tyto zdroje můžeme rozdělit dle několika kritérií takto:  způsob získání: interní (vlastní) zdroje (členské příspěvky, podnikání, doplňkové činnosti) a externí (cizí) zdroje,  charakter zdrojů: finanční zdroje a nefinanční zdroje,  původ zdrojů: domácí, místní zdroje a zahraniční zdroje,  dle subjektu: veřejné zdroje a soukromé zdroje. STEJSKAL, Jan, Helena KUVÍKOVÁ a Kateřina MAŤÁTKOVÁ. Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky: se zaměřením na nestátní neziskové organizace. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 169 s. ISBN 978-80-7357-973-9, s. 95.

18 Potenciální zdroje Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz příspěvky ze zdrojů EU, dotace ze státního rozpočtu přímé, dotace ze státního rozpočtu nepřímé, příspěvky územních samospráv, příspěvky od nadací a nadačních fondů, firemní dárcovství, individuální dárcovství, další zdroje. Každý zdroj z této kategorie má svá specifika a podmínky, obecně mají společné následující:  na finanční podporu není právní nárok a provází je písemná smlouva,  finanční podpora bývá poskytována na základě projektu či žádosti,  finanční prostředky musí být použity na ten účel, pro který byly schváleny a poskytnuty,  často nemůže podpora činit 100% nákladů na projekt a je vyžadována spoluúčast,  některé náklady nelze financovat ze získaných prostředků,  poskytovatel chce být informován o využití prostředků.

19 Fundraising Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz „fund“ – finanční zdroj či prostředek a „raising“ - získání „získávání finančních prostředků“ profesionální, cílenou a organizačně i časově promyšlenou aktivitu zaměřenou na vyhledávání sponzorů a získávání finančních prostředků určených na podporu veřejně prospěšné nebo dobročinné činnosti. Je to „věda“ o tom, jak úspěšně přesvědčit druhé, že právě vy a vaše organizace jste důležitou společností. Je to „věda“ o tom, jak druhé motivovat k dobrým skutkům, jak je přesvědčit, že peníze nejsou všechno a dát jim možnost darovat i svůj čas, zájem a důvěru.

20 Osobnost fundraisera Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz znalosti, dovednosti, vlastnosti a v neposlední řadě mít dobré kontakty Umění jednat - oplývat výbornými komunikačními schopnostmi a bezpochyby mít i obchodní dovednosti Věřit v poslání organizace - svým zaujetím a přesvědčením přimět dárce k pomoci dobré věci, sebedůvěra. „Přesvědčit druhé může jen ten, kdo je sám přesvědčený.“ Pravdomluvnost - i na úkor odmítnutí potenciálním dárcem Asertivita, navazování kontaktů a udržování vztahů s nimi Důslednost - vést si záznamy dárců.

21 Finanční zdroje neziskových organizací Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Individuální dárci – jednotlivci – dar věnují z osobních příjmů. Dárcovská pyramida ukazuje různé skupiny dárců. Podle šířky pyramidy se ukazuje příslušné množství dárců tzv. potenciální dárci. Každá úroveň pyramidy potřebuje při žádosti o příspěvek přizpůsobené komunikační prostředky. Aktualizace dárců je stejně důležitá jako znovu získání ztracených dárců.

22 Finanční zdroje neziskových organizací Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz - Vyplatí se být transparentní – zveřejnit, jak jsme peníze použili. -Mít databázi dárců -Vždy poděkovat – zvolit vhodnou formu -Pravidelný kontakt s dárci -Podělit se s dárcem o úspěchy -Vhodnost doby a místa žádosti o dar – promyslet -Zapojit co nejvíce zaměstnanců a dobrovolníků řádně proškolených -Interní podpora v organizaci musí být tvůrčí, mít nápady, výborně externě komunikovat -Zaujmout správný segment potenciálních dárců tak, aby svoje prostředky věnoval právě dané organizaci.

23 Finanční zdroje neziskových organizací Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Firmy -Malé a střední podniky – přesvědčování jedné osoby (majitele, jednatele, ředitele, který rozhoduje). Důraz na kvalitu osobní prezentace, jasné argumenty, přesvědčovací schopnosti. -Velké korporace – kvalitní podklady, zpracovaný projekt, prezentační materiály. Podléhá vnitrofiremním předpisům, rozhoduje více lidí. Znát informace o společnosti. Před sedmi lety byl založen charitativní projekt Siemens Fond pomoci. Jeho cílem je sjednotit veškeré charitativní dary naší společnosti poskytované neziskovým organizacím na území celé České republiky. Za dobu fungování projektu jsme obdrželi 1900 žádostí o příspěvek, odborná komise vybrala 250 projektů. Vybrané projekty jsme podpořili částkou téměř 15 miliónů korunSiemens Fond pomoci

24 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Finanční zdroje neziskových organizací  Fundraiser na firemní fundreising dělá stejnou práci jako prodejní zástupce firmy – pracuje v terénu, nabízí, vyjednává, přesvědčuje, ovlivňuje …  Argumenty musí být podloženy konkrétními daty – business miluje čísla, grafy, přehledy  Při předávání dárků vyrobených členy organizace být vnímaví, ohleduplní  Znát, využívat zásady společenského chování, „obchodní“ komunikace  Nutno poděkovat, zvát na firemní akce, přát k narozeninám, svátku, vánocům, velikonocům  Nenechat se odradit při prvním neúspěchu – analyzovat případné chyby, s časovým odstupem zažádat znovu.  Dobře naslouchat, zjistit potřeby, hodnoty potencionálního dárce.  Jednat férově, konstruktivně. Nadace Komerční banky JISTOTA věnovala 150 tisíc korun Domovu důchodců Bystřany. Prostředky jsou určeny na nákup hydraulického zvedacího zařízení.

25 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Finanční zdroje neziskových organizací Nadace a nadační fondy – předpokládá dostatečnou komunikaci s jejími pracovníky. Základem je dobře zpracovaný projekt, eventuálně žádost o grant. Ostatní instituce – ambasády, Rotary kluby, obchodní komory atd. Klíčová je vždy příprava na jednání, firemní kultura instituce nebo organizace. Podle ní nastavit způsob komunikace.

26 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Metody fundreisingu Kategorie dárců a metoda Nadace Sdružení, církve a jiné Podnikatelé, firmy, banky Státní správa Jednotlivci, veřejnost Vypracování projektu Základní metoda Pouze pokud je požadován Základní metodaVětšinou nevhodné Nabídka prezentace a reklamy Pouze, je-li požadována jako součást Někdy vhodná součást Základní metoda, i podmínkou Někdy vhodná součást Často je vhodná a účinná Benefiční akce Pouze jako doplněk projektu Základní metoda Pouze jako doplněk projektu Základní metoda Telefonická kampaň Není vhodnáÚčinná metodaZákladní metodaNěkdy vhodnáZákladní metoda Členská kampaňNení vhodnáÚčinná metodaZákladní metodaNení vhodnáZákladní metoda Osobní setkání Nezbytný doplněk projektu Základní metoda Nezbytný doplněk projektu Základní metoda Odkaz majetkuNení vhodnáMůže být účinná Není vhodnáZákladní metoda Příspěvek zaměstnanců Není vhodnáMůže být účinnáZákladní metodaMůže být účinnáNení vhodná Věcná podporaVhodná metodaZákladní metoda Nebývá účinnáZákladní metoda Osobní pomoc Vhodná jako doplněk projektu Základní metoda Není vhodnáZákladní metoda Sdílený marketingNení vhodnáMůže být účinnáZákladní metodaVhodná metodaNení vhodná Obchodní vztahyNení vhodnáZákladní metoda Může být účinná

27 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Zdroje příjmů spolku EpiStop v období 2009 - 2014 (v Kč) Zdroj příjmu 200920102011201220132014 Státní správa a samospráva Nadace a nadační fondy 100 000 Evropské strukturální fondy 2 222 0002 000 000 Zahraniční zastupitelstva Granty a dotace0 0100 000 2 222 0002 000 000 Firemní dárci405 000 499 600675 000210 000278 000330 000 Individuální dárci 30 000 Veřejnost Dárcovství405 000 499 600675 000240 000278 000360 000 Poplatky za reklamu 20 000 59 00050 000 55 000 Prodej produktů 2 800 5 000 Využití hmotného majetku Dividendy z investic Úroky z bankovních účtů 480 600 1 000 Samofinancování20 480 3 40059 00050 00051 00060 000 Členské poplatky Dobrovolná práce členů Členské příspěvky 0 00000 CELKEM425 480 503 000834 000390 0002 551 0002 420 000

28 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Hlavní činnosti EpiStopu zajištění aktivity pro Evropský den epilepsie, který je stanoven na 13. února, aktualizace některé z publikací, provoz kanceláře v Thomayerově nemocnic jako kontaktní místo, poradenské místo, PC kurzy, atp., sociální poradenství a ergoterapie, další projekty, které jsou zrovna aktuální.

29 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz ASOCIACE Slovo asociace (z lat. ad-, k, a socius, společník) má více významů:lat. v běžném životě, v sociologii a v právu - sdružování, spolčovánísociologiiprávusdružování spolkyspolky či organizace se slovem asociace v názvu, např. sportovní, profesní, odborné a jiné asociaceorganizace v ekonomii a managementu asociace (ekonomie)asociace (ekonomie) – forma ekonomické spolupráce různých podniků a firemekonomicképodnikůfirem

30 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Role asociací v rámci úspěšného lobbingu Evropské obchodní asociace - typickou evropskou asociaci srovnáváme s třístupňovou pyramidou : firmy (úroveň 1) přeskupené v národní sdružení ( úroveň 2), které se sjednocují, aby vytvořily sektorální evropské sdružení (úroveň 3): Evropská komise Evropská asociace Evropský svaz farmaceutického průmyslu Francouzská asociace Francouzský svaz farmaceutického průmyslu Česká asociace Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Německá asociace Německý svaz farmaceutického průmyslu Firma AFirma B Arcon Pharmaceutica ls Biogen IdecBerlin chemieBoehringer http://www.aifp.cz/cz/priority.php

31 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Evropské obchodní asociace Cca 1200 identifikovaných evropských obchodních sdružení rozdělujeme do 3 kategorií : velké, střední a malé Velké evropské obchodní asociace. Např. : Rada evropského chemického průmyslu (CEFIC) Konfederace evropských svazů průmyslu a zaměstnavatelů (BUSINESSEUROPE) Evropská odborová asociace (ETUC) Evropský svaz farmaceutického průmyslu (EFPIA) Evropská asociace leteckých výrobců (ASD) atd. Středně velké obchodní asociace. Např.: Evropská asociace ropného průmyslu pro životní prostředí (CONCAWE) Evropská asociace fotovoltaického průmyslu (EPIA) Mezinárodní rada letišť – evropský region (ACI Evropa) Sdružení evropských textilních výrobců (EURATEX) Evropští výrobci umělých hnojiv (EFMA) atd. Evropská obchodní asociace zůstává nejlepším nástrojem lobbingu. Musí se přizpůsobit nejlepším postupům při ovlivňování institucí EU: - Schopnost předvídat informace a umístit se do „proudu směrem nahoru“ - Ochota zvládat spory a přijímat věrohodná stanoviska - Schopnost vytvářet transversální spojení od výrobce až po spotřebitele -Výrazné zviditelnění – neustálý zájem o jasnou a cílenou komunikaci. -http://www.schp.cz/

32 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Podnikatelské a zaměstnavatelské asociace v ČR Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů KZPS ČR je otevřené nezávislé zájmové sdružení založené podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů, které: reprezentuje sedm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti stavebnictví textilního průmyslu malého a středního podnikání družstevnictví zemědělství důlního a naftového průmyslu dřevozpracujícího průmyslu školství zdravotnictví kultury a sociálních služeb zastupuje 23 000 členských subjektů s více než 678 000 zaměstnanci

33 33. Podnikatelské a zaměstnavatelské asociace v ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Svaz českých a moravských výrobních družstev Asociace malých a středních podniků a živnostníků Na mezinárodní úrovni má AMSP ČR důležité postavení v rámci evropských struktur. Je členem mezinárodní organizace UEAPME (Union Europeenne de l´Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises – Evropská asociace řemesel, malých a středních podniků) se sídlem v Bruselu, která reprezentuje 11 milionů evropských podnikatelských subjektů z řad malých a středních firem s více než 50 miliony zaměstnanců. Viceprezidentem UEAPME je místopředseda AMSP ČR, své zástupce má asociace i v dalších odborných výborech UEAPME. Přímé zastoupení našich členů v řídících orgánech UEAPME činí naši asociaci respektovaným partnerem. Dále je AMSP ČR členem NORMAPME (Evropský úřad řemesel, obchodu a malého a středního podnikání pro standardizaci). AMSP ČR je autorem stěžejních materiálů na podporu podnikání malých a středních firem a živnostníků - „Návrhy na urychlení rozvoje malých a středních podniků“ (červen 2006) a „Návrhy na tlumení dopadů hospodářské krize na malé a střední podniky“ (leden 2009). Od roku 2009 pracuje na projektu unikátních průzkumů o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání - viz sekce "Nepřehlédněte". Výsledky průzkumů nastartovaly řadu klíčových jednání. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

34 34. Sektorové asociace Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Svaz dopravy ČR hájí obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s parlamentem, vládou České republiky, odbory, příslušnými orgány pro dopravu v Evropské unii, politickými stranami a dalšími národními a mezinárodními institucemi, podporuje práci svých členů prostřednictvím nabídky informací a koordinuje přístup svých členů ke koncipování jejich společných stanovisek a rozhodnutí v dané věci, prostřednictvím sdělovacích prostředků zajišťuje informovanost a usiluje o porozumění veřejnosti pro potřeby svých členů v podnikatelské a zaměstnavatelské sféře, působí jako odborný poradce při přípravě politicko-hospodářských rozhodnutí v oblasti dopravy na národní i mezinárodní úrovni, Svaz chemického průmyslu ČR Asociace poskytují svým členům expertní zázemí a vystupují na jednáních s orgány veřejné správy anebo institucemi EU a dalšími partnery. Pro své členy jsou informační, vzdělávací a reprezentační složkou. Některé pro své členy administrují evropské projekty, poskytují podporu při jejich získávání. V oblasti lobbingu je jejich úlohou informovat členy o připravované legislativě, sledovat pečlivě celý legislativní proces, vytvářet k projednávaným návrhům odborná stanoviska a zapojit se do legislativních procesů s cílem ovlivnit jej co nejvíce ku prospěchu svých členů a přispívat ke zkvalitňování podnikatelského prostředí.

35 35. Sektorové asociace Asociace starožitníků, o.s. Česká asociace sester Asociace fotografů Asociace kuchařů a cukrářů Asociace hoteliérů Asociace poskytovatelů sociálních služeb Asociace cestovních kanceláří Asociace autoškol Česká kuželkářská asociace Asociace průvodců ČR Česká asociace dražebníků Česká asociace pojišťoven Asociace českých filmových klubů Letecká amatérská asociace Asociace leteckých výrobců Asociace inkasních agentur Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Neziskové organizace mají dvě základní funkce: -Servisní – poskytován služeb -Exresivní – vyjadřují se k tématům a zájmů – sem spadá i obhajoba zájmů – advocacy a lobbing www.neziskovky.cz

36 Neexistuje úspěšný lobbing a fundraising bez komunikace Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz „ Žádná moc nesmí platit víc než zákony“ Cicero Lobbing je součástí komunikačního mixu, více na příštím setkání Děkuji Vám za pozornost Ing. Naděžda Petrů Tel. 736 528 436 E-mail: 9895@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra řízení podniku a podnikové finance LOBBING Ing. Naděžda Petrů"

Podobné prezentace


Reklamy Google